Cysylltu â ni

Gwiriad Ffeithiau

Nova Resistência ym Mrasil: Adnabod Naratifau Peryglus a Deillio Eu Dylanwad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Brasil wedi gweld twf y sefydliad asgell dde eithafol Nova Resistência (NR), sydd nid yn unig wedi llwyddo i naddu presenoldeb nodedig ar dirwedd gymdeithasol-geopolitical y wlad, ond sydd hefyd wedi cael ei syniadau i dreiddio i gymdeithas Brasil yn llwyddiannus. lle mae ei naratifau radical yn cylchredeg yn eithaf rhydd gyda chymorth ei gysylltiadau Kremlin. Mae deall hanfod y naratifau a ledaenir gan Nova Resistência a’r cyrhaeddiad y maent wedi llwyddo i’w wneud ar gyfer eu gwaith gyda chefnogaeth Rwsia, ar draws gwahanol rannau o gymdeithas Brasil, yn enwedig trwy Telegram, yn bwysig er mwyn deall yr amrywiaeth helaeth o risgiau sydd mae'r grŵp hwn yn creu cydlyniad cymdeithasol. Mae hefyd yn bwysig edrych y tu hwnt i Brasil ar y ffordd y gallai lledaeniad llwyddiannus yr ideoleg radical hon ym Mrasil gael ei ailadrodd mewn mannau eraill.

Cyn ymchwilio i'r risgiau, mae'n hollbwysig deall yn well y straeon sylfaenol y mae agenda Nova Resistência yn troi o'u cwmpas. Mae pob un o'r rhain wedi'u cydblethu â sawl is-naratif sydd gyda'i gilydd yn tanio mecanwaith propaganda grymus y sefydliad sy'n llawer rhy aml wedi'i anwybyddu, sydd wedi treiddio'n llwyddiannus i gymdeithas Brasil gyda chymorth ei gefnogwyr Kremlin. Nid cysyniadau haniaethol yn unig yw’r meta-naratifau hyn; maent wedi'u saernïo'n ofalus i wasanaethu dibenion penodol a'u nod yn y pen draw yw ail-lunio barn y cyhoedd ledled y wlad (gyda golwg ar ddefnyddio modelau tebyg i effeithio ar y rhanbarth yn ehangach yn ogystal â gwledydd y tu hwnt i'r rhanbarth), gan feithrin hinsawdd sy'n ffafriol i deor ideolegau eithafol.

Wrth drafod y rhain, mae’n bwysig edrych yn gyntaf ar yr hyn sy’n cael yr effaith bosibl fwyaf i hau anghytgord a threchu trefn gymdeithasol, sef militariaeth Nova Resistência a’i chysylltiad â Moscow. Yn wir, sut mae pwyslais trwm dilynwyr Nova Resistência ar filitariaeth i’w weld yn fwyaf amlwg trwy’r nodwedd drom yn ei phropaganda o “fuddugoliaeth” Rwsiaidd yn y gwrthdaro yn yr Wcrain. Portreadir Rwsia fel enghraifft o genedlaetholdeb i ymgyrraedd ato, gyda Nova Resistência yn amlwg, ac yn aml yn awgrymu’n dawel bach bod gan Brasil lawer i’w ddysgu o’r model cenedlaetholgar Rwsiaidd.

Mae straeon, sy'n rhan annatod o ymdrechion unrhyw sefydliad o'r fath, sy'n sail i'r naratif hwn, yn fframio Wcráin fel canolbwynt hiliaeth Natsïaidd a dirywiad moesol yn ehangach. Mae'r sefydliad yn gogoneddu ffigurau gwleidyddol ymrannol yn anuniongyrchol, fel Donald Trump, sydd, yn eu meddyliau, yn cyd-fynd â'r safbwyntiau byd eithafol hyn. Camgymeriad yw gweld y naratif hwn yn ymwneud yn syml â pholisi tramor. Yn hytrach, nodau strategol ehangach ymdrechion o'r fath yw annog cofleidio ffurf llawer mwy ymosodol ar genedlaetholdeb ym Mrasil; yn benodol, math o genedlaetholdeb sy'n parchu grym milwrol ac arweinyddiaeth awdurdodaidd fel egwyddorion allweddol i ymdrechu tuag atynt. Y math hwn o genedlaetholdeb yn union sy'n cyd-fynd yn dda ag agenda Rwsia ei hun o hau anghytgord a gwella cydlyniant cymdeithasol mewn daearyddiaethau dethol yn fyd-eang.

Wrth edrych y tu hwnt i'r daliadau concrid iawn hyn o ideoleg Nova Resistência, mae'n bwysig deall y modd ffug-ddeallusol y mae'r sefydliad yn gweithredu ynddo, gan hyrwyddo cysyniad cyfarwydd o'r enw "Amlpolarity." Yn yr un modd ag unrhyw agenda ffug-ddealluswr, mae'r naratif hwn yn ceisio darparu argaen ddeallusol i agenda eithafol Nova Resistência trwy fanteisio ar safbwyntiau ceidwadol sy'n bodoli eisoes (ac yn gyffredin ym Mrasil), ar faterion megis rolau rhyw, teimladau gwrth-LGBTQIA+, a stereoteipiau treiddiol. , ochr yn ochr â chyfiawnhad dros drais yn erbyn lleiafrifoedd. Yn wir, mae materion o'r fath wedi'u dewis yn ofalus nid yn unig oherwydd y rôl y gallant ei chwarae wrth rannu cymdeithas Brasil, ond hefyd oherwydd eu perthnasedd posibl mewn lleoliadau eraill.

Mae'r rhain yn aml yn cydblethu ag islais crefyddol sy'n apelio at lawer o Brasilwyr crefyddol, er enghraifft, gan ddarlunio'r Gorllewin fel un sydd dan ddylanwad "Satan." Nod y naratif hwn yw apelio at gynulleidfa grefyddol fwy deallusol. Mae Nova Resistência wedi manteisio ar arf y mae llawer o sefydliad eithafol wedi’i ddefnyddio, sef cyfreithloni safbwyntiau eithafol dan gochl disgwrs damcaniaethol, gan greu rhith o soffistigedigrwydd ynghylch ideolegau atchweliadol a pheryglus.

hysbyseb

Mae hyn yn naturiol yn cysylltu â phwynt pellach gwthio gan Nova Resistência; diffyg ymddiriedaeth dwfn yn y cyfryngau traddodiadol. Ar ôl dangos ei bod yn gweithredu ar lefel ddeallusol sy’n llawer gwell na’r “cyfryngau prif ffrwd”, mae ewyllys Nova Resistência, er enghraifft, yn honni bod allfeydd cyfryngau’r Gorllewin yn camliwio endidau fel Rwsia yn fwriadol er mwyn cynnal eu hegemoni elitaidd eu hunain a yrrir gan yr Unol Daleithiau. Gan fanteisio ar amheuaeth sydd eisoes yn bodoli tuag at y cyfryngau prif ffrwd, mae'n gweithio i waethygu rhaniadau a meithrin meddylfryd "ni yn erbyn nhw" sy'n seiliedig ar eraill. Yn ôl nhw, dylai Nova Resistência gael ei gweld fel dim byd ond ffagl o wirionedd, gan arwain croesgad yn erbyn cynllwyn byd-eang helaeth sy’n ceisio cuddio realiti. Mae hyn nid yn unig yn difrïo ffynonellau newyddion sydd wedi hen ennill eu plwyf. Mae hefyd yn gosod Nova Resistência fel unig gyflenwr gwirionedd heb ei wyro.

Cynhaliwyd ymchwil ar y rhwydwaith lledaenu sydd wedi'i adeiladu, i ledaenu naratif Nova Resistência. Roedd hyn yn canolbwyntio'n bennaf ar yr ap negeseuon wedi'i amgryptio, Telegram a dangosodd fod cynnwys Nova Resistência yn cael ei rannu, trwy gydol blwyddyn o ymchwil, ar 752 o sianeli. Dylid nodi nad yw'r sianeli hyn yn fonolithig o gwbl, ond yn hytrach, yn gweithio fel rhan annatod o ecosystem gymhleth lle nid yn unig naratifau a adnabyddir â Nova Resistência sy'n cael eu gwthio. Yn hytrach, mae’r rhain yn gymysg ag ideolegau tebyg, pob un wedi’i deilwra i atseinio â demograffeg targed allweddol penodol y mae Nova Resistência yn anelu at ei chyrraedd.

Fel gydag unrhyw ymdrech cyfryngau cymdeithasol, mae dylanwadwyr sydd eisoes â phresenoldeb sefydledig ar y sianeli hyn, yn chwarae rhan hanfodol. Mae’r rhain yn amlach na pheidio yn cyflwyno’u hunain fel deallusion, fel modd o fenthyca hygrededd i naratifau ffug-ddeallusol Nova Resistência. Mae’r gweithrediad yn gymhleth, gyda sianeli pellach yn gweithredu fel curaduron, sy’n mwyhau a chyfreithloni cynnwys ar draws y rhwydwaith, yn cynnull cefnogwyr ac yn annog gweithredu. Mae hyn yn wir yn debyg i dactegau a ddefnyddir gan y Kremlin mewn mannau eraill.

Mae goblygiadau a bygythiadau posibl gweithredoedd Nova Resistência yn bellgyrhaeddol, yn lledaenu naratifau sy’n cyfiawnhau trais ac yn annog tueddiadau eithafol. Mae’r rhain yn radicaleiddio unigolion yn naturiol ond, yn fwy pryderus, yn ansefydlogi cymdeithas Brasil sydd eisoes yn dameidiog, gan greu ar y cyd amgylchedd sy’n aeddfed ar gyfer gweithredoedd eithafol a blodeuo awdurdodiaeth. Fel y nodwyd, mae ganddynt hefyd y potensial i gael eu hailadrodd mewn daearyddiaethau eraill sydd mewn perygl gan gefnogwyr Rwsia Nova Resistência.

Mae brwydro yn erbyn y dylanwad llechwraidd hwn yn gofyn am ddull amlochrog gyda nifer o gamau. Rhaid iddo gynnwys gwella llythrennedd yn y cyfryngau, a fydd yn ddi-os yn helpu i frwydro yn erbyn camwybodaeth, gan hyrwyddo naratifau cynhwysol sy'n gwrthbwyso rhethreg ymrannol, a chryfhau fframweithiau cyfreithiol, a all fod yn arfau i ffrwyno gweithredoedd Nova Resistência ar-lein.

Ni ellir anwybyddu'r sefydliad hwn sydd wedi'i gydlynu'n dda. Mae'r agenda yn glir; ail-lunio tirwedd gwleidyddol a chymdeithasol Brasil, gyda llygad craff y Kremlin bob amser tuag at ail-greu'r model llwyddiannus hwn mewn gwledydd eraill. Mae anwybyddu hyn nid yn unig yn dod yn amhosibl, mae'n beryglus. Yn lle hynny, rhaid i ni nid yn unig ddeall ond gweithio i ddatgelu naratifau a dulliau, gan gymryd unrhyw gamau sydd eu hangen i amddiffyn gwead unedig ein cymdeithas ddemocrataidd.

Mae Bernardo Almeida yn ddadansoddwr llawrydd wedi'i leoli yn Rio de Janeiro, sy'n canolbwyntio ar strategaeth fawreddog Rwsia yn America Ladin. Mae ganddo MA mewn astudiaethau gwrthdaro o Brifysgol São Paulo.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd