Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

gronfa pysgodfeydd yr UE: Blaenoriaethau sgiw ar gyfer ariannu yn groes i ddiwygio'r PPC physgodfeydd dweud Greens

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

b2fa64af-1d7f-49c7-96f5-b290d7f58b5f-300x236Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw (23 Hydref) ar raglen ariannu arfaethedig ar gyfer pysgodfeydd yr UE ar gyfer 2014-20, rhan o’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.

Mynegodd y Gwyrddion bryder bod y bleidlais ar Gronfa Forwrol a Physgodfeydd Ewrop (EMFF) yn peryglu tanseilio diwygiad y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin y cytunwyd arno yn ddiweddar. Wrth sôn ar ôl y bleidlais, llefarydd pysgodfeydd gwyrdd Raül Romeva i Rueda Meddai: "Heddiw mae ASEau wedi pleidleisio dros gronfa pysgodfeydd sy'n groes i nodau diwygio'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin y cytunwyd arno yn ddiweddar. Yn lle pleidleisio i roi diwedd ar ddefnyddio arian cyhoeddus i sybsideiddio gorbysgota a gor-ecsbloetio pysgod. stociau, maent wedi pleidleisio i roi arian yr UE i bractisau sy'n gwrthdaro'n uniongyrchol â'r nod o bysgodfeydd mwy cynaliadwy.

"Pryder arbennig yw cynigion i ailgyflwyno cymorthdaliadau ar gyfer cyllid ar gyfer amnewid injan a grantiau ar gyfer prynu cychod i bysgotwyr ifanc. Byddai hyn yn ei hanfod yn sybsideiddio cynnydd mewn capasiti pysgota yn yr UE: dull cwbl anghywir o dan y pen pan fydd y CFP yn edrych i leihau , nid cynyddu, gallu pysgota.

hysbyseb

"Diolch byth, gwrthododd ASEau gynigion o leiaf i ailgyflwyno cymorthdaliadau ar gyfer cychod pysgota newydd. Un gwelliant pwysig yw mabwysiadu cynigion Gwyrdd i gynyddu cyllid ar gyfer ymchwil a rheolaeth ac i alluogi goruchwyliaeth gan y Comisiwn ar sut mae aelod-wladwriaethau yn talu'r cronfeydd hanfodol hyn ar gyfer pysgodfeydd yr UE. .

"Dim ond adnoddau cyfyngedig sydd gan yr EMFF, ac mae'n fwy hanfodol nag erioed sicrhau bod yr arian cyhoeddus hwn yn cael ei wario'n effeithlon. Dylai arian trethdalwyr gefnogi gweithgareddau sy'n cynyddu cynaliadwyedd pysgodfeydd yn unig ac yn blaenoriaethu adfer stociau pysgod sydd wedi'u disbyddu, er mwyn sicrhau bod dyfodol i gymunedau pysgota arfordirol. Ni allwn ond gobeithio y bydd hyn yn cael ei gywiro cyn i'r ddeddfwriaeth gael ei chwblhau. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb

Celfyddydau

Mae ASEau yn galw am safonau cymdeithasol gofynnol cyffredin ar gyfer artistiaid a gweithwyr diwylliannol

cyhoeddwyd

on

Galwodd Pwyllgor Diwylliant ac Addysg y Senedd am greu fframwaith ledled yr UE ar amodau gwaith a safonau gofynnol i bob artist, DIWYLLIANT.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Llun (27 Medi) gan 26 pleidlais o blaid, dim un yn erbyn a thri yn ymatal, mae’r Pwyllgor Diwylliant ac Addysg yn galw ar y Comisiwn i gynnig “Statws Ewropeaidd yr Artist”, gan nodi fframwaith cyffredin ar gyfer amodau gwaith a safonau gofynnol ar gyfer holl wledydd yr UE, gan barchu cymwyseddau aelod-wladwriaethau yn llawn ar eu marchnad lafur a'u polisi diwylliannol.

Symudedd trawsffiniol

hysbyseb

Mae'r gwahaniaethau mewn deddfwriaeth genedlaethol ar statws cyfreithiol artist a'i gydnabyddiaeth drawsffiniol yn rhwystro cydweithredu a symudedd. Yn y testun cymeradwy, mae ASEau yn galw ar aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn i gael gwared ar yr holl rwystrau i symudedd trawsffiniol, gan ddiwygio, os oes angen, ofynion gweinyddol ar fisâu, trethiant a nawdd cymdeithasol, yn ogystal ag ar gydnabod addysg yn y celfyddydau. graddau.

Mae ASEau hefyd yn galw am raglenni penodol ar gyfer symudedd crewyr ac arloeswyr ifanc.

"Gyda'r adroddiad hwn, rydym wedi anfon neges gref i wella symudedd trawsffiniol i artistiaid, awduron, crewyr diwylliannol a gweithwyr diwylliannol. Bydd yn helpu i roi bywoliaeth well a mwy diogel i artistiaid trwy egluro eu statws a symleiddio mynediad at nawdd cymdeithasol. . A byddwn yn ymladd i ddatrys y problemau y mae artistiaid yn eu hwynebu heddiw, boed hynny ar wahaniaethu ar sail rhyw, hil, tarddiad neu gyfeiriadedd rhywiol neu boed yn ormes gwleidyddol, yr ydym i gyd yn gwybod ei fod yn llawer rhy amlwg yn yr UE y dyddiau hyn, "meddai'r rapporteur Monica Semedo (Adnewyddu, LU).

hysbyseb

Llwyfan incwm a ffrydio hawlfraint

Mae artistiaid yn agored i arferion annheg gan lwyfannau ffrydio digidol dominyddol, megis cymalau prynu allan sy'n amddifadu awduron neu eu breindaliadau. I unioni hynny, mae ASEau eisiau i'r Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau sicrhau bod artistiaid a gweithwyr diwylliannol yn gallu cyd-fargeinio ac i orfodi amddiffyniad ar gyfer gweithiau a'u crewyr yn gryf mewn deddfwriaeth hawlfraint genedlaethol.

Amddiffyn rhyddid artistig

Mae ASEau yn annog Aelod-wladwriaethau i feithrin ac amddiffyn rhyddid artistig er mwyn cynnal yr hawl i ryddid mynegiant a sicrhau y gall dinasyddion yr UE fwynhau creadigaethau artistig yn rhydd. Maent yn annog y Comisiwn i gosbi gwledydd yr UE sy'n methu â chynnal y rhyddid hyn.

Y camau nesaf

Dylai'r Senedd bleidleisio ar y penderfyniad yn ail sesiwn lawn mis Hydref.

Cefndir

Mae'r pandemig wedi datgelu gwendidau llafur artistiaid a gweithwyr diwylliannol sydd eisoes yn bodoli: mae'r celfyddydau yn faes cyflogaeth a nodweddir gan ysbeidioldeb, bywoliaethau bregus, nawdd cymdeithasol gwan neu absennol, dywed ASEau. Mae gwahaniaethau enfawr yn parhau rhwng Aelod-wladwriaethau o ran cefnogaeth, buddion cymdeithasol a diffiniadau artist.

Yn 2020, profodd y sector diwylliannol a chreadigol yn yr UE golledion mewn trosiant o dros 30%, colled gronnus o EUR 199 biliwn - gyda'r sectorau cerddoriaeth a'r celfyddydau perfformio yn profi colledion o 75% a 90% yn y drefn honno.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Plaid chwith bellaf yr Almaen yn awyddus i ymuno â'r glymblaid tra bod eraill yn llywio'n glir

cyhoeddwyd

on

Mae cyd-arweinydd y Blaid Chwith Susanne Hennig-Wellsow yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg yn ystod lleiandy o blaid chwith yr Almaen 'Die Linke' ym Merlin. Hawlfraint  Credyd: AP

Tra bod Angela Merkel (Yn y llun) osgoi ymgyrchu gwleidyddol dros lawer o’r etholiad, wrth iddi ddod yn fwyfwy amlwg bod ei phlaid yn llusgo yn yr arolygon barn, fe aeth ar ôl i’w dirprwy ganol-chwith gyda hen linell ymosod, yn ysgrifennu Lauren Chadwick

“Gyda mi fel Canghellor, ni fyddai clymblaid byth y mae’r Chwith yn rhan ohoni. Ac mae p'un a yw hyn yn cael ei rannu gan Olaf Scholz ai peidio i'w weld o hyd, ”meddai Merkel ddiwedd mis Awst.

Roedd gan Scholz feirniadaeth hefyd am Die Linke - y Blaid Chwith - ond rhoddodd y gorau i wrthod yn llwyr y posibilrwydd o glymblaid gyda nhw. Dywedodd wrth Tagesspiegel dyddiol yr Almaen y byddai gofyn i'r blaid bellaf chwith ymrwymo i NATO ac mae'r bartneriaeth drawsatlantig bellach wedi bod yn llinell ymosod gyson gan y Democratiaid Cristnogol yn yr hyn y mae rhai yn ei ddweud sy'n ymdrech ffos olaf i fachu cymedrolwyr ar y ffens rhwng canol Merkel plaid-iawn a'r Democratiaid Cymdeithasol chwith-canol, sy'n arwain yn yr arolygon barn.

Mae pleidleiswyr yn gweld “y tu ôl” i’r llinell ymosod o’r CDU, meddai Dr Rüdiger Schmitt-Beck ym Mhrifysgol Mannheim, gan ei bod “het mor hen” .about: gwag

hysbyseb

Ychwanegodd Schmitt-Beck ei fod yn “arwydd o anobaith” yr oedd yr CDU yn troi at y llinell ymosod hon unwaith eto wrth i’r ymgeisydd Armin Laschet fethu â galfaneiddio pleidleiswyr, dengys arolygon barn.

Clymblaid lywodraethol bosibl?

Er bod arbenigwyr yn dweud nad clymblaid sy’n cynnwys y Die Linke pellaf ar y chwith yw beth mae arweinydd y Democratiaid Cymdeithasol Scholz eisiau, nid yw’n debygol o ddiystyru’r posibilrwydd yn llwyr.

Mae hynny oherwydd os yw'r pleidleisio cyfredol yn gywir, bydd angen ffurfio clymblaid y llywodraeth yn yr Almaen yn y dyfodol gyda thair plaid wleidyddol am y tro cyntaf, sy'n golygu nad yw'r Blaid Chwith erioed wedi bod yn agosach at dderbyn man posib mewn clymblaid.

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae'r blaid yn pleidleisio ar oddeutu 6% yn genedlaethol, gan eu gwneud y chweched blaid wleidyddol fwyaf poblogaidd yn y wlad.

Dywedodd cyd-arweinydd plaid Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow hyd yn oed wrth bapur newydd yr Almaen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ddechrau mis Medi: “Roedd y ffenestr mor agored ag erioed o’r blaen. Pryd os nad nawr? ” o ran clymblaid bosibl gyda'r Democratiaid Cymdeithasol a'r Gwyrddion.

Roedd llawer o'r farn bod ei geiriau'n dangos gobeithion a pharatoadau uchel y blaid ar gyfer dod i mewn i'r llywodraeth.

Ond er bod y Blaid Chwith bresennol wedi dod yn fwy prif ffrwd ers iddi gael ei ffurfio’n swyddogol yn 2007 - gallai ei chysylltiadau hanesyddol uniongyrchol â chomiwnyddiaeth a pholisi tramor chwith caled ei chadw allan o’r llywodraeth am byth.

Hanes comiwnyddol a golygfeydd llinell galed

Ffurfiwyd Die Linke fel uniad dwy blaid: Plaid Sosialaeth Ddemocrataidd (PDS) a phlaid Llafur a Chyfiawnder Cymdeithasol mwy newydd. Y PDS yw olynydd uniongyrchol Plaid Undod Sosialaidd yr Almaen, y blaid gomiwnyddol a fu'n llywodraethu yn Nwyrain yr Almaen rhwng 1946 a 1989.

“Mae yna lawer o bobl yn yr Almaen sy’n gweld yr etifeddiaeth hon yn broblem fawr,” meddai Dr Thorsten Holzhauser, cyswllt ymchwil yn Sefydliad Theodor Heuss House yn Stuttgart.

"Ar y llaw arall, mae'r blaid wedi bod yn dad-radicaleiddio ers cwpl o flynyddoedd neu hyd yn oed ddegawdau bellach. Mae wedi symud tuag at broffil democrataidd cymdeithasol mwy adain chwith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd hefyd yn rhywbeth y mae llawer o bobl wedi'i gydnabod."

Ond mae Die Linke yn eithaf polareiddio yn fewnol gyda gwleidyddiaeth fwy cymedrol yn Nwyrain yr Almaen a lleisiau mwy radical mewn rhai rhanbarthau yng Ngorllewin yr Almaen.

Tra bod cenhedlaeth iau o bleidleiswyr yn fwy cysylltiedig â materion cyfiawnder cymdeithasol a phynciau gwleidyddol poeth fel yr hinsawdd, ffeministiaeth, gwrth-hiliaeth ac ymfudo, mae rhannau eraill o'r blaid yn apelio mwy at boblyddiaeth ac yn cystadlu â'r Dewis Amgen pellaf ar gyfer yr Almaen. (AfD), dywed arbenigwyr.

Ar hyn o bryd mae gan y blaid un gweinidog-wladwriaeth: Bodo Ramelow yn Thuringia.

Ond mae rhai o safbwyntiau polisi tramor llinell galed y blaid yn ei gwneud yn ddewis annhebygol i bartner llywodraethu.

“Dywedodd y blaid bob amser ei bod am gael gwared ar NATO, ac mae’n blaid sy’n deillio o Ddwyrain yr Almaen, o ddiwylliant gwleidyddol pro-Rwsiaidd iawn, diwylliant gwleidyddol gwrth-Orllewinol iawn, felly mae hyn yn DNA yr plaid, ”meddai Holzhauser.

Mae Die Linke eisiau i'r Almaen ddod allan o NATO a dim defnydd milwrol o fyddin yr Almaen, y Bundeswehr.

“Ni fyddwn yn cymryd rhan mewn llywodraeth sy’n talu rhyfeloedd ac yn caniatáu cenadaethau ymladd gan y Bundeswehr dramor, sy’n hyrwyddo arfogi a militaroli. Yn y tymor hir, rydyn ni'n glynu wrth weledigaeth byd heb fyddinoedd, ”mae'r platfform yn darllen.

Mae Die Linke hefyd yn gwrthod trin Rwsia a China fel “gelynion” ac mae eisiau cysylltiadau agosach gyda’r ddwy wlad.

'Annhebygol' i ymuno â chlymblaid

“Mae siawns. Nid yw’n gyfle mawr iawn, ond mae siawns (gallai Die Linke ymuno â chlymblaid), ”meddai Holzhauser, ond yn draddodiadol mae’r“ tactegau dychryn gan y Ceidwadwyr wedi bod yn gryf iawn wrth symud yn erbyn cynghrair asgell chwith ”.

Fe allai Die Linke, a arferai bleidleisio cyn y Gwyrddion ac Amgen i’r Almaen (AfD) gael problem yn casglu cefnogaeth yn y dyfodol, meddai, wrth iddi ddod yn llai o blaid boblogaidd a mwy o sefydliad.

“Tra yn y gorffennol, mae Die Linke wedi bod yn eithaf llwyddiannus fel grym eithaf poblogaidd a ymgysylltodd yn erbyn sefydliad gwleidyddol Gorllewin yr Almaen, y dyddiau hyn, mae’r blaid yn fwy a mwy yn rhan o’r sefydliad,” meddai Holzhauser.https: //www.euronews .com / gwreiddio / 1660084

“I lawer o bleidleiswyr, yn enwedig yn Nwyrain yr Almaen, mae wedi integreiddio’n llwyddiannus i system plaid yr Almaen. Felly dyma ochr fflip y geiniog yn ei lwyddiant ei hun, ei bod yn dod yn fwy integredig a sefydledig ond ar yr un pryd mae'n colli atyniad fel grym poblogaidd. ”

O ran materion cymdeithasol, mae'n fwy tebygol o fod â galwadau tebyg i'r Gwyrddion a'r Democratiaid Cymdeithasol, fodd bynnag, gan gynnwys treth cyfoeth ac isafswm cyflog uwch. Syniadau platfform ydyn nhw nad ydyn nhw wedi dwyn ffrwyth yn y glymblaid SPD / CDU gyfredol.

Ond mae p'un a yw hynny'n golygu y byddant yn mynd i mewn i'r llywodraeth i'w gweld o hyd, er gwaethaf gobeithion uchel canfyddedig arweinwyr y blaid.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd