Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Pum aelod-wladwriaethau yn uwch na'r cwota llaeth 2012 / 13 (ar gyfer dosbarthu)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

llaethRhagorodd pum aelod-wladwriaeth - Awstria, yr Almaen, Denmarc, Gwlad Pwyl a Chyprus - ar eu cwotâu llaeth ar gyfer danfoniadau yn 2012/2013, ac felly mae'n rhaid iddynt dalu cosbau ('superlevy') sy'n dod i gyfanswm o oddeutu € 46 miliwn. Er gwaethaf gor-redeg y cwotâu yn yr aelod-wladwriaethau hyn, arhosodd cyfanswm danfoniadau'r UE ymhell islaw (-6.0%) cyfanswm y cwota, o'i gymharu â -4.7% yn 2011/12. Yn ogystal, mae'r Iseldiroedd yn goresgyn ei chwota gwerthu uniongyrchol 1 100t (1.4%) ac yn wynebu ardoll o € 301 000.

Yn ôl datganiadau cenedlaethol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 31, rhagorodd 2013, Awstria, yr Almaen, Denmarc, Gwlad Pwyl a Chyprus ar eu cwotâu cenedlaethol gan gyfanswm o dunelli 163 700, er gwaethaf y cynnydd cwota 1% yn y flwyddyn y penderfynodd 2012 / 2013 yn y fframwaith o Wiriad Iechyd CAP 2008.

Mae nifer yr aelod-wladwriaethau sy'n fwy na'u cwotâu yn parhau i fod yn gyfyngedig ac mae'r cynhyrchiant dros ben dan sylw yn cyfrif am 0.1% o'r holl laeth a ddanfonwyd neu a orchuddiwyd gan werthiannau uniongyrchol (0.2% yn y flwyddyn gwota llaeth flaenorol). Arhosodd rhai aelod-wladwriaethau 22 o dan gwota, ac roedd 13 ohonynt yn fwy na 10% yn is na'u cwota dosbarthu.

hysbyseb

Bydd y drefn cwota llaeth yn cael ei diddymu ar 1 Ebrill 2015, ac er mwyn hwyluso trosglwyddiad esmwyth cytunodd Gwiriad Iechyd CAP 2008 y dylid cynyddu'n raddol mewn cwotâu (+ 1% bob blwyddyn) tan flwyddyn gwota 2013 / 14. Bydd y Comisiwn yn cyflwyno adroddiad erbyn canol 2014 ar gyflwr y farchnad, gan gynnwys edrych yn fanwl ar sut mae aelod-wladwriaethau yn gweithredu pecyn llaeth 2012 (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)), gyda chynigion ar gyfer newidiadau os bernir bod angen hynny. Yr wythnos diwethaf trefnodd y Comisiwn a cynhadledd rhanddeiliaid ar y sector llaeth ar ôl 2015 - bydd adroddiad gyda chasgliadau o’r gynhadledd hon yn cael ei drafod ym Mhwyllgor Amaethyddiaeth yr EP a chan weinidogion yn y Cyngor cyn diwedd y flwyddyn, a bydd y ddadl hon yn bwydo i mewn i baratoi adroddiad y Comisiwn hwn.

Sut mae'r system yn gweithio

Cyflwynwyd y system gwota llaeth yn yr 1980au er mwyn mynd i’r afael â phroblemau cynhyrchu dros ben. Mae gan bob aelod-wladwriaeth ddau gwotwm, un ar gyfer danfon i laethdai (97.6% o gyfanswm yr UE), a'r llall ar gyfer gwerthiannau uniongyrchol ar lefel fferm (2.4%). Dosberthir y meintiau hyn ymhlith cynhyrchwyr (cwotâu unigol) ym mhob aelod Sstate. Pan fo aelod-wladwriaeth yn fwy na'i gwota cenedlaethol, mae ardoll dros ben (a elwir yn aml yn 'superlevy') o € 27.83 y 100kg yn daladwy yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw, a delir gan y cynhyrchwyr yn gymesur â'u cyfraniad i'r gor-redeg yn ystod blwyddyn y cwota (1 Ebrill - 31 Mawrth). Sefydlir y ffigurau hyn ar ôl ailddosbarthu cwota nas defnyddiwyd gan gynhyrchwyr eraill.

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd