Cysylltu â ni

Borders

Araith i Gyngor Ewrop gan yr Arlywydd EP Martin Schulz, 24 Hydref

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Schukltzrz

Foneddigion a boneddigesau, hoffwn ddechrau gydag eitem a osodwyd gennych ar ddiwedd yr agenda. Dair wythnos yn ôl boddodd plant, menywod a dynion 360 yn drasig oddi ar arfordir Ewrop. Roedd y bobl hyn wedi gadael eu cartrefi oherwydd newyn a thlodi, rhyfel ac erledigaeth; roeddent wedi trosglwyddo eu cynilion i gangiau troseddol o fasnachwyr ac wedi peryglu popeth er mwyn gobeithio y byddent yn dod o hyd i amddiffyniad a dyfodol yn Ewrop. Y cyfan a ddaethon nhw o hyd iddo oedd marwolaeth.

Mae Lampedusa wedi dod yn symbol o bolisi mudo Ewropeaidd sydd wedi troi Môr y Canoldir yn fynwent. Mae o leiaf bobl 20 000 wedi marw yn ystod y blynyddoedd 20 diwethaf yn yr ymgais i gyrraedd arfordiroedd Ewrop. Ni allwn ganiatáu i fwy fyth farw.

hysbyseb

Rhaid i Lampedusa fod yn drobwynt ym mholisi mudo Ewropeaidd. Yn gyntaf oll mae angen cymorth dyngarol ar unwaith ar gyfer y rhai yr effeithir arnynt. Yn y tymor hir, ni all yr Eidal na Malta ddarparu'r cymorth brys angenrheidiol yn unig.

Bore 'ma siaradais â Maer Lampedusa, Ms Maria Giuseppina Nicolini. Gwnaeth y ddynoliaeth a'r empathi y soniodd amdani am y ffoaduriaid argraff fawr arnaf. Mae Lampedusa yn gwneud popeth i helpu'r bobl hyn, ond ni all ymdopi ar ei ben ei hun.

Mae lletya ffoaduriaid 10 000 ar ynys fel Lampedusa gyda thrigolion 6 000 yn dasg anorchfygol. Fodd bynnag, pan mae'n bobl 10 000 ymhlith 507 miliwn o Ewropeaid yn Aelod-wladwriaethau 28 daw'r dasg yn hylaw.

hysbyseb

Fe ddylen ni gefnogi gwladwriaethau Môr y Canoldir i dderbyn ffoaduriaid a threfnu dyraniad teg rhwng yr Aelod-wladwriaethau: gelwir hyn yn undod Ewropeaidd, a dyna sy'n rhaid bod ar ein hagenda heddiw.

Er mwyn achub bywydau ym Môr y Canoldir, mae angen system achub ar frys ar gyfer llongau sydd mewn trafferthion ar y môr. Felly mae Senedd Ewrop yn cynnig dod i gytundeb yn gyflym gyda'r Cyngor ar hyn. Bythefnos yn ôl gwnaethom fabwysiadu Eurosur, a fydd yn weithredol ymhen llai na deufis. Byddwn yn parhau i frwydro am gyllid digonol, gan gynnwys ar gyfer Frontex, y mae'r Cyngor yn ceisio ei leihau bob blwyddyn, ond yr ydym bob amser wedi'i amddiffyn yn llwyddiannus.

Mesur defnyddiol arall y gellid ei gymryd yn y tymor byr yw gweithredu'r gwelliannau i reoliadau lloches yr UE y penderfynwyd arnynt eisoes, ac sy'n cynnwys darpariaethau ar gyfer gwella amodau derbyn.

Fodd bynnag, mae Senedd Ewrop yn siomedig iawn bod y galw yr ydym ni a'r Comisiwn yn ei wneud, am fwy o hyblygrwydd o fewn system Dulyn, yn disgyn ar glustiau byddar. Roeddem wedi galw am fecanwaith atal dros dro a fyddai wedi ei gwneud yn bosibl atal trosglwyddiadau ceiswyr lloches dros dro lle mae Aelod-wladwriaeth yn wynebu baich eithriadol o drwm ar ei alluoedd derbyn, ei system loches neu ei seilwaith.

Yn y tymor canolig i'r tymor hir, wrth gwrs, brwydro yn erbyn yr achosion y mae ffoaduriaid yn ffoi o'u gwledydd cartref yw'r peth iawn i anelu atynt. Fodd bynnag, efallai y bydd rhywun yn amau ​​a ellir cyflawni'r nod hwn trwy dorri cymorth rhyngwladol, fel sydd newydd ddigwydd yn y fframwaith ariannol aml-flwyddyn. At hynny, ni ddylai'r ddadl ar yr amcan tymor hir hwn ein dargyfeirio rhag darparu cymorth yn y tymor byr.

Fodd bynnag, mae'n hanfodol ein bod yn cofio un peth yn benodol:

Mae Ewrop yn gyfandir mewnfudo. Dyna pam mae angen system fudo gyfreithiol arnom, yn union fel ymateb i gangiau troseddol masnachwyr masnach sy'n elwa o drallod pobl ac yn eu hanfon allan ar daith ansicr, gan roi eu bywydau mewn perygl mewn cychod anweledig. Mae tri chynnig ar gyfer rheoleiddio mewnfudo cyfreithiol eisoes ar y gweill. Dylai'r rhain gael eu mabwysiadu yn ddi-oed.

Boneddigion a boneddigesau,

Wrth gwrs ni all Ewrop achub pawb, ac ni all gynnwys pawb. Ond ni yw'r cyfandir cyfoethocaf yn y byd. Gallwn wneud mwy, yn enwedig os ydym yn gweithredu gyda'n gilydd, os edrychwn gyda'n gilydd am atebion, ac ysgwyddo ein cyfrifoldebau gyda'n gilydd.

Dyma'r apêl a wnaeth y Pab Ffransis inni pan gyfarfûm ag ef yr wythnos cyn ddiwethaf. Tynnodd sylw at y ffaith ei fod yn blentyn i fewnfudwyr cyfreithlon o'r Eidal i'r Ariannin.

Boneddigion a boneddigesau,

Mae'r rôl y bydd Ewrop yn ei chwarae yn y ganrif 21st hefyd yn dibynnu'n hanfodol ar p'un a ydym yn llwyddo i gadw i fyny â'r byd digidol ac wrth osod safonau Ewropeaidd. Mae hynny'n rhannol yn fater o leoliad, ac mae'n un y mae swyddi a chadw ac ehangu gwybodaeth dechnolegol yn dibynnu arno.

Fodd bynnag, mae hefyd yn llawer mwy na hynny. Oherwydd un ffactor wrth benderfynu a allwn warchod ein model cymdeithasol Ewropeaidd, yn wir a fydd ein model democratiaeth, rhyddid, undod a chydraddoldeb cyfle yn goroesi, yw'r cwestiwn pa safonau sy'n bodoli yn y byd digidol yn yr 21st ganrif, sy'n ysgrifennu'r meddalwedd, ble, a faint o bŵer sydd ganddyn nhw i sicrhau bod eu meddalwedd yn dod yn safon.

Gyda'r Agenda Ddigidol rydym yn rhwygo un o'r ychydig ffiniau sy'n weddill yn Ewrop: y ffiniau mewn cyfathrebu electronig. Ar gyfer pryd mae trwyddedau, amodau rheoliadol, dyraniadau amledd radio a diogelu defnyddwyr dan sylw, mae'n rhaid i ni ddelio â marchnadoedd cenedlaethol 28 o hyd.

Gadewch inni wireddu breuddwyd cyfandir rhwydwaith, gadewch inni ryddhau'r potensial enfawr o ran twf, cystadleurwydd ac arloesedd - a chreu swyddi newydd.

Bydd marchnad sengl ddigidol o fudd enfawr nid yn unig i ymgymeriadau ond hefyd i ddefnyddwyr. Rydym yn croesawu’r ffaith eich bod wedi gwneud hwn yn bwynt canolog yn eich trafodaethau heddiw. Oherwydd fel y gwyddoch mae Senedd Ewrop wedi chwarae rhan arloesol yn y ddadl hon. Ni oedd y cyntaf i ystyried pob agwedd ar y farchnad ddigidol gyda'n gilydd: amddiffyn defnyddwyr, diogelu data, arloesi, diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth, amgylchedd a thechnoleg sy'n gyfeillgar i fusnesau.

Felly mae'n rhaid i ni hefyd bwyso ymlaen yn benderfynol gyda diwygio parhaus ein deddfwriaeth diogelu data. Mae'r mwyafrif llethol y mabwysiadwyd y pecyn diogelu data ddydd Llun diwethaf yn arwydd pwerus gan y Senedd i gefnogi diogelu data.

Dim ond pan fydd pobl yn hyderus bod eu data yn ddiogel ac na ellir eu dargyfeirio at bwrpas arall y byddant mewn gwirionedd yn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan farchnad sengl ddigidol. Hyd yn oed cyn y datgeliadau am sgandal yr NSA, roedd 70% o ddinasyddion Ewrop yn poeni am y diffyg diogelu data ar y rhyngrwyd!

Galwad deffro oedd sgandal yr NSA. Nawr bod tystiolaeth bod llysgenadaethau’r UE, seneddau Ewropeaidd, penaethiaid llywodraeth Ewropeaidd a dinasyddion wedi cael eu hysbeilio gan UDA ar raddfa fawr, mae Senedd Ewrop wedi galw am atal y Cytundeb TFTP. Rydym yn galw am atal cyfnewid data banc gyda'r Americanwyr dros dro. Bydd Senedd Ewrop hefyd yn diogelu buddiannau a hawliau sylfaenol dinasyddion yr UE yn y trafodaethau ar y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig.

Rhaid inni sicrhau bod hawliau sylfaenol ein dinasyddion yn cael eu gwarchod ar y rhyngrwyd hefyd - trwy sicrhau bod cwmnïau o'r UDA a gwledydd eraill sy'n cynnig gwasanaethau yn yr UE yn ddarostyngedig i'n rheolau, ond hefyd trwy fynd ar hyd llwybrau newydd: fel Ewropeaid mae'n rhaid i ni gweithredu gyda phenderfyniad a hyrwyddo safonau a gweithdrefnau sy'n hyrwyddo ein gwerthoedd.

Boneddigion a boneddigesau,

Roeddem ni yn Senedd Ewrop yn gobeithio hyd at y funud olaf y gallem bleidleisio yr wythnos hon ar y fframwaith ariannol aml-flwyddyn. Mae pobl yn Ewrop, y rhanbarthau, prosiectau ymchwil ac ymgymeriadau bach a chanolig yn aros am y buddsoddiadau a addawyd ac y mae eu hangen arnynt ar frys.

Yn anffodus mae'r cytundeb yn cael ei ddal i fyny ar nifer o bwyntiau sylfaenol, yn enwedig ar amodoldeb macro-economaidd. Rwy'n gobeithio y gallwn ni fabwysiadu'r cyllidebau diwygio. Mae’r larwm a seiniwyd gan y Comisiwn, gan ddweud y bydd yn rhedeg allan o arian erbyn canol mis Tachwedd yn absenoldeb cyllideb ddiwygio, yn dangos ein bod ni yn y Senedd yn iawn i dynnu sylw at ba mor dynn yr oedd y gyllideb wedi’i gosod. Rwyf wedi defnyddio fy holl bwerau o dan y Rheolau Gweithdrefn ac mae'r grwpiau gwleidyddol wedi rhoi llawer o amheuon o'r neilltu er mwyn cael cyllideb ddiwygio trwy'r Senedd mewn tridiau i atal yr arian rhag rhedeg allan.

Fodd bynnag, rydym yn mynnu cydbwyso'r cyllidebau diwygio eraill ar gyfer 2013 sy'n dal i fod heb eu talu, ac ar gyfer cyllideb ddigonol ar gyfer 2014, yn enwedig o ran taliadau!

Ni allaf ond ailadrodd: mae Senedd Ewrop yn bendant yn gwrthwynebu disgyniad tuag at Undeb â diffyg. Rydym hefyd yn gwrthwynebu cosbi pobl am bolisi cyllidebol eu llywodraethau trwy ddal cymorthdaliadau yn ôl.

Gobeithiwn y gallwn ddod i gytundeb adeiladol yn ystod y dyddiau nesaf. Dangosodd Senedd Ewrop ei bod yn barod i gyfaddawdu pan dderbyniom gyllideb is ar gyfer y fframwaith ariannol sydd ar ddod. Nawr, y Cyngor sydd i gyflawni ei ochr ef o'r fargen a sicrhau y gellir buddsoddi'r cronfeydd, fel y cytunwyd, yn gyflym yn y blaenoriaethau pwysicaf.

Boneddigion a boneddigesau,

Mae Senedd Ewrop yn croesawu’r ffaith eich bod wedi rhoi gwell deddfwriaeth ar yr agenda heddiw. Rydym yn cefnogi mentrau i gydgrynhoi a symleiddio deddfau presennol a thrwy hynny eu gwneud yn haws i ddinasyddion ac i gwmnïau eu cyrraedd. Ond ddeng mlynedd ar ôl i'r sefydliadau ymrwymo eu hunain i wneud deddfau yn well, rydym yn dal i ychwanegu miloedd o dudalennau at y acquis bob blwyddyn. Ac mae'r Aelod-wladwriaethau'n cymhlethu'r testunau hyn sydd eisoes yn gymhleth ymhellach wrth eu gweithredu. Nid yw hynny'n ddigon da. Rhaid inni wneud yn well.

Hoffem awgrymu tri phwynt i chi feddwl amdanynt yn eich trafodaethau ar wneud deddfau yn well.

Yn gyntaf oll, mae sybsidiaredd a gwerth ychwanegol Ewropeaidd yn ddwy ochr i'r un geiniog. Ein cyfrifoldeb a rennir, cyfrifoldeb ASEau a'r gweinidogion perthnasol yn y Cyngor, yw mabwysiadu deddfau sy'n rhoi gwerth ychwanegol clir i bobl. Mae asesiadau effaith fel rhan annatod o'r weithdrefn yn offeryn pwysig i'r perwyl hwn. Mae hynny hefyd yn golygu peidio ag ymyrryd â phethau nad ydyn nhw'n fusnes i ni. Hynny yw, parchu egwyddor sybsidiaredd. Dylai'r UE weithredu - a dim ond gweithredu - lle na allai lefelau llywodraeth cenedlaethol, rhanbarthol neu leol sicrhau canlyniad gwell. Er enghraifft, wrth frwydro yn erbyn osgoi talu ac osgoi treth, gallwn sicrhau canlyniadau llawer gwell i'n dinasyddion pan fyddwn yn mynd i'r afael â'r broblem hon gyda'n gilydd ar lefel yr UE.

Yn ail, rhaid inni osod blaenoriaethau clir. Mae angen i ni nodi'r ffeiliau deddfwriaethol pwysicaf a gweithio'n egnïol i'w symud ymlaen. Disgwylir i gannoedd o weithdrefnau deddfwriaethol gael eu cwblhau erbyn diwedd y tymor etholiadol hwn. Mae Senedd Ewrop yn barod ac yn gallu gorffen y gwaith hwn erbyn Mai 2014. Fodd bynnag, rydym o'r farn ei bod yn synhwyrol tynnu sylw at ychydig o brosiectau arbennig o bwysig. Rhaid rhoi blaenoriaeth i fynd i’r afael â chreu’r undeb bancio a mabwysiadu’r rheolau ariannol, llywodraethu polisi economaidd gan gynnwys y dimensiwn cymdeithasol, diogelu data, mynediad at gredyd, a brwydro yn erbyn diweithdra ymhlith pobl ifanc.

Yn drydydd, rhaid rhoi diwedd ar y cerrig caled ar rai gweithredoedd deddfwriaethol pwysig. Rydych chi'n cyfarfod heddiw fel sefydliad Ewropeaidd, fel y Cyngor Ewropeaidd, sy'n pennu canllawiau polisi. Fodd bynnag, mae gennym yr argraff bod rhai prosiectau rydych chi wedi'u mabwysiadu yma wedi'u mabwysiadu ar ffurf wahanol yng Nghynghorau Gweinidogion amrywiol. Mae eich penderfyniadau sylfaenol ar frwydro yn erbyn osgoi talu treth ac osgoi treth ac ar undeb bancio yn enghraifft o'r achosion yr ydym yn teimlo bod anghysondebau rhwng y canllawiau a fabwysiadwyd gennych a'u gweithredu yng Nghyngor y Gweinidogion. Rydym eisoes wedi mabwysiadu nifer o eitemau deddfwriaethol ond rydym yn aros am gytundeb yn y Cyngor.

Boneddigion a boneddigesau,

Yn y chwarter diwethaf, tyfodd economi Ardal yr Ewro 0.3%. Mae hynny'n newyddion i'w groesawu. Fodd bynnag, nid yw'n golygu bod yr argyfwng ar ben a bod adferiad economaidd cynaliadwy bellach ar y gweill. Yn syml, nid yw twf 0.3% yn ddigon da. Gyda chyfradd twf mor isel, bydd yn cymryd dwy flynedd a hanner inni ddychwelyd i lefelau cyn-argyfwng. Nid yw twf 0.3% yn ddigon i wladwriaethau glirio eu mynyddoedd o ddyled ac i swyddi newydd ddod i'r amlwg. Felly os ydym am adeiladu ar yr adferiad economaidd bach hwn rhaid i ni weithio'n fwy egnïol tuag at gydbwysedd rhwng cydgrynhoi cyllidebau a buddsoddi mewn twf.

Er mwyn cael yr economi i fynd eto mae angen i ni hefyd ddod â'r wasgfa gredyd i ben ar frys. Mae'r IMF hefyd yn tynnu sylw na fydd adferiad yn ne Ewrop heb adfywiad credyd. Ar hyn o bryd mae rhai banciau yn rhy wan i gyflawni eu tasg bwysicaf o gyflenwi credyd i'r economi go iawn. Mae Senedd Ewrop yn croesawu’r cynnydd y mae’r Comisiwn a’r EIB wedi’i gyhoeddi heddiw o ran offerynnau ariannol newydd ar gyfer busnesau bach a chanolig. Fodd bynnag, mae gormod o amser wedi mynd heibio ers Cytundeb Twf 2012 Mehefin, a hyd yn oed nawr dim ond offer cyllido a gynigir inni ar gyfer y dyfodol.

Er mwyn adfywio cyllido'r economi go iawn mae angen yr undeb bancio arnom ni hefyd - ac yn bwysicaf oll efallai.

Boneddigion a boneddigesau,

I fod yn sicr, mae'r undeb bancio yn brosiect hanesyddol yr Undeb Ewropeaidd y bydd ei bwysigrwydd ar yr un lefel â'r farchnad sengl. Felly mae'n dda bod yn wyliadwrus. Ond rhaid i ni beidio â chymryd gormod o amser dros greu'r undeb bancio, oherwydd yn y tymor hir mae ei angen arnom i amddiffyn ein harian cyffredin ac i allu parhau i elwa ar farchnad gyffredin sy'n gweithredu'n dda. Ac yn y tymor byr mae ei angen arnom fel ateb i'r argyfwng:

- dod â diwedd i'r cylch dieflig rhwng dyled banc a dyled sofran o'r diwedd;

- sicrhau rhyddhad dyled cyflymach a, lle bo angen, ailgyfalafu’r sector bancio;

- amddiffyn y trethdalwr;

- sicrhau enillion effeithlonrwydd trwy reoleiddio unffurf.

Rhaid inni fod yn onest: ni fydd hyn yn hawdd. Mae yna lawer o broblemau heb eu datrys o hyd - ac nid wyf yn meddwl cymaint o gyfreithiol ag o wrthwynebiadau gwleidyddol. Mae yna hefyd rai anawsterau strwythurol sy'n dal i aros am ateb.

Bydd yr undeb bancio yn costio arian. Ond ni fydd gwneud dim yn costio mwy. Bob dydd mae'r argyfwng yn parhau, mae cost ei datrys yn codi. Bob dydd mae'r argyfwng bancio yn mynd yn ei flaen, mae'r banciau'n tynhau'r cyflenwad arian ar gyfer buddsoddiadau ychydig yn fwy, mae adferiad economaidd yn cael ei oedi ymhellach, mae gwladwriaethau'n cael eu hamddifadu o'r cyfle i gydgrynhoi eu cyllidebau, ac mae ffigurau cyflogaeth yn parhau i godi.

Ar hyn o bryd mae un pwynt y mae angen i ni fynd i'r afael ag ef yn benodol: fframwaith trefnus ar gyfer achub banciau ansolfent, a mecanwaith unffurf ar gyfer datrys banciau. Mae hwn yn biler sylfaenol i'r undeb bancio. Mae Senedd Ewrop yn cefnogi cynnig y Comisiwn, sy'n mynd i'r cyfeiriad cywir. Mae'n iawn ac yn briodol y dylai perchnogion, credydwyr a buddsoddwyr mawr fod yn atebol cyn i'r trethdalwr gamu i'r adwy. Y syniad sylfaenol yw y dylai banciau fechnïaeth banciau. I'r perwyl hwnnw dylid sefydlu cronfa ddatrys, y mae banciau Ewropeaidd yn talu iddi fel un system yswiriant. Byddai hyn yn gwahanu help llaw banc oddi wrth gyllidebau eu gwledydd cartref cyn belled ag y bo modd, gan dorri'r cysylltiad baneful rhwng dyled banc a dyled sofran o'r diwedd.

Ni ddylai banciau eillio allu tynnu sefydliadau ariannol eraill i lawr gyda nhw mwyach, gan blymio gwladwriaethau i drafferthion economaidd a gorfodi trethdalwyr i dalu'r bil. Dyna'r wers rydyn ni wedi'i dysgu o'r argyfwng ariannol.

Boneddigion a boneddigesau,

Rydych wedi cytuno ar egwyddor awdurdod goruchwylio Ewropeaidd a mecanwaith datrys Ewropeaidd. Ar hyn o bryd rydym yn trafod gweithredu concrit rhaeadru atebolrwydd. Nodwn fod gweinidogion y Cyngor ar hyn o bryd yn cyflwyno rhanddirymiadau pellach y byddai'r trethdalwr, yn y lle cyntaf, yn atebol amdanynt. Mae fy nghydweithwyr wedi fy hysbysu eu bod yn monitro'n llym bod egwyddor sylfaenol rhaeadru atebolrwydd yn cael ei dilyn.

Fodd bynnag, nawr rydym yn wynebu'r broblem ymarferol y bydd yn ei chymryd rai blynyddoedd cyn i gronfa ddatrys gael ei chasglu a dod yn weithredol. Felly mae angen datrysiad trosiannol ar frys. Fel arall, bydd gan yr ECB, sydd i fod i gymryd y flwyddyn nesaf i oruchwylio sefydliadau ariannol yn Ardal yr Ewro oddi wrth yr awdurdodau rheoleiddio cenedlaethol, y broblem ymarferol, er y gall gynnal profion straen a mantolenni archwilio, heb rwyd ddiogelwch Ewropeaidd mae risg y bydd y marchnadoedd ariannol yn ansefydlogi. Dim ond os bydd cronfa achub weithredol ar gyfer banciau sy'n sâl yn barod wrth law y bydd goruchwyliaeth banc gredadwy a niwtral. Gallai'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd (ESM), a ddyluniwyd fel cronfa help llaw ewro, fod yn ddatrysiad dros dro. Gobeithiwn, er bod hwn yn fater lle mae angen unfrydedd, y gellir gwneud penderfyniadau cyflym a niwtral.

Fel cyd-ddeddfwr mae Senedd Ewrop yn barod i weithio i sicrhau cytundeb gyda'r Cyngor yn ystod y misoedd nesaf. Os na cheir cytundeb da erbyn diwedd y cyfnod etholiadol hwn, mae perygl inni golli popeth yr ydym wedi'i ennill hyd yn hyn.

Boneddigion a boneddigesau,

Bydd yr Uwchgynhadledd ym mis Tachwedd sydd ar ddod yn Vilnius ar Bartneriaeth y Dwyrain yn foment allweddol yn ein perthynas â'n partneriaid dwyreiniol.

Ar hyn o bryd mae Rwsia yn rhoi pwysau economaidd pwerus nid yn unig ar ein cymdogion dwyreiniol ond hefyd ar Arlywyddiaeth yr UE yn Lithwania. Nid yw hynny'n dderbyniol!

Mae gan bob gwlad yr hawl sofran i benderfynu drostyn nhw eu hunain y maen nhw am ddod i gytundebau masnachol â nhw a pha flociau economaidd maen nhw am berthyn iddyn nhw. Nid oes a wnelo hyn â dewis rhwng Rwsia a'r UE. Rydym yn ceisio cysylltiadau da â Rwsia, yn seiliedig ar ymddiriedaeth a pharch at werthoedd a rheolau a rennir. Rwy’n gwbl argyhoeddedig y bydd cysylltiadau economaidd a gwleidyddol agosach gyda’r UE hefyd yn gwella perthynas ein partneriaid dwyreiniol â Rwsia. Mae hynny er budd pob un ohonom.

Dylai Uwchgynhadledd Vilnius fod yn uwchgynhadledd sy'n sicrhau canlyniadau. Mae Senedd Ewrop yn gobeithio y bydd yr holl amodau angenrheidiol yn cael eu bodloni ac y gallwn lofnodi'r Cytundeb Cymdeithas gyda'r Wcráin yn Vilnius a chychwyn y cytundebau â Moldofa a Georgia. Rhaid i'r Wcráin ddal i fodloni'r meini prawf o ran diwygio etholiadol a barnwrol yn eu cyfanrwydd.

Mae cenhadaeth arsylwr Senedd Ewrop dan arweiniad cyn-Arlywydd Senedd Ewrop Cox a chyn Arlywydd Gwlad Pwyl Kwaśniewski yn gweithio’n galed i ddod o hyd i ateb i oresgyn y rhwystr sy’n weddill - achos Tymoshenko. Diolch i'r Cyngor a'r Comisiwn am eu cefnogaeth i'r genhadaeth hon hyd yn hyn. Yn ystod y misoedd 16 diwethaf mae'r genhadaeth wedi llwyddo ar ôl ymweliadau 23 i sicrhau rhyddhau tri chyn-weinidog a gwella amodau carchar Ms Tymoshenko.

Anna van Densky

Hedfan / cwmnïau hedfan

teithwyr #airline Ewropeaidd wynebu oedi mawr yr haf hwn

cyhoeddwyd

on

Bu'n rhaid gohirio oedi gyda miloedd o deithiau yn ddiweddar gan fod rheolaethau ffiniau'r UE yn brin o staff i gydymffurfio â gwiriadau mewnfudo tynnach - roedd rhai teithwyr hyd yn oed wedi methu â hedfan. Yn ystod y tymor prysur hwn o deithio yn yr haf, mae teithwyr awyrennau wedi dod yn ddioddefwyr o'r effaith anghymesur y mae gweithredu Rheoliad UE newydd yn ei chael ar lif traffig mewn meysydd awyr Ewropeaidd. Mae'r rheoliad yn ymwneud ag atgyfnerthu gwiriadau yn erbyn cronfeydd data perthnasol yn allanol ffiniau.

“Mae angen i aelod-wladwriaethau gymryd yr holl fesurau angenrheidiol nawr i atal aflonyddwch o’r fath a defnyddio staff ac adnoddau priodol mewn niferoedd digonol i gynnal y gwiriadau y gofynnwyd amdanynt. Mae A4E wedi pwysleisio’r amseroedd aros anghymesur ac wedi tarfu ar lif traffig ar ffiniau allanol gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ac yn galw am ddatrysiad cyflym ar ran teithwyr a chwmnïau hedfan Ewropeaidd, ”meddai Rheolwr Gyfarwyddwr A4E, Thomas Reynaert.

“Yn enwedig yn ystod tymor brig y flwyddyn, mae teithwyr yn wynebu llinellau hir ac ni allant fynd ar eu teithiau. Ciwio am hyd at bedair awr yw'r record uchaf y dyddiau hyn; mae meysydd awyr fel Madrid, Palma de Mallorca, Lisbon, Lyon, Paris-Orly, Milan neu Frwsel yn cynhyrchu lluniau cywilyddus o deithwyr sydd wedi dinistrio o flaen bythau mewnfudo, mewn llinellau sy'n ymestyn cannoedd o fetrau. Mewn rhai meysydd awyr, mae oedi o ran hedfan wedi cynyddu 300% o'i gymharu â'r llynedd - mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau gymryd y cyfrifoldeb am hyn, ”ychwanegodd Reynaert.

hysbyseb

Nid yw'r rheoliad wedi'i weithredu'n llawn ym mhob aelod-wladwriaeth, a allai arwain at darfu hyd yn oed yn fwy yn ystod yr wythnosau nesaf. Daw'r cyfnod o chwe mis i weithredu'r rheoliad i ben ar 7 Hydref 2017. Mae A4E yn cefnogi ymdrechion yr UE yn llwyr i atgyfnerthu rheolaethau ar ffiniau allanol er mwyn diogelu ardal symudiad Schengen, ond mae anallu aelod-wladwriaethau i ddarparu adnoddau effeithlon yn effeithio'n uniongyrchol ar weithrediadau cwmnïau hedfan Ewropeaidd mewn meysydd awyr Ewropeaidd.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae cwmnïau hedfan wedi hysbysu A4E o'r effaith anghymesur y mae gweithredu Rheoliad (EU) 2017 / 458 yn diwygio Rheoliad (UE) 2016 / 399 o ran atgyfnerthu gwiriadau yn erbyn cronfeydd data perthnasol ar ffiniau allanol 15 Mawrth 2017 yn cael ar lif traffig mewn meysydd awyr Ewropeaidd.

Ynglŷn A4E

hysbyseb

Airlines ar gyfer Ewrop (A4E) yw'r gymdeithas airline mwyaf Ewrop, a leolir ym Mrwsel. Wedi'i lansio ym mis Ionawr 2016, mae'r gymdeithas yn cynnwys Aegean, airBaltic, Air France KLM, Cargolux, easyJet, Finnair, Icelandair, Grŵp Airlines Rhyngwladol (IAG), Jet2.com, Grŵp Lufthansa, Norwyeg, Ryanair, Tap Portiwgal, y Gwasanaeth Teithio a Volotea , ac mae cynlluniau i dyfu ymhellach. Gyda mwy na 550 miliwn o deithwyr ar ei bwrdd bob blwyddyn, aelodau A4E cyfrif am fwy na 70% o deithiau y cyfandir, yn gweithredu mwy na awyrennau 2,700 a chynhyrchu mwy na EUR 100 biliwn mewn trosiant blynyddol.

Parhau Darllen

Borders

Senedd yn gofyn i'r Comisiwn i bwyso am US-UE #visa dwyochredd llawn

cyhoeddwyd

on

fisa-1024x298Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i Gomisiwn yr UE gymryd camau dros dro yn ailgyflwyno gofynion fisa ar gyfer dinasyddion yr Unol Daleithiau, o gofio nad yw Washington yn dal i roi mynediad di-fisa i wladolion o bum gwlad yr Undeb Ewropeaidd. Mewn penderfyniad a gymeradwywyd ddydd Iau (2 Mawrth), mae ASE yn annog y Comisiwn i fabwysiadu'r mesurau cyfreithiol angenrheidiol "o fewn dau fis". 

Mae'r testun a baratowyd gan y Pwyllgor Hawliau Sifil ei fabwysiadu gan ddangos dwylo.

Ni all dinasyddion Bwlgaria, Croatia, Cyprus, Gwlad Pwyl a Rwmania fynd i mewn i diriogaeth yr UD heb fisa o hyd, tra gall dinasyddion yr UD deithio i holl wledydd yr UE heb fisa.

Yn ôl y mecanwaith dwyochredd fisa, os na fydd trydydd gwlad yn codi ei gofynion fisa cyn pen 24 mis ar ôl cael ei hysbysu o beidio â bod yn ddwyochredd, rhaid i Gomisiwn yr UE fabwysiadu gweithred ddirprwyedig - y gall y Senedd a'r Cyngor wrthwynebu iddi - atal y fisa. hepgor ei wladolion am 12 mis.

hysbyseb

Yn dilyn hysbysiad o beidio â'i gilydd ar 12 April 2014, dylai'r Comisiwn fod wedi gweithredu cyn 12 April 2016 ond eto nid yw wedi cymryd unrhyw fesur cyfreithiol. Mae Canada hefyd yn gosod gofynion fisa ar ddinasyddion Bwlgareg a Rwmania, ond mae wedi cyhoeddi hynny byddant yn cael eu codi ar 1 2017 Rhagfyr.

Ym mis Ebrill 2014, y Comisiwn Ewropeaidd a hysbyswyd nad oedd pum gwlad yn bodloni eu rhwymedigaethau tuag at yr UE mewn perthynas â dwyochredd o fisa di- teithio: Awstralia, Brunei, Canada, Siapan a'r Unol Daleithiau.

ers Awstralia, Brunei a Japan wedi codi eu gofynion fisa ar gyfer yr holl ddinasyddion yr UE a bydd Canada yn gwneud hynny ym mis Rhagfyr eleni.

hysbyseb

Parhau Darllen

Borders

Aelodau Seneddol Ewropeaidd a trafodwyr Cyngor yn cytuno i hepgor y gofyniad fisa yr UE ar gyfer #Ukrainians

cyhoeddwyd

on

pasport111Bydd dinasyddion Wcreineg yn gallu teithio i fisa'r UE yn rhad ac am ddim o dan fargen anffurfiol a dynnir gan drafodaethau'r Senedd a'r Cyngor ddydd Mawrth (28 Chwefror). Unwaith y bydd y newid yn dod i rym, ac ar yr amod bod ganddynt basbortau biometrig, byddant yn gallu mynd i'r UE am hyd at ddiwrnodau 90 mewn unrhyw gyfnod 180-dydd at ddibenion busnes, twristiaid neu deuluoedd. 

Bydd yn awr yn rhaid i gael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Hawliau Sifil a'r Senedd yn ei gyfanrwydd y cytundeb,, cyn cael eu cymeradwyo'n ffurfiol gan Gyngor y Gweinidogion.

Parliament's rapporteur, Mariya Gabriel (EPP, BG) "mae mabwysiadu'r hepgoriad ar fisa ar gyfer dinasyddion Wcreineg yn gam pwysig ymlaen tuag at ddiwygio cymdeithas Wcreineg trwy ddod â phobl at ei gilydd, gan adeiladu pontydd ar draws ffiniau. Rydym ni yn Senedd Ewrop yn argyhoeddedig bod dinasyddion Wcreineg nawr yn haeddu'r hawl i deithio'n rhydd i'r UE. Mae'r amser wedi dod i'r Cyngor gyflawni canlyniadau. "

hysbyseb

Cyn rhoi yr hepgoriad fisa hwn, fe wnaeth aelod-wladwriaethau'r UE ddiwygio'r mecanwaith atal drosglwyddo fisa i ganiatáu i fisa gael eu hailgyflwyno yn haws mewn achosion eithriadol. Roedd y diwygiad hwn a gymeradwywyd ar ddydd Llun gan y Cyngor. Bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei llofnodi gan Arlywydd y Senedd Antonio Tajani a chynrychiolwyr Llywyddiaeth Malteg y Cyngor ddydd Mercher 1 Mawrth ac yn dod i rym 20 diwrnod ar ôl iddi gael ei chyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE.

Dechreuodd y UE a Kiev trafodaethau ryddfrydoli fisa yn 2008. Ar ddiwedd 2015, y Comisiwn Ewropeaidd i'r casgliad bod Wcráin wedi gwneud y cynnydd angenrheidiol a'i fod wedi bodloni'r holl meincnodau, er gwaethaf yr heriau mewnol ac allanol eithriadol ei hwynebu yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn cyflwyno cynnig i ganiatáu ei dinasyddion mynediad di-fisa i yr UE o fis Ebrill 2016.

Bydd yr hepgoriad fisa yn berthnasol i bob aelod-wladwriaethau'r UE ac eithrio Iwerddon a'r Deyrnas Unedig. Nid yw'n rhoi hawl i weithio yn yr UE.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd