Cysylltu â ni

Frontpage

Etifeddiaeth Hugo Chavez

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Erbyn Cristian Gherasim

Yn ymddangos yn anorchfygol, husky yn edrych yn y wisg lliw olewydd, roedd gan Hugo Chavez holl wneuthuriadau ffigur mwy na bywyd. Am bron i 14 mlynedd, portreadodd Chavez ei hun fel y ffigwr tad hwn yn llywyddu dros bob agwedd ar fywyd Venezuelan. Robin Hood carismatig a dadleuol, modern i rai, awtocrat craff i eraill, ef oedd yr arlywydd a wasanaethodd hiraf America Ladin - ond ar ba gost? Efallai fod ei uchelgais gydol oes o droi Venezuela yn iwtopia sosialaidd wedi rhedeg ei chwrs, ond bydd etifeddiaeth llwm is-drefniant gwleidyddol ac economaidd yn parhau.

hysbyseb
Gan ddal trapiau dyn sy'n cael ei yfed gan bŵer absoliwt, mae marwolaeth Chavez yn creu cynsail peryglus, gyda'r nod o sicrhau parhad wrth aros am newid diangen. Wedi'r cyfan, nid oes unrhyw reolwr hunan-amsugnedig yn hoff o ddadwneud y system a ddadleuodd mor ofalus ar ôl ei dranc corfforol. O ymgyrchoedd ceg y groth i daflenni, mae gweithredoedd Chavez yn cwympo i'w lle yn unig i ddatgelu ei lwybr i lwyddiant gwleidyddol. Mae yna reolau ar gyfer llenwi'r gwactod pŵer, daliadau y bydd pob uwchsain yn ufuddhau iddynt os yw am godi trwy'r rhengoedd. Yn union fel arweinwyr eraill mewn hanes a adawodd dwll tebyg, roedd Hugo Chavez eisiau i'w ideoleg fyw.
Mae ei etifeddiaeth yn ehangu i gambit gwleidyddol cam wrth gam, rhywbeth y mae'n rhaid ei wneud i bob caudillo uchelgeisiol:
Cam 1: Cyflawni'r brif swydd arweinyddiaeth. Dewch yn awtocrat etholedig
Trodd y chwaraewr pêl fas proffesiynol hwn am fod yn arlywydd, dechreuodd gynllwynio yn erbyn y llywodraeth yn 23 oed. Flynyddoedd yn ddiweddarach, ym 1992, arweiniodd Chavez ymgais coup gwaedlyd ond aflwyddiannus yn erbyn Carlos Perez a etholwyd yn ddemocrataidd. Ar ôl rhyddhad anonest a dedfryd o garchar am ddwy flynedd, ymwelodd â Chiwba a dechrau cyfeillgarwch agos â Fidel Castro. O'r arweinydd sy'n heneiddio dysgodd Chavez nad yw bod yn ddyn milwrol drwodd a thrwyddo yn ddigon, bod etholiadau'n cynnig llwybr gwell, llai ymrannol i rym na grym. Gan addo gwneud i ffwrdd â thlodi a llygredd, enillodd yr arlywyddiaeth iddo yn ôl ym 1998. Roedd tapio i anghenion a rhwystredigaeth y bobl yn cynnig modd iddo greu cyfreithlondeb. Waeth pa mor ddadleuol oedd ei weithredoedd, gallai droi at y blwch pleidleisio i'w gymeradwyo bob amser.
 Aeth Chavez ymlaen i ennill tri etholiad arlywyddol, pob un wedi'i ddifetha gan afreoleidd-dra. Fel arlywydd, nid oedd erioed wedi swil rhag osgoi ei wrthwynebwyr deddfwriaethol a llywodraethu trwy archddyfarniad. Ni adawyd unrhyw sefydliad annibynnol yn ddianaf. Penododd deyrngarwr i'r Goruchaf Lys, wrth droi'r Banc Canolog yn asiant ar gyfer gwariant gwariant oddi ar y gyllideb. Ni ildiodd y dyn hwn, a elwir yn bobl erioed, i drylwyredd swydd etholedig. Roedd nid yn unig yn cadw cysylltiadau cryf â'r fyddin ond hefyd wedi ehangu ei rym trwy gydol ei lywyddiaeth. Y tu ôl i gig eidion milwrol Chavez roedd diffyg ymddiriedaeth wirioneddol yn y dirywiad clodwiw. Ar hyd a lled, roedd yn gwybod yn iawn pwy i ymddiried ynddo. Yn rhybuddio digon byth i'w arddangos ac efallai'n ennyn drwgdeimlad ymhlith ei ddilynwyr amddifad, roedd Chavez yn ddyledus am ei oroesiad gwleidyddol i'r ffyddloniaid mewn iwnifform.
Cam 2: Cripple pob gwrthwynebiad 
Wedi'i deilwra i'w uchelgeisiau gwleidyddol, ailysgrifennodd Chavez y Cyfansoddiad fel y gwelai'n dda. Roedd yn un o'i weithredoedd cyntaf ar ôl ennill swydd. Fe wnaeth gwanhau gwiriadau a balansau ar y weithrediaeth, deddfu trwy archddyfarniad, cynyddu ei dymor i chwe blynedd helpu i gasglu mwy o rym ar draul yr wrthblaid. Dros amser, llwyddodd Chavez i reoli'r system ymhellach pan lwyddodd, ar ôl cam cychwynnol yn 2007, i ddiwygio'r gyfraith oruchaf unwaith eto, gan ddiddymu terfynau tymor yn gyfan gwbl.
Daeth glanio’r wrthblaid yn ddiwedd ynddo’i hun. Ar ôl ennill refferendwm dwyn i gof yn 2004, fe wnaeth Chavez gosbi'r rhai a ganfuwyd yn cefnogi'r symudiad. Fe wnaeth lanhau allfeydd cyfryngau, diswyddo swyddogion y wladwriaeth a hyd yn oed wadu pasbortau i bwy bynnag a bleidleisiodd yn ei erbyn.
Trodd buddion periglor yn amhrisiadwy yn nes ymlaen. Roedd ei oruchafiaeth bron yn llwyr. Gorchmynnodd Chavez y tonnau awyr wrth iddo wneud adnoddau'r wladwriaeth. Roedd ar bob gorsaf deledu, ar unrhyw adeg ddydd neu nos, yn crwydro am oriau o'r diwedd, tra mai dim ond tri munud o hysbysebu y dydd y caniatawyd i'r wrthblaid.
Wrth i'w ddylanwad dyfu, gwnaeth ei anoddefgarwch tuag at bob anghytundeb posib. Pryd bynnag y byddai'r wrthblaid yn gwneud yn dda mewn etholiadau lleol a chenedlaethol, byddai'r arlywydd yn dod o hyd i ffyrdd o dynnu cyrff rhanbarthol a'r Ddeddfwrfa Genedlaethol o lawer o'u pwerau. Bwriad popeth a wnaeth Hugo Chavez oedd cefnogi cefnogaeth a rhwystro unrhyw un rhag herio ei awdurdod.
Cam 3: Datblygu brand
Yn un o'r arweinwyr mwyaf adnabyddus yn America Ladin, mae Chavez yn ddyledus i lawer o'i lwyddiant oherwydd ei garisma personol. Ef
datblygu brand, sy'n wrth-Americanaidd ac yn wrth-gyfalafol, yn olynydd i Che Guevara a Fidel Castro.
Mae'n debyg os ydych chi'n galw Arlywydd yr Unol Daleithiau yn ddiafol sylffwrig gerbron Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig mae'n helpu'ch rhagolygon etholiadol. Ni ddefnyddiodd Chavez fel amhoblogrwydd byd-eang Bush arall i ennill tir. Ni chollodd gyfle erioed i sgwrio Arlywydd America yn gyhoeddus.
 Defnyddiodd Chavez ei ddoniau ystrywgar hyd yn oed senarios concoctio pellach i'r perwyl bod yr UD yn cynllwynio'n ddiangen i'w ddymchwel. Daeth yr Unol Daleithiau i fod y bygythiad allanol y mae taer angen ei angen ar bob awtocrat. Daeth yn fwch dihangol ar gyfer gwae economaidd Venezuela ac yn ffynhonnell gyfreithlondeb i swyn yr arlywydd yn sarhaus dramor.
Cam 4: Dibyniaeth ar weithgynhyrchu 
Yr hyn a wnaeth Chavez yn wleidydd mor graff oedd ei ddealltwriaeth bod aros mewn grym yn gofyn am greu dibyniaeth ar raddfa fawr. Fe wladoliodd ffatrïoedd sment, ffermydd, melinau dur, darparwyr telathrebu a'r diwydiant olew. Arllwysodd cymorthdaliadau'r llywodraeth i sectorau swrth tra suddodd yr economi yn ddyfnach fyth i chwyddiant uchel a chynhyrchedd llafur isel. Dilynodd prinder cronig o bopeth o olew i laeth. Ac er gwaethaf ffyniant ym mhrisiau nwyddau, gwelodd Venezuela dwf economaidd isaf America Ladin.
 Am greu'r malais economaidd hwn a pheirianneg cwymp ei wlad, gwobrwywyd Chavez gyda mandad etholiadol newydd. Ein dealltwriaeth yma yw, ni waeth pa mor llygredig y gallai system fod, dim ond cymaint y gallwch ei gyflawni trwy dwyll etholiadol a blacmel. Y gwir gamp y tu ôl i hyn i gyd yw llygredd y bobl. Llwyddodd Chavez i'w gwneud nid yn unig yn ddibynnol yn economaidd ond hefyd yn ddarostyngedig yn emosiynol. Pleidleisiodd pobl dros Chavez oherwydd iddo wneud iddynt deimlo'n dda amdanynt eu hunain. Roedd yn adlewyrchu eu diffygion, gan brofi bod arlywydd y wlad mor ddiffygiol ag y maen nhw. Trwy hyrwyddo cyffredinedd ac arddangos ymddygiad thuggish dangosodd Chavez ei ymroddiadau y gallant hwythau hefyd ddilyn yn ôl ei draed. Ni wnaeth erioed ennyn tanwydd y doethineb confensiynol y mae dyfodol Venezuela yn dibynnu arno.

Anna van Densky

hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd