Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

diogelwch rheilffyrdd: Comisiwn yn croesawu'r cynnydd sylweddol a gyflawnwyd yng Nghyngor Cludiant

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

pecyn rheilfforddMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cytundeb 'dull cyffredinol' y daethpwyd iddo yn y Cyngor Trafnidiaeth ar 10 Hydref ar ail-lunio'r gyfarwyddeb diogelwch rheilffyrdd. Yr ail-lunio hwn yw ail ran yr hyn a elwir Pedwerydd Pecyn Rheilffordd - cynigiwyd ym mis Ionawr 2013 - gyda'r nod o ddileu'r rhwystrau gweinyddol a thechnegol presennol trwy ddatblygu ymhellach yr Ardal Rheilffordd Sengl Ewropeaidd, a thrwy hynny gyfrannu at gystadleurwydd y sector rheilffyrdd yn erbyn dulliau eraill o deithio.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Siim Kallas, sy'n gyfrifol am drafnidiaeth: "Rwy'n falch o weld ein bod wedi gwneud cynnydd da ar yr agwedd hon ar y pecyn rheilffyrdd, o dan Arlywyddiaeth yr UE yn Lithwania. Mae'n ddarn hanfodol o'r pos er gwell a mwy rheilffyrdd cystadleuol yn Ewrop. Byddwn yn parhau i wneud ein gorau i wneud cynnydd cyflym ar rannau eraill y pecyn hefyd. "

Prif ysgogwr yr ail-lunio yw symleiddio'r broses o roi tystysgrifau diogelwch i ymgymeriadau rheilffordd (RU), gyda mudo o'r system gyfredol tuag at un dystysgrif ddiogelwch yr UE sy'n ddilys ym mhob aelod-wladwriaeth lle mae'r ymgeisydd yn bwriadu gweithredu.

hysbyseb

Mae'r "dull cyffredinol" yn cynnwys gwelliannau eraill mewn perthynas â'r fframwaith cyfreithiol presennol, megis:

  • Esboniad o rolau a chyfrifoldebau'r holl actorion;
  • erthygl newydd ar rwymedigaethau awdurdodau diogelwch cenedlaethol o ran gweithgaredd goruchwylio, a;
  • darpariaethau clir ar y cysylltiad rhwng goruchwyliaeth ac ardystio.

Fodd bynnag, mae'r Comisiwn yn gresynu at oedi cyn gweithredu'r gyfarwyddeb ddiwygiedig (cyfnod trosglwyddo o bum mlynedd) y mae'r aelod-wladwriaethau yn gofyn amdani. Mae'r Comisiwn wedi cynnig dwy flynedd, gan ystyried bod yn rhaid i'r cyfnod gweithredu gael ei gyfyngu'n llwyr i angen yr asiantaeth i baratoi ei hun ar gyfer y tasgau newydd. Nid oes modd cyfiawnhau unrhyw oedi hirach gan fod angen diwygio'r sector ar frys.

Mae marchnad reilffordd yr UE wedi gweld newidiadau pwysig, gyda thri 'phecyn rheilffordd' deddfwriaethol yn raddol yn agor marchnadoedd cenedlaethol ac yn gwneud rheilffyrdd yn fwy cystadleuol a rhyngweithredol ar lefel yr UE. Cynigiodd y Comisiwn y Pedwerydd Pecyn Rheilffordd i gael gwared ar y rhwystrau sy'n weddill ac yn y pen draw wella gwasanaethau rheilffyrdd yr UE.

hysbyseb

Y camau nesaf

Disgwylir i Senedd Ewrop ddod â’i ddarlleniad cyntaf i ben ar holl elfennau’r pecyn ar ddechrau’r flwyddyn nesaf.

Yn y cyfamser, bydd trafodaethau yn y Cyngor yn symud ymlaen ar elfennau nesaf y pecyn, yn fwy penodol ar y Rheoliad newydd ar gyfer Asiantaeth Rheilffordd Ewrop.

Fore fwy o wybodaeth, cliciwch yma a ewch yma.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Sut i wylio cyfeiriad Cyflwr yr Undeb 2021?

cyhoeddwyd

on

Bydd anerchiad 2021 Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen yn cael ei ddarlledu'n fyw ar Ewrop gan Lloeren o 9h CET, ar 15 Medi. Ar y Sianel EbS +, fe welwch yr araith yn ei fersiwn wreiddiol a'i drosleisio yn 24 iaith swyddogol yr UE. Ar y Sianel EbS, byddwch yn yr araith yn yr un fersiynau iaith, ond wedi'i gwella gyda lluniau darlunio. Bydd cyfeiriad Cyflwr yr Undeb hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw ar y gwefan swyddogol SOTEU yn ogystal ag ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Comisiwn Ewropeaidd: FacebookTwitterLinkedIn a YouTube. I gael gwybodaeth am y trosglwyddiad lloeren neu ar sut i wreiddio'r chwaraewyr byw i'ch gwefan, cysylltwch â'n Tîm AV. I gael gwybodaeth ar sut i ymgorffori'r nant ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, cysylltwch â'n cyfryngau cymdeithasol team.

hysbyseb

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyn araith Cyflwr yr Undeb, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o ganlyniadau'r flwyddyn ddiwethaf

cyhoeddwyd

on

Cyn anerchiad Cyflwr yr Undeb i'w draddodi ar 15 Medi gan yr Arlywydd Ursula von der Leyen, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno trosolwg o'i waith a'i lwyddiannau yn ystod y flwyddyn. Ar gael yn holl ieithoedd yr UE, mae'r cyhoeddiad yn disgrifio'r mesurau a gymerwyd i ddelio â'r pandemig ac i gyflawni blaenoriaethau gwleidyddol y Comisiwn. Y ddau faes a amlygwyd yn benodol yw gwaith di-baid y Comisiwn i ddod â'r pandemig i ben, ac i adfywio ein heconomïau trwy 'NextGenerationEU', gan eu gwneud yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy gwydn.

Mae'r pamffled hefyd yn ymdrin â gweithredoedd y Comisiwn ar y sîn ryngwladol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, lansiodd y Comisiwn y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, sydd hefyd i'w gweld yn y cyhoeddiad. Mae'n rhoi'r llawr i ddinasyddion fel y gallant fynegi eu barn yn uniongyrchol ar ddatblygiad yr Undeb. Mae'r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys calendr o ddigwyddiadau a datblygiadau mawr ers mis Medi 2020.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd