Cysylltu â ni

EU

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn ôl sawl cyflwyniad i Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, mae system gyfreithiol Sbaen yn caniatáu torri hawliau dynol, naill ai trwy anwybyddu safonau’r UE yn uniongyrchol, neu drwy fylchau yn y deddfau presennol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré.

Achos arwyddluniol mewn pwynt yw'r cam-drin a ddioddefodd y teulu Kokorev (Vladimir Kokorev, ei wraig a'u mab), lle rhoddodd barnwr Sbaen dri aelod o'r teulu mewn cyfnod cadw hir cyn y treial, ynghyd â dim mynediad i'w ffeil achos ( cyfundrefn o'r enw “Secreto de sumario”), ac amodau carchar arbennig o llym a neilltuwyd ar gyfer terfysgwyr a throseddwyr treisgar (a elwir yn drefn FIES o dan gyfreithiau Sbaen).

hysbyseb

Yn ôl yr atwrnai Scott Crosby, a gyflwynodd gais ym mis Gorffennaf ar ran Vladimir Kokorev i Lys Hawliau Dynol Ewrop, fe wnaeth barnwr o Sbaen garcharu pob un o dri aelod y teulu o 2015 i ddiwedd 2017 ar amheuaeth o wyngalchu arian yn annelwig. Ni osodwyd unrhyw daliadau ffurfiol, nac “ni ellid eu gosod oherwydd nad oedd tystiolaeth bod y Kokorevs wedi delio ag arian a gynhyrchwyd yn anghyfreithlon”, meddai Crosby yn ei gyflwyniad. Tua diwedd y ddwy flynedd hon o garchar, estynnwyd y ddalfa am ddwy flynedd arall, yn dal i fod heb gyhuddiad ffurfiol a thystiolaeth o drosedd ragfynegol. Ar apêl, cymudwyd hyn i gaethiwo tiriogaethol a oedd yn cyfyngu'r teulu i Gran Canaria ac yn ei gwneud yn ofynnol iddynt adrodd yn wythnosol i'r llys lleol.

Yn ystod eu cadw cyn y treial, lladradwyd y Kokorevs o'u rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd, gan gael eu trin ym mhob ffordd fel carcharorion peryglus fel terfysgwyr, troseddwyr rhywiol neu droseddwyr rhyfel (FIES-5, y lefel cadw uchaf a llymaf) er eu bod erioed wedi defnyddio na chymell trais ac nid oedd ganddo gofnod troseddol blaenorol, yn Sbaen nac yn unman arall.

Dros y pymtheng mlynedd diwethaf, bu'r Senedd Ewrop a'r Cyngor Ewrop, yn enwedig y Pwyllgor Atal Artaith (CPT), wedi mynegi pryderon a rhybuddion difrifol am system FIES. Yn ôl cyflwyniad Frontiers Hawliau Dynol, arweiniodd y statws FIES - 5, y bu teulu Kokorev yn destun iddo:

hysbyseb

“... newidiadau aml yn y gell, defnyddio ataliadau mecanyddol wrth gael eu symud, ymweliadau cyfyngedig a chaniatáu i weinyddiaeth y carchar fonitro a chofnodi heb awdurdod barnwrol eu holl gyfathrebiadau ac ymweliadau… [gwadu] budd Rheolau Carchardai Ewropeaidd, megis yr hawl i gael eich cadw ar wahân i garcharorion a gafwyd yn euog ... rhyddhad dydd ... cyswllt rhwng y teulu… [a'r opsiwn i bostio] mechnïaeth. Ni ystyriwyd na chynigiwyd dewisiadau amgen i garcharu. ”

Ymhellach, roedd y Kokorevs yn destun y secreto de sumario drefn, a olygai nad oedd ganddynt hwy na'u cyfreithwyr unrhyw fynediad i ffeiliau'r Llys, y dystiolaeth na'r rhesymu a ddefnyddid gan y barnwr i'w cadw yn y carchar.

Fel Hawliau Dynol Heb Ffiniau ' cyflwyniad i'r UPR yn egluro: “Yn arwyddocaol, mae’r achos hwn yn cynnig cadarnhad unigryw bod Cyfarwyddeb 2012 / 13 / EU Senedd Ewrop a Chyngor 22 Mai 2012 ar yr hawl i wybodaeth mewn achos troseddol (a ddylai atal y secreto de sumario rhag cael ei ddefnyddio yng nghyd-destun cadw pretrial), nid yw wedi cael ei weithredu'n iawn gan Sbaen trwy'r Ley Orgánica 5 / 2015 o 27 Ebrill 2015. "

Mae cyflwyniad ar y cyd arall gan nifer o gwmnïau cyfreithiol yn Sbaen sy’n arbenigo mewn cyfraith droseddol a phenydol, yn gwadu bod carchariad pretrial yn cael ei ddefnyddio gan farnwyr Sbaen i “feddalu” yr unigolyn sy’n destun ymchwiliad. Daw’r cyflwyniad i’r casgliad, ar ôl egluro bod Sbaen yn cymryd agwedd ymchwiliol yn bennaf tuag at yr ymchwiliad troseddol: “Mae’r duedd hon tuag at gam-drin carchariad pretrial yn ganlyniad (a) nodweddion system droseddol Sbaen, lle mae ymchwiliad. barnwr; (b) y cyfleoedd ar gyfer yr ymchwiliad sy'n deillio o garchariad pretrial, yn enwedig pan gaiff ei gymhwyso ar yr un pryd â mesurau eraill sy'n bodoli yn system gyfreithiol Sbaen, megis y secreto de sumario a'r FIES, ac (c) y ffaith bod yr hawl i iawndal am garchariad pretrial [anghyfreithlon] yn dibynnu ar [brawf o] ddiniweidrwydd (mae hyd yn oed gwahanol fathau o ddiniweidrwydd yn bodoli at y dibenion hyn). "

Galwodd cyflwyniadau rhanddeiliaid am i Sbaen gael ei dal yn atebol am y troseddau hawliau dynol hyn. Mae argymhellion dro ar ôl tro gan leisiau amrywiol yn galw Sbaen i ddileu'r secreto de sumario a system FIES, i barchu'r rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd, ac i ddiwygio'r arfer o gadw cyn-achos yn hir.

Ar hyn o bryd, ymddengys mai Achos Kokorev yw'r unig achos lle defnyddiodd barnwr o Sbaen y tri mesur hyn mewn cyfuniad â'i gilydd ac felly hefyd fydd y cyfle cyntaf i Lys Hawliau Dynol Ewrop ddyfarnu ar y math hwn o arfer.

 

 

 

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd