Cysylltu â ni

Cymorth

Taflen Ffeithiau: Gweriniaeth Canolbarth Affrica

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ct-lgflagMae'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn bartner allweddol yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR) a phrif roddwr y wlad. Mae cysylltiadau'n rhwym wrth Gytundeb Cotonou.

Hyd yn oed cyn yr argyfwng presennol, roedd CAR yn wynebu cymysgedd brawychus o heriau llywodraethu, economaidd, cymdeithasol a dyngarol yn ogystal â diogelwch. Mewn ymateb, mae'r UE wedi ymrwymo mewn llawer o feysydd hanfodol i gefnogi adferiad economaidd-gymdeithasol tymor hwy, yn fframwaith agenda adeiladu gwladwriaethol a heddwch gynhwysfawr, ac i helpu i adeiladu gwlad fwy sefydlog.

Mae'r UE wedi bod yn pryderu am y sefyllfa ddiogelwch, wleidyddol a dyngarol sy'n dirywio'n barhaus yn CAR, yn enwedig trwy gydol 2012.

hysbyseb

Arweiniodd gweithrediad syfrdanol cytundebau heddwch blaenorol, ynghyd â thanddatblygiad cronig a phrofiad hir y wlad o ansefydlogrwydd gwleidyddol, at wrthdaro newydd ym mis Rhagfyr 2012. Er gwaethaf llofnod cytundeb gwleidyddol ar 11 Ionawr 2013 yn Libreville a gychwynnodd a cyfnod pontio, arweiniodd y tensiynau at atafaelu pŵer yn dreisgar a newid anghyfansoddiadol y llywodraeth gan grwpiau gwrthryfelwyr SELEKA ym mis Mawrth 2013

Mae'r argyfwng presennol yn effeithio ar fwyafrif y boblogaeth (4.6 miliwn, hanner ohonynt yn blant). Ar 24 Medi, roedd 394,900 o CDUau yn CAR ac mae bron i 61,000 o Affrica Ganolog wedi ceisio lloches mewn gwledydd cyfagos (OCHA). Mae mynediad dyngarol wedi'i gyfyngu gan ansicrwydd. Mae diffyg mynediad yn ei gwneud hi'n anodd monitro'r sefyllfa ddyngarol gyffredinol. Mae'r UE wedi cymryd yr awenau o ran eiriolaeth a chyllid ar CAR ymhlith rhoddwyr dyngarol, ac wedi bod â phresenoldeb dyngarol parhaol yn Bangui ers ymhell cyn y digwyddiadau diweddaraf.

Mae'r sefyllfa yn y CAR yn cael effaith ansefydlog bosibl a allai ledaenu i'r rhanbarth. Mae diffyg lluoedd diogelwch swyddogol yn cynyddu'r risg i'r wlad ddod yn hafan ddiogel i grwpiau troseddol ac arfog o'r gwledydd cyfagos.

hysbyseb

Mae'r wlad, a oedd eisoes wedi'i nodweddu eisoes fel archdeip o “wladwriaeth fregus”, bellach yn wynebu dadansoddiad llwyr o gyfraith a threfn a chwymp sefydliadau'r wladwriaeth.

Mae Cytundebau Libreville a datganiad N'Djamena ar 18 Ebrill, y ddau wedi eu brocerio gan Gymuned Economaidd Gwladwriaethau Canolbarth Affrica (ECCAS), yn parhau i ddarparu sylfaen ar gyfer datrys yr argyfwng yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica yn wleidyddol. Yn ôl y fframwaith a ddatblygwyd gan ECCAS, mae Siarter drosiannol ac awdurdodau trosiannol wedi cael eu rhoi ar waith i arwain y cyfnod trosglwyddo o 18 mis a ddylai arwain at drefnu etholiadau cyffredinol erbyn dechrau 2015 ac ailsefydlu trefn gyfansoddiadol .

Mae adfer diogelwch a threfn gyhoeddus yn parhau i fod yn flaenoriaethau uniongyrchol i sefydlogi'r wlad i gefnogi'r broses wleidyddol. Mae gwella cwmpas dyngarol ac ail-lansio cymorth datblygu yn gysylltiedig yn uniongyrchol â datblygiadau cadarnhaol yn y sefyllfa ddiogelwch.

Ymateb yr UE i'r argyfwng

Ers dechrau trais newydd yn hwyr yn 2012, mae'r UE wedi dwysáu ei allgymorth i bartneriaid. Mae'n cymryd rhan weithredol mewn ymdrechion rhyngwladol a rhanbarthol i sefydlogi'r sefyllfa yn y CAR ac i adfer llywodraeth fwy sefydlog yn y wlad. Mae'r Comisiynydd Georgieva wedi ymweld â'r wlad ddwywaith yn 2013 (yn fwyaf diweddar, ar 13 Hydref, ar gyfer cenhadaeth ar y cyd â Gweinidog Tramor Ffrainc, Laurent Fabius), ac wedi cyd-gadeirio cyfarfod gweinidogol ar yr argyfwng dyngarol yn CAR yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 2013 â Ffrainc. a'r Cenhedloedd Unedig.

Ym mis Mehefin 2013, anfonodd yr UE genhadaeth rhyng-wasanaeth (EEAS, Comisiwn) i'r CAR i adolygu'r sefyllfa ar lawr gwlad ac opsiynau'r UE. Fel rhan o'r set gynhwysfawr o gamau brys a argymhellir y gallai'r UE eu cymryd i gefnogi sefydlogi ymhellach a'r broses wleidyddol fregus, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd ganol Awst raglen sefydlogi € 10 miliwn mewn ymateb i'r argyfwng ôl-coup o dan y Offeryn Sefydlogrwydd (IfS). Dyluniwyd y rhaglen i sicrhau cydweddoldeb â phrosiectau parhaus a ariennir o dan y 10fed EDF (Cronfa Datblygu Ewropeaidd). Gwahanol gydrannau'r rhaglen:

1. Cynnwys pecyn cymorth cychwynnol ar gyfer lluoedd diogelwch sifil, trwy gamau peilot ar adfer elfennau o'r heddlu a gendarmerie yn y brifddinas;

2. cefnogi adfer galluoedd cyfryngau annibynnol er mwyn cyfrannu at argaeledd gwybodaeth wrthrychol a sensitif i wrthdaro yn Bangui a'r taleithiau;

3. anelu at atal troseddau hawliau dynol pellach trwy ddefnyddio cenadaethau arsylwi hawliau dynol, i'w cyflawni gan Swyddfa Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (OHCHR), a;

4. canolbwyntio ar feithrin deialog rhyng-gymunedol a dad-ddwysáu tensiynau cynyddol rhwng Cristnogion a Mwslemiaid.

Yn unol â chanfyddiadau'r genhadaeth rhyng-wasanaeth, lansiwyd ymarfer ail-addasu gan Gomisiynydd Datblygu'r UE, Andris Piebalgs, i gyd-fynd yn well â chymorth datblygu presennol yr UE i'r anghenion newydd (gweler isod).

Mae'r UE yn parhau i fod yn ymrwymedig iawn i gefnogi'r broses bontio yn y CAR.

Cymorth dyngarol yr UE

Blaenoriaeth Cyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Cymorth Dyngarol a Swyddfa Amddiffyn Sifil (ECHO) yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica yw cynorthwyo'r bobl fwyaf agored i niwed yn ardaloedd gwrthdaro'r wlad. Mae'r amlen € 8 miliwn cychwynnol ar gyfer 2013 wedi'i chynyddu i € 20 miliwn, sy'n golygu mai'r UE (ECHO) yw prif roddwr y wlad. Mae'r cronfeydd hyn yn cael eu defnyddio i gefnogi amddiffyniad, mynediad at ofal iechyd, ymyriadau cymorth bwyd a maeth, dosbarthu dŵr yfed, gwasanaethau glanweithdra, logisteg a chydlynu dyngarol yn ogystal â darparu ar gyfer anghenion y rhai yr effeithir arnynt gan wrthdaro. Mae'r cyllid hefyd yn cefnogi gwell gallu i ymateb dyngarol brys asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig a chyrff anllywodraethol.

Oherwydd mynediad anodd i bobl sydd angen cymorth dyngarol yn CAR, mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cefnogi Gwasanaeth Cymorth Dyngarol y Cenhedloedd Unedig (UNHAS) gyda € 650 000.

Mae tîm o arbenigwyr dyngarol yr UE (ECHO) ar lawr gwlad ac yn monitro'r sefyllfa, yn asesu anghenion, yn goruchwylio'r defnydd o gronfeydd yr UE, ac yn gweithio'n agos gydag Aelod-wladwriaethau'r UE a rhoddwyr eraill. Mae'r UE yn gweithio gyda'r sefydliadau dyngarol hynny sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu cymorth gyda CAR (UNICEF, Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch, UNOCHA a sawl corff anllywodraethol).

Mae'r UE (ECHO) wedi bod yn cefnogi gweithgareddau achub bywyd yn CAR er 2001 gyda chyfanswm cyllideb o € 63.7 miliwn, ac wedi bod yn arwain ymdrechion i godi proffil argyfwng dyngarol sydd wedi cael ei 'anghofio' ers blynyddoedd lawer.

Cymorth datblygu'r UE

Mae'r UE hefyd wedi darparu cymorth datblygu dros y blynyddoedd i ddiwallu anghenion sylfaenol y bobl fwyaf agored i niwed. Gyda'r digwyddiadau ym mis Rhagfyr 2012 a mis Mawrth 2013, nid yw cymorth datblygu'r UE wedi'i atal ond mae wedi'i ohirio yn rhannol am resymau diogelwch. Mae ein blaenoriaethau'n cael eu haddasu yng ngoleuni'r sefyllfa ar lawr gwlad. Rhoddir blaenoriaeth nawr i raglenni seilwaith llafurddwys yn ardal Bangui i ddarparu cefnogaeth uniongyrchol i'r boblogaeth ac i gymorth technegol i helpu i adfer y weinyddiaeth.

Rhwng 2008 a 2013, dyrannwyd oddeutu € 225 miliwn ar gyfer y wlad gyfan trwy'r gwahanol offerynnau ariannol (€ 160 miliwn trwy'r 10fed Gronfa Datblygu Ewropeaidd (EDF) a € 65 miliwn trwy gyllideb yr UE).

Mae mesurau ychwanegol i gefnogi sefydliadau cymdeithas sifil ac awdurdodau lleol, democratiaeth a gweithgareddau cysylltiedig â hawliau dynol ond hefyd i gyfrannu at lywodraethu coedwigaeth yn cael eu hariannu o dan sawl offeryn thematig sy'n dod o gyllideb yr UE.

Cefnogaeth i MICOPAX / AFISM-CAR

Yn y gorffennol, cynhaliodd CAR sawl gweithrediad cefnogi heddwch rhanbarthol a rhyngwladol. Yr un cyfredol yw gweithrediad MICOPAX, a ddefnyddiwyd ers mis Gorffennaf 2008, sy'n dod o dan gyfrifoldeb Cymuned Economaidd Gwladwriaethau Canolbarth Affrica (ECCAS). Roedd disgwyl i MICOPAX gael ei ddiddymu'n raddol nes i'r argyfwng newydd ffrwydro ar ddiwedd 2012. Chwaraeodd rôl sefydlogi bwysig, ond o ystyried ei niferoedd cyfyngedig o filwyr, fodd bynnag, nid oedd yn gallu atal gwrthryfelwyr SELEKA rhag mynd i mewn i'r Brifddinas, Bangui.

Arweiniodd yr argyfwng ECCAS i ofyn am ail-gyflunio MICOPAX gyda mandad newydd i adfer sefydlogrwydd, amddiffyn sifiliaid, cefnogi lluoedd diogelwch CAR a threfnu etholiadau.

Cynyddodd lefelau milwyr yn unol â hynny o'r 700 cychwynnol i fwy na 2,300 o ddynion. Trwy Gyfleuster Heddwch Affrica (APF), mae'r UE wedi cefnogi MICOPAX a'i ragflaenydd (FOMUC) er 2008 gyda swm o € 90 miliwn.

Ar 18 Gorffennaf 2013, cymeradwyodd Pwyllgor Gwleidyddol a Diogelwch Undeb Affrica leoli'r Genhadaeth Cymorth Rhyngwladol dan arweiniad Affrica yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (AFISM-CAR) i'r wlad. Bydd ganddo fandad ehangach na MICOPAX a bydd hefyd yn cael gwared ar filwyr ychwanegol (hyd at 3,500).

Er mai bydd milwyr ECCAS yn asgwrn cefn, bydd hefyd yn caniatáu i wledydd eraill gyfrannu. Disgwylir i'r cyfrifoldeb gael ei drosglwyddo rhwng ECCAS / MICOPAX a'r AU / AFISM-CAR cyn diwedd 2013. Mae'r UE yn barod i ddarparu cefnogaeth ariannol i AFISM-CAR o fewn ei derfyn o adnoddau sydd ar gael.

Casgliadau'r Cyngor Materion Tramor 21 Hydref.

ACP

#AfricaEuropeAlliance - Hybu buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn #Africa

cyhoeddwyd

on

Mae menter llwyfan lefel uchel newydd yn dwyn ynghyd chwaraewyr allweddol yn y sector ynni cynaliadwy o sectorau cyhoeddus a phreifat Ewrop ac Affrica.

Yn Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg a drefnwyd gan y Banc Datblygu Affricanaidd, mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Undeb Affricanaidd wedi lansio platfform lefel uchel yr UE-Affrica ar fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica.

Yn ystod ei Cyflwr yr araith Undeb Mae Llywydd Juncker wedi cyhoeddi'r newydd 'Cynghrair Affrica - Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' i hybu buddsoddiad sylweddol yn Affrica, cryfhau'r fasnach, creu swyddi, a buddsoddi mewn addysg a sgiliau. Mae'r llwyfan lefel uchel a osodwyd heddiw yn cynrychioli camau pendant o dan y gynghrair hon i hybu buddsoddiadau strategol a chryfhau rôl y sector preifat.

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a Busnesau Bach a Chanolig Elżbieta Bieńkowska yn Johannesburg: "Os ydym o ddifrif am fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, mae arnom angen pawb ar fwrdd y llong, gan gynnwys y sector preifat. Bydd y platfform lefel uchel yn paratoi'r ffordd ar gyfer hynny: bydd arbenigwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat, academaidd ac ariannol yn cyd-drafod heriau a rhwystrau i fuddsoddiad cynaliadwy yn y maes hwn ac yn helpu i fynd i’r afael â hwy. ”

Mae'r Llwyfan Lefel Uchel yn dwyn ynghyd gweithredwyr cyhoeddus, preifat ac ariannol yn ogystal ag academia o Affrica ac Ewrop. Byddant yn edrych ar heriau a diddordebau strategol a allai gyflymu'r effaith, yn enwedig ar gyfer twf cynaliadwy a swyddi. Nod y llwyfan lefel uchel yw denu a hybu buddsoddiadau preifat cyfrifol a chynaliadwy tuag at ynni cynaliadwy yn Affrica.

Canlyniad pendant y digwyddiad lansio llwyfan lefel uchel oedd cyhoeddi tair ffryd o waith, 1) yn nodi buddsoddiadau ynni sy'n cael effaith uchel ar dwf a chreu swyddi, 2) yn dadansoddi risgiau buddsoddi ynni ac yn cynnig canllawiau polisi ar gyfer buddsoddiad a busnes cynaliadwy yr amgylchedd a 3) hwb cyfnewid rhwng sector preifat Affricanaidd ac Ewropeaidd.

hysbyseb

Cefndir

Trwy ddod ag actorion ynni o'r sectorau preifat a chyhoeddus ynghyd o'r ddau gyfandir, bydd y platfform lefel uchel yn meithrin y bartneriaeth rhwng busnesau Ewropeaidd ac Affrica, ac yn cefnogi'r 'Gynghrair Affrica-UE ar gyfer Buddsoddi a Swyddi Cynaliadwy'. Bydd yn helpu i wneud y rhan fwyaf o'r cyfleoedd o amgylch buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, yn ogystal â mynd i'r afael yn well â heriau a rhwystrau allweddol sy'n ei rwystro ar hyn o bryd.

Daeth Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg yn digwydd rhwng 7-9 Tachwedd 2018 ac fe’i trefnwyd gan Fanc Datblygu Affrica. Y Fforwm yw'r man lle mae noddwyr prosiectau, benthycwyr, benthycwyr, a buddsoddwyr sector cyhoeddus a phreifat yn dod at ei gilydd i gyflymu cyfleoedd buddsoddi Affrica - yn enwedig y sector ynni.

Daeth 'Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' yn adeiladu ar yr ymrwymiadau a gymerwyd yn ystod Undeb Affricanaidd - Uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd y llynedd yn Abidjan, lle'r oedd y ddau gyfandir yn cytuno i gryfhau eu partneriaeth. Mae'n nodi'r meysydd gweithredu allweddol ar gyfer agenda economaidd gryfach ar gyfer yr UE a'i phartneriaid Affricanaidd.

Mae mynediad i ynni cynaliadwy yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu. Amcan y 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yw rhoi mynediad cyffredinol i wasanaethau ynni modern, fforddiadwy, dibynadwy. Mae'r UE yn benderfynol o helpu gwledydd sy'n bartner i gynyddu cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac i arallgyfeirio eu ffynonellau egni gan sicrhau bod y system yn cael ei drosglwyddo i system ynni smart, diogel, gwydn a chynaliadwy i bawb. Mae symud y sector preifat yn hanfodol ar gyfer yr ymdrech hon.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Affrica-Ewrop

Parhau Darllen

Affrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol.

Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers dechrau'r flwyddyn.

"Mae'r sefyllfa yng Nghorn Affrica wedi dirywio'n sylweddol yn 2017 ac mae'n parhau i waethygu. Mae miliynau o bobl yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion bwyd a'u teuluoedd. Mae'r risg o newyn yn real. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn dilyn y sefyllfa'n agos ers hynny y cymorth cychwynnol a chynyddol cynyddol i'r poblogaethau yr effeithir arnynt. Bydd y pecyn newydd hwn yn helpu ein partneriaid dyngarol i gynyddu ymateb ymhellach a pharhau i ddod â chymorth achub bywyd i bobl mewn angen, "meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

hysbyseb

Bydd y cymorth sydd newydd ei gyhoeddi yr UE yn cefnogi partneriaid dyngarol eisoes yn ymateb i anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt i gamu i fyny cymorth bwyd brys a thrin diffyg maeth. Bydd prosiectau i'r afael cyflenwad dŵr, amddiffyn da byw ac ymateb i achosion hefyd yn cael eu cefnogi. Bydd y rhan fwyaf o'r cyllid (€ 40m) yn mynd i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn Somalia, tra bydd € 15m mynd i Ethiopia a € 5m i Kenya.

Cefndir

Mae miliynau o bobl yn y Horn Affrica yn cael eu heffeithio gan ansicrwydd bwyd a phrinder dŵr. Mae llystyfiant yn brin. marwolaethau Da Byw, prisiau bwyd uchel ac incymau llai yn cael eu hadrodd. O ganlyniad i'r tymor glawog yn perfformio'n wael, bydd y cynaeafau nesaf yn cael ei leihau yn fawr a disgwylir i'r sefyllfa waethygu yn y misoedd nesaf.

hysbyseb

Daw'r sychdwr ar sodlau tywydd anghyson a achoswyd gan ffenomen El Niño yn 2015-16. Yn Ethiopia, ysgogodd y gweithrediad ymateb sychder mwyaf yn hanes y wlad.

Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i 2.3 miliwn o ffoaduriaid - y mwyafrif ohonynt yn dod o Yemen, De Swdan a Somalia - ac yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion cynyddol.

Ers 2011, mae'r UE wedi dyrannu dros € 1 biliwn mewn cymorth dyngarol i'w bartneriaid yn y Horn Affrica. cyllid yr UE wedi helpu i ddarparu cymorth bwyd, iechyd a maeth gofal, dŵr glân, glanweithdra, a lloches i'r rhai y mae eu bywydau yn cael eu bygwth gan sychder a gwrthdaro.

Fodd bynnag, mae cymorth ar gyfer y poblogaethau yr effeithir arnynt-sychder yn cael ei gymhlethu gan y anghysbell rhai ardaloedd, yn ogystal â chan y trais parhaus yn Somalia. Mae pob plaid i'r gwrthdaro felly cael eu hannog i ddarparu mynediad di-rwystr dyngarol i bobl mewn angen.

Parhau Darllen

Cymorth

Cymorth #Development Swyddogol yr UE yn cyrraedd lefel uchaf erioed

cyhoeddwyd

on

Mae ffigurau newydd yn cadarnhau bod yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Mae ffigurau rhagarweiniol yr OECD yn dangos bod Cymorth Datblygu Swyddogol (ODA) a ddarperir gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau wedi cyrraedd € 75.5 biliwn yn 2016. Mae hyn yn gynnydd o 11% o'i gymharu â lefelau 2015. Mae cymorth yr UE wedi cynyddu am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac wedi cyrraedd ei lefel uchaf hyd yma. Yn 2016, roedd ODA cyfunol yr UE yn cynrychioli 0.51% o Incwm Cenedlaethol Gros yr UE (GNI), ar ôl cynyddu o 0.47% yn 2015. Mae hyn yn sylweddol uwch na chyfartaledd 0.21% y gwledydd y tu allan i'r UE sy'n aelodau o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC). .

hysbyseb

Felly mae'r Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol, Neven Mimica: “Rwy’n falch bod yr UE yn parhau i fod yn brif ddarparwr Cymorth Datblygu Swyddogol y byd - prawf clir o’n hymrwymiad i Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Rydym yn galw ar bob actor datblygu i ddyblu eu hymdrechion i wneud yr un peth. Ac nid ydym yn stopio yno. Gan ysgogi buddsoddiadau sector preifat, helpu i symud adnoddau domestig a dwysau ymdrechion ar y cyd ag aelod-wladwriaethau'r UE, rydym yn ceisio gwneud y gorau o'r holl ffynonellau cyllid ar gyfer datblygu. "

Yn 2016, ar yr amod pum Aelod-wladwriaethau'r UE 0.7% neu fwy o'u Incwm Gwladol Crynswth (GNI) mewn Cymorth Datblygu Swyddogol: Lwcsembwrg (1.00%), Sweden (0.94%), Denmarc (0.75%), yr Almaen (0.70%), a wedi cyrraedd y targed am y tro cyntaf, ac yn y Deyrnas Unedig (0.70%). aelod-wladwriaethau'r UE un ar bymtheg cynyddu eu ODA gymharu â'u GNI, tra bod aelod-wladwriaethau 5 lleihau eu ODA ac arhosodd 7 ar yr un lefel â'r llynedd. Yn gyfan gwbl, aelod-wladwriaethau 20 cynyddu eu ODA mewn enw gan € 10.9 biliwn, tra bod y gostyngiad yn 6 eraill i gyfanswm o € 3.4 biliwn.

hysbyseb

Yn 2016, yn wynebu argyfwng mudo digynsail, llwyddodd yr UE a'i aelod-wladwriaethau i gynyddu eu cefnogaeth i ffoaduriaid yn ogystal â'u 'cymorth datblygu' i wledydd sy'n datblygu. Roedd y cynnydd cyffredinol yng Nghymorth Datblygu Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, gyda € 7.6 biliwn, yn fwy nag y mae'r ymchwydd mewn ffoaduriaid mewn rhoddwyr yn costio € 1.9 biliwn. Dim ond 25% o dwf ODA ar y Cyd yr UE rhwng 2015 a 2016 oedd oherwydd costau ffoaduriaid yn y wlad, felly, bu twf yn ODA, hyd yn oed os nad yw'r costau hyn wedi'u heithrio. Tyfodd ODA cyfunol yr UE ac eithrio costau ffoaduriaid yn y wlad o € 59.1 biliwn yn 2015 i € 64.8 biliwn yn 2016, sy'n gyfystyr â chynnydd o 10%.

Cefndir

Cymorth Datblygu Swyddogol yn parhau i fod yn ffynhonnell hanfodol o ariannu ar gyfer llawer o wledydd sy'n datblygu, ond mae'n amlwg bod yn rhaid i ymdrechion i fynd yn llawer pellach. Mae'r weledigaeth hon, o sut y dylai ariannu datblygu esblygu i gefnogi'r Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, cytunir yn y Addis Ababa Agenda Gweithredu[1] (AAAA).

I gefnogi'r agenda hon, yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn ceisio increaseresources ar gyfer datblygu cynaliadwy, gan gynnwys drwy:

- Symud adnoddau domestig

- Trosoli adnoddau'r sector preifat ar lefel ddomestig a rhyngwladol i ysgogi cyllid ar gyfer datblygu'r sector preifat

- Cynyddu ymdrechion rhaglennu ar y cyd rhwng yr UE a'i Aelod-wladwriaethau fel ffordd i wella effeithlonrwydd, perchnogaeth ac effeithiolrwydd cydweithredu datblygu.

Yn 2005, yr UE a'i aelod-wladwriaethau addo i gynyddu eu ODA ar y cyd i 0.7% o Incwm UE Crynswth Gwladol (GNI) gan 2015. Er bod yr argyfwng economaidd a'r pwysau cyllidebol difrifol yn y rhan fwyaf aelod-wladwriaethau'r UE yn golygu nad oedd yr UE gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn yn 2015, bu twf gwirioneddol parhaus yn ODA Ewropeaidd o bron 40 2002% ers. Ym mis Mai 2015, cadarnhau y Cyngor Ewropeaidd ei ymrwymiad i gyrraedd y targed hwn cyn 2030. Cynhaliodd yr UE ymdrechion i gyrraedd y targed ODA o 0.15 0.20-% o GNI i Gwledydd datblygedig Lleiaf yn y tymor byr ar y cyd, ac i gyrraedd 0.20% o ODA / GNI i PDLl gan 2030.

Mae'r addewid ODA yn seiliedig ar dargedau unigol. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE cyn 2002 ailddatgan eu hymrwymiad i gyrraedd y targed ODA / GNI 0.7%, gan gymryd i ystyriaeth amgylchiadau cyllidebol, tra bod y rhai sydd wedi cyflawni y targed hwnnw wedi ymrwymo eu hunain i aros ar neu'n uwch y targed hwnnw. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE ar ôl 2002 wedi ymrwymo i ymdrechu i gynyddu eu ODA / GNI i 0.33%.

Mae'r data a gyhoeddwyd heddiw yn seiliedig ar wybodaeth ragarweiniol a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yr UE i'r OECD ac i Gomisiwn yr UE. ODA gyfunol yr UE yn cynnwys cyfanswm y gwariant ODA yr 28 Aelod-wladwriaethau'r UE a'r ODA o sefydliadau'r UE heb ei briodoli i Aelod-wladwriaethau unigol (hy adnoddau ei hun o Fanc Buddsoddi Ewrop).

Yn-rhoddwr cododd costau ffoaduriaid a adroddwyd gan Aelod-wladwriaethau'r UE o € 8.8 biliwn (neu 12.9% o cyfunol ODA UE yn 2015) at € 10.7 biliwn (neu 14.2% o cyfunol ODA UE yn 2016). Mae'r cynnydd o ODA UE sy'n ymroddedig i ariannu costau ffoaduriaid yng-rhoddwr yn adlewyrchu'r ffaith bod yn 2015 2016 a, llawer o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, yn wynebu cynnydd digynsail mewn ffoaduriaid, darparu cymorth brys hanfodol a chefnogaeth i nifer fawr o ffoaduriaid o fewn eu ffiniau. Mae'r rhan fwyaf o'r costau sy'n gysylltiedig â[2] dim ond ar gyfer blwyddyn gyntaf arhosiad ffoadur y gellir ei gofnodi fel ODA.

Mae aelodau 30 o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC), gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gweithredu fel aelod llawn o'r pwyllgor.

Mwy o wybodaeth:

Taflen ffeithiau: Cyhoeddi ffigurau newydd ar Gymorth Datblygu Swyddogol 2016

Atodiad: Mae cyflawni'r 2030 Nodau Datblygu Cynaliadwy: Rhoi at ei gilydd y dull o weithredu; amlygu ar gyflawniadau cynnar yr UE mewn tri maes allweddol

Datganiad i'r Wasg OECD

[1] Roedd yr Agenda Gweithredu Ababa Addis (aaaa) a gytunwyd yn y drydedd Gynhadledd Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ariannu ar gyfer Datblygu ym mis Gorffennaf 2015

[2] Gweler: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Llinell IA8.2 Ffoaduriaid mewn gwledydd rhoddwr (cod 1820)

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd