Cysylltu â ni

cyllideb yr UE

Pwyllgorau'r Pwyllgor Cyllidebau ar frys yn diwygio cyllideb i osgoi 'cau'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

87219e2e-078c-4655-95c4-a9a67ca37166_295x221Cymeradwyodd ASEau € 2.7 biliwn mewn cyllid ychwanegol gan yr UE ar noson 22 Hydref yn ystod cyfarfod rhyfeddol o Bwyllgor Cyllidebau'r Senedd. Mae angen y gyllideb ddiwygio (Rhif 6) oherwydd bod refeniw o ddyletswyddau mewnforio a gasglwyd ar ffiniau allanol yr UE yn llawer is na'r hyn a ragwelwyd gan Eurostat (a'i ardystio gan yr aelod-wladwriaethau) ac felly roedd yn rhaid disodli cyfraniad GNI uwch.
Cafodd y cyfarfod munud olaf ei gynnull yn dilyn galwad ffôn frawychus gan Arlywydd y Comisiwn José Manuel Barroso i Arlywydd y Senedd Martin Schulz ar 21 Hydref. Rhybuddiodd Barroso na fyddai'r Comisiwn bellach yn gallu talu biliau cyfreithlon o fis Tachwedd ymlaen pe na bai'r gyllideb ychwanegol yn dod drwodd, eglurodd Schulz yn sesiwn agoriadol yr wythnos lawn. Cymeradwyodd y Cyngor y cais am arian ychwanegol brys ar yr union noson honno, 21 Hydref.
Gofynnodd aelodau'r Pwyllgor Cyllidebau lawer o gwestiynau cyn y bleidlais. "Pam ydyn ni'n dysgu dim ond ddydd Llun bod y Comisiwn ar drothwy cau," gofynnodd sawl ASE i'r Comisiynydd Cyllideb Janusz Lewandowski.

Yn ei dro fe wnaeth Lewandowski feio nifer o wledydd am "dan gyllidebu parhaus". Meddai: "Mae rhai ohonyn nhw'n cymryd pleser o fod yn erbyn bob amser ac mae hyn wir yn achosi'r broblem rydyn ni'n gweld ein hunain yn ei hwynebu." Pan ofynnwyd iddo pa mor wael yw’r sefyllfa mewn gwirionedd, atebodd Lewandowski fod y Comisiwn wedi rhoi’r gorau i arwyddo contractau newydd ac y byddai prinder yn 2.7 hyd yn oed gyda’r € 2013 biliwn ychwanegol.
Bydd y Senedd yn pleidleisio ei safbwynt ar gyllideb 2014 ar 23 Hydref, ond cyn belled nad yw'r diffygion cyllidebol a nodwyd yn gynharach yn 2013 yn cael eu cywiro, bydd hyn yn effeithio'n negyddol ar drafodaethau cyllideb 2014 ac yn symud ymlaen ar y gyllideb hirdymor ar gyfer 2014-2020 (Aml. - Fframwaith Ariannol blynyddol), y mae angen ei gymeradwyo yn y Senedd o hyd.

hysbyseb

cyllideb yr UE

Rhagolwg Economaidd Haf 2021: Ailagor adfer tanwydd

cyhoeddwyd

on

Rhagwelir y bydd economi Ewrop yn adlam yn gyflymach na'r disgwyl o'r blaen, wrth i weithgaredd yn chwarter cyntaf y flwyddyn ragori ar y disgwyliadau ac wrth i'r sefyllfa iechyd well ysgogi llacio cyfyngiadau rheoli pandemig yn gyflymach yn yr ail chwarter, Dogfennau cysylltiedig

Twf economaidd cyflymach wrth i economïau ailagor a dangosyddion teimladau fywiogi

Yn ôl Rhagolwg Economaidd dros dro Haf 2021, mae disgwyl i’r economi yn yr UE ac ardal yr ewro ehangu 4.8% eleni a 4.5% yn 2022. O’i chymharu â’r rhagolwg blaenorol yn y gwanwyn, mae’r gyfradd twf ar gyfer 2021 yn sylweddol uwch yn yr UE (+0.6 pps.) ac ardal yr ewro (+0.5 pps.), tra ar gyfer 2022 mae ychydig yn uwch yn y ddwy ardal (+0.1 pp.). Rhagwelir y bydd CMC go iawn yn dychwelyd i'w lefel cyn-argyfwng yn chwarter olaf 2021 yn yr UE ac ardal yr ewro. Ar gyfer ardal yr ewro, mae hyn chwarter yn gynharach na'r disgwyl yn Rhagolwg y Gwanwyn.

hysbyseb

Disgwylir i'r twf gryfhau oherwydd sawl ffactor. Yn gyntaf, roedd gweithgaredd yn chwarter cyntaf y flwyddyn yn fwy na'r disgwyliadau. Yn ail, arweiniodd strategaeth atal firws effeithiol a chynnydd gyda brechiadau at ostyngiad yn nifer yr heintiau ac ysbytai newydd, a oedd yn ei dro yn caniatáu i aelod-wladwriaethau'r UE ailagor eu heconomïau yn y chwarter dilynol. Roedd yr ailagor hwn o fudd i fusnesau sector gwasanaeth yn benodol. Mae canlyniadau arolwg gwell ymhlith defnyddwyr a busnesau ynghyd â symudedd olrhain data yn awgrymu bod adlam gref mewn defnydd preifat eisoes ar y gweill. Yn ogystal, mae tystiolaeth o adfywiad mewn gweithgaredd twristiaeth o fewn yr UE, a ddylai elwa ymhellach o gymhwyso Tystysgrif COVID Digidol newydd yr UE ar 1 Gorffennaf. Gyda'i gilydd, disgwylir i'r ffactorau hyn orbwyso effaith andwyol y prinder mewnbwn dros dro a'r costau cynyddol sy'n taro rhannau o'r sector gweithgynhyrchu.

Disgwylir mai defnydd a buddsoddiad preifat fydd prif ysgogwyr twf, gyda chefnogaeth cyflogaeth y disgwylir iddi symud ochr yn ochr â gweithgaredd economaidd. Dylai twf cryf ym mhrif bartneriaid masnachu yr UE fod o fudd i allforion nwyddau'r UE, ond mae allforion gwasanaeth ar fin dioddef o'r cyfyngiadau sy'n weddill i dwristiaeth ryngwladol.

Disgwylir i'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) wneud cyfraniad twf sylweddol. Disgwylir i gyfanswm y cyfoeth a gynhyrchir gan yr RRF dros y gorwel a ragwelir fod oddeutu 1.2% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth go iawn 2019 yr UE. Mae maint disgwyliedig ei ysgogiad twf yn aros yn ddigyfnewid yn fras o'r rhagolwg blaenorol, gan fod gwybodaeth o'r Cynlluniau Adfer a Gwydnwch a gyflwynwyd yn swyddogol yn ystod y misoedd diwethaf yn cadarnhau'r asesiad a wnaed yn y gwanwyn yn fras.

hysbyseb

Cyfraddau chwyddiant ychydig yn uwch, ond yn cymedroli yn 2022

Mae'r rhagolwg ar gyfer chwyddiant eleni a'r flwyddyn nesaf hefyd wedi'i ddiwygio'n uwch. Disgwylir i brisiau ynni a nwyddau cynyddol, tagfeydd cynhyrchu oherwydd cyfyngiadau capasiti a phrinder rhai cydrannau mewnbwn a deunyddiau crai, ynghyd â galw mawr gartref a thramor, roi pwysau ar i fyny ar brisiau defnyddwyr eleni. Yn 2022, dylai'r pwysau hyn gymedroli'n raddol wrth i gyfyngiadau cynhyrchu gael eu datrys a chyflenwad a galw gydgyfeirio.

Yn unol â hynny, rhagwelir y bydd chwyddiant yn yr UE bellach yn 2.2% ar gyfartaledd eleni (+0.3 pps. O'i gymharu â Rhagolwg y Gwanwyn) ac 1.6% yn 2022 (+0.1 pps). Yn ardal yr ewro, rhagwelir y bydd chwyddiant yn 1.9% ar gyfartaledd yn 2021 (+ 0.2 pps.) Ac 1.4% yn 2022 (+0.1 pps.). 

Risgiau sylweddol

Mae ansicrwydd a risgiau ynghylch y rhagolygon twf yn uchel, ond maent yn parhau i fod yn gytbwys ar y cyfan.

Mae'r risgiau a ddaw yn sgil ymddangosiad a lledaeniad amrywiadau firws COVID-19 yn tanlinellu pwysigrwydd cyflymu ymgyrchoedd brechu ymhellach. Mae risgiau economaidd yn ymwneud yn benodol ag ymateb cartrefi a chwmnïau i newidiadau mewn cyfyngiadau.

Gall chwyddiant droi allan yn uwch na'r disgwyl, os yw cyfyngiadau cyflenwad yn fwy parhaus a bod pwysau prisiau'n cael ei drosglwyddo i brisiau defnyddwyr yn gryfach.

Dywedodd aelodau'r Coleg:

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae economi Ewrop yn dod yn ôl yn gryf gyda’r holl ddarnau cywir yn cwympo i’w lle. Mae ein heconomïau wedi gallu ailagor yn gyflymach na'r disgwyl diolch i strategaeth gyfyngu effeithiol a symud ymlaen gyda brechiadau. Mae masnach wedi dal yn dda, ac mae cartrefi a busnesau hefyd wedi profi i fod yn fwy addasadwy i fywyd o dan COVID-19 na'r disgwyl. Ar ôl misoedd lawer o gyfyngiadau, mae hyder defnyddwyr a thwristiaeth ar i fyny, er y bydd yn rhaid rheoli bygythiad amrywiad newydd yn ofalus i wneud teithio'n ddiogel. Mae'r rhagolwg calonogol hwn hefyd diolch i'r dewisiadau polisi cywir gael eu gwneud ar yr adeg iawn, ac mae'n ffactor yn yr hwb mawr y bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn ei ddarparu i'n heconomïau dros y misoedd nesaf. Bydd yn rhaid i ni gadw llygad barcud ar chwyddiant cynyddol, a hynny yn anad dim oherwydd galw cryfach yn y cartref a thramor. Ac, fel bob amser, mae angen i ni gofio gwahaniaethau: bydd rhai aelod-wladwriaethau yn gweld eu hallbwn economaidd yn dychwelyd i'w lefelau cyn-argyfwng eisoes erbyn trydydd chwarter 2021 - llwyddiant gwirioneddol - ond bydd yn rhaid i eraill aros yn hwy. Rhaid i bolisïau cefnogol barhau cyhyd ag y bo angen a dylai gwledydd symud yn raddol i ddulliau cyllidol mwy gwahaniaethol. Yn y cyfamser, rhaid peidio â gadael i fyny yn y ras i gael brechlyn i Ewropeaid er mwyn i ni allu cadw amrywiadau yn y bae. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae economi’r UE ar fin gweld ei dwf cyflymaf mewn degawdau eleni, wedi’i danio gan alw mawr gartref ac yn fyd-eang ac ailagor y sectorau gwasanaethau yn gyflymach na’r disgwyl ers y gwanwyn. Diolch hefyd i gyfyngiadau yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn ar ôl cyrraedd gweithgaredd economaidd yn llai na'r hyn a ragwelwyd, rydym yn uwchraddio ein rhagolwg twf yn 2021 o 0.6 pwynt canran. Dyna'r adolygiad ar i fyny uchaf a wnaethom mewn mwy na 10 mlynedd ac mae'n unol â hyder cwmnïau i gyrraedd y lefel uchaf erioed yn ystod y misoedd diwethaf. Gyda'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn cychwyn, mae gan Ewrop gyfle unigryw i agor pennod newydd o dwf cryfach, tecach a mwy cynaliadwy. Er mwyn cadw'r adferiad ar y trywydd iawn, mae'n hanfodol cynnal cefnogaeth polisi cyhyd ag y bo angen. Yn hanfodol, rhaid i ni ddyblu ein hymdrechion brechu, gan adeiladu ar y cynnydd trawiadol a wnaed yn ystod y misoedd diwethaf: mae lledaeniad yr amrywiad Delta yn ein hatgoffa’n llwyr nad ydym eto wedi dod i’r amlwg o gysgod y pandemig. ”

Cefndir

Mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar set o ragdybiaethau technegol yn ymwneud â chyfraddau cyfnewid, cyfraddau llog a phrisiau nwyddau gyda dyddiad cau o 26 Mehefin. Ar gyfer yr holl ddata arall sy'n dod i mewn, gan gynnwys rhagdybiaethau am bolisïau'r llywodraeth, mae'r rhagolwg hwn yn ystyried gwybodaeth hyd at a chan gynnwys 28 Mehefin. Oni bai bod polisïau newydd yn cael eu cyhoeddi a'u nodi'n ddigon manwl, nid yw'r rhagamcanion yn rhagdybio unrhyw newidiadau polisi.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi dau ragolwg cynhwysfawr (gwanwyn a hydref) a dau ragolwg dros dro (gaeaf a haf) bob blwyddyn. Mae'r rhagolygon dros dro yn cynnwys CMC blynyddol a chwarterol a chwyddiant ar gyfer yr holl Aelod-wladwriaethau cyfredol a'r flwyddyn ganlynol, yn ogystal ag agregau ardal yr UE a'r ewro.

Rhagolwg economaidd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd fydd Rhagolwg Economaidd Hydref 2021 y bwriedir ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2021.

Mwy o wybodaeth

Dogfen lawn: Rhagolwg Economaidd Haf 2021

Dilynwch Is-Lywydd Dombrovskis ar Twitter: @VDombrovskis

Dilynwch y Comisiynydd Gentiloni ar Twitter: @PaoloGentiloni

Dilynwch DG ECFIN ar Twitter: @ecfin

Rhagolwg Economaidd Haf 2021: Ailagor adferiad tanwyddEnglish (50.824 kB - PDF) Llwytho i lawr (50.824 kB - PDF)

Parhau Darllen

EU

NextGenerationEU: Cynllun adfer a gwytnwch € 93 miliwn yn unol â Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mehefin) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 93 miliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg. Bydd yn cefnogi ymdrechion Lwcsembwrg i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Lwcsembwrg yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg. Mae'r cynllun yn rhoi pwyslais cryf ar fesurau a fydd yn helpu i sicrhau'r trawsnewidiad gwyrdd, gan ddangos ymrwymiad Lwcsembwrg i greu dyfodol mwy cynaliadwy. Rwy’n falch y bydd NextGenerationEU yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi’r ymdrechion hyn. ”

hysbyseb

Asesodd y Comisiwn gynllun Lwcsembwrg yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd asesiad y Comisiwn yn benodol a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Lwcsembwrg yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Lwcsembwrg  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Lwcsembwrg yn dyrannu 61% o gyfanswm y gwariant i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys mesurau i gyflenwi ynni adnewyddadwy i brosiect ardal dai yn Neischmelz, cynllun cymorth ar gyfer defnyddio pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan, a chynllun “Naturpakt” sy'n annog bwrdeistrefi i ddiogelu'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn canfod bod cynllun Lwcsembwrg yn neilltuo 32% o gyfanswm y gwariant i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewid digidol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau mewn digideiddio gwasanaethau a gweithdrefnau cyhoeddus; digideiddio prosiectau ar gyfer gofal iechyd, fel datrysiad ar-lein ar gyfer gwiriadau gofal iechyd o bell; a sefydlu labordy ar gyfer profi cysylltiadau cyfathrebu uwch-ddiogel yn seiliedig ar dechnoleg cwantwm. Yn ogystal, bydd buddsoddiadau mewn rhaglenni hyfforddi wedi'u targedu yn rhoi sgiliau digidol i geiswyr gwaith a gweithwyr ar gynlluniau gwaith amser byr.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Lwcsembwrg

Mae'r Comisiwn o'r farn bod disgwyl i gynllun Lwcsembwrg gyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â phob un neu is-set sylweddol o heriau a nodwyd yn yr argymhellion perthnasol sy'n benodol i wlad (CSRs). Yn benodol, mae'n cyfrannu at fynd i'r afael â CSRs ar bolisïau'r farchnad lafur trwy fynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau a gwella cyflogadwyedd gweithwyr hŷn. Mae hefyd yn cyfrannu at gynyddu gwytnwch y system gofal iechyd, cynyddu'r tai sydd ar gael, y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, a gorfodi'r fframwaith gwrth-wyngalchu arian.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Lwcsembwrg, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o chwe philer Rheoliad yr RRF.

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun Lwcsembwrg yn cynnig prosiectau mewn pum ardal flaenllaw yn Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n delio â materion sy'n gyffredin i bob Aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Er enghraifft, mae Lwcsembwrg wedi cynnig mesurau sydd â'r nod o gynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwasanaeth gweinyddiaeth gyhoeddus trwy ddigideiddio gwell.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Llongyfarchiadau i Lwcsembwrg am ddylunio cynllun adfer y mae ei ffocws ar y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn mynd ymhell y tu hwnt i’r gofynion sylfaenol. Bydd hyn yn gwneud cyfraniad sylweddol at adferiad Lwcsembwrg o'r argyfwng, gan addo dyfodol mwy disglair i'w phobl ifanc trwy fuddsoddi mewn rhaglenni sgiliau digidol, hyfforddiant i geiswyr gwaith a'r di-waith, ynghyd â chynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a chynaliadwy. Bydd y buddsoddiadau hyn yn gwneud economi Lwcsembwrg yn addas ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae hefyd yn dda gweld cynlluniau Lwcsembwrg i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a digideiddio ei wasanaethau cyhoeddus ymhellach - y ddau faes sydd â photensial ar gyfer twf economaidd cadarn. ”

Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Lwcsembwrg yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Er bod ei gyfraniad ariannol yn gymharol gyfyngedig o ran maint, mae cynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg ar fin cyflawni gwelliannau gwirioneddol mewn nifer o feysydd. Yn arbennig o gadarnhaol yw'r ffocws cryf ar gefnogi trosglwyddiad hinsawdd y Ddugiaeth Fawr, gyda mesurau pwysig i annog pobl i gymryd cerbydau trydan a chynyddu effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau. Bydd dinasyddion hefyd yn elwa o'r ymdrech i hybu gwasanaethau cyhoeddus digidol a darparu mwy o dai fforddiadwy. Yn olaf, rwy'n croesawu'r ffaith bod y cynllun yn cynnwys camau sylweddol i atgyfnerthu'r fframwaith gwrth-wyngalchu arian a'i orfodi ymhellach. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 93m mewn grantiau i Lwcsembwrg o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 12m i Lwcsembwrg wrth rag-ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Lwcsembwrg.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg € 93m

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Lwcsembwrg

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Lwcsembwrg

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Denmarc

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Denmarc € 1.5 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (17 Mehefin) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Denmarc. Mae hwn yn gam pwysig sy'n paratoi'r ffordd i'r UE dalu € 1.5 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) dros y cyfnod 2021-2026. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Denmarc. Bydd yn chwarae rhan bwysig wrth alluogi Denmarc i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19. Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae cynllun Denmarc yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Denmarc yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Denmarc yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol. Sicrhau trawsnewidiadau gwyrdd a digidol Denmarc Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Denmarc yn canfod ei fod yn neilltuo 59% o gyfanswm y gwariant ar fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys diwygiadau treth, effeithlonrwydd ynni, trafnidiaeth gynaliadwy a mentrau'r sector amaethyddol. Maent i gyd yn anelu at foderneiddio economi Denmarc, creu swyddi a gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr ynghyd â chryfhau diogelu'r amgylchedd a gwarchod bioamrywiaeth.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Mae cynllun adfer Denmarc yn darparu map ffordd cyflawn i adferiad wedi'i uwchraddio, gyda ffocws cryf ar y trawsnewidiad gwyrdd. Mae dros hanner cyfanswm y cyllid wedi'i neilltuo ar gyfer amcanion gwyrdd, fel trafnidiaeth lân a diwygio treth werdd sy'n helpu i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Rydym yn croesawu'r uchelgais i ddiogelu'r economi yn y dyfodol trwy gefnogi cyflwyno rhyngrwyd cyflym i ardaloedd gwledig, a digideiddio'r weinyddiaeth gyhoeddus, busnesau mawr a bach yn ogystal â'r sector gofal iechyd. Bydd gweithredu’r diwygiadau a’r buddsoddiadau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun yn helpu i gyflymu trosglwyddiad Denmarc i economi cenhedlaeth nesaf. ”

hysbyseb

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Denmarc yn canfod ei fod yn neilltuo 25% o gyfanswm y gwariant ar y trawsnewid digidol. Ymhlith y mesurau i gefnogi trosglwyddiad digidol Denmarc mae datblygu strategaeth ddigidol genedlaethol newydd, mwy o ddefnydd o delefeddygaeth, cyflwyno band eang mewn rhannau llai poblog o'r wlad a meithrin buddsoddiadau busnes digidol. Atgyfnerthu cadernid economaidd a chymdeithasol Denmarc Mae asesiad y Comisiwn o'r farn bod cynllun Denmarc yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r holl heriau economaidd a chymdeithasol neu is-set sylweddol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Ddenmarc gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020. Mae'n cynnwys mesurau i flaen-lwytho buddsoddiadau preifat, cefnogi'r trawsnewidiad gefell (gwyrdd a'r digidol) a meithrin ymchwil a datblygu.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Denmarc, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o chwe philer Rheoliad yr RRF. Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw Mae cynllun Denmarc yn cynnig prosiectau mewn sawl maes blaenllaw yn Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, bydd Denmarc yn darparu € 143 miliwn i feithrin effeithlonrwydd ynni ar gyfer cartrefi a diwydiant yn ogystal â thrwy adnewyddu ynni adeiladau cyhoeddus. Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Ddenmarc yn ddigonol i amddiffyn buddion ariannol yr Undeb.

Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch € 1.5bn Denmarc. Mae Denmarc eisoes yn rhedwr blaen yn y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Wrth ganolbwyntio ar ddiwygiadau a buddsoddiadau a fydd yn cyflymu'r trawsnewidiad gwyrdd ymhellach, mae Denmarc yn gosod esiampl bwerus. Mae eich cynllun yn dangos bod Denmarc yn edrych i'r dyfodol gydag uchelgais a hyder. ”

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adfer a gwytnwch Denmarc yn darparu cefnogaeth Ewropeaidd i hyrwyddo ei phontio gwyrdd uchelgeisiol, maes y mae’r wlad eisoes yn arloeswr ynddo. Dyma'r flaenoriaeth gywir i Ddenmarc. O ystyried hefyd fesurau niferus y cynllun i hyrwyddo'r trawsnewidiad digidol, rwy'n hyderus iawn y bydd NextGenerationEU yn sicrhau buddion gwirioneddol i bobl Denmarc dros y blynyddoedd i ddod. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 1.5bn mewn grantiau i Ddenmarc o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn. Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer dosbarthu € 200m i Ddenmarc wrth rag-ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Denmarc. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd