Cysylltu â ni

Frontpage

Dewch yn Ôl Nomenklatura o Rwseg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Rwsia

ASEau Kristiina Ojuland ac Edward McMillan Scott yng nghynhadledd melin drafod y 'Freedom House'

Dechreuodd y mis hwn gydag efelychiad arweinydd grŵp ALDE Senedd Ewrop Guy Verhofstadt yn ail-lansio proses Helsinki yn gyhoeddus i gofleidio dyheadau democrataidd gwrthblaid ddemocrataidd wirioneddol Rwseg a chymdeithas sifil i frwydro yn erbyn y prosesau negyddol sy'n digwydd ar ôl i Vladimir Putin ddod yn ôl, sef awduriaeth a thorri hawliau a rhyddid sylfaenol dinasyddion Rwseg.

hysbyseb

Mae Mr.Verhofstadt yn feirniad lleisiol o drefn Putin ac yn gefnogwr brwd i wrthwynebiad democrataidd Rwseg:
', - meddai Verhofstadt wrth annerch cynhadledd sy'n ymroddedig i'r datblygiadau diweddaraf yn Rwsia a drefnwyd gan felin drafod' Freedom House '(4ydd Mawrth, Cyngres yr UD) - Mae'n hanfodol'.
'Mae Rwsia wedi newid i waeth flwyddyn yn unig ar ôl yr hyn a elwir yn' etholiadau arlywyddol ', - parhaodd ef. - 'Nid yw'n wrandawiad Russophobe, mae gen i barch mawr at bobl Rwseg a diddordeb yn niwylliant Rwseg, ond does gen i ddim rhithiau am y prosesau sy'n digwydd yn Rwsia y dyddiau hyn. Mae'r gymuned ryngwladol wedi adeiladu wal rhyngddynt hwy a realiti Rwseg. Rhaid i'r Gyngres, y Senedd a Senedd Ewrop gydlynu eu hymdrechion ym mholisïau Rwseg '.

Yn ôl Verhofstadt mae gan 'Magnitsky Law' a fabwysiadwyd yn yr UD yn ddiweddar 'effaith, canlyniad', er bod y cyfaddef nad oes ganddo uchelgais 'i newid Rwsia o'r Gorllewin', mae rheidrwydd ar frys i ddangos hynny ' rydym yn cefnogi pobl Rwseg i ymladd yn erbyn llygredd a thorri rheolaeth y gyfraith.
Mae'n debyg bod Mr.Verhofstadt yn gwybod yn iawn am yr hyn y mae'n cynffonio amdano wrth iddo ddilyn y datblygiadau yn Rwsia yn agos. Cymerodd ran mewn amlygiadau o Rwseg yn Sgwâr Pushkin enwog ym Moscow.
'Mae Rwsiaid wedi cael digon. Nid ydyn nhw'n gofyn am ddim mwy na pharchu cyfansoddiad Rwsia ac ymrwymiadau rhyngwladol Rwseg yng Nghyngor Ewrop a'r OSCE ', - rhannodd Verhofstadt yn ei weledigaeth. Cyfeiriodd at ddehongliad Andrey Sakharov o Ddeddf Helsinki gan fynnu na ddylai unrhyw wlad fod yn uwch na’r feirniadaeth: monitro ar y cyd, nid ‘osgoi’r ddwy ochr’ o’r problemau yw’r mecanwaith sylfaenol i gyflwyno newid cadarnhaol: rheolaeth y gyfraith yn Rwsia.

Mae apêl yr ​​angen i adfywiad mudiad Helsinki fel cysyniad yn cael ei ategu'n gryf gan wahanol grwpiau gwleidyddol yn Rwsia. Mynegir cefnogaeth y cyhoedd i fenter ALDE trwy gymryd rhan yn y digwyddiad amddiffynwr a chadeirydd hawliau dynol chwedlonol ac aelod sefydlu grŵp Helsinki Moscow Lyudmila Alexeyeva (85), cyn Brif Weinidog Rwseg a gwleidydd yr wrthblaid ddemocrataidd Mikhail Kasyanov, aelod o Duma Gennady Goudkov (sosialydd ), y gwyddonydd gwleidyddol Lylia Shevtzova, Mynychodd mwy na thri chant o gyfranogwyr y ddadl a ddilynodd sylwadau rhagarweiniol y siaradwr nodiadau allweddol. Ymhlith y lleill, anerchwyd y digwyddiad gan y seneddwyr McGovern a Cardin, cychwynnwyr 'Magnitsky Law'.

hysbyseb

Yn fframwaith y gynhadledd cynhaliwyd dadl 'Magnitsky Law' ar safbwyntiau yn yr UE gyda'r ASE Kristiina Ojuland, (ALDE) - gohebydd arbennig ar 'argymhelliad Magnitsky' Senedd Ewrop.

mep2

ASE Kristiina Ojuland

'Yn bersonol, rwy'n gobeithio y bydd Ewrop yn dilyn' Magnitsky Law 'yr Unol Daleithiau gan gymryd rhan mewn dull trawsatlantig a chydlynu ymdrechion yn effeithiol i ymateb i Kremlin, - dywedodd yr ASE Kristiina Ojuland (ADLE) yng nghynhadledd melin drafod' Freedom House 'ar Rwsia ddydd Llun. - Pan ydym yn ymateb nid ydym yn gweithredu yn erbyn Rwsia na phobl Rwseg, ond rydym yn mynd i'r afael â phroblemau a grëwyd gan drefn Putin '.

Mae ASE Ojuland yn ymroddedig i ymladd llygredd endemig yn Rwsia Putin ac mae'n argyhoeddedig mai'r sancsiynau wedi'u targedu yw'r gorau o blaid cefnogi cymdeithas sifil Rwseg a gwrthwynebiad gwleidyddol dilys. Atgoffodd hi o etholiadau Duma ac etholiadau arlywyddol 2012 ac yna protestiadau o ddinasyddion yn gorffen mewn arestiadau a phrosesau â chymhelliant gwleidyddol. Mae dedfryd 'Pussy Riot' a threialon 'Bolotnaya' yn arwyddion o falais dwys o ddirywiad y gwerthoedd democrataidd, y llofnodwyd Rwsia mewn sefydliadau rhyngwladol fel Cyngor Ewrop ac OSCE; ebargofiant normau cyfansoddiadol Rwsia ei hun a ddewiswyd gan y dinasyddion yn ôl yn 1992.

Atgoffodd yr ASE Edward McMillan-Scott fod 'pris Sakharov' yn parhau i fod yn un o weithgareddau blaen yr EP.
'Fe greodd fy mhrofiadau personol gydag awdurdodau Rwseg argraff o bwer creulon dros ben, - meddai McMillan-Scott. - Mae'n rhaid i ni adeiladu ein polisïau tuag at Rwseg ar wyliadwriaeth, gonestrwydd ac amodoldeb '. Amlinellodd fod yr awyrgylch tuag at Rwsia wedi newid gyda democratiaethau'r Dwyrain yn dod i mewn i'r UE, gan ganolbwyntio mwy ar ddatblygiadau yno.

mep3

 

Er bod McMillan-Scott yn rhannu beirniadaeth yr actifydd gwleidyddol Sergei Kovalev o HR Ashton am ei chytundeb partneriaeth a chydweithrediad yn mynnu cynnwys y 'drydedd bennod' ar Hawliau Dynol yn Rwsia, nid yw'n hawdd dod o hyd i berthynas dda â'r drefn bresennol. . Nid oes unfrydedd polisïau Rwseg yn yr UE heddiw: Mae gan yr Iseldiroedd, Prydain Fawr a Gwlad Pwyl benderfyniad yn gofyn i'r llywodraeth weithredu, ond mae'n ymwneud â 'diplomyddiaeth amynedd'.

Heb os, mae angen Rwsia o hyd ar gyfer cydweithredu ar ddiogelwch rhyngwladol, gan gynnwys seiberddiogelwch. Fodd bynnag, Rwsia sydd nesaf at China sy'n cynrychioli'r heriau mwyaf i'r Gorllewin yn XXI ganrif.
Mae'r ddibyniaeth ar ynni ar Rwsia yn rhan o'r her hon i fynd i'r afael â hi.

Cynhaliwyd y gynhadledd ar Rwsia cyn trafodaethau Cyngor Gweinidogion Tramor yr UE (11 Mawrth) a Chyngor yr UE (14-15 Mawrth) ar hwyluso fisa i ddinasyddion Rwseg a hawliau dynol.

Dywedodd Llysgennad Rwseg i’r UE Vladimir Chizhov fod yr ‘iâ wedi torri’ a bod partneriaid yr UE yn deall nad oedd eu hymagwedd tuag at hwyluso fisa i Rwsiaid ‘yn rhesymegol’.

Fodd bynnag, nid yw'r trafodaethau hwyluso fisa mewn cyfarfodydd sydd ar ddod yn ymwneud â'r holl ddinasyddion ond 'rhai grwpiau', sy'n digio defnyddwyr Rhyngrwyd Rwseg, sy'n ystyried bod eu diddordebau wedi'u hesgeuluso tra mai'r prif ffocws yw cael y breintiau i basbortau 'glas' - biwrocratiaid Rwseg (rhwng 120 000 a 150 000). Yn ddiweddar cytunodd yr Almaen i dderbyn deiliaid y pasbort 'glas' heb fisa sydd wedi newid y gwarediad cyfan.

Mae ymddygiad swydd dramor Rwseg sy'n cyflwyno buddiannau appartitchik neu 'nomenkaltura' Putin, gan ddefnyddio'r derminoleg Sofietaidd, yn angof i'r blogosffer yn Rwsia. Mae Blogger Nosik yn beio Gweinidog Rwseg Segei Lavrov am adael i fuddiannau dinasyddion Rwseg o blaid apparatchik Putin.

Fe ffrwydrodd blogosffer Rwseg mewn dicter a siom ynghylch safle breintiedig 'nomenklatura' Putin, yr un sy'n cael ei ystyried i raddau helaeth fel smyglo arian du 'llygredig yn endemig' i Ewrop, lle maen nhw'n mwynhau ffordd o fyw moethus ynglŷn â'u mamwlad eu hunain fel ysglyfaeth.

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd