Cysylltu â ni

Frontpage

Comisiwn vs Gweriniaeth Tsiec a Slofenia ar y rheilffordd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Weriniaeth Tsiec a Slofenia wedi methu â chyflawni eu rhwymedigaethau o dan gyfraith yr UE ym maes trafnidiaeth rheilffyrdd. Mae'r Llys, fodd bynnag, yn gwrthod gweithred y Comisiwn Ewropeaidd yn erbyn Lwcsembwrg.

Mae'r achosion hyn yn rhan o gyfres o gamau gweithredu am fethu â chyflawni rhwymedigaethau1 a ddygwyd gan y Comisiwn yn erbyn sawl aelod-wladwriaeth am fethu â chydymffurfio â'u rhwymedigaethau o dan gyfarwyddebau sy'n llywodraethuRheiliau gweithrediad y sector rheilffyrdd. Yn yr achosion presennol, roedd yn ofynnol i'r Llys Cyfiawnder archwilio'r camau a ddygwyd yn erbyn y Weriniaeth Tsiec, Slofenia a Lwcsembwrg.

Achos y Comisiwn yn erbyn y Weriniaeth Tsiec:

hysbyseb

Mae'r Llys wedi tynnu sylw, yn y lle cyntaf, er mwyn cyrraedd yr amcan o annibyniaeth rheolwyr y rheolwr seilwaith o fewn y fframwaith codi tâl a sefydlwyd gan yr aelod-wladwriaethau, bod yn rhaid rhoi lledred penodol i'r rheolwr wrth bennu swm y taliadau er mwyn ei alluogi i ddefnyddio'r hyblygrwydd hwnnw fel offeryn rheoli.

Fodd bynnag, mae gosod, trwy benderfyniad blynyddol y Weinyddiaeth Gyllid, yn codi tâl uchaf am ddefnyddio seilwaith rheilffyrdd yn golygu cyfyngu ar ryddid y rheolwr seilwaith i raddau sy'n anghydnaws ag amcanion Cyfarwyddeb 2001 / 14. Yn unol â'r hyn a nodir yn y gyfarwyddeb honno, rhaid i'r rheolwr seilwaith fod mewn sefyllfa i osod neu barhau i osod taliadau uwch ar sail costau tymor hir rhai prosiectau buddsoddi. Daw'r Llys i'r casgliad bod sail gadarn i gŵyn gyntaf y Comisiwn.

Yn ail, ynghylch cwyn y Comisiwn nad oes unrhyw fesurau yn annog rheolwyr i leihau’r costau ar gyfer darparu seilwaith a lefel y taliadau mynediad, archwiliodd y Llys gyllid y Wladwriaeth ar gyfer y rheolwr seilwaith, y mae’r Weriniaeth Tsiec yn dibynnu arno.

hysbyseb

Er ei fod yn gallu lleihau costau darparu seilwaith a lefel y taliadau mynediad, nid yw'r cyllid hwnnw ynddo'i hun yn cael effaith gymhelliant ar y rheolwr hwnnw gan nad yw'r cyllid yn golygu unrhyw ymrwymiad ar ran y rheolwr. Felly mae'r Llys yn canfod bod sail dda i'r ail gŵyn hefyd.

Yn drydydd, archwiliodd y Llys gŵyn y Comisiwn nad yw'r taliadau a gesglir am yr holl wasanaethau lleiaf ac am fynediad at wasanaethau seilwaith gan y rhwydwaith yn hafal i'r costau y gellir eu priodoli'n uniongyrchol i weithrediad y gwasanaeth rheilffordd. Mae'r Llys yn canfod nad yw'r Comisiwn wedi darparu unrhyw enghreifftiau penodol sy'n dangos bod awdurdodau Tsiec wedi gosod taliadau mynediad gan anwybyddu'r gofynion o dan y gyfarwyddeb. O ganlyniad, mae'r Llys yn datgan bod y gŵyn honno'n ddi-sail.

Yn bedwerydd, mae'r Comisiwn yn honni, trwy fethu â sefydlu cynllun perfformiad fel annog ymgymeriadau rheilffyrdd a'r rheolwr seilwaith i darfu cyn lleied â phosibl a gwella perfformiad y rhwydwaith rheilffyrdd, mae'r Weriniaeth Tsiec wedi methu â chyflawni ei rhwymedigaethau o dan gyfraith yr UE. Gan fod y Llys yn canfod na ellir ystyried bod y darpariaethau deddfwriaethol a chytundebol y mae'r Weriniaeth Tsiec yn dibynnu arnynt yn gyfanwaith cydlynol a thryloyw y gellir ei ddisgrifio fel 'cynllun perfformiad', mae wedi datgan bod sail dda i'r gŵyn honno.

Yn bumed, mae'r Comisiwn yn honni y bydd penderfyniadau'r Swyddfa Rheilffyrdd o dan gyfraith Tsiec yn cael eu herio gerbron y Weinyddiaeth Drafnidiaeth. Fodd bynnag, mae apêl weinyddol flaenorol o'r fath yn groes i Gyfarwyddeb 2001 / 14. Yn hynny o beth, mae'r Llys wedi canfod ei bod yn amlwg o'r gyfarwyddeb honno y gall y penderfyniadau gweinyddol a fabwysiadwyd gan y corff rheoleiddio fod yn destun adolygiad barnwrol yn unig, ac felly mae'r ddeddfwriaeth Tsiec yn torri cyfraith yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd