Cysylltu â ni

Frontpage

Y Llun-Op yn y Schloss

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Beth bynnag yr oedd David Cameron yn gobeithio ei gael trwy fynd â’i deulu i gwrdd ag Angela Merkel yn y Schloss Messeberg, roedd gan Ganghellor yr Almaen agenda gyfyngedig. Roedd yn gyfle cyfleus i dynnu sylw oddi wrth gyngres plaid SPD yr wrthblaid cyn etholiad ffederal yr hydref hwn - ac mae'n werth nodi ei bod yn credu ei bod yn syniad da gadael i'r pleidleiswyr ei gweld yn ffrind i Brif Weinidog Ewrosceptig Prydain.

llun-op

Roedd yn tynnu sylw defnyddiol o'r camau pellach tuag at integreiddio Ewropeaidd, gyda'r Almaen yn ei chanol - a'r Deyrnas Unedig ar ei hymyl eithaf. Y cam diweddaraf yn unig yw'r cynnydd tuag at gytundeb ar oruchwyliaeth bancio, waeth pa mor araf bynnag. Bydd cydweithrediad agosach ar drethi a pholisi economaidd yn dilyn, ar gyfer yr Ewcos o leiaf.

hysbyseb

I arweinydd yr Almaen mae'r rhain yn faterion y soniwyd amdanynt orau ar ôl yr etholiad ond i benaethiaid llywodraeth llai ffodus, nid oes unrhyw oedi. Mae'r hyn y mae'r Comisiwn yn ei alw'n 'gywiriad' bellach yn ymwthiol iawn. Mae swyddogion yn sicr, pe bai wedi bod ar waith 10 mlynedd yn ôl, y byddai Iwerddon wedi cael rhybuddion ffurfiol am dwf anghynaliadwy a ariannwyd trwy gredyd. Erbyn 2005, byddai pwysau uniongyrchol wedi cael ei roi, yn gyntaf bygythiad sancsiynau ac, os oedd angen, eu gosod.

Bellach, dywedir wrth lywodraethau tramgwyddus beth i'w wneud - ar bolisi tai a rheolau cynllunio yn ogystal ag ar gyfraddau llog morgais a hyd yn oed trethu blaendaliadau banc. Mae democratiaeth yn cymryd sedd gefn. Mae Pleidleisio Mwyafrif Cymwysedig yn gwrthdroi, gan fod angen i'r wlad sy'n wynebu cosbau ennill pleidlais i'w rhwystro, fel arall maent yn cicio i mewn yn awtomatig.

Mae'r sancsiynau, er nad y wyliadwriaeth, yn gyfyngedig i wladwriaethau Ardal yr Ewro. Mae un ASE o'r Almaen, Sven Giegold o'r Gwyrddion, yn dadlau bod y gwaharddiadau wedi bod o fudd i gredydwyr yn ogystal â dyledwyr, ac eto ni fu unrhyw sancsiynau ar y gwledydd y gwnaeth eu banciau fenthyca. Mae’n honni bod gwleidyddion yn cuddio y tu ôl i Fanc Canolog Ewrop, gan adael iddo wneud eu gwaith drostyn nhw.

hysbyseb

Ei ateb yw democrateiddio’r Comisiwn Ewropeaidd, gyda’r Senedd yn dewis yr Arlywydd, a fyddai wedyn yn penodi’r Comisiynwyr, gyda’r aelod-wladwriaethau dan orfodaeth i gyflwyno mwy nag un ymgeisydd. Byddai hynny'n golygu bod gan ASEau a Chomisiynwyr o'r tu allan i Ardal yr Ewro rôl wrth lunio polisi ar gyfer yr arian sengl. Dywed Gielgold fod hynny'n broblem y mae'n rhaid i ni fyw gyda hi am ychydig. Yr Ewro eisoes yw arian cyfred eilaidd llawer o wledydd y disgwylir iddynt ymuno un diwrnod. Nid yw ychwaith eisiau, fel y mae'n ei roi, i 'gicio'r Brits'.

Mae Nicolas Véron o felin drafod economaidd Bruegel ym Mrwsel yn dadlau bod rôl fwy i sefydliadau Ewropeaidd yn hanfodol oherwydd eu bod yn cael eu 'dal' yn llai gan fuddiannau cenedlaethol. Nid yw’n gweld unrhyw ddewis arall yn lle adeiladu rheolaeth ddemocrataidd ar lefel Ewropeaidd. Mae Peter Spiegel o’r Financial Times wedi gwneud yr awgrym radical o gael Comisiynwyr wedi’u hethol yn uniongyrchol. Mae hefyd yn meddwl tybed a allai sesiynau ar y cyd gan bwyllgorau seneddau cenedlaethol Ewrop fod yn ychwanegiad defnyddiol i Senedd Ewrop.

Yn ddiweddar, gadawodd y Comisiynydd sy'n gyfrifol am yr Ewro, yr Is-lywydd Olli Rehn, sesiwn friffio i gyngor cyngor Ecofin yn gynnar oherwydd iddo gael cyfarfod â phwyllgor Ewropeaidd Senedd y Ffindir. Roedd Gweinidog Cyllid Iwerddon, Michael Noonan, yn cadeirio’r sesiwn ond roedd y Comisiynydd yn hyderus na fyddai’n troseddu; wedi'r cyfan roedd Olli Rehn yn mynd i ofyn i'w gyd-Ffindir gefnogi telerau gwahardd newydd ar gyfer Iwerddon.

Yn yr un sesiwn friffio, disgrifiodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Michel Barnier, y cytundeb ar oruchwylio bancio fel 'testun sylfaenol' a fyddai'n berthnasol i fanciau trwy'r farchnad sengl. Mae datganiadau o'r fath yn anfon gwythiennau Ceidwadol Prydain i lawr.

Mae David Cameron ar ôl yn ceisio annog Angela Merkel i gefnogi integreiddio o fewn Ardal yr Ewro ond yn gwrthsefyll unrhyw estyniad o'r integreiddiad hwnnw i'r Deyrnas Unedig. Mae'n gweld cytundeb newydd fel ei obaith gorau o ennill consesiynau i'r DU cyn y refferendwm y mae wedi addo ei alw ar ei aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd. Ond mae'r Comisiwn yn profi'n fedrus wrth ddod o hyd i ffyrdd o weithio o fewn y cytuniadau presennol, er enghraifft impio 'Bwrdd Goruchwylwyr' ar lywodraethu Banc Canolog Ewrop.

Mae hefyd i Cameron mai'r Canghellor Merkel ac nid yr Arlywydd Gauck sy'n dal y rhan fwyaf o'r pŵer gwleidyddol yn yr Almaen. Mae Joachim Gauck yn gredwr di-baid mewn 'mwy o Ewrop', er ei fod hyd yn oed yn cyfaddef ei fod yn llai 'impetuous' am integreiddio pellach nag yr oedd unwaith. Dywedodd yn ddiweddar wrth unrhyw ddinesydd o Brydain a oedd yn gwrando 'na all mwy o Ewrop olygu Ewrop heboch chi'.

Ac eto roedd yr Ewrop a ddisgrifiodd yn ei araith yn gymysgedd o Ardal yr Ewro ac ardal Schengen, dwy agwedd ar yr Undeb Ewropeaidd y mae'r Deyrnas Unedig wedi eithrio ei hun ohoni. Galwodd Gauck ddiffyg polisi economaidd trosfwaol ar gyfer yr Ewro yn 'ddiffyg strwythurol' ond dathlodd y rhyddid i deithio heb basbort 'o'r Memel i'r Môr Iwerydd'.

Roedd y Memel ychydig yn rhy benodol, efallai'n anymwybodol yn dwyn i gof linell a adawyd yn hir yn anthem genedlaethol yr Almaen fod y wlad yn ymestyn 'o'r Memel i'r Maas'. Ond roedd cyfeiriad yr Arlywydd at yr Iwerydd yn amwys braf. Nid oes unrhyw obaith y bydd rheolaethau pasbort yn dod i ben rhwng tir mawr Ewrop a Phrydain, sydd yn wleidyddol yn ogystal ag yn ddaearyddol yn dal i fod yn ynys yr Iwerydd cymaint â gwlad Ewropeaidd.

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd