Cysylltu â ni

Gwiriad Ffeithiau

Sut y gwnaeth Rwsia gamarwain De Affrica ar y Rhyfel Rwsia-Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Roedd goresgyniad Rwsia o'r Wcráin ar Chwefror 24, 2022, yn nodi parhad ei goncwest ranbarthol a ddechreuodd yn 2014. Gan anelu i ddechrau at atodi Wcráin yn gyfan gwbl, fe fethodd uchelgeisiau Rwsia yn gyflym, gan arwain at wrthdaro hirfaith wedi'i ganoli yn rhanbarth dwyreiniol Donbas. - yn ysgrifennu Štephan Dubček.

Mae'r rhyfel hwn, sydd wedi bod yn mynd rhagddo ers 2 flynedd bellach, wedi gweld anafusion difrifol ymhlith sifiliaid Wcrain, wedi dinistrio seilwaith critigol, ac wedi sbarduno dadleoli torfol na welwyd ers yr Ail Ryfel Byd. Yn y cyfamser, mae enw da Rwsia yn y gymuned ryngwladol, y mae bellach yn cael ei hystyried yn dalaith pariah, wedi'i llychwino'n ddifrifol gan adroddiadau o droseddau helaeth yn erbyn deddfau rhyfel. Mae ei llysgenadaethau ledled y byd, gan gynnwys yn Pretoria, wedi bod yn cymryd rhan mewn ymgyrch gwybodaeth anghywir soffistigedig gyda'r nod o ogwyddo barn y cyhoedd yn gadarnhaol, yn enwedig yn y byd sy'n datblygu, o blaid Moscow.

Yn yr un modd â llawer o deithiau Rwsiaidd dramor, mae Llysgenhadaeth Rwsia yn Pretoria wedi bod yn rhan o ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ymosodol ar X (Twitter yn flaenorol) sy'n ceisio troi'r byrddau a phortreadu Moscow fel dioddefwr ymddygiad ymosodol Gorllewinol a NATO. Rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2024, roedd y llysgenhadaeth yn gyfrifol am gyhoeddi 466 o bostiadau, hefyd yn ail-bostio 231 o hen ddarnau o gynnwys, ac yn ymhelaethu ar 66 darn o bropaganda gan Weinyddiaeth Materion Tramor Rwsia (MFA) i’w 171,000 o ddilynwyr. Arweiniodd yr ymdrechion hyn at bron i 24 miliwn o ymweliadau a bron i 800,000 o ymrwymiadau, gan ddangos cyrhaeddiad sylweddol eu hymgyrch.

Cynrychiolaeth weledol o'r themâu a'r naratifau a nodwyd yn y swyddi X (Twitter yn flaenorol) a rennir gan Lysgenhadaeth Rwsia yn Ne Affrica. Po fwyaf yw'r gair, y mwyaf o ddigwydd yw'r gair neu'r ymadrodd.

Mae dadansoddiad gan y Canolfan Cyfryngau Argyfwng Wcráin (UCMC) yn amlygu ffocws strategol y llysgenhadaeth. Yn lle hyrwyddo cysylltiadau dwyochrog rhwng Moscow a Pretoria, neu hyrwyddo nodau economaidd y wlad ar adeg o argyfwng difrifol, mae gweithgaredd y llysgenhadaeth ar gyfryngau cymdeithasol yn lle hynny wedi canolbwyntio ar wthio dau brif naratif, sef portreadu'r Unol Daleithiau a'r Gorllewin yn fwy cyffredinol fel ymosodwyr imperialaidd. . Mae'r naratif hwn yn defnyddio cwynion hanesyddol De Affrica, ac yn ceisio alinio Rwsia â theimlad gwrth-drefedigaethol y mae'r llysgenhadaeth yn credu y bydd yn atseinio â dinasyddion. Mae swyddi hefyd yn gogoneddu gallu milwrol Rwsia ac yn darlunio arweinyddiaeth Wcráin fel cyfundrefn “Natsïaidd” a gefnogir gan imperialaeth y Gorllewin.

Y neges ganolog y mae'r ymdrechion hyn yn ceisio ei hyrwyddo yw bod Rwsia nid ymosodwr o gwbl. Yn hytrach, dylai Moscow gael ei hystyried yn gywir fel yr unig amddiffynnwr olaf yn erbyn tresmasiad y Gorllewin, gan amddiffyn ei chynghreiriaid yn y byd sy'n datblygu yn arbennig rhag tueddiadau imperialaidd modern. Mae swyddi’n aml yn honni bod NATO yn sefydlu canolfannau yn yr Wcrain gyda golwg ar fygwth Rwsia a’i chynghreiriaid ac nad oes gan lywodraeth yr Wcrain unrhyw gyfreithlondeb, ond yn hytrach, ei bod yn gyfundrefn derfysgol. Ar ben yr agenda, yn ôl y llysgenhadaeth, dylai fod y "denazification" a "demilitarization" o Wcráin.

hysbyseb

Trwy'r ymdrechion cyfryngau cymdeithasol hyn, mae milwrol Rwsia yn cael ei ganmol am wrthsefyll y bygythiadau hyn. Mae rhethreg yr Arlywydd Putin yn cael ei chwyddo, gan dynnu cysylltiadau “amlwg” â gwrthwynebiad hanesyddol Rwsia i ymdrechion y Gorllewin i ddominyddu. Mae ymdrechion yn cael eu gwthio ymlaen heb unrhyw ystyriaeth i golledion Rwsia trwy gydol y gwrthdaro, a heb unrhyw ystyriaeth i'r effaith economaidd ddifrifol. Adroddiad Rand Corporation Amcangyfrifir bod y rhyfel wedi costio rhwng $81 biliwn a $104 biliwn mewn colledion CMC i Rwsia yn 2022 yn unig. Nid yw hyn hyd yn oed yn cyfrif am gost enfawr ei hymgyrch filwrol, gan ganolbwyntio'n unig ar y gost i'r economi. Y Balans Milwrol mewn a adroddiad 2024, nododd fod Rwsia wedi colli dros 2,900 o danciau brwydro, tua chymaint ag oedd ganddi mewn rhestr eiddo gweithredol ar ddechrau'r llawdriniaeth yn yr Wcrain.

Mae'r Llysgenhadaeth yn Ne Affrica yn ymgysylltu â dylanwadwyr lleol, gyda golwg ar eu cael i ymhelaethu ar naratifau perthnasol. Mae Julius Malema, arweinydd y sefydliad radical Diffoddwyr Rhyddid Economaidd (EFF), wedi derbyn yr alwad ac wedi cefnogi Rwsia yn lleisiol, gan fframio’r gwrthdaro fel rhywbeth y mae’n rhaid ei gefnogi gan ei fod yn safiad yn erbyn imperialaeth. Mewn an cyfweliad gyda’r BBC, Mynegodd Malema ei awydd i "alinio a braich" Rwsia yn erbyn lluoedd imperialaidd, megis yr Unol Daleithiau, Ewrop a'u cynghreiriaid. Yn yr un modd, siaradodd arweinydd myfyrwyr Nkosinathi Mabilane o UNISA, y brifysgol ohebu fwyaf yn y byd, gan ganmol cadernid hanesyddol Rwsia yn erbyn ehangiaeth y Gorllewin. Gwnaed hyn trwy dynnu cyffelybiaethau pellennig rhwng gweithredoedd presennol Rwsia a'i gwrthwynebiad yn y gorffennol yn erbyn lluoedd trefedigaethol y Gorllewin. Mabilane, mewn digwyddiad diplomyddol gyda Llysgennad Rwsia Ilya Rogachev, canmolodd yr arweinydd myfyrwyr Safiad Rwsia yn erbyn imperialaeth Orllewinol, gan annog cyd-ddinasyddion De Affrica i weld Rwsia fel model o sofraniaeth ac annibyniaeth i’w hefelychu a’i hefelychu.

Mae TikTok hefyd wedi'i ddefnyddio fel ffordd o gyfleu'r neges. Mae dylanwadwyr fel Lulama Anderson wedi cael eu recriwtio i ledaenu propaganda Rwsiaidd. Un fideo o'r fath, a ddenodd tua 1.8 miliwn o olygfeydd, wedi gwneud yr honiad ffug bod Rwsia yn ennill y rhyfel er gwaethaf cefnogaeth filwrol y Gorllewin. Fideo arall o'r fath wedi gwneud yr achos yn erbyn i’r Wcráin ymuno â NATO, gan fod ganddi’r potensial i danio’r Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd hyn yn adleisio ymhellach sylwadau cynharach Mabilane am y Gorllewin yn gwthio cenhedloedd llai tuag at wrthdaro byd-eang, gan nodi ymdrech gydlynol i wthio negeseuon tebyg.

Mae adroddiadau Llysgenhadaeth Wcrain yn Ne Affrica mae cyfryngau cymdeithasol yn cyflwyno realiti gwahanol iawn, gyda phresenoldeb lleiaf posibl. Rhwng Ionawr ac Ebrill 2024, roedd unrhyw beth a bostiodd yn canolbwyntio’n bennaf ar y ddogfennaeth Ymosodedd Rwsiaidd. Gwnaeth bwynt o dynnu sylw at ddinistrio seilwaith hanfodol, a galwodd am ddiwedd ar y rhyfel ochr yn ochr â'r dychwelyd carcharorion rhyfel a phlant a gipiwyd yn unol â chyfraith ryngwladol. Daeth hyd yn oed y swyddi gan adroddiad Llysgenhadaeth Rwsia nad oeddent yn uniongyrchol gysylltiedig â'r rhyfel, i ddod o hyd i gysylltiad milwrol. Cymaint oedd y ddwy swydd yn dathlu Diwrnod Rhyddid De Affrica, a oedd yn y diwedd yn swyddi yn dwyn i gof yn hiraethus gefnogaeth Rwsia yn ystod brwydr rhyddhau De Affrica, ac yn naturiol yn darlunio Rwsia fel cynghreiriad hirsefydlog.

Mae'r gwahaniaeth yn y gyfrol ar y cyfrifon cyfryngau cymdeithasol priodol yn tanlinellu strategaeth eithaf ymosodol Llysgenhadaeth Rwsia i ddominyddu'r gofod a'r meddwl ar-lein, i ennill calonnau a meddyliau De Affrica. Gan anwybyddu'r realiti ar lawr gwlad yn yr hyn sy'n ymgais amlwg i bennu realiti fel y mae Moscow yn ei weld, mae trydariadau'r llysgenhadaeth yn aml yn oedi Rwsia a'r Arlywydd Putin am ymdrechion i ddileu'r hyn y mae'n ei alw, sef “cyfundrefn Kyiv Natsïaidd”, ar yr un pryd yn anwybyddu'n llwyr y toll drom ar economi a gallu milwrol Rwsia. Post ar Fai 9th er enghraifft, dyfynnodd Putin, gan haeru bod gweithredoedd Lluoedd Arfog Rwsia yn yr Wcrain yn brawf o ddewrder milwrol Rwsia, gan gymharu milwyr â'u hynafiaid a ymladdodd yn y Rhyfel Mawr Gwladgarol.

Mae'r ymgyrch camwybodaeth ymosodol hon wedi'i hybu gan ddylanwadwyr lleol a ffigurau gwleidyddol, gyda nod clir iawn mewn golwg; ystumio dealltwriaeth y cyhoedd o'r rhyfel. Mae'n hanfodol i Dde Affrica werthuso'n feirniadol y wybodaeth y maent yn dod o hyd iddi yn y maes ar-lein, edrych am safbwyntiau gwrthbwyso, ac yn bwysicaf oll, dibynnu ar ffynonellau credadwy yn unig. Daw hyn yn bwysicach fyth wrth i wrthdaro byd-eang ddigwydd yn y byd digidol. Mae llythrennedd yn y cyfryngau a meddwl beirniadol felly yn dod yn hollbwysig ar gyfer gwrthweithio dylanwad treiddiol propaganda.

Mae strategaeth Rwsia yn Ne Affrica yn adlewyrchu tacteg geopolitical ehangach y mae'n ei defnyddio mewn ardaloedd eraill hefyd; rheolaeth naratif. Trwy drin ffeithiau hanesyddol yn ddi-dor a chyda chymorth dylanwadwyr lleol y mae'r cyhoedd yn eu gweld yn ddibynadwy, mae Rwsia yn ceisio tanseilio cefnogaeth ryngwladol i'r Wcráin ac ail-leoli ei hun fel gwir ddioddefwr ymddygiad ymosodol y Gorllewin. Mae uniondeb yr amgylchedd gwybodaeth fyd-eang yn dibynnu ar ein gallu i wahaniaethu rhwng gwirionedd a thrin gyda llygad tuag at hyrwyddo dealltwriaeth fwy gwybodus a phan fo angen, dadl, yn yr oes hon o wybodaeth anghywir wenwynig.

Derbyniodd Štephan Dubček ei fyfyriwr gradd graddedig ym Mhrifysgol De Bohemia yn České Budějovice ac ar hyn o bryd mae'n datblygu ei ymchwil ar hanes cymynroddion trefedigaethol yn Affrica.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd