Achos #Kokorev, camweinyddu cyfiawnder yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa

| Mehefin 27, 2019

Yn y 41st Codwyd sesiwn gyhoeddus y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yr wythnos hon yn Geneva, gan y Cyrff Anllywodraethol i gamweinyddu barnwrol yr achos Kokorev gan awdurdodau Sbaen, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré.

Ym mis Medi 2015, cafodd tri aelod o'r teulu Kokorev eu harestio yn America Ganol a'u halltudio i Sbaen ar sail gwarant arestio ryngwladol. Roedd y gorchymyn yn gysylltiedig ag amheuaeth o gwyngalchu arian a gyflawnwyd yn ôl pob sôn yng Ngorllewin Affrica fwy na deng mlynedd ynghynt.

Vladimir Kokorev

Cytunodd Vladimir Kokorev, ei wraig, yn eu chwedegau ac mewn iechyd gwael, yn ogystal â'u mab 33-oed i'w estraddodi i Sbaen, lle roeddent yn disgwyl i'w hachos gael ei ddiswyddo, neu, o leiaf, y byddent yn cael eu rhyddhau ar fechnïaeth. Yn hytrach, cawsant eu carcharu am y tro cyntaf ym Madrid a'u trosglwyddo wedyn i ganolfan gadw yn Las Palmas lle treuliasant dros ddwy flynedd yn y ddalfa cyn treial.

Er gwaethaf eu hawl i ragdybiaeth o ddiniweidrwydd, roeddent yn destun system galed a dadleuol yn Sbaen a oedd yn galw am wyliadwriaeth arbennig o garcharorion peryglus ac a enwyd yn “Ficheros de Internos de Especial Seguimiento” (FIES). I wneud pethau'n waeth, cofrestrwyd y Kokorevs yng nghategori uchaf FIES-5. Mae'r categori hwn ar gyfer carcharorion risg uchel a ddosberthir yn unol â'u proffil troseddegol penodol fel troseddwyr rhyw, terfysgwyr Islamaidd, troseddwyr rhyfel, ac ati. Nid oedd y Kokorevs yn cyd-fynd â nodweddion o'r fath; mewn gwirionedd, nid oedd gan yr un ohonynt gofnod troseddol ac nid oedd yr un ohonynt erioed wedi defnyddio neu ysgogi trais.

Dros y pymtheng mlynedd diwethaf, Senedd Ewrop a Chyngor Ewrop, yn enwedig y Pwyllgor Atal Artaith (CPT), wedi mynegi pryderon difrifol ac wedi cyhoeddi nifer o rybuddion am y system FIES.

Yn gynharach eleni, yr NGO ym Mrwsel Hawliau Dynol Heb Ffiniau cyfweld y Kokorevs yn Las Palmas am eu hamodau cadw. Yn ôl y teulu, cawsant eu trin yn waeth na throseddwyr a gafwyd yn euog.

Ar ôl eu harestio, parhaodd yr achos yn gyfrinachol am ddeunaw mis. Yn ystod y cyfnod hwn, ni chafodd eu cwnsler fynediad i ffeiliau'r ymchwiliad ac ni chafodd wybodaeth sylfaenol am y rhesymau dros eu harestio, gan gynnwys disgrifiad o'r drosedd a'r dystiolaeth yn eu herbyn.

Cawsant eu trin fel endid unigol, y “teulu Kokorev”, ac ni wahaniaethwyd rhwng y tri ohonynt, gan awgrymu rhagdybiaeth o euogrwydd trwy gysylltiad.

Roedd eu cwnsler amddiffyn yn aflwyddiannus wrth gael eu rhyddhau ar fechnïaeth. Ni chafodd eu hamgylchiadau personol eu hystyried gan yr awdurdodau: dirywiodd iechyd Vladimir Kokorev yn ddifrifol, gan ei gwneud yn ofynnol iddo gael llawdriniaeth ar y galon, ac roedd ei fab yn dad beichiog a gollodd enedigaeth ei blentyn tra oedd yn y ddalfa cyn y treial.

Hyd yn oed ar ôl amser sylweddol y tu ôl i fariau ac er gwaethaf gwybodaeth yr awdurdodau Sbaen na fyddai treial yn bosibl am flynyddoedd lawer (yn sicr nid o fewn y tymor uchaf ar gyfer cadw pretrial dan gyfraith Sbaen), parhaodd carcharu'r teulu.

Ni chaniatawyd i Vladimir Kokorev gael ei gartrefu gyda'i fab. Pan holodd am y rheswm pam, dywedwyd wrtho mai oherwydd eu bod yn destun ymchwiliad gweithredol. Fodd bynnag, roedd llawer o garcharorion eraill sydd hefyd yn destun ymchwiliad gweithredol yn cael eu cartrefu gyda'i gilydd.

Dywedodd gwraig Kokorev ei bod yn teimlo nad oedd yn cael ei symud i gell wahanol bob pum i naw wythnos, sef mesur diogelwch a ragnodwyd o dan y statws FIES-5 a oedd yn ei modiwl yn unig yn destun iddi.

Ar 1 Awst 2017, ar ôl i awdurdodau Sbaen ymchwilio mwy na 13 o flynyddoedd, ceisiodd y Barnwr Ana Isabel de Vega Serrano ymestyn cyfnod cadw cyn-treial y Kokorevs am ddwy flynedd arall, gan honni bod yn rhaid iddi “benderfynu ar y ffeithiau a adnabod y personau cyfrifol ”.

Yn y cyfamser, cynhaliodd nifer o aelodau o Senedd Ewrop fwrdd crwn ar y mater Kokorev ym Mrwsel ac fe wnaethant ddadlau'n gyhoeddus o achosion difrifol o droseddau dynol gan farnwriaeth Sbaen yn achos Vladimir Kokorev a'i deulu. Hwylusodd y digwyddiad hwn waith eu cyfreithiwr yn Las Palmas a wnaeth gais, unwaith eto, am eu rhyddhau. O fewn ychydig fisoedd, cafodd y tri eu rhyddhau, un ar y tro, ond roedd eu rhyddid i symud yn gyfyngedig i'r ynys ac yn parhau felly.

Mae'n annhebygol y cynhelir treial o fewn y pum mlynedd nesaf, bron 10 mlynedd ar ôl arestio'r teulu a mwy na 20 mlynedd ar ôl i'r ymchwiliad ddechrau. Yn y cyfamser, mae'r Llysoedd yn Las Palmas wedi gwrthod archwilio honiadau a gefnogir gan adroddiadau fforensig am gam-drin a gwneuthur tystiolaeth gan yr heddlu nes i dreial ddigwydd yn y pen draw.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, cynnwys, Erthygl Sylw, Hawliau Dynol, Sbaen

Sylwadau ar gau.