Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cystadleuaeth 'Mewnfudwyr yn Ewrop': dyfarnwyd gwobrau i ysgolion Eidaleg, Gwlad Belg ac Estonia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ymfudwyr_in_Europe_CompAr 14 Hydref, dadorchuddiodd y Comisiynydd Cecilia Malmström enillwyr y gystadleuaeth amlgyfrwng ledled yr UE 'Mewnfudwyr yn Ewrop' a lansiwyd i wahodd myfyrwyr o ysgolion celf, graffig a chyfathrebu ledled yr UE i fyfyrio ar y cyfraniad y mae ymfudwyr yn ei wneud i gymdeithasau Ewropeaidd.

Heriodd y gystadleuaeth fyfyrwyr i gynhyrchu gwaith celf a fynegodd eu barn ar y mater, gan ddal y rôl y mae ymfudwyr yn ei chwarae yn Ewrop. Gofynnwyd i'r ysgolion gyflwyno un neu sawl darn o waith mewn un neu sawl categori (Poster, Ffotograffiaeth a Fideo) a chymerodd 777 o ysgolion trydyddol o bob un o 28 gwlad yr UE ran.

Yr enillwyr

hysbyseb

Poster Gorau: Well gyda'n gilydd, Andrea Raia, Fondazione Accademia di Comunicazione, yr Eidal

Llun Gorau: Rue des Palmiers 80, Romy Cordivani, Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, Gwlad Belg

Fideo Gorau: Ymfudiadau fy nheulu, Nadja Haugas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estonia

hysbyseb

Gwobr Dewis Cyhoeddus: Ymfudiadau fy nheulu, Nadja Haugas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estonia

"Hoffwn longyfarch pawb a gymerodd ran. Rwy'n falch bod cymaint o weithwyr proffesiynol talentog ifanc wedi penderfynu cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon. Rwy'n rhannu llawer o'r gweledigaethau a'r syniadau a gyflwynwyd yn eu gwaith. Mae'n dangos bod ein hagwedd tuag at amrywiaeth a mewnfudo. dylai fod yn seiliedig ar ffeithiau ac nid camsyniadau ", meddai Cecilia Malmström, Comisiynydd Materion Cartref yr UE.

Gellir gweld yr holl enillwyr yn www.migrantsineurope.eu.

O'r 1 500 o weithiau celf a dderbyniwyd, gwnaeth rheithgorau cenedlaethol ddetholiad fesul gwlad, y mae rheithgor Ewropeaidd yn dod ohonynt1 ar y rhestr fer 27 yn y rownd derfynol a phenderfynu ar dri enillydd, un ym mhob categori (Fideo, Poster a Llun).

Gwahoddwyd y cyhoedd hefyd i weld gweithiau celf y yn y rownd derfynol ac i bleidleisio dros eu ffefryn, a enillodd y wobr pleidlais gyhoeddus.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo gyda’r Comisiynydd Malmström ym Mrwsel ar 14 Hydref yn adeilad Comisiwn Berlaymont (Oriel yr Arlywyddion), lle bydd gwaith yr holl gystadleuwyr yn y rownd derfynol yn cael ei arddangos tan 31 Hydref.

Derbyniodd yr ysgolion y enillodd eu myfyrwyr wobrau cyntaf yn y tri chategori a'r wobr gyntaf yn y bleidlais gyhoeddus ddyfarniad o € 10,000 yr un, i'w ddefnyddio at ddibenion addysgol.

Gyda'r nod o ysgogi dadl adeiladol, ar yr un diwrnod trefnodd y Comisiwn gynhadledd ar ddelwedd ymfudwyr yn y cyfryngau yn casglu newyddiadurwyr, cynrychiolwyr y gymdeithas sifil, academyddion a llunwyr polisi.

Cefndir

Rhai ffigurau allweddol (gweler hefyd ffeithluniau ar lloches a mewnfudo):

  • Yn ôl data Eurostat, ar 1 Ionawr 2012, cyfanswm poblogaeth yr UE oedd 503.7 miliwn, cynnydd o 1.3 miliwn ers 2011.
  • Cyfanswm poblogaeth yr UE o oedran gweithio (15-64 oed) oedd 335.4 miliwn yn 2012 a rhagwelir y bydd yn gostwng dros yr 50 mlynedd nesaf i 290.6 miliwn yn 2060.
  • Cyrhaeddodd y gymhareb dibyniaeth henaint 26.8% yn 2012 a rhagwelir y bydd yn cynyddu'n sydyn hyd at 52.6% erbyn 2060.
  • Roedd y 20.7 miliwn o wladolion trydydd gwlad sy'n byw yn yr UE yn dod i ryw 4.1% o gyfanswm poblogaeth yr UE.
  • Cynyddodd cyfanswm nifer y ceisiadau lloches yn 2012 9.7% o'i gymharu â 2011, sef ychydig dros 330,000 (ymhell islaw'r brig o 425,000 yn 2001).

Parhau Darllen
hysbyseb

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Afghanistan

Dywed EU nad oes ganddo unrhyw ddewis ond siarad â Taliban

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes gan yr Undeb Ewropeaidd unrhyw ddewis ond siarad â llywodraethwyr Taliban newydd Afghanistan a bydd Brwsel yn ceisio cydgysylltu ag aelod-lywodraethau i drefnu presenoldeb diplomyddol yn Kabul, meddai prif ddiplomydd yr UE ddydd Mawrth (14 Medi), yn ysgrifennu Robin Emmott, Reuters.

"Nid yw argyfwng Afghanistan ar ben," meddai pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (llun) wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg. "Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â'r Taliban."

Mae gweinidogion tramor yr UE wedi gosod amodau ar gyfer ailsefydlu cymorth dyngarol a chysylltiadau diplomyddol gyda’r Taliban, a gymerodd reolaeth ar Afghanistan ar 15 Awst, gan gynnwys parch at hawliau dynol, yn enwedig hawliau menywod.

hysbyseb

"Efallai ei fod yn ocsymoron pur i siarad am hawliau dynol ond dyma beth sy'n rhaid i ni ofyn iddyn nhw," meddai.

Dywedodd Borrell wrth wneuthurwyr deddfau’r UE y dylai’r bloc fod yn barod i weld Affghaniaid yn ceisio cyrraedd Ewrop os yw’r Taliban yn caniatáu i bobl adael, er iddo ddweud nad oedd yn disgwyl i lifau ymfudo fod mor uchel ag yn 2015 a achoswyd gan ryfel cartref Syria.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu sicrhau cyllid gan lywodraethau'r UE a'r gyllideb gyffredin o € 300 miliwn ($ 355m) eleni a'r flwyddyn nesaf i baratoi'r ffordd ar gyfer ailsefydlu oddeutu 30,000 o Affghaniaid.

hysbyseb

($ 1 = € 0.85)

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Anerchiad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen: Cryfhau enaid Ewrop

cyhoeddwyd

on

Heddiw (15 Medi) traddododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb yn Senedd Ewrop.

Rhoddodd yr arlywydd ffocws ei haraith ar adferiad Ewrop o’r argyfwng coronafirws ac ar yr hyn y mae angen i’r Undeb Ewropeaidd ei wneud ar gyfer adferiad parhaol gan sicrhau buddion i bawb - o barodrwydd iechyd, i’r dimensiwn cymdeithasol, i arweinyddiaeth dechnolegol ac Undeb amddiffyn.

Llywydd von der Leyen disgrifiodd sut y gall Ewrop sicrhau adferiad parhaol trwy baratoi ei hun i ddelio ag argyfyngau iechyd yn y dyfodol, diolch i awdurdod HERA, trwy helpu'r byd i gael ei frechu a thrwy sicrhau bod yr adferiad economaidd yn cael ei gynnal ac o fudd i bawb.

hysbyseb

Tanlinellodd yr arlywydd hefyd bwysigrwydd aros yn driw i’n gwerthoedd a gwnaeth bwynt o ddyletswydd Ewrop i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed, sefyll dros ryddid y cyfryngau, atgyfnerthu Rheol y Gyfraith yn ein Hundeb a grymuso ein hieuenctid. Dyna pam y cynigiodd wneud 2022 yn Flwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Bydd Ewrop yn parhau i weithredu yn y byd gan ystyried y lles cyffredin. Dyna pam Llywydd von der Leyen wedi ymrwymo i barhau i weithio i annog partneriaid byd-eang i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, yn wyneb y datblygiadau diweddar yn Afghanistan, cyhoeddodd yr arlywydd fwy o gymorth dyngarol i Affghaniaid a nododd bwysigrwydd i Ewrop adeiladu ei galluoedd amddiffyn ei hun.

Mae'r araith ar gael ym mhob iaith yma.

hysbyseb

Cyhoeddiad ar brif lwyddiannau'r von der Leyen Mae'r Comisiwn yn y flwyddyn ddiwethaf ar gael yma

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am hyn pwrpasol wefan.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd