Cysylltu â ni

cloud cyfrifiadurol

Comisiwn Ewropeaidd yn cymryd naid i roi hwb i cyfrifiadura cwmwl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cysyniad cyfrifiadura cwmwlHeddiw (28 Hydref) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu grŵp arbenigol i weithio ar delerau diogel a theg ar gyfer contractau cyfrifiadura cwmwl, ar sail offeryn dewisol. Yr amcan yw nodi arferion gorau ar gyfer mynd i'r afael â phryderon defnyddwyr a chwmnïau bach, sy'n aml yn ymddangos yn amharod i brynu gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl oherwydd bod contractau'n aneglur. Mae'r Grŵp Arbenigol yn rhan o ymdrech y Comisiwn i wella ymddiriedaeth mewn gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl a datgloi eu potensial i hybu cynhyrchiant economaidd yn Ewrop. Mae'n un o'r camau allweddol o dan Strategaeth Cyfrifiadura Cwmwl y Comisiwn, a fabwysiadwyd y llynedd (IP / 12 / 1025, MEMO / 12 / 713ac mae i fod i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â chymylau sy'n mynd y tu hwnt i'r Gyfraith Gwerthiant Ewropeaidd Cyffredin sy'n cael ei thrafod ar hyn o bryd (MEMO / 13 / 792).

"Yn y Cyngor Ewropeaidd yr wythnos diwethaf, galwodd arweinwyr yr UE am weithredu i helpu i greu marchnad sengl ar gyfer cyfrifiadura cwmwl. Mae'r Comisiwn yn cyflawni ei ran. Gallai gwneud defnydd llawn o'r cyfleoedd a gyflwynir gan gyfrifiadura cwmwl greu 2.5 miliwn o swyddi ychwanegol yn Ewrop ac ychwanegu tua 1% y flwyddyn i gynnyrch mewnwladol crynswth yr UE erbyn 2020, ”meddai Is-lywydd Comisiynydd Cyfiawnder yr UE Reding." Rydym yn gofyn i arbenigwyr ddarparu set gytbwys o delerau contract i ddefnyddwyr a busnesau bach a chanolig eu maint ddefnyddio gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl. gyda mwy o hyder. Mae ymddiriedaeth yn fanciadwy - mae angen i ddinasyddion allu ymddiried bod y gwasanaethau maen nhw'n eu defnyddio yn deg ac yn ddibynadwy. "

Mae'r grŵp arbenigol ar gyfrifiadura cwmwl yn cynnwys cynrychiolwyr o ddarparwyr gwasanaethau cwmwl, defnyddwyr a busnesau bach a chanolig, academyddion a gweithwyr proffesiynol cyfreithiol (gweler yr Atodiad). Mae'r cyfarfod cyntaf wedi'i drefnu ar gyfer 19 Tachwedd 20-2013 a disgwylir i'r grŵp adrodd yn ôl yn y gwanwyn 2014. Bydd y mewnbwn yn bwydo i mewn i bapur polisi sy'n lansio ymgynghoriad cyhoeddus eang ar ffyrdd posibl ymlaen ar gontractau cyfrifiadura cwmwl ar gyfer defnyddwyr a busnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Cefndir

Ar 27 Medi 2012, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd strategaeth ar gyfer 'Rhyddhau potensial cyfrifiadura cwmwl yn Ewrop' (IP / 12 / 1025, MEMO / 12 / 713). Cynlluniwyd y strategaeth i gynyddu'r defnydd o gyfrifiadura cwmwl ar draws yr economi. Mae'r Grŵp Arbenigol yn rhan allweddol o'r strategaeth hon ac ymdrechion y Comisiwn i roi hwb pellach i'r Farchnad Sengl Ddigidol. Mae'n adeiladu ar fentrau deddfwriaethol eraill a gyflwynwyd eisoes megis diwygio diogelu data'r UE (MEMO / 13 / 923) a'r Gyfraith Gwerthu Ewropeaidd Dewisol arfaethedig (MEMO / 13 / 792).

Mae'r grŵp arbenigwyr yn gyfrifol am helpu'r Comisiwn i archwilio ffyrdd o wella'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer contractau cyfrifiadura cwmwl ar gyfer defnyddwyr a busnesau bach a chanolig (IP / 13 / 590, er mwyn cryfhau hyder defnyddwyr a busnesau bach a chanolig wrth ddefnyddio contractau cyfrifiadura cwmwl.

hysbyseb

Mae 'cyfrifiadura cwmwl' yn cyfeirio at storio data (megis ffeiliau testun, lluniau a fideo) a meddalwedd ar gyfrifiaduron anghysbell, y mae defnyddwyr yn eu cyrchu dros y rhyngrwyd ar y ddyfais o'u dewis. Mae hyn yn gyflymach, yn rhatach, yn fwy hyblyg ac o bosibl yn fwy diogel nag atebion TG ar y safle. Mae llawer o wasanaethau poblogaidd fel Facebook, Spotify ac e-bost ar y we yn defnyddio technolegau cyfrifiadura cwmwl ond daw'r buddion economaidd go iawn trwy ddefnydd eang o atebion cwmwl gan fusnesau a'r sector cyhoeddus.

Mae strategaeth Cyfrifiadura Cwmwl y Comisiwn yn cynnwys tri cham gweithredu allweddol, ac mae un ohonynt yn anelu at nodi telerau ac amodau contract diogel a theg ar gyfer contractau cyfrifiadura cwmwl. Gall telerau contract enghreifftiol helpu i hwyluso trefniadau cytundebol rhwng darparwyr gwasanaeth cyfrifiadura cwmwl a defnyddwyr a chwmnïau bach. Gallant hefyd hwyluso cymhwyso rheolau diogelu data'r UE i'r graddau eu bod yn berthnasol i gontractau cyfrifiadura cwmwl.

Cynigion diwygio diogelu data'r Comisiwn Ewropeaidd, a gefnogwyd yr wythnos diwethaf gan fwyafrif llethol yn Senedd Ewrop (MEMO / 13 / 923), bydd hefyd yn sefydlu fframwaith a fydd yn helpu i annog datblygu gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl. Byddai mabwysiadu'r diwygiad diogelu data yn gyflym yn cefnogi datblygiad y farchnad sengl ddigidol, ac yn helpu i sicrhau y bydd defnyddwyr a busnesau bach a chanolig yn elwa'n llawn o dwf mewn gwasanaethau digidol ac mewn cyfrifiadura cwmwl.

Gyda'r cynnig ar gyfer Cyfraith Gwerthu Gyffredin Ewropeaidd, mae'r Comisiwn eisoes wedi dechrau gwella'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer contractau cyfrifiadura cwmwl (MEMO / 13 / 792). Bydd Cyfraith Gwerthiannau Cyffredin Cyffredin yn sefydlu cyfraith gwerthiant ddewisol ar draws yr UE, gan gynnwys rheolau teg a chytbwys, y bydd defnyddwyr a busnesau bach a chanolig yn gallu eu defnyddio wrth brynu cynhyrchion digidol fel cerddoriaeth neu feddalwedd trwy eu lawrlwytho o'r cwmwl. Bydd y grŵp arbenigol yn gwneud gwaith cyflenwol penodol ar gyfer y materion hynny sydd y tu hwnt i'r Gyfraith Gwerthiannau Ewropeaidd Cyffredin er mwyn sicrhau y gellir cynnwys cwestiynau cytundebol eraill sy'n berthnasol i wasanaethau cyfrifiadura cwmwl hefyd, gan offeryn dewisol tebyg.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Gwybodaeth Busnes

#WelshSiliconValleys - Bydd cyllid yn y dyfodol yn angori cenhedlaeth newydd o gwmnïau seiberddiogelwch yn #Wales

cyhoeddwyd

on

Bydd cyllid newydd yn helpu i sicrhau lle Cymru fel cartref arweinwyr technoleg y dyfodol. Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, wedi cyhoeddi £ 250,000 yng nghyllid Llywodraeth Cymru i helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o gwmnïau technoleg Cymru, yn ystod ei hymweliad chwe diwrnod â Gogledd America.

Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol

Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol

Mae llywodraeth Cymru wedi addo’r gefnogaeth i baru cychwyniadau seiber cronfa sy’n graddio allan o ganolbwynt technoleg Alacrity Foundation yng Nghasnewydd, sydd â’r nod o feithrin arweinwyr uwch-dechnoleg newydd trwy ei rhaglen dechnoleg, gan ddarparu hyfforddiant busnes ymarferol, sgiliau meddalwedd a graddedigion mentora - fel rhan o gwrs arddull “boot camp” 15 mis.

hysbyseb

Bydd y cronfeydd newydd yn helpu hadau i ariannu cwmnïau seiberddiogelwch newydd sy'n graddio o Alacrity.

Mae'r cyllid newydd yn dilyn mwy na £ 3.7 miliwn a ddarparwyd i Alacrity gan Lywodraeth Cymru, ochr yn ochr â chyllid cyfatebol gan Wesley Clover a Sefydliad Waterloo, er 2011 i greu cychwyniadau technoleg newydd yng Nghymru. Gyda hyd at £ 5m arall o arian cyfatebol Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hadu’r cwmnïau newydd hynny i’w helpu i dyfu a ffynnu yng Nghymru.

Cyhoeddodd y Gweinidog y cyllid newydd yn dilyn cyfarfod gyda’r dyn busnes technoleg o Gymru, Syr Terry Matthews, cadeirydd Wesley Clover International, a’r Athro Simon Gibson, cadeirydd Sefydliad Alacrity.

hysbyseb
Syr Terry Matthews & Eluned Morgan AC

Syr Terry Matthews & Eluned Morgan AC

Wrth siarad yn ystod ei hymweliad, dywedodd y gweinidog: “Mae’r cyllid hwn yn ymrwymiad pellach gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod Cymru’n parhau i fod yn gartref cryf i’n sector technoleg, sy’n werth £ 8.5 biliwn - ac yn tyfu.

“Bydd gan y rhai sy’n graddio o’r rhaglen entrepreneuriaeth yr holl botensial a’r holl sgiliau sydd eu hangen i fod yn arweinwyr cwmnïau technoleg hynod lwyddiannus yng Nghymru.

“Rydyn ni, wrth gwrs, eisiau gweld y dalent honno’n cael ei meithrin a’i haddysgu yng Nghymru, ac rydyn ni am weld eu sgiliau a’u dyfeisgarwch yn cael eu cyflogi er budd busnesau Cymru.

“Dyna pam rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad sydd gyda ni - rydyn ni am sicrhau bod cefnogaeth ar waith i helpu graddedigion Alacrity i wneud eu marc ar y byd technoleg.

“Mae gennym ni sector technolegol a seiberddiogelwch anhygoel o gryf yng Nghymru, ac mae help rhaglenni fel Sefydliad Alacrity yn hanfodol er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i gynnal a chefnogi cwmnïau sy'n gweithio ar flaen y gad ym maes technoleg.”

Parhau Darllen

Busnes

Hone Eich Sgiliau Technegol sydd eu hangen arnoch ar gyfer Arholiad CompTIA CAS-003 gyda #Prepaway

cyhoeddwyd

on

Mae CASP + CompTIA yn wahanol ar ei ben ei hun. Mae'n nod unigryw sy'n anelu at weithwyr proffesiynol arbenigol sydd eisiau dilyn rôl yr ymarferydd diogelwch. Yn unol â hynny, mae CASP +, neu Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA +, yn darparu ar gyfer yr arbenigwyr sydd wedi syfrdanu gyrfa nodedig yn y diwydiant TG.

Mae'r ardystiad lefel uwch hwn wedi bod yn gwneud tonnau yn y maes seiberddiogelwch oherwydd ei amcanion hollgynhwysol sy'n hybu ystod o sgiliau technegol. Yn y pen draw, mae ymarferwyr diogelwch yn helpu busnesau rhag seiber-fygythiadau cyson.

hysbyseb

Pam mae CASP +, yn wahanol i bob ardystiad arall?

Oeddech chi'n gwybod mai CASP +, trwy ei arholiad CAS-003, yw'r unig ardystiad ymarferol ac wedi'i seilio ar berfformiad ar gyfer ymarferwyr? Gyda'i darged eithaf unigryw, dim ond nifer cyfyngedig o arbenigwyr TG all gael gafael ar yr achrediad CompTIA nodedig hwn. O ganlyniad, ni allwch sefyll yr arholiad os ydych chi'n gem TG newydd gyda gwybodaeth gyfyngedig neu weithiwr TG wedi'i bobi gyda phrofiadau ychydig flynyddoedd. Dim ond gweithwyr proffesiynol profiadol sydd ag o leiaf ddeng mlynedd o brofiad gweinyddu TG ac o leiaf gefndir cefndir technegol ymarferol 5 sy'n gallu cael yr ardystiad mawreddog hwn.

Yn wahanol i ardystiadau lefel arbenigol eraill, mae CASP + yn canolbwyntio ar harneisio arbenigwyr diogelwch sydd â sgiliau ymarferol. Felly, nid yn unig y mae'r arbenigwyr arbenigol hyn yn nodi'r strategaethau a'r fframweithiau seiberddiogelwch y mae angen eu cychwyn ond maent hefyd yn gweithredu'r datrysiad gorau gan ddefnyddio'r safonau hynny. Gan fod hyn yn canolbwyntio ar ymarferwyr - nid rheolwyr na gweithwyr proffesiynol TG eraill - mae CASP + yn denu'r rhai sy'n bwriadu datblygu eu sgiliau cybersecurity yn gynhwysfawr. Prepaway.com.

Beth yw ystyr arholiad CAS-003?

Mae ei arholiad ardystio, CAS-003, yn arholiad 165-munud sy'n cynnwys cwestiynau yr un mor galed 90 wedi'u rhannu'n aml-ddewis a fformat sy'n seiliedig ar berfformiad. Oherwydd bod yr arbenigedd hwn eisoes ar gyfer yr arbenigwyr, nid oes sgôr graddedig, sy'n golygu eich bod naill ai'n pasio neu'n methu. Mae hyn yn gwneud yr arholiad hwn yn un o'r ardystiadau CompTIA anoddaf i ewinedd.

hysbyseb

Beth yw'r sgiliau technegol a enillwyd ar ôl pasio arholiad CAS-003?

Fel un o'r ardystiadau CompTIA gorau a mwyaf heriol, mae ymgeiswyr ar gyfer yr arholiad ardystio hwn wedi'u penodi'n dda gydag amrywiaeth o alluoedd technegol sy'n werthfawr i'ch proffesiwn. Yma, y ​​sgiliau seiberddiogelwch gorau y byddwch yn eu caffael o'r hufen enwog hwn o enw da CompTIA y cnwd.

 

Rheoli Risg

Heddiw, mae rheoli risg yn rhan annatod o unrhyw fusnes. Trwy reoli risg, gall sefydliadau weithio'n effeithiol a diffinio eu nodau yn y dyfodol yn synhwyrol. Mae hynny oherwydd bod rheoli risg yn ystyried y busnes cyfan, ynghyd â'r risgiau a'r ffurflenni. Ac os bydd cwmni'n rhoi pwyslais ar yr agwedd fusnes bwysig hon, yna bydd llai o siawns o gael ei siomi.

Ac fel ymarferydd diogelwch, mae angen i chi fod yn arbenigwr ar reoli'r risg o fentrau diweddar yn ogystal â gwerthuso risgiau a fframweithiau diogelwch. Dylech wybod sut i ddehongli data a allai fod yn gysylltiedig â bygythiadau yn y diwydiant. Yn gryno, rhaid i chi baratoi ymlaen gyda diogelwch seiberddiogelwch a gweithredu rhai strategaethau lliniaru risg. Mae pob un o'r cyfrifoldebau cyfrifoldebau rheoli risg sylweddol hyn yn trafod yr amcanion https://www.comptia.org/.

Integreiddio trefnus o ddiogelwch menter

Hanfodol arall fel agwedd i'w hystyried mewn unrhyw fusnes yw ei ddiogelwch menter. Diogelwch menter yw pan fydd cwmnïau'n creu strategaethau i leihau'r risg o fynediad anghyfreithlon i ddata a systemau. Mae'r technegau hyn yn cynnwys integreiddio gwesteiwyr, rhwydweithiau, a storio i bensaernïaeth menter warchodedig i sicrhau bod yr holl wybodaeth a systemau pwysig yn cael eu sicrhau. Gan ddefnyddio technolegau amrywiol fel ar-safle, rhithwirio, a chwmwl, rhaid i asedau ffisegol y sefydliad gael eu diogelu'n fawr rhag derbyniadau diawdurdod posibl.

Oherwydd diogelwch menter yn bwysig iawn, mae'r sefydliad yn gofyn am weithiwr proffesiynol a all ymdrin â gweinyddu diogelwch menter. A chyda CAS-003, rydych chi'n barod i ymgorffori eich sgiliau technegol yn y diogelwch menter busnes.

Pensaernïaeth diogelwch menter

Mae ymarferwyr diogelwch hefyd yn ymdrin ag integreiddio cydrannau rhwydwaith a diogelwch. Gyda phensaernïaeth diogelwch trwy ddyluniad diogelwch unedig, caiff cwmnïau eu diogelu rhag risgiau posibl mewn amgylchedd penodol. Gall hyn fod yn dasg sy'n procio'r meddwl os na chewch eich ardystio ag ardystiad fel CompTIA CASP +.

Oherwydd bod CASP + yn eich galluogi i weithredu rheolaethau diogelwch neu wrthfesurau diogelwch sydd eu hangen i gynnal cyfrinachedd, dibynadwyedd ac argaeledd y system. Hefyd, defnyddir y rheolaethau diogelwch hyn ar gyfer gwahanol ddyfeisiau gan gynnwys offer symudol, gwesteiwr ac offer ffactor bach.

Gweithrediadau diogelwch menter

Ar wahân i bensaernïaeth diogelwch, mae'r arholiad ardystio hwn yn cyffwrdd â gweithrediadau diogelwch menter, lle mae ymgeiswyr yn cael eu hamlinellu â thechnegau mewn achos o ddigwyddiadau risg. Gydag amcanion CAS-003, mae ymarferwyr diogelwch yn dod yn hyfedr wrth weithredu ymateb i ddigwyddiadau yn ogystal ag adfer dulliau os bydd problem benodol yn codi. Drwy gynnal asesiadau diogelwch, mae ymgeiswyr yn defnyddio offer priodol i ganfod, ymchwilio, ymateb ac atal pryderon cybersecurity ymhellach sy'n creu effaith ar y busnes cyfan.

 

Ymchwil, datblygu a chydweithio mewn menter

Yn olaf ond yn sicr nid y lleiaf, trwy gymryd arholiad CAS-003, rydych chi'n cael dysgu gwahanol ddulliau ymchwil ac yn cymhwyso'r technegau hyn ymhellach o fewn y fenter. Gwneir y dulliau hyn i asesu tueddiadau'r diwydiant a sut mae'r rhain yn effeithio ar y busnes cyfan. At hynny, mae hyn yn helpu gyda datblygiad y fenter a chydweithio pellach er mwyn cyflawni nodau busnes. Ar wahân i'r dulliau ymchwil hyn, mae'r arholiad hefyd yn rhoi defnydd o ddulliau cryptograffig fel blockchain ac amgryptio dyfeisiau symudol. Ac wrth integreiddio technegau cryptograffig, bydd eich gwybodaeth yn bellgyrhaeddol.

Sut i baratoi?

 

I baratoi ar gyfer arholiad CAS-003 yn gyntaf ymwelwch â gwefan swyddogol CompTIA. Yma fe welwch y wybodaeth am e-lyfrau, hyfforddiant ystafell ddosbarth a manylion am y prawf ei hun. Ynghyd â pharatoi o'r fath, gallwch ddefnyddio tomenni arholiad i adolygu'r deunydd dysgedig neu ddod o hyd i'r meysydd gwan y mae angen i chi ganolbwyntio arnynt. Ar gyfer hynny, ewch i wefan Prepaway - un o'r adnoddau gwe gorau y gallwch chi ddibynnu'n llwyr arno. Ar blatfform Prepaway, fe welwch gasgliad gwerthfawr o'r tomenni arholiad sydd wedi'u diweddaru fwyaf. Mae'r ffeiliau hyn yn cynnwys y cwestiynau arholiad blaenorol a chyfredol gydag atebion y gallwch eu hyfforddi. Mae'r ffeiliau'n cael eu creu gan y rhai sy'n cymryd arholiadau go iawn ac yn cael eu gwirio gan arbenigwyr TG, dyna pam eu bod mor bwysig i wneud eich paratoad yn effeithlon. Yn ogystal, mae'r tomenni hyn mewn fformat .vce ac yn cael eu hagor gyda'r VCE Player, sy'n eich helpu i olrhain eich canlyniadau a hyfforddi'r cwestiynau anoddaf i chi amseroedd diderfyn. Ar wefan Prepaway, gallwch ddod o hyd i gwrs hyfforddi a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am yr arholiad. Mewn achos o unrhyw faterion ynglŷn â pha ffeil i'w lawrlwytho neu gwrs i'w chymryd gallwch gyfathrebu â'r ymgeiswyr yn uniongyrchol ar blatfform Paratoi. Gwnewch yn siŵr y cewch ateb prydlon a darn da o gyngor bob amser.

Casgliad

Ar y cyfan, nid oes amheuaeth bod CASP + yn ardystiad amlwg ymhlith gweithwyr proffesiynol lefel-arbenigol sy'n cystadlu am achrediad lefel uwch. Gyda arholiad CASP + CAS-003, byddwch yn dod yn ymarferydd diogelwch profiadol sy'n barod i fynd â'r diwydiant TG yn stormus.

Felly, a ydych chi'n barod am yr her o fynd â'ch sgiliau technegol amhrisiadwy i'r lefel uchaf? Os ydych, yna mae angen i chi ddechrau paratoi'ch hun gyda phrofiad TG manwl a pharatoi ar gyfer yr arholiad! Gwiriwch wefan Paratoad i basio'r arholiad ardystio ar yr ymgais gyntaf.

 

Parhau Darllen

Busnes

Marchnadoedd agored a chae chwarae gwastad yn hanfodol i gyrraedd y #DigitalAge nesaf

cyhoeddwyd

on

Hyd yn ddiweddar ychydig o bobl y tu allan i'r busnes o adeiladu a gweithredu rhwydweithiau telathrebu oedd wedi clywed am Huawei. Newidiodd hynny pan lansiwyd llinell o ffonau smart ac yna tabledi a dyfeisiau defnyddwyr sydd wedi mynd â ni i frig y diwydiant electroneg defnyddwyr, yn ysgrifennu Simon Lacey.

Ond cyn i ni ddod yn frand defnyddwyr roeddem wedi hen sefydlu perthynas fel un o'r partneriaid mynd mwyaf dibynadwy, dibynadwy, arloesol a chystadleuol ar gyfer gweithredwyr, a oedd wedi cael ei guro ers blynyddoedd lawer gan falu cystadleuaeth prisiau a chynyddu gwariant capex.

hysbyseb

Mae Simon Lacey yn Is-lywydd Mynediad i'r Farchnad a Hwyluso Masnach yn Adran Materion Llywodraeth Fyd-eang Huawei Technologies yn Shenzhen

Erbyn 2015 roeddem wedi dod yn werthwr offer Rhif Un y byd ar gyfer rhwydweithiau telathrebu symudol, cyflawniad a ddeilliodd i raddau helaeth o'r marchnadoedd agored a'r cae chwarae gwastad yn y nifer cynyddol o wledydd lle gwnaethom fusnes. Roedd gweithredwyr wedi bod yn aros ers amser i chwaraewr newydd, mwy arloesol a chost-gystadleuol fynd i'r farchnad i ddarparu dewis arall yn lle'r gwerthwyr etifeddiaeth a oedd wedyn yn dominyddu marchnadoedd offer. Ac oherwydd mai hwn oedd y byd newydd o ddadreoleiddio marchnad, rhyddfrydoli masnach ac integreiddio economaidd yn union ar ôl sefydlu Sefydliad Masnach y Byd yn 1995, roedd marchnadoedd ar y cyfan yn agored ac roedd rhwystrau masnach yn fach iawn.

Heddiw, mae ymosodiad ar natur agored a chwarae teg y farchnad a fu mor fuddiol i Huawei a'r miloedd o gwmnïau ifanc eraill sy'n ffurfio'r sector technoleg fyd-eang a'r economi ddigidol fodern. Gyda llwybr economaidd y byd yn ansicr, nid yw hwn yn amser i gefnu ar egwyddorion sydd wedi gwasanaethu'r economi fyd-eang cystal am y blynyddoedd 60 diwethaf. Wrth inni sefyll ar drothwy oes ddigidol newydd, gyda thechnolegau newydd fel 5G yn barod i ddod ag enillion cynhyrchiant, buddion, modelau busnes newydd, a swyddi newydd na allwn hyd yn oed eu dychmygu heddiw, rhaid inni beidio â chefnu ar yr hanfodion sylfaenol sydd wedi dod â ni hyd yn hyn, gan gynnwys yn benodol ymrwymiad i farchnadoedd agored a chwarae teg. Rhaid i farchnadoedd aros yn agored i bob busnes waeth beth yw eu gwlad wreiddiol a rhaid trin pob busnes yn gyfartal ym mhob maes o'r gyfraith a rheoleiddio. Dim ond yn y modd hwn y byddwn i gyd yn gallu elwa o amgylchedd cystadleuol sy'n gwobrwyo'r mwyaf effeithlon, y mwyaf arloesol a'r mwyaf cwsmer-ganolog.

Mae'r rhain yn amseroedd pryderus i lawer, gyda materion fel seiberddiogelwch, cywirdeb rhwydwaith, diogelwch cynnyrch a phreifatrwydd data personol o'r pwys mwyaf i lywodraethau, gweithredwyr a defnyddwyr ledled y byd. Ond ni all llywodraethau ddefnyddio'r pryderon hyn fel blaen i gyfiawnhau mesurau nad ydyn nhw mewn gwirionedd yn ddim mwy na diffyndollaeth a chenedlaetholdeb economaidd. Rhaid inni gadw at egwyddorion sylfaenol marchnadoedd agored a chwarae teg o degwch sylfaenol i fusnesau a defnyddwyr ym mhob gwlad. Os na wnawn hynny, rydym mewn perygl o wynebu'r cyfleoedd a'r heriau economaidd a ddaw yn y dyfodol gydag un fraich wedi'i chlymu y tu ôl i'n cefnau yn ogystal â chau'r drws ar ddeng mlynedd ar hugain arall o arloesiadau arloesol a'r buddion niferus y mae'r rhain yn eu haddo ar gyfer ein bywydau beunyddiol.

hysbyseb

Mae Simon Lacey yn is-lywydd Mynediad i'r Farchnad a Hwyluso Masnach yn Adran Materion Llywodraeth Fyd-eang Huawei Technologies yn Shenzhen.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd