Cysylltu â ni

Trosedd

Ewrop a'r Diwrnod y Byd yn erbyn Cosb Marwolaeth: UE yn tanlinellu ymrwymiad i ddiddymu cyffredinol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

8072331827_e645217d5bHeddiw (10 Hydref) yn y Byd a Diwrnod Ewropeaidd yn erbyn y gosb eithaf. Yn gyson â'i bolisi cryf ac egwyddorol yn erbyn y gosb eithaf, mae'r UE heb amheuaeth yw un o'r chwaraewyr rhyngwladol mwyaf amlwg a rhoddwyr arweiniol yn yr achos diddymwr ledled y byd.

Uchel Gynrychiolydd yr Undeb dros Faterion Tramor a Diogelwch Polisi / Is-lywydd y Comisiwn Catherine Ashton a Chyngor Ewrop Ysgrifennydd Cyffredinol Thorbjørn Jaglandof wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd i nodi'r achlysur.

Mae'r frwydr yn erbyn y gosb eithaf wrth wraidd polisi Hawliau Dynol yr UE ac yn flaenoriaeth bersonol i'r AD / VP. Mae'r UE yn defnyddio'r holl offer sydd ar gael er mwyn hyrwyddo ei bolisi diddymu, yn unol â chanllawiau perthnasol yr UE. Yn ystod 2012 ac yn ystod hanner cyntaf 2013, mae'r UE wedi cyhoeddi 54 o Ddatganiadau / Datganiadau ac wedi cynnal 30 o farciau, gan fapio'r sefyllfa cosb cyfalaf ledled y byd.

hysbyseb

Cymeradwyodd y Cyngor Materion Tramor ar 22 Ebrill destun diwygiedig a diweddarwyd Canllawiau'r UE ar Gosb Marwolaeth, y testun Hawliau Dynol cyntaf o'i fath a fabwysiadwyd ym 1998 ac a adolygwyd ddwywaith wedi hynny (2001 a 2008). Mae'r testun newydd yn gydgrynhoad o brofiad yr UE yn ei rôl flaenllaw ledled y byd tuag at ddileu'r gosb eithaf. Fel oedd yn wir yn y gorffennol, bydd Canllawiau'r UE yn parhau i ddarparu sylfaen ar gyfer gweithred yr Undeb yn y maes.

Yn 2012, o dan arweiniad yr UE ymgyrch lobïo dwys ar gyfer y penderfyniad y Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Moratoriwm ar y Defnydd o'r Cosb Marwolaeth. Mabwysiadodd y Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 21 2012 Rhagfyr penderfyniad gyda nifer digynsail o bleidleisiau 111 o blaid tra bod y nifer o gyd-noddwyr codi i nifer uchaf erioed o 91.

Yn ogystal â chyfraniadau i ymdrechion sefydliadau cymdeithas sifil a anelir at ddiddymu'r gosb eithaf blaenllaw, yr UE yn y corff rhanbarthol cyntaf i wedi mabwysiadu rheolau sy'n gwahardd masnachu mewn nwyddau a ddefnyddir ar gyfer y gosb eithaf (neu arteithio a cham-drin), fel ogystal ag ar y cyflenwad o gymorth technegol sy'n gysylltiedig â nwyddau o'r fath.

hysbyseb

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

Testun o Datganiad ar y Cyd

Datganiad ar y cyd gan Uchel Gynrychiolydd o'r Undeb dros Faterion Tramor a Diogelwch Polisi / Is-lywydd y Comisiwn Catherine Ashton a Chyngor Ewrop Ysgrifennydd Cyffredinol Thorbjørn Jaglandof ar y Diwrnod Ewropeaidd a Byd yn erbyn y Cosb Marwolaeth, 10 2013 Hydref.

"Heddiw, ar achlysur Diwrnod Ewrop a'r Byd yn erbyn y Gosb Marwolaeth, mae Cyngor Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd yn ailadrodd eu gwrthwynebiad cryf i ddefnyddio cosb gyfalaf.

"Maen nhw'n parhau i danlinellu, pryd bynnag a lle bynnag y bo modd, natur annynol a chreulon y gosb ddiangen hon a'i methiant i atal trosedd. Er ein bod ni'n cael ein calonogi gan y momentwm cynyddol tuag at ddileu'r gosb eithaf ledled y byd, ailddechrau dienyddio a thorri mae degawdau o foratoria mewn gwahanol rannau o'r byd yn nodi'n glir yr angen i ddilyn ein gweithred hirsefydlog yn erbyn y gosb eithaf, yn Ewrop a ledled y byd. Mae lleisiau o blaid y gosb eithaf o fewn rhai rhannau o'r gymdeithas, gan gynnwys yn ein cyfandir, yn dangos hynny mae angen parhaus i nodi pam mae'r gosb eithaf yn rhedeg yn groes i'r hawl i fywyd ac i urddas dynol.

"Yn seiliedig ar y ffaith nad oes unrhyw ddienyddiad wedi digwydd ar eu tiriogaeth am y pymtheng mlynedd diwethaf, mae'r Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop yn rhannu'r amcan trosfwaol cyffredin i gydgrynhoi'r diddymu o fewn a thu hwnt i'w ffiniau. Protocolau Rhifau 6 a 13 i'r Mae'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yn ogystal ag Erthygl 2 (2) o Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd fel sy'n rhwymo'r Undeb Ewropeaidd heddiw, yn galw am ddileu'r gosb eithaf. Yn y cyd-destun hwn, rydym yn annog pob Gwladwriaeth Ewropeaidd sydd nad ydynt eto wedi diddymu'r gosb eithaf de jure ym mhob amgylchiad, i wneud hynny trwy gadarnhau'r protocolau perthnasol i'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.

"Mae Cyngor Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd yn gresynu at y defnydd parhaus o gosb eithaf ym Melarus, yr unig wlad yn Ewrop sy'n dal i'w chymhwyso. Rydym yn annog awdurdodau Belarus i archwilio ac archwilio'r holl bosibiliadau sydd ar gael er mwyn cyflwyno moratoriwm ar ddienyddiadau fel cam cyntaf tuag at ddiddymu.

“Rydym yn croesawu ymdrechion rhyfeddol y gynghrair draws-ranbarthol a lwyddodd i arwain ac arwain mabwysiadu, gyda nifer digynsail o bleidleisiau, ym mis Rhagfyr 2012, Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Moratoriwm ar ddefnyddio cosb marwolaeth.

"Hoffem bwysleisio pwysigrwydd symbolaidd a sylweddol y 5ed Cyngres y Byd a gynhaliwyd ym Madrid ar 12-15 Mehefin 2013 a llongyfarch y trefnwyr yn gynnes, y pedair gwlad Ewropeaidd a weithredodd fel prif noddwyr a'r gwledydd Ewropeaidd eraill a gyfrannodd at y digwyddiad. Mae'r cyfranogiad helaeth ac amrywiol i'r Gyngres hon yn dangos yn glir y duedd fyd-eang yn erbyn y gosb eithaf. Bydd Cyngor Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i weithio'n agos gyda'r holl gydlynwyr, y llywodraeth a chymdeithas sifil, gyda'r bwriad o ddatblygu synergeddau tuag at ddiddymu cyffredinol. .

"Y Gwledydd Ymgeisiol Twrci, Gweriniaeth Iwgoslafia Macedonia * gynt, Montenegro *, Gwlad yr Iâ + a Serbia *, Gwledydd y Broses Sefydlogi a Chymdeithasu ac ymgeiswyr posib Albania a Bosnia a Herzegovina, a gwledydd EFTA Liechtenstein a Norwy, aelodau o'r Mae Ardal Economaidd Ewrop, yn ogystal â'r Wcráin a Gweriniaeth Moldofa yn cyd-fynd â'r datganiad hwn. "

* Mae'r hen Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia, Montenegro a Serbia yn parhau i fod yn rhan o'r Broses Sefydlogi a Chymdeithas + Gwlad yr Iâ yn parhau i fod yn aelod o'r EFTA ac Ardal Economaidd Ewrop.

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

 • 22 chwiliad tŷ
 • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
 • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd