Cysylltu â ni

Frontpage

UE: Lladd Defodol - Stecen Halal ar Eich Plât

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

defodol

GWYBODAETH - Bowlen euraidd yn darlunio Io - meistres Zeus - wedi troi'n fuwch.

Dechreuodd Rhyng-grŵp Anifeiliaid Senedd Ewrop y flwyddyn yn wynebu ffeithiau a ffigurau tywyll busnes proffidiol lladd defodol gan ehangu’n gyflym yn Nwyrain Ewrop.

hysbyseb

Mae'r ddadl gydag arbenigwyr ar y mater yn dangos bod yr arferion rhyfedd yn symud o hen aelodau o'r UE i newydd-ddyfodiaid. Mae'r sefyllfa yn sector amaethyddol Gwlad Pwyl yn achosi pryderon difrifol.
Yn swyddogol, parchwyd dau ddarn mawr o ddeddfwriaeth: Cyfarwyddebau'r Cyngor yn 2008 a 2009 sy'n canolbwyntio ar ofynion sylfaenol ar gyfer difa gwartheg a moch a'r ystrywiau ar yr union eiliadau o ladd.
Mae ffermwyr Gwlad Pwyl wedi cael amser i addasu i'r rheolau newydd. Mae pob lladd-dy yn cael ei oruchwylio gan y milfeddygon, mae gweithwyr proffesiynol yn ysbaddu perchyll gwrywaidd - yn ôl Anna Kowalska-Klockiewicz, ysgrifennydd amaethyddol cyntaf cynrychiolaeth Gwlad Pwyl i'r UE.
O ganlyniad, gweithredodd 98% o ffermydd y gofynion a chydymffurfio'n llwyddiannus â'r safonau Ewropeaidd.
Yn wahanol i ddata swyddogol, datgelodd yr Athro Elzanowski realiti difrifol cynhyrchu gwartheg a moch yng Ngwlad Pwyl: 'Mae'r amodau ar gyfer anifeiliaid yn cwrdd â'r gofynion sylfaenol yn unig yn yr achosion gorau, tra bod y llywodraeth yn ceisio cyflwyno'r isafswm hwn fel safon. Rhaid i'r sector wneud y gwaith iawn wrth gyfieithu a deall yr amcan a gwybodaeth lawn am y normau Ewropeaidd '.
'Mae'r gwaith lladd defodol yn waith heddwch, ond mae'r eithriadau milfeddygol yn cael eu talu'n effeithiol gan y' gyfradd heddwch ', sy'n gwrthdaro â'r sefyllfa y tu hwnt i ddychmygol', - yn parhau â'r Athro Elzanowsky.
O fewn yr amodau gwael cyffredinol ar gyfer anifeiliaid ymhell y tu hwnt i safonau disgwyliedig yr UE, mae'r lladd defodol yn arferiad arbennig o gas. Y gwyriad mawr o weithdrefn safonol yr UE yw absenoldeb syfrdanol, sy'n ei gwneud yn ymlid.
'Mae llawer iawn o driniaethau erchyll yn digwydd yn ystod y defodau ffiaidd hyn', - yn parhau â'r athro Elzanowski, gan gyfeirio at adroddiadau milfeddygol lluosog a thystiolaeth am agonïau anifeiliaid, wrth waedu â'r gwddf wedi'i dorri.

 

defod2

hysbyseb

GWYBODAETH - Mewn llawer o ddiwylliannau hynafol addolwyd gwartheg

'Mae gweithdrefn ddefodol yn hollol farbaraidd ac nid yw'n dod yn agos at syniadau cyfoes mwyafrif llethol dinasyddion yr UE mewn unrhyw ffordd am y ffordd y dylid trin anifeiliaid sy'n cael eu tyfu i'w bwyta mewn cymdeithas wâr wrth ddifa', - meddai'r Athro Elzanowski. Yn ôl pob tebyg, yn ôl tystiolaeth wyddonol, nid yw'r syfrdanol yn effeithio ar waedu, gan wneud yr artaith yn achosi dioddefaint aruthrol o dyrfaoedd o anifeiliaid yn gwbl anghyfiawn, yn seiliedig ar ofergoeliaeth llwyr.

Nid oes gan y cyhoedd yng Ngwlad Pwyl a'r UE unrhyw syniad o'r hyn sy'n digwydd yn ystod lladd buchod yn ddefodol, yn ôl Elzanowksi. 'Mae sleisio gyddfau a throi gwartheg mewn corlannau cylchdro i adael iddyn nhw waedu yn mynd ymhell y tu hwnt i unrhyw hunllef dinesydd rheolaidd o'r UE. Oherwydd ei natur wrthyrrol, mae'r lladd defodol yng Ngwlad Pwyl yn digwydd yn ôl disgresiwn mwyaf allan o lygad y cyhoedd, gan ei fod yn anghyfreithlon cyn 2004, ond yn ehangu'n gyflym gyda chydymdeimlad llawn awdurdodau milfeddygol am y buddion ariannol a ddaw yn ei sgil.
Ar hyn o bryd yng Ngwlad Pwyl mae tua 100 o ladd-dai defodol halal a dau o rai kosher eisoes, - pob un yn gwneud elw golygus allan o gannoedd o filoedd o anifeiliaid a laddwyd yn ddefodol, yn ôl amcangyfrif ceidwadol o fwy na 300 000 y flwyddyn.
Er gwaethaf cymeriad cyfrinachol yn gyffredinol o'r arferion gwrthyrru hyn a wneir mewn enw crefydd, weithiau mae'r wybodaeth yn gollwng.
Ar gyfartaledd mae cant o fuchod yn cael eu lladd mewn defodau bob dydd yn Leszno, ac yna'n cael eu cludo i Gostyn, lle mae cwningod yn archwilio'r carcasau gan ddewis tua 20. Mae'r 80 a wrthodwyd yn mynd i mewn i'r gadwyn fwyd reolaidd, yn cael eu stampio a'u gwerthu i'r cyhoedd.
Nid yw'r artaith anifeiliaid wedi'i gyfyngu i ladd defodol: mae dros 100 000 o loi heb eu diddyfnu yn teithio o Wlad Pwyl am fwy na 25 awr i'r Eidal a Sbaen. Nid oes neb yn stopio am bicnic ar y ffordd.
Yn olaf, ni ellir gwerthu'r anifeiliaid hynny i gadwyn fwyd sefydledig yn cael eu cludo i'r 'farchnad ddu', lle mae'r cam-drin erchyll yn arfer rheolaidd.

“Mae anifail, na all hyd yn oed sefyll i fyny, oherwydd eu bod mor sâl yn cael eu dwyn yno hefyd, - meddai’r Athro Elzanowki, gan gyfeirio at ymchwiliadau cyrff anllywodraethol. - Wedi ei guro, ei lusgo gan gynffonau a chlustiau, ei gadw heb ddŵr '. Mae adar a pherchyll wedi'u mygu yn cael eu cludo mewn sachau fel yn yr Oesoedd Canol.

'Mae'r ddyneiddiaeth ar gyfer dyneiddwyr' - ymatebodd y swyddog amaethyddol M.Sawicki gan rwystro'r union syniad o agwedd fodern tuag at wartheg. Fe argyhoeddodd yr Athro Elzanowski, gyda'r math o agwedd y sefydliad, fod y cyfleoedd i newid realiti crai yn fain.
Mae'r milfeddygon yn gwrthod mynd i farchnadoedd 'du', oherwydd nad ydyn nhw wedi cofrestru ac nid yw'r heddlu'n ymyrryd gan ddadlau nad ydyn nhw i fod i ddod fel arall yn cael eu galw gan filfeddygon. Mae'r cylch dieflig yn troi'n lluosi'r dioddefwyr.
'Fe ddylen ni reoli cywirdeb cyfieithu deddfau'r UE yn ddeddfau cenedlaethol, - meddai Elzanowski. - Mae diraddio deddfau cenedlaethol o dan esgus dilyn yr un Ewropeaidd yn lle cyffredin. Mae'r UE yn rhagnodi'r isafswm cyflwr ac maen nhw'n dweud bod yna safonau, ond dydyn nhw ddim '. Yn ôl yr athro mae yna gonsensws ymhlith milfeddygon ynglŷn â diraddiad cyffredinol cyfraith amddiffyn anifeiliaid.

 

marw cowresize dau

Rhannodd yr ASE Carl Shlyter (Gwyrddion) brofiad o Sweden lle cyflawnwyd cynnydd, yn seiliedig ar sgyrsiau gyda’r gymuned Fwslimaidd, ond yn anffodus gwrthododd y gymuned Iddewig feddalu’r defodau. Maen nhw'n parhau â'r arferion, gan allforio'r cig i'r gwledydd eraill.
Nid yw syfrdanu cwestiwn o recriwtio cigyddion ar gyfer defodau yn cynrychioli unrhyw broblem: dewisir cigyddion Iddewig a Mwslimaidd o'r unigolion duwiol fel eu bod yn ymgysylltu yn eu cymunedau crefyddol. Yn anffodus mae creulondeb y defodau yn trosi cynnydd mewn trais tuag at aelodau bregus o'r gymdeithas fel menywod a phlant.
'Mae yna astudiaethau, sy'n dangos bod y trais mewn lladd-dai yn cynyddu troseddau', - daeth yr Athro Elzanowski i ben. Ond eto, mae'r 'ddyneiddiaeth ar gyfer dyneiddwyr.

 

Anna van Densky

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd