Cysylltu â ni

chysylltiadau allanol

UE a Singapore destun presennol cytundeb masnach rydd cynhwysfawr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

943_bigAr 20 Medi, rhyddhaodd yr UE a Singapore destun un o'r cytundebau masnach mwyaf cynhwysfawr y maent erioed wedi'u negodi. Hon yw bargen gyntaf yr UE ag economi yn Ne-ddwyrain Asia ac mae ganddo'r potensial i agor y drws i Gytundebau Masnach Rydd (FTAs) gyda gwledydd eraill o'r rhanbarth. Mae rhyddhau'r testunau yn dilyn eu cychwyn, yn gynharach heddiw yn Singapore, gan brif drafodwyr y Comisiwn Ewropeaidd a llywodraeth Singapore.

“Rydym yn falch o gyflwyno heddiw un o’r cytundebau masnach rydd mwyaf cynhwysfawr a negodwyd erioed, a’i gyflwyno i’n priod awdurdodau i’w gymeradwyo,” meddai Rupert Schlegelmilch, prif drafodwr yr UE ar y cytundeb masnach hwn. “Mae’r UE a Singapore eisoes masnachu gwerth € 1 biliwn o nwyddau bob wythnos, ac mae'r cytundeb yn gosod y sylfeini y gall cysylltiadau busnes ffynnu ymhellach. Dyma hefyd y cam cyntaf tuag at gysylltiadau economaidd agosach rhwng y ddau brif ranbarth integredig yn y byd, Cymdeithas Cenhedloedd De-ddwyrain Asia. (ASEAN) a'r UE, a'u 1.1 biliwn o ddinasyddion. "

Seliodd y Comisiynydd Masnach Karel De Gucht y fargen â Gweinidog Masnach a Diwydiant Singapore Lim yn ôl ym mis Rhagfyr 2012. Mae 'cychwyn' heddiw yn cydgrynhoi'r hyn a drafodwyd, ond mae heb ragfarnu penderfyniad diweddarach gan y naill ochr na'r llall i gymeradwyo cytundeb ai peidio . Yn achos yr UE, Senedd Ewrop sydd â'r gair olaf ar gymeradwyo pob cytundeb masnach rydd.

hysbyseb

Buddion y cytundeb

Mae dadansoddiad economaidd a baratowyd gan Brif Uned Economegydd Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Masnach y Comisiwn Ewropeaidd yn rhagweld y gallai allforion yr UE i Singapore godi rhyw € 1.4 biliwn dros 10 mlynedd. Gallai allforion Singapore i'r UE godi rhyw € 3.5 biliwn yn yr un cyfnod, gan gynnwys allforion o'r nifer o gwmnïau Ewropeaidd a sefydlwyd yn Singapore.

Gan adlewyrchu'r gwahaniaethau mawr ym maint y ddwy economi, mae'r dadansoddiad yn amcangyfrif y bydd CMC go iawn yr UE yn tyfu oddeutu € 550 miliwn o'i gymharu â chynnydd o € 2.7 biliwn ar gyfer Singapore.

hysbyseb

Pwysigrwydd rhanbarthol

Y tu hwnt i'r effeithiau economaidd dwyochrog, mae'n rhaid gweld Cytundeb Masnach Rydd yr UE-Singapore (EUSFTA) yn y persbectif rhanbarthol. Mae gan yr EUSFTA y potensial i agor y drws i Dde-ddwyrain Asia, lle mae'r UE ar hyn o bryd yn cynnal trafodaethau ar gytundebau masnach rydd gydag aelodau ASEAN, Malaysia, Fietnam a Gwlad Thai. Gyda'u dosbarth canol yn ehangu, mae'r economïau ASEAN sy'n tyfu'n ddeinamig yn farchnadoedd allweddol ar gyfer allforwyr Ewrop a'r cytundebau masnach rydd cynhwysfawr y mae'r UE yn negodi tap i botensial twf y rhanbarth. Ar gyfer y trafodaethau hyn, mae'r EUSFTA yn gosod pwynt cyfeirio gwerthfawr.

Y camau nesaf yn y broses

Ar hyn o bryd mae'r cytundeb drafft yn cael ei gyfieithu i bob un o 24 iaith yr UE ac yna bydd yn cael ei gyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd i'w gymeradwyo'n ffurfiol. Wedi hynny, rhaid i Gyngor y Gweinidogion ei gymeradwyo yn gyntaf cyn i'r cytundeb basio gerbron Senedd Ewrop i'w gadarnhau'n derfynol mewn pleidlais lawn.

Mae trafodaethau ar amddiffyn buddsoddiad, a ddechreuodd yn ddiweddarach, yn seiliedig ar fandad newydd o dan Gytundeb Lisbon, yn gwneud cynnydd. Y nod yw integreiddio'r bennod fuddsoddi yng ngweddill y testun cyn ei fabwysiadu'n derfynol.

Cysylltiadau masnach UE-Singapore

Singapore yw partner masnachu mwyaf yr UE yn ASEAN, ac yn 2012 yr UE oedd ail bartner masnachu mwyaf Singapore, ar ôl Malaysia gyfagos. Cyfanswm y fasnach mewn nwyddau rhwng yr UE a Singapore yn 2012 oedd € 51.8 biliwn, cynnydd o 9.7% o ganlyniadau 2011. Yn 2012, cofnododd yr UE warged masnach o € 8.8 biliwn.

Singapore yw partner masnachu gwasanaethau mwyaf yr UE yn ASEAN. Yn 2011, cyfanswm y fasnach mewn gwasanaethau, a Benthyciadau i fusnesau bach a chanolig Singapore rhwng yr UE a Singapore, oedd cyfanswm o € 27.7 biliwn, sy'n cynrychioli mwy na hanner cyfanswm masnach yr UE-ASEASN mewn gwasanaethau. Mae gan yr UE warged o € 4.5bn vis-à-vis Singapore.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

 

Gwlad Belg

#Huawei - rhan o'r ateb, nid rhan o'r broblem

cyhoeddwyd

on

Mae Abraham Liu yn ddyn â chenhadaeth. Fel Prif Gynrychiolydd newydd Huawei i'r Undeb Ewropeaidd, ei rôl yw argyhoeddi gwleidyddion yr UE a llunwyr polisi bod ei gwmni yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith gwybodaeth a chyfathrebu a dyfeisiau smart y gellir ymddiried ynddynt, ac nid yn gyfrwng ar gyfer ysbïo Tsieineaidd.

Abraham Liu

 

hysbyseb

 

 

 

hysbyseb

 

 

 

 

 

Gwnaeth swyddogion Americanaidd yn glir eu bod yn ystyried Huawei, un o gwmnïau mwyaf Tsieina, yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol, gan ei fod yn adeiladu'r rhwydweithiau telathrebu sy'n sail i gymdeithasau modern.

Yn ddiweddar, gwaharddodd Awstralia offer 5g Huawei. Mae Japan wedi cryfhau ei rheolau. Mae'r UE bellach yn ystyried a ddylai gymryd camau tebyg hefyd.

Yn ystod cynhadledd i'r wasg ar Cudd-wybodaeth Artiffisial ar 2nd Ym mis Chwefror, ymatebodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ansip i gwestiwn ynghylch rôl Huawei mewn rhai ceir heb yrwyr Ewropeaidd a phrosiectau 5G yng nghyd-destun honiadau diogelwch yn erbyn y cwmni.

Roedd ymateb Huawei yn ddiamwys ac yn ddiamwys, gydag Abraham Liu, Llywydd swyddfa Huawei yn yr UE, yn amddiffyn y cwmni: “Rydym yn gwrthod yn bendant unrhyw honiad y gallem beri bygythiad diogelwch. Rydym yn agored i ddeialog gyda'r Is-lywydd Andrus Ansip i fynd i'r afael â'r camddealltwriaeth hyn ac rydym yn bwriadu parhau â'n cydweithrediad hirsefydlog gyda'r Comisiwn Ewropeaidd fel cwmni preifat sy'n eiddo i weithwyr.

"Rydym yn rhan o'r ateb, nid yn rhan o'r broblem. Ni ofynnodd unrhyw lywodraeth erioed i Huawei adeiladu unrhyw gefnffyrdd na thorri ar draws unrhyw rwydweithiau, ac ni fyddem byth yn goddef ymddygiad o'r fath gan unrhyw un o'n staff.

"Seiberddiogelwch fu ein prif flaenoriaeth erioed ac mae gennym hanes profedig o ddarparu cynhyrchion ac atebion diogel i'n cwsmeriaid yn Ewrop a ledled y byd. Heddiw, mae'r gadwyn gyflenwi TGCh wedi'i globaleiddio'n fawr. Mae angen mynd i'r afael â seiberddiogelwch ar y cyd yn lefel fyd-eang, ac ni ddylid trin gwerthwyr offer yn wahanol ar sail eu gwlad wreiddiol.

"Nid yw canu un gwerthwr yn gwneud dim i helpu'r diwydiant i nodi a mynd i'r afael â bygythiadau seiberddiogelwch yn fwy effeithiol.

“Rydym yn barod i ddarparu unrhyw wybodaeth ac rydym wedi ymrwymo i gynnal deialog agored gyda'n partneriaid Ewropeaidd ar faterion yn ymwneud â diogelwch.”

Mae gan Brydain fwrdd sy'n caniatáu i'w wasanaethau cudd-wybodaeth adolygu offer Huawei. Mae'r Almaen wedi ei chopïo a gall Singapore ddilyn.

Rhaid i rai gwledydd 170 sy'n defnyddio Huawei benderfynu a yw gwneud busnes ag ef yn ddiogel.

Bydd Abraham Liu, fel Llywydd swyddfa Huawei yn yr UE, yn dod â'i holl sgiliau aruthrol i argyhoeddi gwleidyddion yr UE a llunwyr polisi mai nod Huawei yw adeiladu byd sydd wedi'i gysylltu'n well, nid i edrych arno.

 

Parhau Darllen

Belarws

#Belarus: Rhaid UE yn ailystyried ei gysylltiadau yn dilyn ymgyrch Lukashenko ar sifiliaid

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grwp ALDE yn Senedd Ewrop yn condemnio'n gryf y cwymp enfawr a lansiwyd gan yr heddlu terfysg ar wrthwynebwyr sy'n ceisio dal gorymdaith waharddedig yn Belarws. Arestiwyd bron i fil o bobl a chafodd llawer ohonynt eu guro gan yr heddlu ac roedd angen sylw meddygol arnynt dros y penwythnos. 

Cymerodd protestwyr yn Belarus y strydoedd mewn ymateb i gyfraith lafur newydd sy'n gorfodi dinasyddion i dalu'r hyn sy'n cyfateb i € 240 i'r llywodraeth os ydyn nhw'n gweithio llai na chwe mis mewn blwyddyn, neu os ydyn nhw'n methu â chofrestru gyda chyfnewidfeydd llafur y wladwriaeth.

Dywedodd Hans van Baalen ASE (VVD, Yr Iseldiroedd), cydlynydd Grŵp Materion Tramor Grŵp ALDE: "Ym Melarus aeth miloedd i'r strydoedd mewn protest heddychlon ond cawsant eu talgrynnu a'u harestio fel masse. Os yw Belarus wir eisiau gwella ei chysylltiadau â. y Gorllewin a lleihau ei ddibyniaeth ar Rwsia yna mae'n rhaid iddo roi'r gorau i drin gwrthwynebiad a lleisiau craff gyda dulliau mor llawdrwm. Dylai'r awdurdodau Belarwsia ryddhau pob carcharor gwleidyddol ar unwaith. "

hysbyseb

Dywedodd Petras Auštrevičius ASE (Symud Rhyddfrydol Lithuania) dyma'r ymosodiad gwaethaf gan yr awdurdodau yn Belarus yn erbyn sifiliaid unarmed, yn y blynyddoedd diwethaf 7:

"Mae gormes protestwyr yn Belarus yn ddigynsail o ran graddfa er 2010. Yn anffodus, maen nhw'n dod union flwyddyn ar ôl penderfyniad Cyngor yr UE i ymrwymo i bolisi ail-ymgysylltu fel y'i gelwir gyda Minsk. Dangosodd yr Arlywydd Lukashenko ddwyochredd trwy rigio etholiadau seneddol ym mis Medi. 2016, trwy gadw'r gosb eithaf mewn grym a thrwy fynd i'r afael â phrotestwyr heddychlon yn strydoedd Minsk ac ar draws y wlad. Rwy'n argyhoeddedig bod safbwynt yr UE tuag at drefn Lukashenko wedi bod yn anghywir ac y dylid ei roi ar sylfaen gadarnach sy'n seiliedig ar werthoedd . Dylai'r UE atal ei gymorth ariannol rhag mynd yn uniongyrchol i lywodraeth Lukashenko ac yn lle hynny cefnogi'r rhai sy'n ymdrechu i gael Belarws Ewropeaidd a democrataidd. Rhaid rhoi pawb sy'n gyfrifol am weithredoedd treisgar ar y rhestr sancsiynau. "

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

senedd Prydain i bleidleisio ar ddeddfwriaeth Magnitsky #AssetFreezing ar ddydd Mawrth

cyhoeddwyd

on

magnitskyYfory, ar y 21st Chwefror 2017, bydd y DU Tŷ'r Cyffredin yn pleidleisio ar y fenter deddfwriaethol Magnitsky sy'n ceisio gosod rhewi asedau yn y DU ar violators hawliau dynol o unrhyw le yn y byd.

Mae'r fenter yn cael ei gyflwyno fel gwelliant i'r Mesur Cyllid Troseddol a gyflwynwyd i'r senedd mis Hydref y llynedd i gryfhau a gwella gorfodi Deddf Elw Troseddau.

Mae dwy ffurf ar fenter Magnitsky - fersiwn AS Dominic Raab (gyda chefnogaeth clymblaid drawsbleidiol o ASau), sy'n caniatáu i lywodraeth Prydain neu drydydd partïon fynd i'r llys i geisio rhewi asedau camdrinwyr hawliau dynol; a fersiwn y llywodraeth, sy'n cadw'r pŵer rhewi asedau yn nwylo'r llywodraeth yn unig. Mae'r ddau fersiwn yn ymdrin ag ymddygiad a ddigwyddodd y tu allan i'r DU ac a fyddai'n anghyfreithlon yn y DU.

hysbyseb

"Mae'r ddeddfwriaeth hon yn taro kleptocrats lle mae'n cyfrif. Mae gan bron pob unben pot-dun sy'n arteithio ac yn lladd yn eu gwlad eu hunain gartref drud yn Llundain. Ni ddylid rhoi noddfa i'r bobl hyn yn y DU. Mae'r ddeddfwriaeth hon hefyd yn deyrnged bwysig i etifeddiaeth Sergei Magnitsky ac offeryn pwerus sy'n diogelu chwythwyr chwiban,"meddai William Browder, arweinydd yr ymgyrch Global Magnitsky Justice.

Ar ddydd Mawrth, y 21st Chwefror 2017, mae'r Mesur yn cael ei ystyried yn y cyfnod yr adroddiad a'r trydydd ddarlleniad y Mesur.

Dylai'r fenter Magnitsky basio yn gyfraith, bydd y DU fydd y drydedd wlad yn y byd i osod sancsiynau math Magnitsky.

hysbyseb

Bydd y ddeddfwriaeth newydd yn amddiffyn chwythwyr chwiban ac amddiffynwyr hawliau dynol a nodwyd fel y rhai sy'n "ceisio datgelu gweithgaredd anghyfreithlon a wneir gan swyddog cyhoeddus" neu'n "sicrhau / amddiffyn hawliau dynol a rhyddid sylfaenol."

Mae'r ddeddfwriaeth Magnitsky arfaethedig yn addasu'r diffiniad cyfredol o ymddygiad anghyfreithlon o dan Ran 5 o Ddeddf Elw Troseddau i gynnwys cam-drin hawliau dynol. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer achosion adennill sifil gael ei ddwyn o ran eiddo sy'n perthyn i violators hawliau dynol.

Bydd y ddeddfwriaeth Magnitsky arfaethedig hefyd yn berthnasol i unigolion sy'n elwa yn ariannol oddi wrth neu a gynorthwyir yn sylweddol y troseddau hawliau dynol. Mae'n berthnasol i arteithio a yw'n digwydd cyn neu ar ôl y gyfraith yn cael ei weithredu.

Trosglwyddodd y Unol Daleithiau Deddf Magnitsky Rwsia-ganolbwyntio gosod rhewi asedau Unol Daleithiau a gwaharddiadau fisa yn y Ddeddf Magnitsky Byd-eang sy'n berthnasol i violators hawliau dynol o amgylch y byd yn 2012 2016 a. pasio Estonia ei Deddf Magnitsky Fyd-eang yn 2016. Ar hyn o bryd, Canada a'r UE yn ystyried eu fersiynau eu hunain o sancsiynau Magnitsky yn ogystal.

Noddwyd gwelliant Magnitsky y DU gan Dominic Raab AS (Ceidwadwyr), y Fonesig Margaret Hodge AS (Llafur), Tom Brake AS (Democrat Rhyddfrydol), Ian Blackford AS (SNP), Douglas Carswell AS (UKIP), Caroline Lucas AS (Gwyrdd) , a Sammy Wilson AS (Unoliaethwr Democrataidd), ac mae a gefnogir gan gyfanswm o ASau 50.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd