Cysylltu â ni

cynnwys

Achos #Kokorev, camweinyddu cyfiawnder yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn y 41st Codwyd sesiwn gyhoeddus y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yr wythnos hon yn Geneva, gan y Cyrff Anllywodraethol i gamweinyddu barnwrol yr achos Kokorev gan awdurdodau Sbaen, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré. 

Ym mis Medi 2015, cafodd tri aelod o'r teulu Kokorev eu harestio yn America Ganol a'u halltudio i Sbaen ar sail gwarant arestio ryngwladol. Roedd y gorchymyn yn gysylltiedig ag amheuaeth o gwyngalchu arian a gyflawnwyd yn ôl pob sôn yng Ngorllewin Affrica fwy na deng mlynedd ynghynt.

hysbyseb

Vladimir Kokorev

Cytunodd Vladimir Kokorev, ei wraig, yn eu chwedegau ac mewn iechyd gwael, yn ogystal â'u mab 33-oed i'w estraddodi i Sbaen, lle roeddent yn disgwyl i'w hachos gael ei ddiswyddo, neu, o leiaf, y byddent yn cael eu rhyddhau ar fechnïaeth. Yn hytrach, cawsant eu carcharu am y tro cyntaf ym Madrid a'u trosglwyddo wedyn i ganolfan gadw yn Las Palmas lle treuliasant dros ddwy flynedd yn y ddalfa cyn treial.

Er gwaethaf eu hawl i ragdybiaeth o ddiniweidrwydd, roeddent yn destun system galed a dadleuol yn Sbaen a oedd yn galw am wyliadwriaeth arbennig o garcharorion peryglus ac a enwyd yn “Ficheros de Internos de Especial Seguimiento” (FIES). I wneud pethau'n waeth, cofrestrwyd y Kokorevs yng nghategori uchaf FIES-5. Mae'r categori hwn ar gyfer carcharorion risg uchel a ddosberthir yn unol â'u proffil troseddegol penodol fel troseddwyr rhyw, terfysgwyr Islamaidd, troseddwyr rhyfel, ac ati. Nid oedd y Kokorevs yn cyd-fynd â nodweddion o'r fath; mewn gwirionedd, nid oedd gan yr un ohonynt gofnod troseddol ac nid oedd yr un ohonynt erioed wedi defnyddio neu ysgogi trais.

Dros y pymtheng mlynedd diwethaf, Senedd Ewrop a Chyngor Ewrop, yn enwedig y Pwyllgor Atal Artaith (CPT), wedi mynegi pryderon difrifol ac wedi cyhoeddi nifer o rybuddion am y system FIES.

hysbyseb

Yn gynharach eleni, yr NGO ym Mrwsel Hawliau Dynol Heb Ffiniau cyfweld y Kokorevs yn Las Palmas am eu hamodau cadw. Yn ôl y teulu, cawsant eu trin yn waeth na throseddwyr a gafwyd yn euog.

Ar ôl eu harestio, parhaodd yr achos yn gyfrinachol am ddeunaw mis. Yn ystod y cyfnod hwn, ni chafodd eu cwnsler fynediad i ffeiliau'r ymchwiliad ac ni chafodd wybodaeth sylfaenol am y rhesymau dros eu harestio, gan gynnwys disgrifiad o'r drosedd a'r dystiolaeth yn eu herbyn.

Cawsant eu trin fel endid unigol, y “teulu Kokorev”, ac ni wahaniaethwyd rhwng y tri ohonynt, gan awgrymu rhagdybiaeth o euogrwydd trwy gysylltiad.

Roedd eu cwnsler amddiffyn yn aflwyddiannus wrth gael eu rhyddhau ar fechnïaeth. Ni chafodd eu hamgylchiadau personol eu hystyried gan yr awdurdodau: dirywiodd iechyd Vladimir Kokorev yn ddifrifol, gan ei gwneud yn ofynnol iddo gael llawdriniaeth ar y galon, ac roedd ei fab yn dad beichiog a gollodd enedigaeth ei blentyn tra oedd yn y ddalfa cyn y treial.

Hyd yn oed ar ôl amser sylweddol y tu ôl i fariau ac er gwaethaf gwybodaeth yr awdurdodau Sbaen na fyddai treial yn bosibl am flynyddoedd lawer (yn sicr nid o fewn y tymor uchaf ar gyfer cadw pretrial dan gyfraith Sbaen), parhaodd carcharu'r teulu.

Ni chaniatawyd i Vladimir Kokorev gael ei gartrefu gyda'i fab. Pan holodd am y rheswm pam, dywedwyd wrtho mai oherwydd eu bod yn destun ymchwiliad gweithredol. Fodd bynnag, roedd llawer o garcharorion eraill sydd hefyd yn destun ymchwiliad gweithredol yn cael eu cartrefu gyda'i gilydd.

Dywedodd gwraig Kokorev ei bod yn teimlo nad oedd yn cael ei symud i gell wahanol bob pum i naw wythnos, sef mesur diogelwch a ragnodwyd o dan y statws FIES-5 a oedd yn ei modiwl yn unig yn destun iddi.

Ar 1 Awst 2017, ar ôl i awdurdodau Sbaen ymchwilio mwy na 13 o flynyddoedd, ceisiodd y Barnwr Ana Isabel de Vega Serrano ymestyn cyfnod cadw cyn-treial y Kokorevs am ddwy flynedd arall, gan honni bod yn rhaid iddi “benderfynu ar y ffeithiau a adnabod y personau cyfrifol ”.

Yn y cyfamser, cynhaliodd nifer o aelodau o Senedd Ewrop fwrdd crwn ar y mater Kokorev ym Mrwsel ac fe wnaethant ddadlau'n gyhoeddus o achosion difrifol o droseddau dynol gan farnwriaeth Sbaen yn achos Vladimir Kokorev a'i deulu. Hwylusodd y digwyddiad hwn waith eu cyfreithiwr yn Las Palmas a wnaeth gais, unwaith eto, am eu rhyddhau. O fewn ychydig fisoedd, cafodd y tri eu rhyddhau, un ar y tro, ond roedd eu rhyddid i symud yn gyfyngedig i'r ynys ac yn parhau felly.

Mae'n annhebygol y cynhelir treial o fewn y pum mlynedd nesaf, bron 10 mlynedd ar ôl arestio'r teulu a mwy na 20 mlynedd ar ôl i'r ymchwiliad ddechrau. Yn y cyfamser, mae'r Llysoedd yn Las Palmas wedi gwrthod archwilio honiadau a gefnogir gan adroddiadau fforensig am gam-drin a gwneuthur tystiolaeth gan yr heddlu nes i dreial ddigwydd yn y pen draw.

ynni

Mae Nord Stream 2 yn mynd i'r llinell derfyn

cyhoeddwyd

on

In y misoedd diwethaf, mae'r nwydau o amgylch prosiect drwg-enwog Nord Stream 2 wedi cynhesu i'r eithaf. Roedd gwasg y Gorllewin yn aml yn mynegi safbwyntiau cyferbyniol: o'r angen i wahardd prosiect nwy Rwseg hyd at farn bod y biblinell nwy yn fuddiol i Ewrop gan ystyried y galw cynyddol am nwy naturiol. Wrth gwrs, roedd dyfalu hefyd am bwysigrwydd a hyd yn oed y rhwymedigaeth i warchod cludo nwy Rwseg i Ewrop drwy’r Wcráin, fel “y prif gyflwr” i’r UE a’r Unol Daleithiau gytuno i roi golau gwyrdd i’r prosiect dadleuol, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Yn hyn o beth, mae Washington a Berlin wedi bod yn cymryd rhan mewn deialog llawn tensiwn dros y chwe mis diwethaf, gan edrych am y dadleuon gorau dros gymeradwyo Nord Stream 2. Cynhaliodd y Canghellor Merkel sgyrsiau eithaf anodd a phragmatig gyda’r Arlywydd Biden yn Washington beth amser yn ôl, a oedd yn caniatáu y partïon i ddod o hyd i'r fformiwla orau i gyfiawnhau eu hymagweddau tuag at y prosiect. O ganlyniad, mae'n ymddangos bod Nord Stream 2 wedi cyrraedd y llinell derfyn a bydd yn dechrau gweithredu cyn bo hir.

Dyma’r union safbwynt a leisiwyd yn ddiweddar yn Llysgenhadaeth Rwseg ym Merlin. Dywedodd llysgennad Rwseg i’r Almaen, Sergey Nechaev, wrth y wasg mai “dim ond ychydig wythnosau sydd ar ôl” cyn cwblhau Nord Stream 2 yn llawn.

hysbyseb

Fel y nododd y diplomydd, mae'r gwaith ar y gweill ar y cam olaf. "Rydym yn symud ymlaen o'r ffaith na fydd y cytundeb Almaeneg-Americanaidd yn effeithio ar gyflymder yr adeiladu ac amseriad cwblhau'r Ffrwd Nord 2," meddai.

Ar yr un pryd, ychwanegodd Nechaev nad oes gan y cytundeb rhwng Washington a Berlin unrhyw rwymedigaethau penodol dros Rwsia.

Mae Nord Stream 2 yn biblinell wedi'i chwblhau o 99 y cant o Rwsia i'r Almaen gyda chyfanswm capasiti o 55 biliwn metr ciwbig o nwy y flwyddyn. Mae'r gwaith adeiladu eisoes wedi cyrraedd y cam olaf a dylid ei gwblhau erbyn diwedd yr haf. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Nord Stream 2 AG, gweithredwr Nord Stream 2, fod y gwaith o adeiladu rhan alltraeth cangen gyntaf y biblinell nwy wedi'i gwblhau'n dechnegol, a bydd comisiynu gwaith ar lenwi'r biblinell â nwy yn cymryd sawl mis arall.

hysbyseb

Yn gynharach, cyhoeddodd Berlin a Washington ddatganiad ar y cyd yn nodi, er mwyn i'r prosiect gael ei weithredu, bod angen sicrhau parhad cludo trwy'r Wcráin ar ôl 2024. Addawodd yr Almaen hefyd geisio cosbau yn erbyn Rwsia "os yw'r Kremlin yn defnyddio allforion ynni fel arf ".

Mae Moscow wedi annog dro ar ôl tro i roi’r gorau i wleidyddoli’r sefyllfa, gan atgoffa bod y biblinell nwy yn fuddiol nid yn unig i Rwsia, ond hefyd i’r Undeb Ewropeaidd, a phwysleisio nad yw erioed wedi defnyddio adnoddau ynni fel offeryn pwysau.

Mae'r Arlywydd Vladimir Putin wedi pwysleisio fwy nag unwaith bod Ffrwd Nord 2 yn “brosiect economaidd yn unig”, mae ei lwybr yn fyrrach na thrwy wledydd Ewropeaidd a'r Wcráin, ac yn rhatach.

Wrth gwrs, mae'n werth cydnabod bod y brif blaid anfodlon yn yr holl sefyllfa hon yn parhau i fod yn Wcráin, sy'n dal i ystyried bod Nord Stream 2 yn "fygythiad" i'w buddiannau economaidd ac yn rhannol wleidyddol. Mae Kiev yn argyhoeddedig bod y Gorllewin wedi gwneud bargen â Rwsia er anfantais i fuddiannau strategol yr Wcrain. Mae'n ymddangos bod yr Arlywydd Zelensky yn awyddus i godi'r mater hwn yn ystod ei sgyrsiau sydd ar ddod gyda'r Arlywydd Biden yn Washington ddiwedd mis Awst.

Serch hynny, mae Nord Stream 2 bron wedi dod yn realiti, a fydd, heb os, yn dod â buddion i'r holl bartïon sy'n rhan o'r prosiect graddfa fawr hwn.

Parhau Darllen

Canolbarth Asia

Canol a De Asia: Cynhadledd Cysylltedd Rhanbarthol - Archwilio'r heriau a'r cyfleoedd

cyhoeddwyd

on

Ar ddydd Gwener 16th Ym mis Gorffennaf, cynhaliodd Tashkent, Uzbekistan eu menter ryngwladol fawr gyntaf yn hanes y rhanbarth - cynhadledd Canolbarth a De Asia: Cysylltedd Rhanbarthol. Galwodd Llywydd Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev ar y fenter hon i feithrin cenhadaeth a chyfeiriad cydweithredol tuag at ddyfodol mwy llewyrchus rhwng y ddau faes hyn sydd gyda'i gilydd yn gyfanswm poblogaeth o bron i 2 biliwn. Mae cyfrifiadau'n dangos bod potensial digyffwrdd o $ 1.6 biliwn mewn masnach rhwng Canol a De Asia, yn ysgrifennu Tori Macdonald.

Parhaodd Mirziyoyev trwy bwysleisio bod deialog eisoes wedi dechrau meithrin heddwch a gwareiddiad, ond nawr dylai'r prif ffocws arall fod i wella'r ymdeimlad hwn o gydgysylltiad trwy greu a datblygu llwybrau trafnidiaeth mwy dibynadwy i gyflymu masnach ac felly'r potensial ar gyfer cydweithredu economaidd.

Fel y soniwyd, y gynhadledd hon oedd y gyntaf o'i bath i gael ei chynnal ym mhrifddinas Uzbekistan a daeth â sawl pennaeth gwladwriaeth ynghyd gan gynnwys Arlywydd Afghanistan, Ashraf Ghani, Prif Weinidog Pacistan, Imran Kahn yn ogystal â llywodraeth lefel dramor bellach a thramor. aelodau materion gwledydd Canol a De Asia a chynrychiolwyr gwladol rhyngwladol pellach, megis yr Unol Daleithiau, Saudi Arabia, Rwsia a China. Ar ben hynny, aelodau o sefydliadau rhyngwladol fel y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Parhaodd y gynhadledd 9 awr ac roedd yn cynnwys 3 sesiwn panel ymneilltuo yn ogystal â chyfarfodydd dirprwyo swyddogol 1: 1 a chynadleddau cyffredinol i'r wasg ar gyfer y cynrychiolwyr cyfryngau a oedd yn mynychu. Yn ystod yr amser hwn, cyflwynwyd a gwerthuswyd cynigion penodol ynghylch sut i symud ymlaen mewn cydweithredu ar y cyd mewn prif sectorau megis trafnidiaeth a logisteg, ynni, masnach a buddsoddiad, materion diwylliannol a dyngarol.

Mae Uzbekistan eisoes wedi cael y blaen trwy ddangos ehangu mewn twf masnach a buddsoddiad ynghyd â mwy o fentrau ar y cyd ar gyfer cynhyrchu offer cartref, automobiles a thecstilau. Yn dilyn esgyniad Uzbekistan i statws buddiolwr ym menter GSP + yr UE, roedd y gynhadledd hon hefyd yn croesawu presenoldeb sawl comisiynydd lefel uchel yn yr Undeb Ewropeaidd i wneud sylwadau ar ragolygon a photensial cydweithrediad Canol a De Asia.

Pwynt ffocws arwyddocaol arall y digwyddiad hwn oedd rôl Afghanistan, wrth i’w safle demograffig agor marchnadoedd addawol a llwybrau trafnidiaeth newydd, yn enwedig i Uzbekistan wrth iddynt fynd i’r afael â’r her o fod yn wladwriaeth dan ddaear. Mae Afghanistan yn creu pont rhwng y ddau ranbarth a dyna pam mae'r prosiect adeiladu ar gyfer rheilffordd Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar ar y gweill i ganiatáu i Uzbekistan a gwledydd eraill leihau costau cludo yn sylweddol ar gyfer cludo nwyddau i farchnadoedd tramor.

hysbyseb

Roedd mater amserol heddwch yn Afghanistan yn bwynt cyfeirio cyffyrddus ond hanfodol ar gyfer hyrwyddo rhagolygon cydweithredu, gyda chynrychiolwyr mudiad y Taliban hefyd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad.

Sylwadau gan benaethiaid gwladwriaeth

Traddododd yr Arlywydd Shavkat Mirziyoyev araith agoriadol gynnes iawn, bron yn farddonol, i'r digwyddiad, gan adlewyrchu ar y gorffennol hanesyddol a diwylliannol cyfoethog a arferai gysylltu'r rhanbarthau hyn trwy'r Silk Road. Pwysleisiodd y delfrydau cydfuddiannol a rennir ynghylch gwybodaeth, seryddiaeth, athroniaeth, mathemateg, daearyddiaeth, pensaernïaeth, gwerthoedd crefyddol ac ysbrydol, gyda'r olaf yn cyfrannu at fod wedi creu cymunedau ethnig mor amrywiol ar draws y cyfandir. Nododd Mirziyoyev fod ailgysylltu yn hanfodol ar gyfer sefydlu heddwch yn ogystal â gwella agweddau trugarog fel safonau byw a lles sifil cyffredinol.

Roedd disgwyl mawr am y sylwadau a wnaed gan Afghanistan a Phacistan, gydag Arlywydd Afghanistan, Ashraf Ghani, yn agor gyda phwyslais ar ddefnyddio technoleg, gan nodi “mae cysylltedd yn angenrheidiol i dyfu yn yr ychydig flynyddoedd nesaf fel arall bydd y bwlch rhwng ein rhanbarthau yn ehangu. ” Aeth Ghani ymlaen i nodi eu bod yn trosi meysydd awyr milwrol yn Afghanistan yn ganolfannau masnach a chysylltedd yn rhannau dwyreiniol a gogleddol y wlad. Ar ben hynny, rhoi adnoddau tuag at greu bywoliaethau gwell, megis trwy addysg ar dlodi. Ar bwnc y gwrthdaro cynyddol gyda’r Taliban, dywedodd Ghani fod ei lywodraeth ar drywydd setliad gwleidyddol, gan gynnig map ffordd o ffurfio a chynnal heddwch yn y llywodraeth er ewyllys pawb. Galwodd hefyd am weithredu ar y cyd a chefnogaeth fyd-eang trwy bwysleisio pwysigrwydd gwladwriaeth sofran, unedig a democrataidd.

Ychwanegodd Arlywydd Pacistan, Imran Khan yn ystod ei ddatganiad, “mae ffyniant rhanbarthau yn dibynnu ar sut rydyn ni’n cydweithredu â gwledydd pell, datblygedig.” Ar ben hynny, gan bwysleisio pwysigrwydd cyd-ddealltwriaeth, deialog aml a chytgord rhyngddiwylliannol. Yn y byd modern, dylai datblygiad diwylliannol a thechnolegol symud ochr yn ochr a bydd cysylltedd gwell yn ysgogi twf economaidd o ganlyniad. Gorffennodd Khan ei araith trwy wneud ystum gwerthfawrogol tuag at yr Arlywydd Mirziyoyev, gan longyfarch arweinydd Wsbeceg am wthio’r fenter hon a diolch iddo am ei lefel uchel o letygarwch i gyfranogwyr y gynhadledd yn Tashkent.

Fe wnaeth Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, Josep Borrell, hefyd ymddangos yn y gynhadledd, gan nodi bod yr UE yn dymuno hyrwyddo ymdrechion cyflenwol cydweithredu trwy ffyrdd sy'n cysylltu Canol a De Asia. Myfyriodd ar sut mae ffurfio’r Undeb Ewropeaidd wedi meithrin y cyfnod hiraf o heddwch yn hanes Ewrop, a nawr gyda’r rhwystr byd-eang enfawr sef y pandemig COVID-19, nododd Borrell, “mae wedi rhoi hwb pellach i atgyfnerthu cysylltedd a rhwydweithiau . Ni allwn wynebu heriau byd-eang ar wahân. Rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i ddod yn fwy gwydn ac wynebu heriau yfory. "

Dylid nodi, er gwaethaf y buddion niferus o gynyddu cysylltedd, gwnaeth y rhan fwyaf o arweinwyr sylwadau hefyd ar y risgiau posibl sy'n codi yn yr un modd, yn enwedig ar ffurf diogelwch: dinistrio asedau cyhoeddus, masnachu cyffuriau, terfysgaeth a ysbeilio systemig i enwi ond ychydig. .

Sesiynau ymneilltuo

Yn ystod sesiynau ymneilltuo'r prynhawn, canolbwyntiodd y cyntaf ar Gysylltedd Masnach a Thrafnidiaeth ar gyfer Twf Cynaliadwy. Pwnc a drafodwyd oedd yr hyn y gall gwledydd yn y rhanbarth ei wneud i gael gwared ar rwystrau meddal, gan gynnwys y croesfannau ffin a hwyluso masnach i gyflawni potensial llawn mentrau trafnidiaeth. Roedd y consensws yn cynnwys, rhyddfrydoli polisïau masnach ymhellach ar sail anwahaniaethol, gwella cytundebau masnach trwy ddigideiddio ffiniau a phwyntiau arfer, mabwysiadu systemau rheoli risg a gwella safonau nwyddau trwy fesurau cerbydau ac iechydol.

At ei gilydd, y thema gyffredin ar gyfer twf masnach oedd trwy bwerau electronig ac arloesol. Roedd hyn yn arbennig o amlwg ar bwnc buddsoddi mewn seilwaith, lle cytunodd aelodau'r panel (sy'n cynnwys unigolion lefel MD o brif sefydliadau masnach ryngwladol) y byddai prosiectau busnes llwyddiannus yn dibynnu ar baratoi'n gadarn, a dyna lle gall technoleg chwarae rôl wrth bennu cost. effeithiolrwydd, mantais gymharol, a chyfrifo'r mesurau angenrheidiol ar gyfer gwytnwch yn wyneb newid yn yr hinsawdd.

Yna cafwyd sesiwn ar adfywiad cysylltiadau diwylliannol i gryfhau cyfeillgarwch ac ymddiriedaeth ar y cyd. Daethpwyd i'r casgliad y gellir sicrhau heddwch trwy bum prif amcan, gan gynnwys hyn, ymuno â mentrau diwylliannol a dynol i gryfhau cydweithredu rhwng y ddau ranbarth, yn enwedig trwy dwristiaeth a gwarchod treftadaeth ddiwylliannol. At hynny, trefnu mesurau ymarferol ar gyfer parhau i ddatblygu gwyddoniaeth, a gwella polisi ieuenctid sy'n angenrheidiol i annog brwdfrydedd a gwelliant gweithredol pobl ifanc trwy alw rhaglenni a mentrau. Amlygwyd bod llywodraeth Wsbeceg wedi ymgysylltu'n gryf ers etholiad Mirziyoyev yn 2016 ynghylch datblygu ieuenctid sy'n ysbrydoledig.

Casgliadau

Y casgliad gor-redol fel cam nesaf yn dilyn y gynhadledd hon oedd pwysigrwydd cydweithredu i oresgyn bygythiadau. Yn nodedig, ystyried buddion ac amcanion cyffredin yr holl gyfranogwyr i gydweithredu'n effeithiol mewn modd buddiol. Y dull mwyaf cynaliadwy o wneud hynny yw cadw deialog yn aml rhwng cenhedloedd. Trwy gydweithio’n gyson, gellir sicrhau’r cyfle i wella a gwella twf economaidd a chymdeithasol. Tariffau unedig a chreu coridorau trafnidiaeth oedd y prif fesurau diriaethol arfaethedig ar gyfer cyflawni'r amcan hwn.

Sut y gall gweddill y byd gyfrannu at yr ymdrech ar y cyd yw trwy fuddsoddiad tramor preifat. Dyma lle gall technoleg chwarae rhan fawr wrth greu rhwyddineb ac effeithlonrwydd wrth gydweithredu â gwledydd pell.

Ar y cyfan, yr hyn sydd bwysicaf yw parhau i symud ymlaen, os na, dim ond ehangu fydd y bwlch datblygu rhwng Canol, De Asia a gweddill y byd, a chenedlaethau'r dyfodol fydd yn dwyn y blaen o ganlyniad.

Parhau Darllen

cynnwys

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Portiwgal sy'n werth tua € 16 biliwn er gwaethaf cwestiynau difrifol

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mercher (16 Mehefin), Portiwgal oedd y wlad gyntaf yn yr UE i gael stamp ar ei chynllun adfer gan yr UE. Yn hanfodol, bydd angen i gynllun adfer cenedlaethol Portiwgal, fel gydag eraill, fodloni rhai gofynion gan yr UE. Mae'r rhain yn cynnwys cwrdd â'r targedau pwysig o leiaf 37% o wariant ar y Fargen Werdd ac 20% ar ddigideiddio. Mae diwygiadau strwythurol cynaliadwy yn unol â'r argymhellion gwlad-benodol hefyd yn faen prawf asesu allweddol.

Dylai'r cynlluniau ddisgrifio sut mae'r buddsoddiadau a'r diwygiadau arfaethedig yn cyfrannu at brif nodau RRF, sy'n cynnwys trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, twf craff, cynaliadwy a chynhwysol, cydlyniant cymdeithasol a thiriogaethol, iechyd a gwytnwch, a pholisïau ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Ynghanol y ffanffer o amgylch y cyhoeddiad ddydd Mercher y cwestiwn mawr nawr yw: pa mor effeithiol y bydd Portiwgal yn gwario'r pot enfawr o arian?

hysbyseb

Dywedodd ASE yr Almaen, Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd y grŵp Gwyrddion / EFA, wrth y wefan hon: "Mewn egwyddor, mae'r gronfa adferiad Ewropeaidd yn llwyddiant mawr."

Ond aeth ymlaen: “Nawr mae’n fater o weithredu a yw potensial y gronfa yn cael ei ecsbloetio’n llawn. Yn achos Portiwgal, ar gyfer rhan sylweddol o'r mesurau, ni ellir rhagweld eto a fyddant yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. "

Mae'r dirprwy yn cyfaddef: “Mae manylion pwysig ar weithredu rhai o'r mesurau a gynlluniwyd yn dal ar goll.”

hysbyseb

Yn benodol, mae'n gofyn, er enghraifft, a fydd adeiladu tai newydd ym Mhortiwgal yn cyfrannu at gyflawni targedau hinsawdd Ewrop.

Mae'n dadlau y bydd yr ateb yn dibynnu'n bendant ar y deunyddiau adeiladu a ddefnyddir ac effeithlonrwydd ynni'r adeiladau a gynlluniwyd.

Dywedodd Giegold: “Mae’n bwysig bod y Comisiwn yn cyd-fynd yn barhaus â gweithredu cynlluniau cenedlaethol ac yn gwirio eu cydymffurfiad â’r amcan gwariant ac nid yw’r egwyddor gwneud unrhyw niwed sylweddol.

“Rydym yn galw ar y Comisiwn i wneud y trafodaethau gyda’r Aelod-wladwriaethau yn dryloyw. Rhaid i Senedd Ewrop a’r gymdeithas sifil gymryd rhan fel y darperir ar ei gyfer yn rheoliad yr UE. ”

Dywed Toni Roldan, pennaeth ymchwil yng Nghanolfan Polisi Economaidd Esade (EsadeEcPol) ym Madrid, ers i argyfwng dyled ardal yr ewro ddechrau yn 2011, mae Lisbon yn aml wedi bod yn llinell danio aelodau mwy “ffrwythaidd” Ewrop sy’n rhwystredig am orfod fforchio. allan arian i sybsideiddio gwariant yn yr hyn y maent wedi'i weld fel y de ychydig yn llai rhinweddol yn ariannol.

Er bod rhai o'r amodau sydd ynghlwm wrth y pecynnau ysgogi yn parhau i fod yn amwys, dywed y gallai Portiwgal fod wedi dangos "mwy o uchelgais diwygiadol" wrth ddefnyddio'r arian, yn enwedig ym maes addysg.

Mae'r CIP, Cydffederasiwn Diwydiannau Portiwgaleg, hefyd yn llugoer (ar y gorau) dros yr hyn y bydd y 'bazooka arian parod' yn ei olygu mewn gwirionedd i'r rhai sydd ei angen fwyaf ym Mhortiwgal.

 Ni wnaeth yr un o’r pryderon hyn atal Ursula von der Leyen, llywydd y comisiwn, rhag teithio i Lisbon ddydd Mercher i nodi cymeradwyaeth cynlluniau Portiwgal yn yr hyn sydd i fod i fod yn gyfres o ymweliadau â phrifddinasoedd yr UE.

 Dywed y Comisiwn ei fod wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal, cam pwysig tuag at yr UE yn talu € 13.9 biliwn mewn grantiau a € 2.7 biliwn mewn benthyciadau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) dros y cyfnod 2021-2026. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal.

Dywedodd y Comisiwn, llefarydd ar ran y wefan hon, ei fod wedi asesu cynllun Portiwgal yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau sydd yng nghynllun Portiwgal yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Portiwgal yn neilltuo 38% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau i ariannu rhaglen adnewyddu ar raddfa fawr i gynyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau neu hyrwyddo effeithlonrwydd ynni a'r defnydd o ffynonellau ynni amgen mewn prosesau diwydiannol.

Mae cynllun Portiwgal yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae hyn yn cynnwys ymdrechion i ddigideiddio'r weinyddiaeth gyhoeddus ac i foderneiddio systemau cyfrifiadurol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yn ogystal â labordai technolegol mewn ysgolion uwchradd a chanolfannau hyfforddi proffesiynol.

“Mae’r Comisiwn o’r farn bod cynllun Portiwgal yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy’n atgyfnerthu ei gilydd sy’n cyfrannu at fynd i’r afael yn effeithiol â phob un neu is-set sylweddol o’r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Bortiwgal,” meddai’r llefarydd.

Mae'n cynnwys mesurau ym meysydd hygyrchedd a gwytnwch gwasanaethau cymdeithasol a'r system iechyd, y farchnad lafur, addysg a sgiliau, Ymchwil a Datblygu ac arloesi, hinsawdd a phontio digidol, yr amgylchedd busnes, ansawdd a chynaliadwyedd cyllid cyhoeddus ac effeithlonrwydd y system gyfiawnder.

Mae cynllun Portiwgal yn cynnig prosiectau mewn chwe ardal flaenllaw yn Ewrop. Er enghraifft, mae Portiwgal wedi cynnig darparu € 610 miliwn i adnewyddu adeiladau cyhoeddus a phreifat i wella eu perfformiad ynni. Mae hyn, gobeithio y bydd y comisiwn, yn arwain at Bortiwgal yn lleihau ei bil ynni, allyriadau nwyon tŷ gwydr a dibyniaeth ar ynni, yn ogystal â lleihau tlodi ynni.

“Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Bortiwgal yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll yn ymwneud â defnyddio cronfeydd. ”

I rai, dyma’r pwynt allweddol ac, yn benodol, gallu Portiwgal i reoli a gwario’r cronfeydd newydd hyn gan yr UE yn effeithiol.

Mae cael mecanweithiau cadarn ar waith i amddiffyn buddiannau ariannol y bloc yn erbyn unrhyw gamweinyddu, meddai llefarydd y comisiwn, yn un o’r elfennau a flaenoriaethwyd gan y Comisiwn yn y trafodaethau â llywodraethau cenedlaethol i gwblhau’r cynlluniau adfer. 

Ond, yn y gorffennol, mae Portiwgal wedi cael y bai am fod â system farnwriaeth enwog o araf. Mae gan Bortiwgal, mewn gwirionedd, un o'r cofnodion gwaethaf wrth brosesu achosion llys ac mae ei llysoedd gweinyddol a threthi yn benodol wedi cael eu beirniadu'n hallt gan fuddsoddwyr tramor a'r UE.

Arweiniodd hyn at y cyngor Ewropeaidd yn nodi bod diwygio'r llysoedd gweinyddol a threthi yn un o'r blaenoriaethau yn y broses o ddiwygio economaidd Portiwgal.

Rhai o'r achosion y mae'r ôl-groniad yn effeithio arnynt yw'r rhai a gyflwynwyd gan grŵp o fuddsoddwyr rhyngwladol, yn dilyn penderfyniad Banco Espirito Santo yn 2015, a heriodd y colledion a orfodwyd ar y bondiau € 2.2 biliwn a ddaliwyd ganddynt.

Mae'r sgandal o amgylch y Banco Espirito Santo (BES), yr ail sefydliad ariannol preifat mwyaf ym Mhortiwgal ond a gwympodd yn 2014 o dan fynydd o ddyled, yn aml yn cael ei enwi fel enghraifft o pam mae angen diwygio llysoedd Portiwgal.

Er gwaethaf gwelliannau “mae effeithlonrwydd y system gyfiawnder yn parhau i wynebu heriau”, meddai’r Comisiwn yn ei adroddiad Rheol y Gyfraith gyntaf am y wlad yn 2020.

Aeth y comisiwn i’r afael â’r mater hwn yn yr argymhellion gwlad-benodol, gan alw ar Lisbon i wella effeithlonrwydd mewn llysoedd treth a gweinyddol 

Mae Portiwgal wedi bod yng nghanol honiadau ynghylch camwario cronfeydd yr UE dros sawl blwyddyn, gan gynnwys beirniadaeth gan y Llys Archwilwyr - corff corff gwarchod gwariant yr UE - a ymchwiliodd i wariant ym maes pysgodfeydd. Canfu nad oedd Portiwgal wedi cyflawni ei rwymedigaeth o dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin o roi mesurau effeithiol ar waith i gyfateb capasiti pysgota â chyfleoedd pysgota.

Mewn man arall, fis Chwefror y llynedd, datgymalodd yr awdurdodau rwydwaith trawswladol wedi'i leoli ym Mhortiwgal lle'r oedd y rhai a ddrwgdybir yn ymwneud â thwyll a chodi arian yn anghyfreithlon gan yr UE.

Yn ogystal â ffortiwn y Gronfa Adferiad, mae Portiwgal wedi medi ffrwyth y mwy na € 100 biliwn o gronfeydd Polisi Cydlyniant a fuddsoddwyd yn y wlad gan y bydd ei esgyniad i'r Undeb Ewropeaidd a Phortiwgal yn derbyn cefnogaeth sylweddol gan yr UE o dan Gydlyniant 2021-2027 Polisi, gydag amlen arfaethedig o € 23.8bn.

Dywed Paolo Gentiloni, Comisiynydd yr Economi, “mae’n briodol mai’r cynllun cyntaf i gael ei asesu’n gadarnhaol yw Portiwgal: nid yn unig am mai hwn oedd y cyntaf i gael ei gyflwyno, ond hefyd oherwydd bod Arlywyddiaeth Portiwgal wedi chwarae rhan mor allweddol wrth roi’r fframwaith cyfreithiol ac ariannol ar gyfer yr ymdrech Ewropeaidd gyffredin ddigynsail hon. ”

Felly, gyda’r sylw gwariant yn gadarn ar Bortiwgal mae llawer nawr yn edrych i weld yn union sut - ac os - y bydd Lisbon yn cyflawni ei ddyletswyddau gyda’i “bot o aur” newydd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd