#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

| Hydref 17, 2019

Heddiw (17 Hydref) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell i'r Cyngor Ewropeaidd (Erthygl 50) gymeradwyo'r cytundeb y daethpwyd iddo ar lefel negodwr ar y Cytundeb Tynnu'n Ôl, gan gynnwys Protocol diwygiedig ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, a chymeradwyo Datganiad Gwleidyddol diwygiedig ar fframwaith y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r Comisiwn hefyd yn argymell bod Senedd Ewrop yn rhoi ei chydsyniad i'r cytundeb hwn. Mae hyn yn dilyn cyfres o drafodaethau dwys rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a thrafodwyr y DU dros yr ychydig ddyddiau diwethaf.

Dywedodd Jean-Claude Juncker, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd:

“Mae’r cytundeb hwn yn gyfaddawd teg rhwng yr UE a’r DU. Mae'n dyst i ymrwymiad a pharodrwydd y ddwy ochr i wneud yr hyn sydd orau i ddinasyddion yr UE a'r DU. Bellach mae gennym Brotocol newydd ei gytuno sy'n amddiffyn heddwch a sefydlogrwydd ar ynys Iwerddon ac yn amddiffyn ein Marchnad Sengl yn llawn. Gobeithio y gallwn nawr ddod â hyn dros y llinell a darparu’r sicrwydd y mae ein dinasyddion a’n busnesau yn ei haeddu. ”

Dywedodd Michel Barnier, Prif Drafodwr y Comisiwn Ewropeaidd:

“Cawsom drafodaethau anodd dros y dyddiau diwethaf. Rydym wedi llwyddo i ddod o hyd i atebion sy'n parchu cyfanrwydd y Farchnad Sengl yn llawn. Fe wnaethon ni greu datrysiad newydd a gweithredol yn gyfreithiol i osgoi caled ffin, a amddiffyn heddwch a sefydlogrwydd ar ynys Iwerddon. Mae'n ddatrysiad sy'n gweithio i'r UE, i'r DU ac i bobl a busnesau yng Ngogledd Iwerddon. ”

Mae'r Protocol diwygiedig yn darparu datrysiad cyfreithiol weithredol sy'n osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon, yn amddiffyn yr economi ynys gyfan a Chytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast) yn ei holl ddimensiynau ac yn diogelu cyfanrwydd y Farchnad Sengl. Mae'r ateb hwn yn ymateb i'r amgylchiadau unigryw ar ynys Iwerddon gyda'r nod o amddiffyn heddwch a sefydlogrwydd.

Mae holl elfennau eraill y Cytundeb Tynnu'n Ôl yn aros yn ddigyfnewid o ran sylwedd, yn unol â'r cytundeb y daethpwyd iddo ar 14 Tachwedd 2018. Mae'r Cytundeb Tynnu'n Ôl yn dod â sicrwydd cyfreithiol lle creodd tynnu'r DU o'r UE ansicrwydd: hawliau dinasyddion, y setliad ariannol, cyfnod trosglwyddo o leiaf tan ddiwedd 2020, llywodraethu, Protocolau ar Gibraltar a Chyprus, yn ogystal ag ystod o rai eraill. materion gwahanu.

Y Protocol diwygiedig

O ran rheoliadau, bydd Gogledd Iwerddon yn parhau i fod yn gyson â set gyfyngedig o reolau sy'n ymwneud â Marchnad Sengl yr UE er mwyn osgoi ffin galed: deddfwriaeth ar nwyddau, rheolau misglwyf ar gyfer rheolaethau milfeddygol (“rheolau SPS”), rheolau ar gynhyrchu amaethyddol. / marchnata, TAW a thollau mewn perthynas â nwyddau, a rheolau cymorth gwladwriaethol.

O ran tollau, mae Tiriogaeth Tollau Sengl yr UE-DU, fel y cytunwyd ym mis Tachwedd 2018, wedi'i dileu o'r Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, ar gais llywodraeth bresennol y DU. Mae trafodwyr yr UE a’r DU bellach wedi dod o hyd i ffordd newydd o gyflawni’r nod o osgoi ffin tollau ar ynys Iwerddon, ac ar yr un pryd sicrhau bod Gogledd Iwerddon yn parhau i fod yn rhan o diriogaeth tollau’r DU. Mae'r cytundeb hwn yn amddiffyn cyfanrwydd Marchnad Sengl yr UE a Undeb Tollau, a yn osgoi unrhyw wiriadau rheoleiddio ac arferion ar y ffin rhwng Iwerddon a Gogledd Iwerddon.

Yn olaf, mae'r UE a'r DU wedi cytuno i greu mecanwaith newydd ar 'gydsyniad', a fydd yn rhoi llais pendant i Aelodau Cynulliad Gogledd Iwerddon ar gymhwyso cyfraith berthnasol yr UE yn y tymor hir yng Ngogledd Iwerddon. Mae'r Comisiwn wedi bod mewn cysylltiad agos â llywodraeth Iwerddon ar y pwynt hwn.

Y Datganiad Gwleidyddol diwygiedig

Y prif newid yn y Gwleidyddol Mae'r datganiad yn ymwneud i berthynas economaidd UE-DU yn y dyfodol lle mae llywodraeth bresennol y DU wedi dewis model yn seiliedig ar Gytundeb Masnach Rydd (FTA). Mae'r Datganiad Gwleidyddol yn darparu ar gyfer FTA uchelgeisiol gyda dim tariffau a chwotâu rhwng yr UE a'r DU. Mae'n nodi y dylai ymrwymiadau cadarn ar gae chwarae gwastad sicrhau cystadleuaeth agored a theg. Bydd union natur yr ymrwymiadau yn gymesur ag uchelgais perthynas yn y dyfodol a cymryd i ystyriaeth cysylltedd economaidd ac agosrwydd daearyddol y DU.

Y camau nesaf

Mater i'r Cyngor Ewropeaidd (Erthygl 50) yw cymeradwyo'r Cytundeb Tynnu'n ôl yn ei gyfanrwydd, yn ogystal â chymeradwyo'r Datganiad Gwleidyddol diwygiedig ar fframwaith y berthynas yn y dyfodol.

Cyn y gall y Cytundeb Tynnu'n Ôl ddod i rym, mae angen iddo gael ei gadarnhau gan yr UE a'r DU. Ar gyfer yr UE, rhaid i Gyngor yr Undeb Ewropeaidd awdurdodi llofnod y Cytundeb Tynnu'n Ôl, cyn ei anfon i Senedd Ewrop am ei gydsyniad. Rhaid i'r Deyrnas Unedig gadarnhau'r cytundeb yn unol â'i threfniadau cyfansoddiadol ei hun

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cynnwys, Erthygl Sylw, gwleidyddiaeth, UK

Sylwadau ar gau.