Cysylltu â ni

Frontpage

Cydraddoldeb mewn Cynllunio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ym mis Chwefror 2013, cyhoeddodd ASE Nikki Sinclaire bapur polisi: 'Cydraddoldeb mewn Cynllunio; Golwg newydd ar ddatblygiad anghyfreithlon a bargen newydd i deithwyr, cymunedau sefydlog, a'r amgylchedd '. Mae'n egluro'r rhesymeg y tu ôl i'w phapur, a'r cynigion polisi sydd ynddo.

Ar 30 Ebrill 2010, wrth gwrdd ag etholwyr yn Solihull, cefais alwad gan
un o drigolion Meriden. Dyma'r dref fach swynol a hanesyddol sy'n gorwedd yn falch
yn honni ei fod yng nghanol daearyddol iawn Lloegr. Mewn gwirionedd, gellir gweld bod y gymuned heddychlon, ddeiliog, a chyfeillgar hon, gyda'i chofeb ryfel yn sefyll yn dawel ar ei gwyrdd tueddol hyfryd, yn cynrychioli calon ysbrydol ein gwlad.
Ond roedd yr alwad a gefais yn un o drallod. Roedd teithwyr wedi cymryd cae mawr ar gyrion dwyreiniol Meriden, ac roedd dynion a pheiriannau yn rhwygo tir y Llain Las yn wyllt - yr oeddent wedi'i brynu'n gyfreithiol - i greu standiau caled a seilwaith er mwyn creu gwersyll i deithwyr. Ni roddwyd caniatâd cynllunio, er bod cais wedi'i gyflwyno i Gyngor Solihull ychydig eiliadau cyn iddynt gau ar gyfer Gŵyl y Banc.

cydraddoldeb

hysbyseb

Roedd hwn i fod yn fait accompli.

Ond mewn arddangosfa syfrdanol o ysbryd cymunedol, fe wnaeth y preswylwyr ralio o gwmpas,
ffyrdd blociog yn arwain at y safle, ac yn gosod yr hyn a oedd i ddod yn 24 awr,
Gwylnos 7 diwrnod yr wythnos y tu allan i'r gwersyll. Roeddent i gael eu dychryn gan
y teithwyr, oddi wrth yr heddlu, a chan y cyngor lleol, ond nid yw eu datrysiad byth
chwifio. Archwiliwyd a manteisiwyd ar bob llwybr cyfreithiol; gwyliwyd pob symudiad
a herio. Roedd Ionawr 23 2013 yn nodi 1000fed diwrnod yr ymladd rhyfeddol hwn
yn ôl. Roedd yn frwydr dros degwch, ac am gydraddoldeb gerbron y gyfraith. Roedd hi'n frwydr dros y
Llain Las sydd bob amser dan fygythiad cynllunwyr, ac y mae'n rhaid ei chadw
ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Roedd yn frwydr dros hawliau perchnogion tai a thrigolion i
mwynhau heddwch a llonyddwch y gymuned yr oeddent i gyd wedi helpu i'w hadeiladu.
Rwyf wedi treulio dyddiau a nosweithiau dirifedi ar y piquet gyda gwerin dda
Meriden, yn sefyll yn y glaw gyda bowlen o gawl yn fy nwylo, ac yn mwynhau'r
cyfeillgarwch. Rwyf wedi gwneud llawer o deithiau i Gyngor Solihull i roi tystiolaeth, ac wedi
wedi'i ysgrifennu yn y wasg yn eu cefnogaeth. Rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau da.
Ond mae gwrthdaro buddiannau wrth wraidd gwleidyddiaeth. Tra bo gwerin dda
Mae gan Meriden bob hawl i amddiffyn eu buddiannau cyfreithlon, felly'r rhai sy'n ufudd i'r gyfraith
mae gan gymuned deithiol yr hawl i amddiffyn ei buddiannau ei hun.

sipsiwn

hysbyseb

Rwyf wedi dod yn ymwybodol dros y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf o fethiannau yn y system -
methiannau sy'n effeithio'n andwyol ar y ddwy ochr yn yr anghydfod hwn. Mewn meysydd fel gofal iechyd
ac addysg, er enghraifft, mae teithwyr dan anfantais. Mae yna fethiannau hefyd
i ddarparu digon o le i deithwyr mewn sawl ardal. Hurt John Prescott
mae edict sydd i bob pwrpas yn rhoi 'hawliau arbennig' i deithwyr wedi creu drwgdeimlad tuag at
teithwyr ymhlith y gymuned sefydlog. Os yw rhywun yn teimlo ar yr ymylon, yna manteisio arno
gall bylchau yn y system gynllunio, a gweithredu er hunan-les manteisgar ymddangos
i fod yr unig ffordd ymlaen.

Ychwanegwch at y gymysgedd hon ddatblygwyr eiddo diegwyddor, gan gysylltu eu hunain â'r
teithio i'r gymuned a'u defnyddio'n sinigaidd er mwyn cyfiawnhau amhriodol
a datblygiad anghyfreithlon wrth geisio elw, cam-drin tir Green Belt
yn gwylltio llawer ni waeth pa mor bell i ffwrdd y gallant fod o unrhyw amhriodol
datblygiad, a gallwn weld bod teithwyr dilys a'u teuluoedd yn cael eu dal
yn y canol.

Yn anffodus gwrthodwyd fy nghynigion i gwrdd â'r teithwyr, er y gallaf yn llawn
deall pam y gallent fod yn amheus o wleidyddion.
Ond fe'm hetholwyd i wasanaethu holl drigolion Gorllewin Canolbarth Lloegr, ac felly i'r perwyl hwnnw,
Rwyf wedi cynhyrchu'r ddogfen hon, lle rwy'n archwilio opsiynau polisi posibl
yr wyf yn gobeithio y gallwn fynd i'r afael â phroblemau'r teithwyr ohonynt
sicrwydd a diogelwch nid yn unig i drigolion Meriden ond i bawb, ac i ben
natur 'nhw a ninnau' y mater hwn.

birmingham

Cartref Sais yw ei gastell, ond byddwn yn dadlau bod pob Sais, neu
dylai merch, waeth beth yw ei ffordd o fyw, gael cyfle i gaffael cartref, a
y dylai pob cymuned allu byw ochr yn ochr heb ofn nac amheuaeth.
Ni ddylid parchu deddfau yn unig, ond rhaid iddynt fod yn deilwng o barch
I gyd. Ar adeg ysgrifennu, mae'n amlwg nad yw hyn yn wir. Rhaid inni ei drwsio.

Mae Nikki Sinclaire yn eistedd ar is-bwyllgor Hawliau Dynol Senedd Ewrop.

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd