Cysylltu â ni

derbyn yr UE

UE yn dechrau Sefydlogi a Chymdeithas trafodaethau Cytundeb gyda Kosovo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

IMG_6035Heddiw (28 Hydref) bydd trafodaethau'r Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu (SAA) rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Kosovo yn cychwyn yn Pristina. Bydd yr SAA yn cynrychioli’r berthynas gontractiol gynhwysfawr gyntaf rhwng Kosovo a’r UE a charreg filltir bwysig ym mhroses integreiddio Ewropeaidd Kosovo. Ar ôl i'r Comisiwn ystyried fis Ebrill diwethaf fod Kosovo wedi cwrdd â'r holl flaenoriaethau tymor byr a nodwyd yn astudiaeth Ddichonoldeb 2012 (ym meysydd rheolaeth y gyfraith, gweinyddiaeth gyhoeddus, amddiffyn lleiafrifoedd a masnach), penderfynodd y Cyngor ym mis Mehefin 2013 awdurdodi'r agor trafodaethau ar SAA.

Dywedodd y Comisiynydd Ehangu a Pholisi Cymdogaeth Ewropeaidd Štefan Füle: "Gyda dechrau'r trafodaethau SAA, rydym yn troi tudalen newydd yn ein perthynas. Mae'n gydnabyddiaeth glir o'r cynnydd a wnaed gan Kosovo ar ddiwygiadau allweddol a'r ymdrechion sylweddol a gyflawnwyd wrth normaleiddio cysylltiadau â Serbia Nod y Comisiwn yw cwblhau'r trafodaethau hyn yng ngwanwyn 2014, cychwyn y cytundeb drafft yn yr haf ac wedi hynny cyflwyno'r cynnig i'r Cyngor a Senedd Ewrop ddod â'r cytundeb i ben. Bydd y cytundeb yn dod â buddion diriaethol i bob dinesydd o Bellach mae angen i Kosovo ganolbwyntio ar y trafodaethau a thu hwnt. Mae angen i Kosovo gadarnhau ac egluro ei sefyllfa drafod. Mae angen iddo hefyd barhau i weithio ar yr wyth maes blaenoriaeth arall a nodwyd yn ein hastudiaeth ddichonoldeb fel y bydd yn gallu gweithredu'r SAA a chyflawni'r rhwymedigaethau y bydd hyn yn eu cynnwys. Rwy'n hyderus y gall Kosovo gyflawni'r her newydd gyffrous hon yn llwyddiannus. "

Yn dilyn Cytundeb Lisbon, a roddodd bersonoliaeth gyfreithiol i'r Undeb Ewropeaidd, bydd y Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithas yn cael ei gwblhau ar ffurf cytundeb UE yn unig. Bydd y trafodaethau yn cael eu harwain gan y Comisiwn a bydd y darpariaethau ar y ddeialog wleidyddol a'r polisi tramor a diogelwch cyffredin (CFSP) yn cael eu trafod gan Uwch Gynrychiolydd y Polisi Materion Tramor a Diogelwch. Drwy weithredu'r cytundeb bydd yr UE a Kosovo yn sefydlu ardal masnach rydd ddwyochrog yn raddol lle mae gwarantu cydfuddsoddi o ran symud nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf. Bydd Kosovo yn alinio ei ddeddfwriaeth â rheolau'r UE ynghylch cystadleuaeth, caffael cyhoeddus, hawliau eiddo deallusol a diwydiannol, diogelu defnyddwyr ac amodau gwaith. Bydd y Partïon hefyd yn cydweithredu mewn nifer o feysydd megis materion cymdeithasol, addysg, diwylliant, yr amgylchedd ac eraill.

hysbyseb

Ymaelodi

Mae golau gwyrdd ar gyfer #EUAccession yn siarad â #Albania a #FYROM

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i’r Comisiwn Ewropeaidd nodi ei fod yn barod i ddechrau trafodaethau derbyn gydag Albania a Gweriniaeth Iwgoslafia Macedonia (FYROM) o’r diwedd pan fydd yn cyhoeddi ei adroddiadau ehangu ar wledydd Gorllewin y Balcanau yn ddiweddarach yr wythnos hon, yn ysgrifennu Martin Banks.

Bydd y weithrediaeth yn datgelu'r adroddiadau cynnydd disgwyliedig ar Albania, FYROM, Montenegro, Serbia, Bosnia a Herzegovina a Kosovo ddydd Mercher (18 Ebrill).

Mae copi drafft a welir gan y wefan hon yn dweud bod Albania a FYROM yn barod i ddechrau trafodaethau derbyn ffurfiol yr UE.

hysbyseb

Gwnaeth Albania gais am aelodaeth gyntaf ym mis Ebrill 2009 ac mae wedi bod yn ymgeisydd swyddogol am dderbyniad i'r UE ers mis Mehefin 2014.

Mae'r Comisiwn wedi argymell dechrau trafodaethau gyda FYROM bob blwyddyn ers 2009 ond mae cynnydd wedi'i rwystro gan fethiant i ddatrys anghydfod enw hirsefydlog y wlad â Gwlad Groeg.

O ran Albania, dywed adroddiad cynhwysfawr y comisiwn fod diwygio'r weinyddiaeth gyhoeddus "wedi'i gyfuno, gyda'r bwriad o wella ei broffesiynoldeb a'i ddad-feirniadu."

hysbyseb

Cymerwyd camau pellach i “atgyfnerthu annibyniaeth, effeithlonrwydd ac atebolrwydd sefydliadau barnwrol, yn enwedig trwy symud ymlaen wrth weithredu diwygiad cyfiawnder cynhwysfawr."

Rhybuddir Albania y bydd "canlyniadau parhaus, concrit a diriaethol wrth ailbrisio barnwyr ac erlynwyr yn bendant ar gyfer cynnydd pellach."

Ym mis Hydref 2012, argymhellodd y Comisiwn y dylid rhoi statws ymgeisydd yr UE i Albania, yn amodol ar gwblhau mesurau allweddol ym meysydd diwygio gweinyddiaeth farnwrol a chyhoeddus ac adolygu rheolau gweithdrefnau seneddol.

Cydnabyddir cynnydd Albania ar ddiwygiadau cysylltiedig â'r UE a “chynnydd da” wrth ymladd troseddau cyfundrefnol, gyda hyn wedi bod yn allweddol i hyrwyddo proses dderbyn yr UE a dechrau trafodaethau.

Yn y cyfamser, mae FYROM hefyd wedi rhoi hwb i'w gymwysterau aelodaeth o'r UE, meddai'r comisiwn, oherwydd ei fod "i raddau helaeth wedi goresgyn ei argyfwng gwleidyddol dwfn". Mae'n nodi bod "yr ewyllys wleidyddol i symud ymlaen yn amlwg unwaith eto," gan ychwanegu bod "newid cadarnhaol yn y meddylfryd gwleidyddol wedi'i weld ar draws cymdeithas, a'i ddiffyg wedi bod yn rhwystr mawr i ddiwygiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. "

Ers etholiadau cenedlaethol ym mis Mai y llynedd, bu’n rhaid i’r llywodraeth newydd oresgyn darnio gwleidyddol dwfn a gosod y wlad yn ôl ar y trywydd iawn tuag at drafodaethau derbyn yr UE.

Ychwanegodd Brwsel, serch hynny, fod “y diwygiadau strwythurol angenrheidiol yn broses hir a fydd yn cymryd blynyddoedd ac na ellir dadwneud difrod y blynyddoedd diwethaf dros nos”.

Mae heriau sylweddol wrth feithrin cymodi a chryfhau'r rheol gyfreithiol yn parhau i fodoli.

Mae gan chwe gwlad Gorllewin y Balcanau - Albania, FYROM, Montenegro, Serbia, Bosnia a Herzegovina a Kosovo - bob un ddyheadau i ymuno â'r UE ac mae pob un ar gam gwahanol o'r broses, meddai'r comisiwn.

Yn ôl yr adroddiadau cynnydd sydd i’w cyhoeddi’r wythnos hon, mae Montenegro, a oedd gynt yn cael ei ystyried yn ymgeisydd blaenllaw ar gyfer derbyn, yn dal i orfod cael “gwaith pellach i gydgrynhoi ymddiriedaeth yn y fframwaith etholiadol”.

Dechreuodd sgyrsiau yn 2012 ac mae wedi agor 30 allan o'r 33 o benodau y mae'n rhaid i wledydd derbyn eu cau o dan reolau derbyn yr UE. Mae wedi gorffen trafodaethau ar dair o'r 30 pennod a agorwyd. Mae'r system gyfiawnder hefyd yn cael ei beirniadu gyda'r Comisiwn yn nodi "mae angen i'r system rheolaeth-gyfraith gyfan sicrhau mwy o ganlyniadau bellach" ac "na wnaed unrhyw gynnydd yn yr ardal rhyddid mynegiant ".

Ar gyfer Serbia, dywed y comisiwn y bu rhywfaint o gynnydd mewn rhai meysydd, gan gynnwys y system farnwrol, diwygio gweinyddiaeth gyhoeddus a'r frwydr yn erbyn llygredd. Mae wedi agor 12 pennod ond dywed y comisiwn "er bod cynnydd wedi'i wneud ar reolaeth y gyfraith, mae angen i Serbia gryfhau ei ymdrechion a sicrhau mwy o ganlyniadau".

Yn benodol, mae hyn yn cyfeirio at "greu amgylchedd galluogi ar gyfer rhyddid mynegiant, wrth gryfhau annibyniaeth ac effeithlonrwydd cyffredinol y system farnwrol, ac wrth wneud cynnydd cynaliadwy yn y frwydr yn erbyn llygredd a throseddau cyfundrefnol".

Mae'r drafft, sy'n ystyried y broses ddiwygio ym mhob un o chwe gwlad y Balcanau, yn nodi bod pob un yn “cyflawni” ar wahanol feini prawf, gan gynnwys rheolaeth y gyfraith, y frwydr yn erbyn llygredd a diwygio cyfiawnder.

“O ystyried natur gymhleth y diwygiadau angenrheidiol, mae'n broses tymor hir,” mae'n derbyn, gan ychwanegu “mae'n bwysig cydnabod nad yw'r negodiadau derbyn - hyd yn oed - wedi dod i ben ynddynt eu hunain. Maent yn rhan o broses foderneiddio a diwygio ehangach. ”

Mae'r adroddiad yn dweud bod y comisiwn yn dymuno rhoi “neges gref o anogaeth” i'r Balcanau Gorllewinol i gyd ac yn “arwydd o ymrwymiadau'r UE i'w dyfodol Ewropeaidd”.

Mae'n rhybuddio, meddwl, mai mynd i'r afael â diwygiadau ym maes rheolaeth y gyfraith, hawliau sylfaenol a llywodraethu da yw'r mater “pwysicaf” i'r chwe gwlad o hyd.

Mae'n mynd ymlaen: “Mae angen i lywodraethau gwledydd yr ehangiad gofleidio'r diwygiadau angenrheidiol gan eu gwneud yn rhan annatod o'u hagenda wleidyddol, nid oherwydd bod yr UE yn gofyn amdano ond oherwydd ei fod er lles eu dinasyddion . ”

Parhau Darllen

Ymaelodi

ASE cyhuddo gwrthblaid #Albanian bloc derbyn yr UE

cyhoeddwyd

on

albania ueAelod uwch o Senedd Ewrop wedi cyhuddo brif wrthblaid Albania o effeithiol blocio diwygiadau ystyried yn eang fel rhai hanfodol wrth gadw uchelgeisiau derbyn yr UE y wlad yn fyw, yn ysgrifennu Martin Banks.
aelod canol-dde Slofacia Eduard Kukan yn feirniadol iawn o'r sefyllfa bresennol o Albania yn Democratic Party (DP) a oedd, rhybuddiodd, bygwth derail ddechrau ei drafodaethau derbyn yr UE.
Mae ei ymosodiad geiriol wedi ychwanegu cyseiniant am fod y gwrthwynebiad DP yn aelod sylwedydd o Plaid y Bobl Ewropeaidd, a elwir hefyd yn y Democratiaid Cristnogol, y mae Kukan yn aelod blaenllaw.
Mae'r wlad fechan Balkan o 3 miliwn o bobl wedi bod yn ymgeisydd i ymuno â'r UE ers 2014 - ac yn gobeithio lansio trafodaethau derbyn eleni
Mae Brwsel wedi annog Albania i gynyddu cyflymder diwygio barnwrol ac mae llywodraeth bresennol y Blaid Sosialaidd yn ceisio cyflwyno diwygiad cyfiawnder allweddol.
Fodd bynnag, mae ei weithrediad yn cael ei rwystro gan y DP, er mawr chagrin y gymuned ryngwladol, gan gynnwys yr UE.
Gyda hyn o bryd DP foicotio y senedd Albanian, mae'r cyfyngder hefyd wedi bwrw ansicrwydd ynghylch etholiadau cenedlaethol ym mis Mehefin.
Mewn cyfweliad, dywedodd Kukan wrth y wefan hon, "Rwy’n llwyr gefnogi pob ymdrech, sy’n arwain at weithredu’r diwygiad cyfiawnder. Rwyf wedi galw sawl gwaith ar wleidyddion yn Albania i fwrw ymlaen â sefydlu’r cyrff fetio a dechrau gyda gweithredu’r diwygiad. ”
Dywedodd Kukan, mae'r rapporteur cysgod EPP ar gyfer y ffeil Albania yn y senedd, "Mae amser yn hanfodol yma. Rwyf hefyd yn galw dro ar ôl tro ar y gwrthwynebiad i reassume eu gwaith yn y senedd er mwyn symud ymlaen â'r diwygio ac yn gwneud yr holl baratoadau angenrheidiol ar gyfer yr etholiadau sydd i ddod. "
Ychwanegodd ASE yr EPP, aelod o ddirprwyaeth y Senedd i Albania, “Byddaf yn ailadrodd fy hun eto gan ddweud y dylai brwydrau gwleidyddol ddigwydd mewn systemau democrataidd yn fframwaith sefydliadau a grëwyd at y diben hwn."
Mae ei sylwadau yn cael eu cymeradwyo gan yr Almaen Sosialaidd Knut Fleckenstein Fleckenstein, sydd yn rapporteur Senedd Ewrop ar y ffeil Albaneg, a ddywedodd, "Ni allaf farnu a yw'r ymgais i atal y diwygio barnwrol yw'r cymhelliant ar gyfer y swydd DP bresennol. Fodd bynnag, mae diwygio barnwrol blocio yn bendant yn ganlyniad iddo, gan na all y Senedd Albanian fwrw ymlaen â sefydlu'r comisiynau fetio. "
Meddai, "Mae'r broses fetio yn hanfodol i hygrededd ac effeithiolrwydd y farnwriaeth reform.Since haf 2014 Albania wedi bod yn ymgeisydd derbyn yr UE ac ers hynny mae wedi bod yn gwneud cynnydd cyson. Mabwysiadu diwygio barnwrol-eang yn garreg filltir ar lwybr Albania tuag at ymuno â'r UE a dod yn wlad fodern. Llai o lygredd, troseddau llai trefnus, yn hanfodol ar gyfer bywyd bob dydd yn Albania. "
Fleckenstein, dirprwy arweinydd y Grŵp Cynghrair Blaengar y Sosialwyr a'r Democratiaid yn Senedd Ewrop, aeth ymlaen, "Fodd bynnag, ni ddylem roi oddi ar y penderfyniad ar ddechrau trafodaethau derbyn dro ar ôl tro."
sylwadau pellach yn dod o Susanne Melior, un arall Almaeneg Sosialaidd ASE, sy'n dweud y dylai Albania cam i fyny y cyflymder y diwygio barnwrol, gan fod hyn yn 'allweddol' i gychwyn trafodaethau derbyn UE.
Dywedodd Melior, aelod o ddirprwyaeth y Senedd i Albania, “Rwy’n rhannu barn Knut Fleckenstein ar y mater hwn (blocio diwygio’r farnwriaeth).”
gweithredu Credadwy y diwygio cyfiawnder yn hanfodol i hyrwyddo proses derbyn yr UE a dechrau trafodaethau, mae'n credu.
Mae hyn yn unol â phenderfyniad a fabwysiadwyd gan y Senedd ym mis Chwefror a oedd yn dweud, "ASEau yn croesawu'r cynnydd Albania ar ddiwygiadau-ymwneud â'r UE ac ymdrechion pellach i ddiwygio'r sector barnwrol. Tra eithrio troseddwyr troseddol o swydd gyhoeddus, amddiffyn chwythwr chwiban-a chynlluniau i ail-werthuso barnwyr, erlynwyr a chynghorwyr cyfreithiol yn gamau addawol ymlaen, ASEau yn parhau i bryderu am gyfiawnder dethol, llygredd, hyd cyffredinol achos barnwrol ac ymyrraeth wleidyddol mewn ymchwiliadau ac achosion llys. "
Mae'r penderfyniad ar Albania, a gymeradwywyd gan pleidleisiau 546 85 i, yn nodi pwysigrwydd y diwygio cyfiawnder, gynnydd da wrth ymladd troseddu cyfundrefnol a llygredd, a chynnal etholiadau rhydd a theg ym mis Mehefin.
Daeth y llywodraeth Blaid Sosialaidd ar hyn o bryd i rym mewn i 2013 â mandad cryf i lanhau'r llysoedd, cael gwared barnwyr llygredig ac erlynwyr. Roedd cytundeb cyffredinol bron fod hyn yn hanfodol. Gwnaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn glir mai hwn oedd yr un problemau olaf yn sefyll yn y ffordd o trafodaethau derbyn. "Albania wedi cyflawni holl ofynion eraill ar gyfer cychwyn y trafodaethau aelodaeth a'r unig ofyniad sydd eto i'w cyflawni yn y diwygio hwn ar waith," dywedodd y Comisiwn swyddogol ym mis Tachwedd 2015.

Wyth mis yn ôl, cyflwynodd y llywodraeth gynllun diwygio drafft. Cafodd y cynllun ei ddrafftio gan arbenigwyr allanol, mewn ymgynghoriad agos ag awdurdodau cyfreithiol yr UE a'r Unol Daleithiau. Rhagwelir proses i filfeddyg y cymwysterau a chymwysterau o bob farnwyr ac erlynwyr.

Mae'r gwrthwynebiad Blaid Ddemocrataidd canol-dde yn gwrthwynebu, bron o'r cychwyn. Cyfaddawdu yn cael cynnig, gan gynnwys cynrychiolaeth gyfartal ar y gwahanol gyrff a fyddai'n cael ei sefydlu i oruchwylio'r system fetio a phenodiadau newydd. O ganlyniad, mae'r ddeddfwriaeth ddiwygio ei gymeradwyo gan y senedd Albanian ym mis Gorffennaf, gyda chefnogaeth y gwrthbleidiau.

hysbyseb

Ond yn awr y DP yn gwrthwynebu eto ac â'i chynrychiolaeth 50 cant ar y cyrff dan sylw diwygio, mae wedi bod yn gallu atal unrhyw gynnydd pellach. Ar hyn o bryd mae'n cael ei foicotio arddangosiadau senedd ei hun, wedi trefnu ac mae bellach yn mynnu bod y llywodraeth ymddiswyddo, er gwaethaf etholiadau newydd a drefnwyd ym mis Mehefin.

Yn ddiweddar cyhuddwyd arweinydd DP Lulzim Basha, sy'n gwadu rhwystro'r diwygiad cyfiawnder, o annog trais ar ôl galw "ar ddinasyddion i ymateb yn dreisgar yn erbyn sefydliadau'r wladwriaeth." Os ceir ef yn euog; gallai dreulio hyd at dair blynedd y tu ôl i fariau.

hysbyseb
Parhau Darllen

ehangu'r

#Moldova Argyfwng yn bygwth ei gymwysterau Undeb Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

argyfwng Moldovasn

Mae'n wlad tlotaf Ewrop ac o bosib ei fwyaf llygredig. Moldova, gwlad fach ond hanfodol yn Nwyrain Ewrop, yn wynebu etholiadau allweddol mis Hydref a hefyd porthladdoedd gobeithion, er yn wan, o ymuno â'r UE. Ond byddai'r rhan fwyaf yn cytuno bod ei flaenoriaeth gyntaf yn gorwedd mewn mannau eraill - glanhau beth fyddai rhan fwyaf yn dweud yn system hollol llygredig.

Ysgrifennu yn y Adolygiad Busnes Ewropeaidd, Dywed Martin Banks "Ddwy flynedd yn ôl fe gafodd yr Ewrop gyfan ei syfrdanu gan ganlyniad yr“ helfa frenhinol ”drasig. Arweiniodd at ladd y dyn busnes ifanc yn ddamweiniol a’r ymdrechion digywilydd dilynol ar ran erlynydd cyffredinol y wlad, Corneliu Gurin i cuddio’r digwyddiad o lygaid y cyhoedd. Gorfodwyd hyd yn oed swyddogion yr UE i wneud sylwadau ar y digwyddiad gan feirniadu llywodraeth Moldofa am ei “hymddygiad an-Ewropeaidd”.

hysbyseb

Ni ddylai'r hela ei hun hyd yn oed wedi bod yn cymryd lle fel y cafodd ei drefnu mewn ardal gyfyngedig mewn parc naturiol.

Ond yr achos hwnnw troi allan dim ond y rhan fach o fynydd iâ enfawr o lygredd afflicting yr elît dyfarniad Moldovan fod.

Sgandal arall yw “lladrad y ganrif” fel y’i gelwir - sydd dros ddwy flynedd yn parhau yn ansefydlog hyd heddiw - pan mewn datblygiad rhyfeddol, canfu cyrff rheoli’r wladwriaeth yn sydyn fod 1 bln o ddoleri o arian y wladwriaeth wedi diflannu’n ddirgel o’r prif Banca de Economii.
Mae'r wasg a'r cyfryngau Ewropeaidd a rhyngwladol sy'n ymroddedig sylw manwl o'r lladrad.

hysbyseb

Y byddai swm mor enfawr yn cael ei ddwyn gan swyddogion y wladwriaeth a oligarchs o system banc gwlad ysgogodd lawer i ddod i'r casgliad bod Moldofa wedi cael ei ddal yn syml gan wleidyddion a oligarchs llygredig.

Byddai llawer yn honni bod y prif berson cyfrifol yn dal i fod yn gyffredinol, sef busnes Vladimir Plahotniuc, y person mwyaf pwerus yn Moldofa.

Yn ddiweddar, mae’r Moldofiaid wedi euogfarnu eu cyn-brif weinidog Vlad Filat a’i ddedfrydu i naw mlynedd yn y carchar am ei ran honedig yn y drosedd, ond mae llawer yn amau ​​mai ef yw’r ffigwr go iawn y tu ôl i’r lladrad yn hytrach na “gafr bwch”.

Nid gelwir Plahotnuic pren mesur gysgod o Moldova am ddim ac mae llawer o bobl yn honni ei fod ef, nid Filat, oedd y prif fuddiolwr y tu ôl i'r trosedd.

Nid dyna'r cyfan. Mae yna hefyd achos y busneswr amlwg o Moldovan / Rwmania Ilan Shor y dywedir ei fod hefyd yn gysylltiedig â lladrad y banc. Dim ond un drosedd y mae Shor - un o’r dynion sydd yng nghanol yr honiadau - wedi’i gyhuddo - cam-drin swydd tra’n gyfrifol am Banca de Economii. Soniwyd am strwythurau ariannol Moldofaidd a reolir gan Shor yn Adroddiad gwarthus Kroll - cwmni archwilio a diogelwch ariannol a gyflogwyd gan lywodraeth Moldofa i ymchwilio i’r achos. Ond mae llawer o'r farn mai gwystl a gymerwyd gan Plahotniuc yw Ilan Shor i warantu unwaith na fydd ei bartner agos yn gollwng unrhyw wybodaeth sensitif dramor (er enghraifft yn Rwmania lle mae'n ceisio cael ei thrin i'w herlyn ymhellach) a allai daflu cysgod ar Plahotniuc .

Mae rhai digwyddiadau eraill sy'n peri pryder, gan gynnwys y ffaith bod rhai pobl a allai fod wedi rhoi tystiolaeth mewn cysylltiad â'r lladrad eu lladd yn ddiweddar. Dywedodd Ffynonellau Lleol fod rhai tystion allweddol wedi "marw yn rhyfedd" yn ddiweddar - un ohonynt yn AS Ion Butmalay yn ogystal â nifer o bobl o'r personél Banc y National o Moldova. Hefyd, mae rhai ffeiliau banc pwysig sy'n cynnwys gwybodaeth ariannol hanfodol yn cael eu colli mewn tân. Mikhail Gofman, cyn swyddog y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer ymladd llygredd, bellach yn destun ymchwiliad am ei ddatganiadau i'r wasg am bosibl cynnwys rhai swyddogion y wladwriaeth uchel-ranking mewn cynlluniau llygredd a arweiniodd at y lladrad.

Mae hynny wedi arwain llawer i awgrymu bod Plahotniuc a'i gymdeithion wedi ceisio dim ond i ddinistrio holl dystiolaeth o'i a'u rhan.

Mae wedi arwain at y casgliad cyffredinol bod angen i'r wlad yn wael i gael gwared ei hun o rheol Plahotniuc, yr aelod uchel ranking y Blaid Ddemocrataidd, ac mae'r gwleidyddion llygredig sy'n ymddangos i fod yn fwy na pharod i ddilyn yn ei sgil.
Fel Dr Theodore Karasik, y Sefydliad Lexington, meddai Plahotniuc yn "kingmaker wleidyddol wedi dal y wladwriaeth Moldovan".

Ef, ac eraill, yn dadlau bod Moldofa yn gyflwr llygredig lle mae swyddogion uchaf gan gynnwys y pennaeth y llywodraeth, torri deddfau ar ewyllys.

Mae'n hollol amlwg bod yr achos hwn yn ei ben ei hun o hyd yn mynnu ymchwiliad trylwyr dan oruchwyliaeth rhyngwladol agos.

Dywed Karasik ac arbenigwyr tramor eraill nad yw Moldofa wedi dangos “dim cynnydd” wrth ymladd yn erbyn llygredd a bod y “pŵer y tu ôl i’r orsedd” - Plahotniuc - yn meddiannu swyddi swyddogol allweddol ac, i bob pwrpas, yn rheoli’r wlad ar hyn o bryd.

Yr unig ateb, yn ôl y sôn, yw cael gwared Plahotnuic, dim ond oligarch y wlad, o'r arena wleidyddol ac economaidd yn gyfan gwbl.

Gweriniaeth ôl-Sofietaidd fach yw Moldofa sydd wedi'i lleoli rhwng yr Wcrain a Rwmania. Mae'r wlad yn cael ei hystyried yn un o'r tlotaf yn Ewrop ond, er gwaethaf hyn, mae'n adnabyddus am ei chais cryf i ddod yn agosach fyth at yr UE. Gan ei fod yn rhan o bolisi dadleuol Cymdogaeth Ddwyreiniol yr UE, galwyd Moldofa ar un adeg yn 'stori llwyddiant' am ei hymdrechion i ddiwygio'r economi yn ogystal â'r amgylchedd cymdeithasol a gwleidyddol (gyda chymorth cronfeydd Ewropeaidd).

Ond, ar gyfer yr holl hynny, Moldofa yn dal i ystyried yn eang yn wlad llygredig iawn sy'n cael ei rheoli gan wleidyddion a oligarchs llygredig eto, ar yr un pryd, yn ymddangos i gael eu ffafrio yn rhyfedd gan Ewrop yn ystod y bwriad i ddilyn ei lwybr o integreiddio Ewropeaidd.

Mae hyn yn yr un Moldova, dylid nodi, a safle 103 168 allan yn y mynegai llygredd 2015 Tryloywder Rhyngwladol.

Mae mudiad protest cymharol newydd, Urddas a Gwirionedd, dweud ei fod eisiau atebion gan wleidyddion cyn yr etholiadau ym mis Hydref. Mae'n eisiau gwybod sut y gallai'r sefyllfa fod wedi dod yn gwreiddio'n mor ddwfn ac yn dweud bod y swyddogion a fethodd i atal rhaid ei gosbi.

Dywedodd siaradwr y senedd, Andrian Candu, "Mae yna siom. Siom yn y dosbarth gwleidyddol cyfan. Siom bod pethau'n aros fel y maen nhw oherwydd ein bod ni'n methu ag adeiladu sefydliadau swyddogaethol. Felly dylai'r elit gwleidyddol gael yr alwad ddeffro hon."

Fe allai’r argyfwng, meddai, hyd yn oed effeithio ar ymdrechion Moldofa i ddod yn agosach at yr Undeb Ewropeaidd.

"Rydyn ni'n agos iawn at siomi ein partneriaid rhyngwladol. Os na fyddwn ni'n newid o negeseuon i weithredoedd go iawn, yna rydyn ni dan y risg o golli ein hygrededd yn llwyr."

Accoding i ffynonellau wrthblaid "system y wladwriaeth gyfan angen gosod."

Ond i lawer o bobl ar strydoedd Chisinau, y hygrededd eisoes yn cael ei golli.

Yn yr amgylchedd gwenwynig, buddugoliaeth ym mis Hydref gan Plahotnuic neu ei gymdeithion, cyfnodau trafferth gyfer yr Unol Daleithiau a diddordebau UE.

Mae'r IMF wedi rhoi credydau enfawr i Moldova yn unig i weld cronfeydd banc rhyfedd diflannu. Ar y pwynt hwn, gellid dadlau na ddylai'r IMF ddarparu'r gyfran nesaf hyd nes y tryloywder yn cael ei wella a mesurau anticorruption yn cael eu cymryd.

Yn ôl Dr.Karasik “fe ddylai’r UE, a’r Unol Daleithiau, gefnogi etholiadau arlywyddol a seneddol glân ym Moldofa”. Mae hynny'n golygu, “dim gwleidyddion rhyfedd, fel Plahotnuic, i fod yn ymgeiswyr hyfyw ar gyfer y prif swyddfeydd cyhoeddus”.

Gall Moldova wneud yn well.

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd