Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

diwygio'r PAC: Esboniad o brif elfennau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cap-diwygio-buwchMae'r Comisiwn, y Cyngor a Senedd Ewrop (EP) wedi dod i gytundeb gwleidyddol ar ddiwygio'r Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin - yn amodol ar gymeradwyaeth ffurfiol gan y Cyngor a'r EP fel Cytundeb darllen 1af. Cytunwyd ar y mwyafrif o elfennau mewn trioleg ar Fehefin 26, a chwblhawyd y materion olaf sy'n weddill (yn gysylltiedig â'r pecyn fframwaith Ariannol Aml-Flynyddol) ar Fedi 24. Yn seiliedig ar gynigion y Comisiwn o Hydref 2011 (gweler IP / 11 / 1181 a MEMO / 11 / 685), mae'r cytundeb yn ymwneud â phedwar rheol sylfaenol Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gyfer y Polisi Amaethyddiaeth Gyffredin - i) ar Daliadau Uniongyrchol, ii) Sefydliad y Farchnad Gyffredin Sengl (CMO), iii) Datblygu Gwledig a, iv) Rheoliad Llorweddol ar gyfer cyllido, rheoli a monitro'r PAC. Mae'r Comisiwn bellach yn paratoi'r holl Ddeddfau Dirprwyedig a Gweithredu perthnasol fel y gall y rheolau newydd ddod i rym y flwyddyn nesaf, neu o fis Ionawr 2015 ar gyfer y rhan fwyaf o'r trefniadau Taliad Uniongyrchol newydd. Mae "rheolau trosglwyddo" ar wahân ar gyfer 2014 yn cael eu trafod a dylent gael eu cymeradwyo gan y Cyngor a Senedd Ewrop cyn diwedd y flwyddyn,

Gellir crynhoi prif elfennau'r cytundeb gwleidyddol fel a ganlyn:

1. Taliadau uniongyrchol

hysbyseb

Er mwyn symud tuag at ddosbarthiad tecach o gefnogaeth, bydd system y PAC ar gyfer Taliadau Uniongyrchol yn symud i ffwrdd o un lle mae dyraniadau fesul aelod-wladwriaeth - ac i bob ffermwr yn yr aelod-wladwriaeth - yn seiliedig ar gyfeiriadau hanesyddol. Bydd hyn yn golygu cydgyfeiriant clir a dilys o daliadau nid yn unig rhwng aelod-wladwriaethau, ond hefyd o fewn aelod-wladwriaethau. At hynny, mae cyflwyno "Taliad Gwyrddio" - lle mae 30% o'r amlen genedlaethol sydd ar gael yn gysylltiedig â darparu rhai arferion ffermio cynaliadwy - yn golygu y bydd cyfran sylweddol o'r cymhorthdal ​​yn y dyfodol yn gysylltiedig â gwobrwyo ffermwyr am ddarparu nwyddau cyhoeddus amgylcheddol. Bydd pob taliad yn dal i fod yn ddarostyngedig i barchu rhai rheolau amgylcheddol a rheolau eraill [gweler pwynt 4 "traws-gydymffurfio" o dan reoliad llorweddol].

Y Cynllun Taliadau Sylfaenol (BPS): bydd aelod-wladwriaethau'n cysegru hyd at 70% o'u hamlen genedlaethol Taliadau Uniongyrchol i'r Cynllun Taliadau Sylfaenol newydd - heb unrhyw symiau a ymrwymwyd ar gyfer taliadau ychwanegol (ychwanegiadau Ffermwyr Ifanc, ac opsiynau eraill fel Llai Ffafriol Ychwanegiadau ardal, y Taliad Ailddosbarthu) a thaliadau "cypledig". Ar gyfer yr UE-12 dan sylw, bydd dyddiad gorffen y system Cynllun Taliadau Ardal Sengl (SAPS) symlach, cyfradd unffurf yn cael ei ymestyn tan 2020.

Cydgyfeirio Allanol: Bydd yr amlenni cenedlaethol ar gyfer taliadau uniongyrchol ar gyfer pob aelod-wladwriaeth yn cael eu haddasu'n raddol fel nad oes bwlch mor eang rhwng aelod-wladwriaethau yn y taliad cyfartalog yr hectar. Bydd hyn yn golygu y bydd yr aelod-wladwriaethau hynny lle mae'r taliad cyfartalog (mewn € yr hectar) yn is na 90% o gyfartaledd yr UE ar hyn o bryd yn gweld cynnydd graddol yn eu hamlen (gan 1/3 o'r gwahaniaeth rhwng eu cyfradd gyfredol a 90% o cyfartaledd yr UE). At hynny, mae gwarant y bydd pob Aelod-wladwriaeth yn cyrraedd isafswm erbyn 2019. Bydd y symiau sydd ar gael ar gyfer aelod-wladwriaethau eraill sy'n derbyn symiau uwch na'r cyffredin yn cael eu haddasu yn unol â hynny.

hysbyseb

Cydgyfeirio Mewnol: Rhaid i'r aelod-wladwriaethau hynny sy'n cynnal dyraniadau ar hyn o bryd yn seiliedig ar gyfeiriadau hanesyddol symud tuag at lefelau mwy tebyg o'r taliad sylfaenol yr hectar. Gallant ddewis o wahanol opsiynau: cymryd agwedd genedlaethol, neu ddull rhanbarthol (yn seiliedig ar feini prawf gweinyddol neu agronomeg); i gyflawni cyfradd ranbarthol / genedlaethol erbyn 2019, neu sicrhau bod y ffermydd hynny sy'n cael llai na 90% o'r gyfradd gyfartalog ranbarthol / genedlaethol yn gweld cynnydd graddol (o draean o'r gwahaniaeth rhwng eu cyfradd gyfredol a 90% o'r gyfradd genedlaethol / cyfartaledd rhanbarthol) - gyda'r warant ychwanegol bod pob hawl i daliad yn cyrraedd isafswm gwerth o 60% o'r cyfartaledd cenedlaethol / rhanbarthol erbyn 2019 (oni bai bod aelod-wladwriaethau'n penderfynu cyfyngu'r gostyngiad yng ngwerth hawliau). Bydd y symiau sydd ar gael i ffermwyr sy'n derbyn mwy na'r cyfartaledd rhanbarthol / cenedlaethol yn cael eu haddasu'n gyfrannol, gydag opsiwn i aelod-wladwriaethau gyfyngu unrhyw "golledion" i 30%.

Mae gan aelod-wladwriaethau hefyd yr hawl i ddefnyddio taliad ailddosbarthu ar gyfer yr hectar cyntaf lle gallant gymryd hyd at 30% o'r amlen genedlaethol a'i ailddosbarthu i ffermwyr ar eu 30 hectar cyntaf (neu hyd at faint fferm ar gyfartaledd mewn aelod-wladwriaeth os uwch na 30ha). Bydd hyn yn cael effaith ailddosbarthu sylweddol.

Gostyngiad yn y taliad ar gyfer ffermydd mawr: Daethpwyd i gytundeb ar ostyngiad gorfodol i'r taliadau ar gyfer ffermydd unigol sy'n uwch na 150 000 € ("dirywiad"). Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y bydd swm y gefnogaeth y mae daliad fferm unigol yn ei gael fel taliad sylfaenol yn cael ei leihau o leiaf 5% ar gyfer y symiau uwch na 150 000 €. Er mwyn ystyried cyflogaeth, gellir tynnu costau cyflog cyn i'r cyfrifiad gael ei wneud. Nid oes angen i'r gostyngiad hwn fod yn berthnasol i aelod-wladwriaethau sy'n cymhwyso'r "taliad ailddosbarthu" y mae o leiaf 5% o'u hamlen genedlaethol yn cael ei ddal yn ôl i'w ailddosbarthu ar hectar cyntaf yr holl ffermydd. DS Mae'r cronfeydd a arbedir o dan y mecanwaith hwn yn aros yn yr aelod-wladwriaeth / rhanbarth dan sylw, ac yn cael eu trosglwyddo i'r amlen Datblygu Gwledig priodol, a gellir eu defnyddio heb unrhyw ofynion cyd-ariannu. Mae gan aelod-wladwriaethau hefyd yr opsiwn o gapio'r symiau y gall unrhyw ffermwr unigol eu derbyn ar 300 000 €, gan ystyried costau cyflog hefyd.

Ffermwyr Ifanc: Er mwyn annog adnewyddiad cenhedlaeth, dylai'r Taliad Sylfaenol a ddyfernir i Ffermwyr Ifanc newydd-ddyfodiad (dim mwy na 40 oed) gael ei ategu gan daliad ychwanegol sydd ar gael am gyfnod o 5 mlynedd ar y mwyaf (yn gysylltiedig â'r gosodiad cyntaf ). Bydd hyn yn cael ei ariannu gan hyd at 2% o'r amlen genedlaethol a bydd yn orfodol i bob aelod-wladwriaeth. Mae hyn yn ychwanegol at fesurau eraill sydd ar gael i ffermwyr ifanc o dan raglenni Datblygu Gwledig.

Cynllun Ffermwyr Bach: Dewisol ar gyfer aelod-wladwriaethau, gall unrhyw ffermwr sy'n hawlio cefnogaeth benderfynu cymryd rhan yn y Cynllun Ffermwyr Bach a thrwy hynny dderbyn taliad blynyddol a bennir gan yr aelod-wladwriaeth sydd fel arfer rhwng 500 € ac 1 250 €, waeth beth yw maint y fferm. Gall aelod-wladwriaethau ddewis o wahanol ddulliau i gyfrifo'r taliad blynyddol, gan gynnwys opsiwn lle byddai ffermwyr yn syml yn derbyn y swm y byddent yn ei dderbyn fel arall. Bydd hwn yn symleiddio enfawr i'r ffermwyr dan sylw ac i weinyddiaethau cenedlaethol. Ni fydd cyfranogwyr yn destun rheolaethau a sancsiynau traws-gydymffurfio, ac ni fyddant wedi'u heithrio rhag gwyrddu. (Dangosodd yr asesiad effaith fod gan oddeutu un rhan o dair o'r ffermydd sy'n ceisio am arian PAC arwynebedd o 3 ha neu lai - ond mae hyn yn cyfrif am ddim ond 3% o arwynebedd amaethyddol cyffredinol yr UE-27.) Cyfanswm cost y Ffermwyr Bach Ni chaiff y cynllun fod yn fwy na 10% o'r amlen genedlaethol, ac eithrio pan fydd aelod-wladwriaeth yn dewis sicrhau bod ffermwyr bach yn derbyn yr hyn y byddent yn ddyledus heb y cynllun. Bydd cyllid Datblygu Gwledig hefyd ar gyfer cyngor i ffermwyr bach ar gyfer grantiau datblygu economaidd ac ailstrwythuro ar gyfer rhanbarthau sydd â llawer o ffermydd bach o'r fath.

Cymorth gwirfoddol wedi'i gyplysu: Er mwyn cynnal y lefelau cynhyrchu cyfredol mewn sectorau neu ranbarthau lle mae mathau penodol o ffermio neu sectorau yn cael anawsterau ac yn bwysig am resymau economaidd a / neu gymdeithasol a / neu amgylcheddol, bydd gan aelod-wladwriaethau'r opsiwn o ddarparu symiau cyfyngedig. taliadau "cypledig", hy taliad sy'n gysylltiedig â chynnyrch penodol. Bydd hyn yn gyfyngedig i hyd at 8% o'r amlen genedlaethol, neu hyd at 13% os yw lefel gyfredol y gefnogaeth gypledig mewn aelod-wladwriaeth yn uwch na 5%. Mae gan y Comisiwn hyblygrwydd i gymeradwyo cyfradd uwch lle gellir ei chyfiawnhau. Mae posibilrwydd o ddarparu swm ychwanegol (hyd at 2%) o gefnogaeth "gypledig" ar gyfer cnydau protein.

Ardaloedd â Chyfyngiadau Naturiol (ANCs) / Ardaloedd Llai Ffafriol (LFAs): gall aelod-wladwriaethau (neu ranbarthau) roi taliad ychwanegol ar gyfer ardaloedd â chyfyngiadau naturiol (fel y'u diffinnir o dan reolau Datblygu Gwledig) o hyd at 5% o'r amlen genedlaethol. Mae hyn yn ddewisol ac nid yw'n effeithio ar yr opsiynau ANC / LFA sydd ar gael o dan Datblygu Gwledig.

Gwyrddio: Yn ychwanegol at y Cynllun Taliad Sylfaenol / SAPS, bydd pob daliad yn derbyn taliad yr hectar a ddatganwyd at ddiben y taliad sylfaenol am barchu rhai arferion amaethyddol sy'n fuddiol i'r hinsawdd a'r amgylchedd. Bydd aelod-wladwriaethau’n defnyddio 30% o’u hamlen genedlaethol er mwyn talu am hyn. Mae hyn yn orfodol a bydd methu â pharchu'r gofynion Gwyrddu yn arwain at ostyngiadau a chosbau a allai mewn rhai achosion fynd y tu hwnt i'r taliad Gwyrddu. Ym mlynyddoedd 1 a 2 ni chaiff y gosb am wyrddio fod yn fwy na 0%, 20% yn y drydedd flwyddyn ac o'r bedwaredd, y gosb uchaf fydd 25%. Wrth gwrs, dim ond ar gyfer yr ardaloedd hynny sy'n cydymffurfio â'r amodau (hy bod yn gymwys i gael BPS neu SAPS, o ran rhwymedigaethau gwyrddu) y rhoddir y taliad gwyrdd.

Ystyrir bod ardaloedd o dan gynhyrchu organig, sy'n system gynhyrchu sydd â buddion amgylcheddol cydnabyddedig, yn cyflawni'r amodau ar gyfer derbyn y taliad gwyrddu, heb unrhyw ofynion ychwanegol.

Y tri arfer sylfaenol a ragwelir yw:

 1. Cynnal glaswelltir parhaol;
 2. arallgyfeirio cnydau (rhaid i ffermwr drin o leiaf 2 gnwd pan fydd ei dir âr yn fwy na 10 hectar ac o leiaf 3 chnwd pan fydd ei dir âr yn fwy na 30 hectar. Gall y prif gnwd orchuddio 75% ar y mwyaf o dir âr, a'r ddau brif gnwd ar mwyaf 95% o'r ardal âr), a;
 3. sicrhau “ardal ffocws ecolegol” o leiaf 5% o arwynebedd âr y daliad ar gyfer y mwyafrif o ffermydd ag ardal âr sy'n fwy na 15 hectar - hy ymylon caeau, gwrychoedd, coed, tir braenar, nodweddion tirwedd, biotopau, stribedi clustogi, ardal goedwigedig. Gall y ffigur hwn godi i 7% ar ôl adroddiad gan y Comisiwn yn 2017 ac yn ddarostyngedig i gynnig deddfwriaethol.

Cywerthedd Gwyrddio: Er mwyn osgoi cosbi'r rhai sydd eisoes yn mynd i'r afael â materion amgylcheddol a chynaliadwyedd, mae'r cytundeb yn rhagweld system "Cywerthedd Gwyrdd" lle ystyrir bod defnyddio arferion amgylcheddol fuddiol sydd eisoes ar waith yn disodli'r gofynion sylfaenol hyn. Er enghraifft, gall cynlluniau amaeth-amgylchedd ymgorffori arferion yr ystyrir eu bod yn gyfwerth. Mae'r rheoliad newydd yn cynnwys rhestr o arferion cyfatebol o'r fath. Er mwyn osgoi "cyllid dwbl" mesurau o'r fath (ac unrhyw gynlluniau amaeth-amgylchedd yn gyffredinol), rhaid i'r taliadau trwy raglenni RD ystyried y gofynion gwyrddu sylfaenol [gweler yr adran RD isod].

Disgyblaeth Ariannol: er gwaethaf y penderfyniad ar wahân ar gyfer blwyddyn gyllideb 2014, cytunwyd y dylai unrhyw ostyngiad Disgyblaeth Ariannol yn y dyfodol mewn taliadau uniongyrchol blynyddol (hy pan fydd amcangyfrifon taliadau yn uwch na'r gyllideb sydd ar gael ar gyfer y Golofn 1af) gymhwyso trothwy o € 2 000 Hynny yw, NI fyddai'r gostyngiad yn berthnasol i'r € 2 000 cyntaf o Daliadau Uniongyrchol pob ffermwr. Bydd hyn hefyd yn bwydo cronfa wrth gefn Argyfwng y Farchnad lle bo angen [gweler rheoleiddio llorweddol].

Trosglwyddo arian rhwng pileri: bydd gan aelod-wladwriaethau'r posibilrwydd o drosglwyddo hyd at 15% o'u hamlen genedlaethol ar gyfer Taliadau Uniongyrchol (Colofn 1af) i'w hamlen Datblygu Gwledig. Ni fydd angen cyd-ariannu'r symiau hyn. Bydd gan aelod-wladwriaethau hefyd yr opsiwn o drosglwyddo hyd at 15% o’u hamlen genedlaethol ar gyfer Datblygu Gwledig i’w amlen Taliadau Uniongyrchol, neu hyd at 25% ar gyfer yr aelod-wladwriaethau hynny sy’n cael llai na 90% o gyfartaledd yr UE ar gyfer taliadau uniongyrchol.

Ffermwyr gweithredol: Er mwyn dileu nifer o fylchau cyfreithiol sydd wedi galluogi nifer gyfyngedig o gwmnïau i hawlio Taliadau Uniongyrchol, er nad yw eu prif weithgaredd busnes yn amaethyddol, mae'r diwygiad yn tynhau'r rheol ar ffermwyr gweithredol. Bydd rhestr negyddol newydd o weithgareddau busnes proffesiynol y dylid eu heithrio rhag derbyn Taliadau Uniongyrchol (yn ymwneud â meysydd awyr, gwasanaethau rheilffordd, gwaith dŵr, gwasanaethau eiddo tiriog a meysydd chwaraeon a hamdden parhaol) yn orfodol i aelod-wladwriaethau, oni bai y gall y busnesau unigol dan sylw ddangos bod ganddyn nhw weithgaredd ffermio go iawn. Bydd aelod-wladwriaethau'n gallu ymestyn y rhestr negyddol i gynnwys gweithgareddau busnes pellach.

Hectar cymwys - Mae'r rheolau yn rhagweld gosod 2015 fel blwyddyn gyfeirio newydd ar gyfer ardal sy'n rhoi hawl i ddyrannu hawliau talu, ond bydd cysylltiad â buddiolwyr y system taliadau uniongyrchol yn 2013 er mwyn osgoi dyfalu. Caniateir i aelod-wladwriaethau a allai weld cynnydd mawr yn yr ardal gymwys ddatganedig gyfyngu ar nifer yr hawliau talu sydd i'w dyrannu yn 2015.

2. Mecanweithiau rheoli marchnad

Gyda chwotâu llaeth yn dod i ben yn 2015, mae'r diwygiad yn rhagweld diwedd y drefn cwota siwgr ar Fedi 30, 2017, gan gadarnhau'r arwydd o ddiwygiad siwgr 2005 i roi dyddiad gorffen ar gyfer y drefn gwota wrth ganiatáu amser ychwanegol i'r sector addasu. . Bydd hyn yn sicrhau gwell cystadleurwydd i gynhyrchwyr yr UE ar y farchnad ddomestig a byd fel ei gilydd (gan fod allforion yr UE wedi'u cyfyngu gan reolau'r WTO o dan gwotâu). Bydd hyn hefyd yn rhoi persbectif tymor hir i'r sector. Bydd cyflenwad digonol ar farchnadoedd domestig yr UE am brisiau rhesymol hefyd o fudd i ddefnyddwyr canolradd a therfynol siwgr. Er mwyn darparu diogelwch ychwanegol, cynhelir darpariaethau safonol ar gyfer cytundebau rhwng ffatrïoedd siwgr a thyfwyr. Am y cyfnod ar ôl cwotâu, bydd siwgr gwyn yn parhau i fod yn gymwys i gael cymorth storio preifat. Bydd y mwyafrif o wledydd sy'n datblygu yn parhau i fwynhau mynediad diderfyn diderfyn i farchnad yr UE.

O ran cynhyrchu gwin, mae'r cytundeb yn parchu penderfyniad diwygio gwin 2006 i ddod â'r system hawliau plannu gwin i ben ar ddiwedd 2015, gyda chyflwyniad system o awdurdodiadau ar gyfer plannu gwinwydd newydd o 2016 - fel yr argymhellwyd gan y Grŵp Lefel Uchel ar Wine fis Rhagfyr diwethaf (gweler IP / 13 / 1378) - gyda thwf wedi'i gyfyngu i 1% y flwyddyn.

Nod diwygiadau eraill i reolau Sefydliad Marchnad Cyffredin Singe (CMO) yw gwella cyfeiriadedd marchnad amaethyddiaeth yr UE yng ngoleuni mwy o gystadleuaeth ar farchnadoedd y byd, gan ddarparu rhwyd ​​ddiogelwch effeithiol i ffermwyr yng nghyd-destun ansicrwydd allanol (ynghyd â thaliadau uniongyrchol a opsiynau ar gyfer rheoli risg o dan ddatblygu gwledig). Mae'r systemau presennol o ymyrraeth gyhoeddus a chymorth storio preifat yn cael eu hadolygu i fod yn fwy ymatebol ac yn fwy effeithlon, er enghraifft gydag addasiadau technegol ar gyfer cig eidion a llaeth. Ar gyfer llaeth, mae'r newidiadau hyn - y cyfnod prynu i mewn wedi'i ymestyn 1 mis, tendro awtomatig ar gyfer menyn a CRhT y tu hwnt i nenfydau, cynnydd yn y nenfwd menyn i 50 000 tunnell, a storfa breifat bosibl ar gyfer CRhT a chaws PDO / PGI penodol - yn ychwanegol at "Pecyn Llaeth" 2012 sydd wedi'i ymgorffori yn y Rheoliad a chryfhau pŵer bargeinio ffermwyr.

At hynny, cyflwynir cymalau diogelu newydd ar gyfer pob sector er mwyn galluogi'r Comisiwn i gymryd mesurau brys i ymateb i aflonyddwch cyffredinol yn y farchnad - megis y mesurau a gymerwyd yn ystod yr argyfwng e-coli ym mis Mai-Gorffennaf 2011. Bydd y mesurau hyn yn cael eu hariannu o Argyfwng. Cronfa wrth gefn yn cael ei hariannu trwy leihau taliadau uniongyrchol yn flynyddol. Dychwelir arian na ddefnyddir ar gyfer mesurau argyfwng i ffermwyr y flwyddyn ganlynol. Mewn achos o anghydbwysedd difrifol yn y farchnad, gall y Comisiwn hefyd awdurdodi sefydliadau cynhyrchu neu sefydliadau rhyng-gangen, gan barchu mesurau diogelwch penodol, i gymryd rhai mesurau dros dro ar y cyd (er enghraifft tynnu gweithredwyr yn ôl neu eu storio gan weithredwyr preifat) i sefydlogi'r sector dan sylw.

Mae'r Cynllun Ffrwythau Ysgol a'r cynllun llaeth Ysgol i gael eu hymestyn, a chynyddir y gyllideb flynyddol ar gyfer y cynllun ffrwythau ysgol o EUR 90 i EUR 150 miliwn y flwyddyn.

Er mwyn gwella sefyllfa negodi ffermwyr yn y gadwyn fwyd, mae'r Comisiwn yn chwilio am well sefydliad o'r sectorau gydag ychydig o randdirymiadau cyfyngedig i gyfraith cystadleuaeth yr UE. Mae rheolau sy'n ymwneud â chydnabod Sefydliadau Cynhyrchwyr (POs) a sefydliadau rhyng-gangen bellach yn cwmpasu'r holl sectorau - gydag opsiynau pellach ar gyfer sefydlu trefniadau o'r fath bellach yn cael eu trosglwyddo i gyllid Datblygu Gwledig (gweler isod). At hynny, rhagwelir y posibilrwydd i ffermwyr gyd-drafod contractau ar gyfer cyflenwi olew olewydd, cig eidion, grawnfwydydd a rhai cnydau âr eraill o dan rai amodau a mesurau diogelu. Bydd y Comisiwn yn darparu canllawiau ar faterion posib sy'n ymwneud â chyfraith cystadleuaeth. Gall cynhyrchwyr hamiau a gwmpesir gan arwydd daearyddol gwarchodedig neu enwad tarddiad reoleiddio cyflenwad y cynnyrch i'r farchnad.

Er budd symleiddio a chyfeiriadedd y farchnad, diddymir nifer o fân gynlluniau neu rai nas defnyddiwyd (cymorth ar gyfer defnyddio llaeth sgim a phowdr llaeth sgim mewn bwyd anifeiliaid a casein, cymorth cypledig ar gyfer pryfed genwair sidan!)

3. Datblygiad gwledig

Bydd polisi datblygu gwledig yn cadw ei gysyniad sylfaen llwyddiannus, cyfredol: Bydd aelod-wladwriaethau neu ranbarthau yn parhau i ddylunio eu rhaglenni aml-flwyddyn eu hunain ar sail y ddewislen o fesurau sydd ar gael ar lefel yr UE - mewn ymateb i anghenion eu hardaloedd gwledig eu hunain. Bydd y rhaglenni hyn yn cael eu cyd-ariannu o'r amlenni cenedlaethol - lle ymdrinnir â symiau a chyfraddau cyd-ariannu yng nghyd-destun yr MFF. Mae'r rheolau newydd ar gyfer yr 2il Golofn yn darparu dull mwy hyblyg nag ar hyn o bryd. Ni fydd mesurau bellach yn cael eu dosbarthu ar lefel yr UE yn "echelinau" gyda'r gofynion gwariant lleiaf cysylltiedig fesul echel. Yn lle, mater i'r aelod-wladwriaethau / rhanbarthau fydd penderfynu pa fesurau y maent yn eu defnyddio (a sut) er mwyn cyflawni targedau a osodir yn erbyn chwe "blaenoriaeth" eang a'u "meysydd ffocws" (is-flaenoriaethau) mwy manwl, ar y sail dadansoddi sain. Bydd y chwe blaenoriaeth yn ymdrin â: Meithrin trosglwyddo gwybodaeth ac arloesi; Gwella cystadleurwydd pob math o amaethyddiaeth a rheolaeth gynaliadwy coedwigoedd; Hyrwyddo trefniadaeth cadwyn fwyd, gan gynnwys prosesu a marchnata, a rheoli risg; Adfer, cadw a gwella ecosystemau; Hyrwyddo effeithlonrwydd adnoddau a'r trawsnewid i economi carbon isel; a Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi a datblygu economaidd mewn ardaloedd gwledig. Bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau wario o leiaf 30% o’u cyllid datblygu gwledig o gyllideb yr UE ar rai mesurau sy’n ymwneud â rheoli tir a’r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ac o leiaf 5% ar y dull LEADER. [Ar gyfer y 30%, mae hyn yn cynnwys Y mesurau dan sylw fydd: Buddsoddiadau mewn asedau ffisegol (buddsoddiadau sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd / hinsawdd yn unig); pob mesur sy'n benodol i goedwigaeth; Amaeth-amgylchedd-hinsawdd; Ffermio organig; Taliadau Natura 2000 (nid taliadau Cyfarwyddeb y Fframwaith Dŵr); a Thaliadau i ardaloedd sy'n wynebu cyfyngiadau naturiol neu gyfyngiadau penodol eraill.]

Bydd polisi Datblygu Gwledig hefyd yn gweithredu mewn cydgysylltiad agosach â pholisïau eraill trwy Fframwaith Strategol Cyffredin ar lefel yr UE a thrwy Gytundebau Partneriaeth ar lefel genedlaethol sy'n cwmpasu'r holl gefnogaeth gan gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESI) (yr EAFRD, ERDF, y Gronfa Cydlyniant, ESF ac EMFF) yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

Dyraniadau cenedlaethol: Mae dyraniadau Datblygu Gwledig fesul aelod-wladwriaeth wedi'u cynnwys yn y Rheoliad Sylfaenol, ond gyda'r posibilrwydd o addasu'r symiau hyn trwy ddeddf Ddirprwyedig os yw'n dechnegol angenrheidiol neu os darperir ar ei chyfer gan ddeddf ddeddfwriaethol.

Cyfraddau cyd-ariannu: Uchafswm cyfraddau cyd-ariannu'r UE fydd hyd at 85% mewn rhanbarthau llai datblygedig, y rhanbarthau mwyaf allanol a'r ynysoedd Aegean llai, 75% mewn rhanbarthau pontio, 63% mewn rhanbarthau pontio eraill a 53% mewn rhanbarthau eraill. ar gyfer y mwyafrif o daliadau, ond gallant fod yn uwch ar gyfer y mesurau sy'n cefnogi trosglwyddo gwybodaeth, cydweithredu, sefydlu grwpiau cynhyrchwyr a sefydliadau a grantiau gosod ffermwyr ifanc, yn ogystal ag ar gyfer prosiectau LEADER ac ar gyfer gwariant sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd a newid yn yr hinsawdd o dan amrywiol fesurau.

Yn y cyfnod newydd, bydd gan aelod-wladwriaethau / rhanbarthau hefyd y posibilrwydd i ddylunio is-raglenni thematig i roi sylw arbennig o fanwl i faterion fel ffermwyr ifanc, ffermydd bach, ardaloedd mynyddig, menywod mewn ardaloedd gwledig, lliniaru / addasu newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a chadwyni cyflenwi byr. Bydd cyfraddau cymorth uwch ar gael mewn is-raglenni mewn rhai achosion.

Bydd y ddewislen symlach o fesurau yn adeiladu ar y pwyntiau cryf o fesurau sydd ar gael yn y cyfnod cyfredol. Ymhlith pethau eraill, bydd yn ymdrin â:

 1. Arloesi: Bydd y thema allweddol hon (ac yn fwy penodol y Bartneriaeth Arloesi Ewropeaidd arfaethedig ar gyfer Cynhyrchedd a Chynaliadwyedd Amaethyddol - yr "EIP") yn cael ei gwasanaethu gan amrywiol fesurau datblygu gwledig megis "trosglwyddo gwybodaeth", "cydweithredu" a "buddsoddiadau mewn asedau ffisegol" . Bydd yr EIP yn hyrwyddo effeithlonrwydd adnoddau, cynhyrchiant a datblygiad amaethyddiaeth a choedwigaeth allyriadau isel a chyfeillgar i'r hinsawdd. Dylid cyflawni hyn, ymhlith pethau eraill, trwy fwy o gydweithrediad rhwng amaethyddiaeth ac ymchwil er mwyn cyflymu trosglwyddiad technolegol i ffermwyr;
 2. Gwybodaeth - “amaethyddiaeth ar sail gwybodaeth”: Mesurau cryfach ar gyfer Gwasanaethau Cynghori Fferm (hefyd yn gysylltiedig â lliniaru ac addasu newid yn yr hinsawdd, i heriau amgylcheddol ac â datblygu a hyfforddi economaidd);
 3. Ailstrwythuro / buddsoddi / moderneiddio ffermydd: Grantiau ar gael o hyd - weithiau gyda chyfraddau cymorth uwch pan fyddant yn gysylltiedig â'r EIP neu brosiectau ar y cyd;
 4. Ffermwyr ifanc - Gall cyfuniad o fesurau gynnwys grantiau cychwyn busnes (hyd at € 70,000), buddsoddiadau cyffredinol mewn asedau ffisegol, hyfforddiant a gwasanaethau cynghori;
 5. Ffermwyr bach: Cymorth cychwyn busnes hyd at € 15,000 y fferm fach;
 6. Pecyn cymorth rheoli risg: Yswiriant a chronfeydd cydfuddiannol - ar gyfer yswiriant cnwd a thywydd, clefyd anifeiliaid [ar gael ar hyn o bryd o dan Erthygl 68 yn y Golofn 1af] - wedi'i ymestyn i gynnwys opsiwn sefydlogi incwm (a fyddai'n caniatáu talu allan (hyd at 70% o'r colledion) ) o gronfa gydfuddiannol os yw'r incwm yn gostwng 30%);
 7. Grwpiau / sefydliadau cynhyrchwyr: Cefnogaeth i sefydlu grwpiau / sefydliadau ar sail cynllun busnes ac wedi'i gyfyngu i endidau a ddiffinnir fel busnesau bach a chanolig;
 8. Amaeth-amgylchedd - taliadau hinsawdd: Contractau ar y cyd, cyswllt â hyfforddiant / gwybodaeth ddigonol, mwy o hyblygrwydd wrth ymestyn contractau cychwynnol,;
 9. Ffermio Organig: Mesur newydd ar wahân ar gyfer mwy o welededd;
 10. Coedwigaeth: Cefnogaeth gryfach / symlach trwy grantiau a thaliadau blynyddol;
 11. Ardaloedd mynyddig: Ar gyfer ardaloedd mynyddig a thir fferm uwchlaw 62º N, gall symiau cymorth fod hyd at 450 € / ha (wedi cynyddu o 250 € / ha);
 12. Meysydd eraill sy'n wynebu cyfyngiadau naturiol a chyfyngiadau penodol eraill: Amffiniad newydd ar gyfer Ardaloedd â Chyfyngiadau Naturiol (ANC) - gydag effaith o 2018 fan bellaf - yn seiliedig ar 8 maen prawf bioffisegol; mae aelod-wladwriaethau'n cadw hyblygrwydd i ddiffinio hyd at 10% o'u hardal amaethyddol ar gyfer cyfyngiadau penodol i warchod neu wella'r amgylchedd;
 13. Cydweithrediad: Posibiliadau estynedig i gefnogi cydweithredu technolegol, amgylcheddol a masnachol (ee prosiectau peilot, cynlluniau amgylcheddol ar y cyd, datblygu cadwyni cyflenwi byr a marchnadoedd lleol);
 14. Gweithgareddau heblaw am amaethyddiaeth: Grantiau ar gyfer cychwyn a datblygu busnesau micro a bach;
 15. Gwasanaethau sylfaenol ac adnewyddu pentrefi: Gall buddsoddiadau mewn seilwaith band eang ac ynni adnewyddadwy fynd y tu hwnt i adleoli gweithgareddau / trosi adeiladau sydd bellach wedi'u gorchuddio;
 16. ARWEINYDD: Mwy o bwyslais ar godi ymwybyddiaeth a chefnogaeth baratoadol arall ar gyfer strategaethau; hyrwyddo hyblygrwydd ar gyfer gweithredu gyda chronfeydd eraill mewn ardaloedd lleol, hy cydweithredu gwledig-trefol; Bellach bydd NB LEADER yn cael ei ddefnyddio fel y dull cyffredin ar gyfer datblygu lleol dan arweiniad y gymuned gan y Cronfeydd ESI canlynol: yr ERDF, ESF, EMFF ac EAFRD.

4. Rheoliad llorweddol

Rheolaethau: Bydd gofynion rheoli yn cael eu gostwng mewn rhanbarthau lle mae gwiriadau blaenorol wedi dangos canlyniadau da, hy mae'r rheolau yn cael eu parchu'n iawn. Fodd bynnag, bydd angen cynyddu gwiriadau mewn rhanbarthau lle mae problemau.

Gwasanaeth Cynghori ar Ffermydd: Mae'r rhestr o faterion y bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau gynnig cyngor i ffermwyr wedi'i hehangu i gwmpasu, y tu hwnt i draws-gydymffurfio, y taliadau uniongyrchol gwyrdd, yr amodau ar gyfer cynnal a chadw tir sy'n gymwys i gael taliadau uniongyrchol, y Fframwaith Dŵr a Chynaliadwy. Defnyddio Cyfarwyddebau Plaladdwyr, yn ogystal â rhai mesurau datblygu gwledig.

Traws-gydymffurfio: Bydd yr holl daliadau uniongyrchol, rhai taliadau datblygu gwledig a rhai taliadau gwinwydd yn parhau i fod yn gysylltiedig â pharch nifer o ofynion statudol sy'n ymwneud â'r amgylchedd, newid yn yr hinsawdd, cyflwr amaethyddol da tir, safonau iechyd pobl, anifeiliaid a phlanhigion a lles anifeiliaid. Mae'r rhestr wedi'i symleiddio i eithrio rheolau lle nad oes unrhyw rwymedigaethau clir y gellir eu rheoli i ffermwyr. Mae'r cytundeb yn cadarnhau y bydd y Fframwaith Dŵr a'r Cyfarwyddebau Defnydd Cynaliadwy o Blaladdwyr yn cael eu hymgorffori yn y system draws-gydymffurfio ar ôl dangos eu bod wedi'u cymhwyso'n briodol ym mhob aelod-wladwriaeth, a bod rhwymedigaethau i ffermwyr wedi'u nodi'n glir.

Cronfa wrth gefn argyfwng: Bydd cronfa argyfwng yn cael ei chreu bob blwyddyn am swm o € 400 miliwn (ym mhrisiau 2011) trwy gymhwyso disgyblaeth ariannol. Os na ddefnyddir y swm ar gyfer argyfwng bydd yn cael ei ad-dalu i ffermwyr fel taliadau uniongyrchol y flwyddyn ganlynol.

Tryloywder: Bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau ddarparu tryloywder llawn o'r holl fuddiolwyr - ac eithrio'r ffermydd hynny sy'n gymwys ar gyfer y Cynllun Ffermwyr Bach yn yr aelod-wladwriaeth honno. Ar gyfer y ffermydd hyn, darperir y data ond heb yr enw na'r cyfeiriad. Mae hyn yn parchu dyfarniad y Llys ym mis Hydref 2010 yn llawn a nododd nad oedd y rheolau presennol yn parchu rheolau preifatrwydd data ar gyfer pobl naturiol.

Monitro a Gwerthuso'r PAC: Bydd y Comisiwn yn cyflwyno adroddiad cyn diwedd 2018 - a phob 4 blynedd wedi hynny - ar berfformiad y PAC mewn perthynas â'i brif amcanion - cynhyrchu bwyd hyfyw, rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, a chytbwys datblygiad tiriogaethol.

5. Elfennau pellach

Aliniad: O ran gweithredu ymhellach, dynodwyd nifer o faterion yn ymwneud yn benodol â rheoliad y Prif Swyddog Meddygol Sengl fel rhai sy'n ddarostyngedig i'w cymeradwyo o dan Erthygl 43 (3) ac eraill o dan Erthygl 43 (2).

Trefniadau trosiannol: Y nod yw bod yr holl Reoliadau newydd yn dod i rym o 1 Ionawr, 2014 - a gall y Comisiwn nawr ddechrau gweithio ar y rheolau gweithredu ar gyfer Rheoliadau'r Cyngor hyn. Fodd bynnag, o ystyried y paratoad sy'n angenrheidiol, mae'n amlwg eisoes nad oes gan Asiantaethau Talu yr aelod-wladwriaeth ddigon o amser i gael y weinyddiaeth a'r rheolaethau angenrheidiol ar gyfer y system newydd o daliadau uniongyrchol erbyn dechrau'r flwyddyn nesaf (pan fydd y ffurflenni IACS anfon allan at ffermwyr). O ganlyniad, mae'r Comisiwn wedi gwneud cynnig ar wahân y dylid cael blwyddyn bontio ar gyfer Taliadau Uniongyrchol yn 2014. Hynny yw, dim ond o 2015 ymlaen y bydd yr elfennau newydd fel Greening a'r ychwanegiad i Ffermwyr Ifanc yn berthnasol. Yn yr un modd, anogir aelod-wladwriaethau i weithio ar eu rhaglenni Datblygu Gwledig aml-flynyddol, y dylid eu cymeradwyo yn gynnar y flwyddyn nesaf. Fodd bynnag, ar gyfer rhai elfennau blynyddol, megis taliadau amaeth-amgylchedd, dylai rheolau trosglwyddo fod yn berthnasol fel nad oes ymyrraeth yn y math hwn o gynllun.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd