Cysylltu â ni

Blog Baldrick

Blog Baldrick: Dyma fy nghynllun cyfrwys!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cynllun cadw-pwyllog-baldrick-s-got-a-cunningY noson y symudodd yr heddlu ymlaen sipsiwn a oedd yn cysgu allan yn Hyde Park Llundain, roedd lluoedd meddwon Prydain yn cyflawni gweithredoedd ar strydoedd Budapest a fyddai wedi sicrhau bod enwau yn cael eu rhoi ar gofrestr rhyw y DU. Roedd llawer o'r un ymddygiad meddw yn digwydd mewn cyrchfannau ledled Ewrop. Er mai'r gwaethaf y mae'n ymddangos bod y sipsiwn yn Llundain wedi'i wneud y tu hwnt i anwybyddu is-ddeddf leol sy'n gwahardd cysgu yn Hyde Park yw gadael sbwriel, mae'r digwyddiad wedi dod yn achosi célèbre. Ni ddioddefodd meddwon Prydain ledled Ewrop fawr o waeth na phen mawr ac, efallai, rhai achosion o glefyd a drosglwyddir yn rhywiol. Nid yw Hyde Park ond yn olygfa mewn drama lawer ehangach sy'n bygwth enw da a masnach y DU. Dechreuodd gyda datganiadau gan wleidyddion ac mae'n parhau gyda sylwadau yn y wasg a'r cyfryngau sy'n gwarthnodi'r holl Rwmaniaid - mae Rwmania wedi dod yn darged senoffobia cenedlaethol.

hysbyseb

Nid yw straeon cyfryngau sy'n ffinio - o leiaf - ar annog casineb hiliol wedi mynd yn ddisylw yn yr hyn sy'n diriogaethol yn un o aelod-wladwriaethau mwyaf Ewrop. “Trwy’r holl flynyddoedd o lywodraeth ormesol mae’r wlad hon wedi dioddef fe wnaethon ni edrych i Brydain fel ffagl rhyddid, tegwch a chyfiawnder. Nawr rydych chi'n ein galw ni i gyd yn sipsiwn ac nid ydych chi eisiau ni yn eich gwlad, ”meddai un o uwch swyddogion gwasanaeth cyfiawnder Rwmania. Â ymlaen i ddweud: “Roeddem ni bob amser yn edrych atoch chi oherwydd ein bod ni'n edmygu'ch gwerthoedd. Nawr rydyn ni'n gweld gwlad sy'n dal i gredu y gall ddweud wrth eraill beth i'w wneud ond nid yw hynny'n wir mwyach. ”

Mae’r sylwadau’n tanlinellu rhai is-ganghellor y brifysgol yr Athro Quintin McKellar, sydd wedi brandio cyhoedd Prydain yn “senoffobig” ac wedi dweud bod gelyniaeth i fewnfudo yn niweidio’r economi. Dywedodd is-ganghellor Prifysgol Swydd Hertford fod myfyrwyr tramor yn cael eu rhwystro rhag dod i Brydain i astudio mewn niferoedd mwy trwy alwadau am ymyl palmant tynnach ar fewnfudo. “Mae gennym ni fater nid yn unig o fewn prifysgolion ond yn y Deyrnas Unedig gyfan o ran cael poblogaeth eithaf senoffobig yn y bôn,” meddai wrth gynhadledd is-gangellorion.

Cafodd sylwadau a gafodd gyhoeddusrwydd eang am “droseddwyr Rwmania” - nid troseddwyr o Rwmania a gollwyd o gynhadledd plaid UKIP ac, er eu bod yn cael eu cysgodi gan adroddiadau bod menywod yn cael eu galw’n sluts, gael cyhoeddusrwydd eang nid yn unig gan y wasg ond gan y BBC. Mae sipsiwn Roma fel y mae pobl grwydrol y Romani wedi cael eu labelu yn fwy diweddar yn un y cant o'n poblogaeth 20 miliwn a mwy, mae ein swyddog yn Bucharest yn datgan. Mae ystadegau swyddogol yn rhoi’r ffigur yn agosach at 2.5 y cant ond mae llawer eisoes wedi symud i’r Eidal a Ffrainc. Mae poblogaeth Romani Ewrop yn 'genedl heb wladwriaeth' glasurol. Fel y bydd unrhyw un sydd wedi bod i Auschwitz-Birkenau yn gwybod o'r disgrifiadau o ferched a phlant yn sgrechian wrth iddynt gael eu gyrru i'w marwolaethau. Mae'r Rhufeiniaid wedi dioddef canrifoedd o erledigaeth. Yn yr Ail Ryfel Byd, dechreuodd y Cadfridog Ion Rwmania sy'n gweithio gyda'r Natsïaid fugeilio Rhufeiniaid ar risiau Rwsia. “Cafodd ei saethu bythefnos cyn eu bod i fod i gael eu difodi. Ond am hynny ni fyddai unrhyw Romanies heddiw, ”meddai fy ffrind.

hysbyseb

Mae Rhufeiniaid yn rhan fach o boblogaeth Hwngari ac yn ddiweddar roedd Brenin y Romani hunan-gyhoeddedig yn byw yn Nhwrci ar ôl cael ei hedfan i Rwmania i gael gofal meddygol brys. Mae ei bobl wedi'u gwasgaru ledled Dwyrain Ewrop ac wedi mudo  i'r Eidal, Sbaen, Ffrainc, yr Almaen a - dros ddegawdau lawer - i'r DU. Mae'r niferoedd wedi bod yn cynyddu oherwydd methiannau ar ran llywodraethau olynol i ragweld a rheoli goblygiadau aelodaeth o'r UE.

Maent wedi bod yn destun dadl ddwys yn Senedd Ewrop sydd wedi bod yn ceisio dod o hyd i ateb. Mae Lívia Járóka yn aelod o Senedd Ewrop sy'n falch o fod yn 'Roma'. Mae hi’n brwydro gyda llawer o rai eraill i newid dealltwriaeth ethnig y grŵp lleiafrifol “yn enwedig o safbwynt cyflogaeth”.

Mae hi'n tynnu sylw nad yw deddfau Ewropeaidd a chenedlaethol yn erbyn gwahaniaethu yn cael eu gweithredu mewn rhai gwledydd - yn enwedig Ffrainc, yr Eidal a'r DU. Yn ôl yr ASE dim ond pump y cant o Roma sy’n byw bywydau crwydrol “am resymau diwylliannol neu grefftau”. Disgrifiodd y cyfryngau y sipsiwn a symudwyd o Hyde Park fel “sipsiwn Rwmania” - a wnaeth yr heddlu wirio eu holl basbortau ac, os felly, a ddywedodd yr heddlu wrth gohebwyr eu bod i gyd yn Rwmaniaid? Digwyddodd y digwyddiad gyda'r nos ac o fewn oriau roedd papurau newydd yn sgrechian eu bod yn wir yn sipsiwn Rwmania. Gan nad oes gan newyddiadurwyr, fel y'u gelwir, unrhyw bwer i weld pasbortau pobl naill ai roeddent yn gwneud rhagdybiaeth neu roedd yr heddlu'n ddeallus.

Yn ôl yn Rwmania, cwynodd dyn a oedd yn siarad â thwristiaid o Ffrainc fod y wlad “yng ngafael yr iaith Saesneg ac nid wyf yn gyffyrddus â hynny”. Esboniodd fod cyfryngau a gwleidyddion Prydain yn gwneud datganiadau ysgubol sydd yn syml yn sarhaus ac yn cwestiynu pam mae ei wlad yn parhau i "anrhydeddu llysnafedd o'r fath trwy ddefnyddio eu hiaith".

Coleg y Drindod - Bucharest! Mewn tref arall dywedodd dyn ifanc sy'n siarad Saesneg perffaith ynghyd â'i wraig a'i fab ifanc: "Mae fy mam yn nyrs ac mae hi'n gweithio yn eich Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Roeddwn i'n byw yn Ashford yng Nghaint am flwyddyn a gwnes gais ddwywaith am drwydded waith ond cafodd ei wrthod. Roedd yn amlwg i mi fy mod yn cael fy ystyried yn sipsiwn a ddim eisiau. Nawr dydw i ddim eisiau mynd yno. Mae gen i radd mewn peirianneg ond os mai dyna sut maen nhw'n ein hystyried ni, felly hefyd. "

Coleg y Drindod - Bucharest!

Dywedodd dyn ifanc arall: “Mae gen i ddwy radd ond ni fyddant yn gadael imi weithio yn y DU. Mae ffrindiau i mi wedi dod yn ôl yn dweud yr un peth - maen nhw'n meddwl ein bod ni'n sipsiwn. "

Yn Sulina, yng ngheg y Danube Delta a Norwyeg sy'n berchen ar y Bar Gwyddelig - mae bariau a bwytai ledled y wlad wedi'u modelu ar y rhai yn y DU - yn dweud bod enw da'r Prydeinwyr ar ei lefel isaf erioed. “Nid yw eich noson yn Budapest yn ddim byd i’r hyn a welwn yng Nghyprus ac yn Sbaen. Mae'r Rhufeiniaid yn meddwl eich bod chi i gyd yn gŵn ac yn imbeciles. "

Fel yn y DU mae gan bron bob pentref gofeb ryfel sydd wedi'i chynnal a'i chadw'n dda. Bellach mae gan lawer ychwanegion marmor sy'n rhestru'r meirw mewn gwrthdaro yn yr hen Jwgoslafia, Irac ac Affghanistan. Mae Rwmania yn gynghreiriad selog o'r DU fel aelod o NATO.Cynghreiriaid marw

Mewn cyfweliad diweddar gan y BBC datganodd gweinidog llywodraeth Rwmania nad oedd ganddo unrhyw wrthwynebiad i gyfyngiadau gael eu rhoi ar fynediad i wasanaeth GIG y DU na buddion cymdeithasol. “Mae'r hyn y mae Prydain yn ei wneud o dan ei phwerau cenedlaethol yn fater iddyn nhw cyhyd â'i fod yn berthnasol i bawb ac nad yw'n gwahaniaethu yn erbyn Rhufeiniaid”.

RMae gan omania gysylltiadau diwylliannol agos â'r Eidal trwy ei hanes Rhufeinig, roedd llengfilwyr yn ymddeol yn dir dawnus gan y Caesars.  Miliwn o Rwmaniaid  sy'n byw yn Transylvania yn bennaf o ethnigrwydd Hwngari. Mae gan y wlad boblogaeth Almaeneg ethnig fach yn ogystal â Thwrceg yn bennaf yn Delta Danube. Mae'n llusgo'i hun i'r byd modern ar ôl rhai blynyddoedd 50 o reol Gomiwnyddol greulon a ddilynodd dominiad y Natsïaid. Mae pobl yn ceisio cyfiawnder i'r rhai maen nhw wedi'u henwi fel artaithwyr comiwnyddol.

Mae Rwmania ar agor i fusnes fel  Mae cadwyni archfarchnadoedd Ffrainc a Gwlad Belg yn tystio, fel y mae busnesau'r Almaen ac America sy'n ymddangos yn ffynnu. Mae nifer enfawr o Americanwyr sy'n dychwelyd i olrhain eu gwreiddiau ethnig yn dominyddu bariau a bwytai Bucheresti [Bucharest].

Mae baner yr UE yn chwifio i bobman ac mae'r UE, fel y noda pob Rwmania, bellach wedi cytuno i'r Siarter Hawliau Dynol. Mae Cyngor Ewrop - er budd newyddiadurwyr Prydain NID yr UE - yn colli amynedd gyda'r DU.

Felly dyma fy nghynllun cyfrwys: mae gwahaniaethu ar sail hil a mathau eraill o wahaniaethu yn mynd yn groes i hawliau dynol a sifil ond gadewch inni edrych ar bethau o safbwynt domestig yn unig. Mae annog casineb hiliol yn drosedd o dan gyfraith Prydain. Mae labelu pob Rhufeinwr fel sipsiwn yn amlwg yn drosedd.

Y tro nesaf y bydd papur newydd, radio neu deledu yn gwneud datganiad mor galetach a hollgynhwysol dylem i gyd gwyno'n ffurfiol a phwyso am gamau cyfreithiol sy'n arwain at gosbau troseddol. A dylai'r un peth fynd yn wir am unrhyw wleidydd, ymgeisydd gwleidyddol neu swyddog Prydeinig.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd