Cysylltu â ni

Tsieina

UE a Tsieina i gynnal trafodaethau economaidd a masnach lefel uchel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd a Llywodraeth China yn parhau â'u perthynas waith agos gyda'r pedwerydd Deialog Economaidd a Masnach Lefel Uchel (HED) a gynhelir ar 24 Hydref ym Mrwsel. Hwn yw'r cyfarfod cyntaf o'r fath ers y newid yn arweinyddiaeth Tsieineaidd ac mae'n fecanwaith allweddol ar gyfer rheoli cydweithredu a chystadleuaeth rhwng y ddwy economi. Bydd y Deialog yn ymdrin â heriau macro-economaidd sy'n wynebu'r economi ryngwladol, ffynonellau twf yn y dyfodol, cwestiynau polisi diwydiannol yn ogystal â materion masnach a buddsoddi, a chydweithrediad tollau.

Dywedodd Olli Rehn, Is-lywydd y Comisiwn sy'n gyfrifol am faterion economaidd ac ariannol a'r ewro: "Mae'r UE a China gyda'i gilydd yn cynrychioli tua thraean o CMC byd-eang ac mae'r ddwy economi yn y broses o ddiwygiadau strwythurol pwysig. Mewn byd sy'n fwyfwy rhyng-gysylltiedig rydym ni angen deall safbwyntiau a phroblemau ein gilydd os ydym am ddarparu ymateb effeithiol, cydweithredol i'r heriau cyfredol a hyrwyddo twf cryf, cynaliadwy a chytbwys yn yr UE, Tsieina ac yn fyd-eang. "

Dywedodd y Comisiynydd Masnach Karel De Gucht: "Mae cysylltiadau masnach wrth wraidd ein perthynas ddwyochrog. Ond wrth i gyd-ddibyniaeth ein dwy economi gynyddu, gall tensiynau godi. Bydd y cyfarfod hwn yn gyfle pwysig i drafod sut i weithio'n well gyda'n gilydd i nodi a gwasgaru meysydd ffrithiant posibl cyn iddynt effeithio ar ein cysylltiadau economaidd a masnach. "

hysbyseb

Mae'r HED yn cynnig cyfle i drafod materion strategol ym mherthynas economaidd a masnach yr UE-Tsieina. Mae'n cael ei gyd-gadeirio gan yr Is-lywydd Rehn a'r Comisiynydd De Gucht yn ogystal ag Is-Premier Tsieineaidd Ma Kai. Bydd saith Gweinidog ac Is-Weinidog Tsieineaidd arall yn cymryd rhan yn y ddeialog. Bydd yr UE yn cael ei gynrychioli ymhellach gan y Comisiynydd Trethi a'r Undeb Tollau Algirdas Šemeta, a Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Menter Antti Peltomaki.

Mae'r cyfarfod yn cael ei gynnal gan fod yr economi fyd-eang yn dangos arwyddion o adferiad ac ar adeg lle mae'r UE a China yn symud ymlaen gyda chynlluniau beiddgar ar gyfer dyfodol eu heconomïau. Mae'n bwysig i'r UE a China, fel dwy o'r economïau mwyaf yn y byd, drafod yr heriau economaidd sy'n eu hwynebu oherwydd bydd penderfyniadau polisi domestig naill ai yn yr UE neu yn Tsieina yn effeithio ar yr ochr arall, yn ogystal â gweddill y byd. . Gall yr UE a China gyfrannu at dwf byd-eang cynaliadwy a chytbwys cryf trwy fwy o gydlynu polisi a gwell cydweithredu dwyochrog ac o fewn y G20.

Bydd yr HED hefyd yn paratoi'r Uwchgynhadledd UE-China sydd ar ddod, lle mae'r ddwy ochr yn disgwyl gallu lansio'r trafodaethau ar gyfer cytundeb buddsoddi.

hysbyseb

Cefndir

Yn 2012, Tsieina oedd yr ail economi fwyaf ac allforiwr mwyaf yn y byd. Dros y deng mlynedd diwethaf mae China wedi bod yn un o'r economïau sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, camp hynod o ystyried maint y wlad. Ar yr un pryd mae China - ynghyd â'r UE - ar bwynt pwysig. Mae'r UE yn dod i'r amlwg yn raddol o'r argyfwng dyled sofran ac mae'n ymgymryd â diwygiadau strwythurol pwysig, tra yn Tsieina, mae'r model twf yn dangos straen cynyddol, ac mae arweinyddiaeth Tsieineaidd ei hun wedi tynnu sylw at yr angen am ddiwygio pellach.

Mae'r HED yn cynrychioli cyfle i drafod, ar y lefel wleidyddol uchaf, ddiwygiadau parhaus yn ogystal â'r angen am gydweithrediad dwyochrog ac amlochrog parhaus yn y G20 ac mewn mannau eraill.

Erbyn hyn mae Tsieina yn cyfrif am tua 12% o fasnach y byd mewn nwyddau. Mae masnach ddwyochrog Tsieina mewn nwyddau gyda’r UE wedi mynd o € 4 biliwn ym 1978 i € 432 biliwn yn 2012. Mae hynny’n golygu bod yr UE a China yn masnachu ymhell dros € 1bn y dydd.

Ers ymuno â'r WTO, mae Tsieina wedi dod yn un o'r marchnadoedd allforio sy'n tyfu gyflymaf yn Ewrop. Yn 2012 cynyddodd allforion yr UE i China 5.6% i gyrraedd y lefel uchaf erioed o € 143.9 biliwn, ac maent wedi mwy na dyblu yn ystod y pum mlynedd diwethaf, gan gyfrannu at ail-gydbwyso'r berthynas. Yr UE hefyd yw prif gyrchfan allforio Tsieina, gyda € 289.7 biliwn mewn nwyddau yn 2012. Cynhyrchodd hyn ddiffyg masnach o € 145.8 biliwn gyda Tsieina, i lawr 13.9% o'i gymharu â record 2010 o € 169.3 biliwn. Mae diffyg masnach Ewrop â Tsieina yn cael ei achosi yn bennaf gan sectorau fel offer swyddfa a thelathrebu, esgidiau a thecstilau, haearn a dur. Trwy well mynediad i'r farchnad, dylai allforwyr Ewropeaidd fod mewn sefyllfa dda i werthu eu cynhyrchion yn gynyddol ar y farchnad defnyddwyr Tsieineaidd sy'n ehangu'n gyflym.

Cyrhaeddodd cyfanswm y fasnach ddwyochrog mewn nwyddau € 433.6 biliwn yn 2012. Fodd bynnag, mae masnach mewn gwasanaethau oddeutu deg gwaith yn is o hyd ar € 49.8 biliwn ac mae'n parhau i fod yn faes llawn potensial pe bai Tsieina yn agor ei marchnad yn fwy.

Dros 8 mis cyntaf 2013, mae allforion yr UE i Tsieina yn aros yn wastad o gymharu â'r llynedd ac yn dod i gyfanswm o € 96.8 biliwn. Mewn cyferbyniad, mae mewnforion yr UE o China wedi gostwng 5.8% i € 181.2 biliwn, sy'n arwydd o ostyngiad pellach yn y diffyg dwyochrog dros 2013.

Mae llifau buddsoddi hefyd yn dangos potensial enfawr heb ei gyffwrdd. Buddsoddodd cwmnïau’r UE € 9.9 biliwn yn Tsieina yn 2012, gyda FDI Tsieineaidd yn yr UE yn dod i gyfanswm o € 3.5 biliwn. Ac eto, dim ond 2% o fuddsoddiadau Ewropeaidd cyffredinol dramor yw Tsieina, tra yn 2012 dim ond am 2.2% o gyfanswm llif buddsoddiad uniongyrchol tramor i'r UE yr oedd buddsoddiadau Tsieineaidd i'r UE - felly mae llawer o botensial o hyd. Ar 18 Hydref, cymeradwyodd y Cyngor Materion Tramor (Masnach) fandad a fydd yn caniatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd negodi cytundeb buddsoddi uchelgeisiol gyda Tsieina sy'n ymwneud â mynediad i'r farchnad a diogelu buddsoddiad. Mae Ewrop yn gobeithio y gellir lansio’r trafodaethau gyda China ar y sail hon yn Uwchgynhadledd yr UE-China y mis nesaf.

I gael rhagor o wybodaeth am gysylltiadau masnach yr UE â Tsieina, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd