Cysylltu â ni

Ombwdsman Ewropeaidd

Comisiynydd Georgieva yn ymweld â Gweriniaeth Canolbarth Affrica gyda Ffrangeg Gweinidog Tramor Fabius

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

photo_verybig_116308Mae'r Comisiynydd Cydweithrediad Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol ac Ymateb i Argyfwng, Kristalina Georgieva, yn ymuno â Gweinidog Materion Tramor Ffrainc, Laurent Fabius, ar ymweliad â Gweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR) ddydd Sul, 13 Hydref.

Dyma fydd yr ail ymweliad â CAR gan y Comisiynydd Georgieva, a ymwelodd â CAR gyntaf ym mis Gorffennaf 2013 ynghyd â Chydlynydd Rhyddhad Brys y Cenhedloedd Unedig, Valerie Amos, i asesu'r sefyllfa ddyngarol ddramatig. Fe wnaeth y Comisiynydd Georgieva, y Gweinidog Fabius a’r Is-Ysgrifennydd Cyffredinol Amos hefyd gynnal cyfarfod gweinidogol ar yr argyfwng dyngarol yn CAR a’r ymateb rhyngwladol yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig eleni, ar 25 Medi.

Yn CAR, bydd y Gweinidog Fabius a'r Comisiynydd Georgieva yn cwrdd â'r awdurdodau trosiannol yn nodedig, yn ymweld â chanolfan faeth i blant sy'n cael eu cefnogi gan Ffrainc a'r UE, ac yn cwrdd â chynrychiolwyr cymdeithas sifil.

hysbyseb

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma a ewch yma.

hysbyseb

EU

Mae'r Ombwdsmon yn gwneud awgrymiadau i wella atebolrwydd gwaith Frontex

cyhoeddwyd

on

Mae'r Ombwdsmon wedi gwneud cyfres o awgrymiadau i Frontex i wella atebolrwydd ei weithrediadau ac i sicrhau bod pobl yn gwybod bod mecanwaith cwynion y gallant ei ddefnyddio os torrwyd eu hawliau sylfaenol.

Daw’r awgrymiadau yn dilyn ymchwiliad menter chwe mis ei hun yn asesu sut mae Frontex wedi gweithredu rheolau newydd - sydd mewn grym ers mis Tachwedd 2019 - ar ei fecanwaith cwynion a’r Swyddog Hawliau Sylfaenol.

Dangosodd yr ymchwiliad fod y mecanwaith cwynion wedi delio â nifer isel iawn o gwynion (22 o gwynion derbyniadwy erbyn Ionawr 2021) ers ei sefydlu yn 2016 ac nid oedd yr un ohonynt yn ymwneud â gweithredoedd aelodau staff Frontex.

hysbyseb

Roedd yr Ombwdsmon o'r farn y gallai'r nifer isel o gwynion fod oherwydd ffactorau fel diffyg ymwybyddiaeth, ofn ôl-effeithiau negyddol neu ddiffyg ymgysylltiad gan swyddogion Frontex wedi'u lleoli a allai chwarae rhan fwy gweithredol wrth drosglwyddo cwynion.

Mae'r ymchwiliad hefyd yn dogfennu'r oedi wrth weithredu newidiadau a gyflwynwyd yn 2019, gan gynnwys penodi 40 monitor hawliau sylfaenol, yn ogystal â chydweithrediad gwael rhwng y Swyddog Hawliau Sylfaenol ac awdurdodau cenedlaethol. 

Nododd yr Ombwdsmon, o ran adroddiadau am ddigwyddiadau difrifol (mae gan y rhain weithdrefn fwy cymhleth ar wahân) bod rôl y Swyddog Hawliau Sylfaenol yn llai amlwg na phan mae'n delio â chwynion a gyflwynir i'r mecanwaith cwynion.

hysbyseb

Canfu’r Ombwdsmon y dylai’r Cyfarwyddwr Gweithredol weithredu ar argymhellion gan y Swyddog Hawliau Sylfaenol, a nododd y gallai penderfyniadau gan y Cyfarwyddwr Gweithredol ar gwynion a anfonir ymlaen gan y Swyddog Hawliau Sylfaenol gael eu herio gerbron yr Ombwdsmon Ewropeaidd.

Er mwyn cyflwyno mwy o atebolrwydd a thryloywder, cynigiodd yr Ombwdsmon y dylai Frontex ei gwneud yn glir i’w swyddogion y dylent dderbyn a throsglwyddo unrhyw gwynion a gânt, a bod deunyddiau gwybodaeth Frontex yn dweud na fydd achwynwyr yn cael eu cosbi am gyflwyno cwyn.

Gofynnodd yr Ombwdsmon hefyd i Frontex ystyried derbyn cwynion dienw, ac adolygu ei reolau i nodi camau clir a diamwys ar gyfer delio â chwynion am droseddau yn ymwneud â'r rheolau ar ddefnyddio grym.

Gofynnwyd i Frontex hefyd wella'r wybodaeth y mae ar gael i'r cyhoedd gan gynnwys cyhoeddi holl adroddiadau blynyddol y Swyddog Hawliau Sylfaenol, a ddylai yn y dyfodol gynnwys adran ar y camau pendant a gymerwyd gan Frontex ac aelod-wladwriaethau mewn ymateb i argymhellion gan y Fundamental Swyddog Hawliau.

Parhau Darllen

EU

Rheolau newydd i ganiatáu i Ombwdsmon yr UE wasanaethu Ewropeaid yn well

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd yn diweddaru'r rheolau ar sut mae'r Ombwdsmon Ewropeaidd (Yn y llun) yn gweithio i ddarparu mandad ehangach ar gyfer ymholiadau i weinyddiaeth wael ar lefel yr UE, materion yr UE.

Disgwylir i ASEau fabwysiadu statud wedi'i foderneiddio sy'n cryfhau swyddfa'r Ombwdsmon Ewropeaidd yn ystod y sesiwn lawn ar 23-24 Mehefin. Daeth trafodwyr y Senedd i gytundeb ar y rheolau gyda'r Cyngor a'r Comisiwn ym mis Mai 2021 yn dilyn blwyddyn neu ddwy o gloi gwleidyddol.

Fframwaith cyfreithiol wedi'i atgyfnerthu

hysbyseb

Nod yr Ombwdsmon Ewropeaidd yw amddiffyn buddiannau pobl ac ymchwilio i achosion lle honnir bod sefydliad neu gorff yr UE wedi gweithredu yn groes i'r gyfraith neu arferion gweinyddu da. Gallai achosion ymwneud ag afreoleidd-dra gweinyddol, gwahaniaethu, cam-drin pŵer neu fethu â gweithredu.

Mae'r statud wedi'i ddiweddaru yn cadarnhau hawl yr Ombwdsmon i weithredu nid yn unig ar gwynion, ond hefyd i gynnal ymholiadau ar ei liwt ei hun, yn enwedig mewn achosion systemig neu ddifrifol o weinyddiaeth wael gan gyrff yr UE.

Mae'r rheolau yn rhoi hawl i'r Ombwdsmon fynnu mynediad at wybodaeth ddosbarthedig yr UE yn ystod ymchwiliad. Efallai y gofynnir i awdurdodau aelod-wladwriaethau hefyd rannu gwybodaeth.

hysbyseb

Etholir yr Ombwdsmon Ewropeaidd gan Senedd Ewrop ar ddechrau pob tymor deddfwriaethol. Yn y dyfodol mae'n rhaid na fydd ymgeiswyr yn aelodau o Senedd Ewrop, y Cyngor Ewropeaidd, y Comisiwn Ewropeaidd na'r llywodraeth genedlaethol yn ystod y ddwy flynedd flaenorol. Nod y gofyniad hwn yw diogelu annibyniaeth yr Ombwdsmon.

'Am ddim i weithredu fel y gwêl yn dda'

Yn y dadl lawn ar y rheolau newydd ar 9 Mehefin ym mhresenoldeb yr Ombwdsmon Ewropeaidd presennol Emily O'Reilly, aelod EPP Portiwgaleg Paulo Rangel, sydd wedi bod yn gyfrifol am lywio’r rheolau newydd drwy’r Senedd, y dylai’r Ombwdsmon fod yn “gorff annibynnol sy’n rhydd i weithredu fel y gwêl yn dda”.

Dywedodd y gellir ac y dylid ymchwilio i’r Senedd, yn union fel sefydliadau eraill yr UE: “Rydym yn dweud yn y bôn: rydym am fod yn destun craffu. Rydyn ni am i'n gweithdrefnau gael eu hystyried. "

Dywedodd O'Reilly: “Mae'r Senedd a'r Ombwdsmon bob amser wedi mwynhau perthynas agos iawn ac adeiladol iawn. Mae'r statud newydd hwn yn cryfhau'r bond hwnnw ... Mae'n dangos penderfyniad parhaus y Senedd i wneud yr Undeb yn fwy cyfeillgar i ddinasyddion ac i barhau i ddal gweinyddiaeth yr UE yn atebol i'r safonau uchaf. "

Mae Cytundeb Lisbon yn nodi gweithdrefn arbennig ar gyfer penderfyniadau ar statud yr Ombwdsmon Ewropeaidd: mae'r rheolau yn cael eu drafftio gan Senedd Ewrop, y mae angen iddi gael barn y Comisiwn a chydsyniad y Cyngor cyn y bleidlais derfynol gan ASEau.

Nid yw'r rheolau wedi'u diweddaru ers i Gytundeb Lisbon ddod i rym yn 2009. Cynigiodd y Senedd gynnig ym mis Chwefror 2019, ond ni chafwyd cytundeb gan y Cyngor. Arweiniodd trafodaethau at gytundeb anffurfiol rhwng y sefydliadau ym mis Mai 2021 a Cynigiodd y Senedd ar 10 Mehefin testun yn unol â'r cyfaddawd. Disgwylir y bleidlais lawn olaf ar 23 Mehefin.

Mwy am yr Ombwdsmon Ewropeaidd a'r rheolau newydd 

Parhau Darllen

EU

Statud newydd: Mae'r Ombwdsmon yn croesawu cryfhau ei Swyddfa yn gyfreithiol

cyhoeddwyd

on

Yr Ombwdsmon Emily O'Reilly (Yn y llun) yn croesawu cymeradwyaeth y Senedd (602 pleidlais allan o gast 692) i fframwaith cyfreithiol cryfach ar gyfer ei Swyddfa. Mae'r statud diwygiedig yn cryfhau sylfaen gyfreithiol yr Ombwdsmon ac yn cyflwyno mesurau diogelwch newydd i warantu ei hannibyniaeth ymhellach, gan gynnwys cyllideb ddigonol i gefnogi gweithgareddau'r Swyddfa.

“Mae Ombwdsmon annibynnol cryf ag adnoddau da yn hanfodol ar gyfer cynnal safonau moeseg ac atebolrwydd uchel yng ngweinyddiaeth yr UE. Diolch i bawb a gymerodd ran am eu gwaith ar y ddeddfwriaeth newydd hon ac rwy'n croesawu'r cytundeb ar draws llinellau plaid ac ar draws sefydliadau'r UE.

“Rwy’n gweld y statud newydd fel dilysiad o waith ein Swyddfa dros y blynyddoedd diwethaf wrth drin cwynion, cynnal ymholiadau rhagweithiol a chadw sefydliadau’r UE ar flaen y gad ym maes gweinyddiaeth gyhoeddus ragorol. Mae’r adolygiad hwn yn codeiddio llawer o arferion gwaith cyfredol y Swyddfa, ”meddai’r Ombwdsmon Emily O’Reilly.

hysbyseb

“Ar ben hynny, mae’r cyfnod ailfeddwl dwy flynedd newydd i unrhyw wleidyddion sydd am ddod yn Ombwdsmon yn y dyfodol, yn bwysig er mwyn sicrhau bod y Swyddfa’n cynnal ei hannibyniaeth.”

Mae'r statud newydd yn cadarnhau pŵer yr Ombwdsmon i lansio ymholiadau rhagweithiol. Dywed Erthygl 3 o’r statud: “Gall yr Ombwdsmon gynnal ymholiadau ei hun pryd bynnag y bydd yn dod o hyd i seiliau, ac yn benodol mewn achosion dro ar ôl tro, systemig neu arbennig o ddifrifol o gamweinyddu, er mwyn mynd i’r afael â’r achosion hynny fel mater o ddiddordeb cyhoeddus”.

Mae'r cyfnod ailfeddwl newydd yn golygu na ddylai unrhyw un sy'n rhedeg i ddod yn Ombwdsmon fod wedi bod yn aelod o Senedd Ewrop, y Cyngor Ewropeaidd, y Comisiwn Ewropeaidd na llywodraeth genedlaethol yn y ddwy flynedd flaenorol. Bydd yr etholiad nesaf yn dilyn yr etholiadau Ewropeaidd yn 2024. Cefndir Sefydlwyd Swyddfa'r Ombwdsmon gan Gytundeb Maastricht ym 1992 a daeth yr Ombwdsmon cyntaf i'w swydd ym 1995. Roedd y Siarter Hawliau Sylfaenol, a ddaeth yn gyfreithiol rwymol yn 2009, yn cydnabod yr hawl i dda. gweinyddiaeth fel hawl sylfaenol dinasyddion Ewropeaidd.

hysbyseb

Mae gan y Swyddfa 73 o swyddi, wedi'u rhannu rhwng Brwsel a Strasbwrg. Bu tri Ombwdsmon Ewropeaidd er 1995. Y cam cyfreithiol olaf yw pleidlais y Senedd ar y Statud, a fydd yn digwydd yn ystod sesiwn lawn 23-24 Mehefin ym Mrwsel, yn dilyn cydsyniad y Cyngor. Bydd y statud newydd yn dod i rym yn dilyn ei gyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd