Cysylltu â ni

Band Eang

rheolydd Sbaeneg hannog i ddiwygio neu dynnu'n ôl band eang cyfanwerthol gynnig ffioedd mynediad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

band eang_0Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gofyn yn ffurfiol i reoleiddiwr telathrebu Sbaen (CNMC) dynnu'n ôl neu newid ei gynnig gan osod y prisiau rheoledig y gall y gweithredwr trech, Telefónica, eu codi ar weithredwyr eraill sydd am werthu gwasanaethau band eang yn seiliedig ar rwydwaith Telefónica.

Mae'r Comisiwn rhybuddiodd Tîm Rheoli Corfforaethol (rhagflaenydd y CNMC presennol) ym mis Mehefin (gweler gyntaf IP / 13 / 621) efallai na fydd ei gynllun yn gydnaws â rheolau telathrebu'r UE, y gallai fod yn niweidiol i gystadleuaeth ac na fyddai'n cymell buddsoddiad mewn band eang cyflym. Yn benodol, mae'r Comisiwn yn pryderu y byddai model gosod prisiau arfaethedig rheolydd Sbaen yn arwain at brisiau rheoledig hyd at 50% yn uwch na lefelau cost-effeithlon. At hynny, y cynnyrch mynediad band eang cyfanwerthol yw'r unig gynnig rheoledig ar rwydwaith ffibr Telefonica ac nid yw rheoleiddiwr Sbaen yn bwriadu gorfodi mesurau diogelwch cystadleuaeth eraill megis rheolau llymach ar gyfer gwahaniaethu.

Ar ddiwedd ymchwiliad manwl tri mis, mae’r Comisiwn wedi dod i’r casgliad bod mesur CNMC yn dal i fod yn brin o dryloywder ac yn cynnwys elfen o fympwyoldeb, wrth i CNMC fethu â chyfiawnhau’n fanwl y lefelau prisiau a osodwyd. Mae BEREC, corff Rheoleiddwyr Telathrebu Ewropeaidd, hefyd wedi mynegi cefnogaeth i fwyafrif pryderon y Comisiwn.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn bellach yn ei gwneud yn ofynnol i reoleiddiwr Sbaen dynnu ei gynnig yn ôl neu ei newid er mwyn ei wneud yn unol â rheolau telathrebu'r UE. Pe bai CNMC yn methu â dilyn argymhelliad y Comisiwn, bydd y Comisiwn yn ystyried unrhyw gamau cyfreithiol priodol.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes: "Mae sefydlogrwydd prisiau a thryloywder mecanweithiau gosod prisiau ym mhob aelod-wladwriaeth yn anhepgor i osod yr amodau cywir ar gyfer cystadlu a buddsoddi yn y sector telathrebu. Er gwaethaf amrywiadau mewn amgylchiadau cenedlaethol, rhaid i ni hefyd sicrhau rheoleiddio pellach. cydlyniad i hyrwyddo marchnad sengl ar gyfer telathrebu ".

Dylai unrhyw fesur newydd hefyd ystyried Argymhelliad y Comisiwn ar fethodoleg gwahaniaethu a chostio i hyrwyddo cystadleuaeth a gwella'r amgylchedd buddsoddi band eang (gweler IP / 13 / 828 a MEMO / 13 / 779). Mae hyn yn darparu rheoleiddwyr gyda chanllawiau clir ynghylch y cyfrifiad costau i'w dilyn wrth osod prisiau mynediad rheoledig.

hysbyseb

Dyma'r nawfed tro y mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi argymhelliad o dan Erthygl 7a o'r Gyfarwyddeb Telathrebu (MEMO / 10 / 226).

Cefndir

UE telathrebu rheolau, mae'n ofynnol i aelod-wladwriaethau i hyrwyddo cystadleuaeth a buddiannau defnyddwyr yn yr UE, yn ogystal â datblygiad y Farchnad Sengl.

Erthygl 7 y Gyfarwyddeb Fframwaith Telegyfathrebiadau gwneud yn ofynnol i reoleiddwyr telathrebu cenedlaethol i roi gwybod i'r Comisiwn, mae'r Corff o Reoleiddwyr Ewropeaidd ar gyfer Cyfathrebu Electronig (BEREC) A rheoleiddwyr telathrebu mewn gwledydd eraill yr UE, o'r mesurau y maent yn bwriadu cyflwyno i ddatrys problemau farchnad.

Lle bo gan y Comisiwn bryderon ynghylch cydweddoldeb rhwymedigaethau rheoliadol arfaethedig â chyfraith yr UE, gall agor manwl, neu Cam II, ymchwilio fel y'i gelwir, o dan y pwerau Erthygl 7a y Gyfarwyddeb Fframwaith. Yna Mae ganddo dri mis er mwyn trafod gyda'r rheoleiddiwr perthnasol, mewn cydweithrediad agos â BEREC, sut i ddiwygio ei gynnig er mwyn ei gwneud yn cydymffurfio â chyfraith yr UE. Os, ar ddiwedd yr ymchwiliad hwn, gwahaniaethau yn y dulliau rheoleiddio rheoleiddwyr cenedlaethol ar gyfer meddyginiaethau yn parhau, mae'r Comisiwn gall mabwysiadu mesurau cysoni pellach, lle gall y Comisiwn ei gwneud yn ofynnol y rheoleiddiwr cenedlaethol o dan sylw i ddiwygio neu dynnu ei mesur arfaethedig.

Llythyr y Comisiwn a anfonir at reoleiddiwr Sbaen fydd cyhoeddi yma.

Band Eang

Amser i'r #EuropeanUnion gau bylchau #digital hirsefydlog

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, dadorchuddiodd yr Undeb Ewropeaidd ei Agenda Sgiliau Ewropeaidd, cynllun uchelgeisiol i uwchsgilio ac ailsgilio gweithlu'r bloc. Mae'r hawl i ddysgu gydol oes, sydd wedi'i hymgorffori yn y Golofn Hawliau Cymdeithasol Ewropeaidd, wedi cymryd pwysigrwydd newydd yn sgil y pandemig coronafirws. Fel yr esboniodd Nicolas Schmit, y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol: “Mae sgiliau ein gweithluoedd yn un o'n hymatebion canolog i'r adferiad, ac mae rhoi cyfle i bobl adeiladu'r setiau sgiliau sydd eu hangen arnynt yn allweddol i baratoi ar gyfer y gwyrdd a'r digidol. trawsnewidiadau ”.

Yn wir, er bod y bloc Ewropeaidd yn aml wedi gwneud penawdau ar gyfer ei fentrau amgylcheddol - yn enwedig canolbwynt Comisiwn Von der Leyen, Bargen Werdd Ewrop - mae wedi caniatáu i ddigideiddio ddisgyn rhywfaint ar ochr y ffordd. Awgrymodd un amcangyfrif mai dim ond 12% o'i botensial digidol y mae Ewrop yn ei ddefnyddio. Er mwyn manteisio ar y maes hwn a esgeuluswyd, rhaid i'r UE fynd i'r afael yn gyntaf â'r anghydraddoldebau digidol yn 27 aelod-wladwriaeth y bloc.

Mae Mynegai Economi Ddigidol a Chymdeithas 2020 (DESI), asesiad cyfansawdd blynyddol sy'n crynhoi perfformiad digidol a chystadleurwydd Ewrop, yn ategu'r honiad hwn. Mae adroddiad diweddaraf DESI, a ryddhawyd ym mis Mehefin, yn dangos yr anghydbwysedd sydd wedi gadael yr UE yn wynebu dyfodol digidol clytwaith. Mae'r rhaniadau amlwg a ddatgelwyd gan ddata DESI - yn rhannu rhwng un aelod-wladwriaeth a'r nesaf, rhwng ardaloedd gwledig a threfol, rhwng cwmnïau bach a mawr neu rhwng dynion a menywod - yn ei gwneud yn gwbl eglur, er bod rhai rhannau o'r UE yn barod ar gyfer y nesaf cenhedlaeth o dechnoleg, mae eraill ar ei hôl hi yn sylweddol.

hysbyseb

Rhaniad digidol dylyfu?

Mae DESI yn gwerthuso pum prif gydran digideiddio - cysylltedd, cyfalaf dynol, y defnydd o wasanaethau Rhyngrwyd, integreiddiad cwmnïau o dechnoleg ddigidol, ac argaeledd gwasanaethau cyhoeddus digidol. Ar draws y pum categori hyn, mae rhwyg clir yn agor rhwng y gwledydd sy'n perfformio orau a'r rhai sy'n gwanhau ar waelod y pecyn. Mae'r Ffindir, Malta, Iwerddon a'r Iseldiroedd yn sefyll allan fel perfformwyr sêr gydag economïau digidol datblygedig iawn, tra bod gan yr Eidal, Rwmania, Gwlad Groeg a Bwlgaria lawer o dir i wneud iawn.

Mae'r darlun cyffredinol hwn o fwlch sy'n ehangu o ran digideiddio yn cael ei gadarnhau gan adrannau manwl yr adroddiad ar bob un o'r pum categori hyn. Mae agweddau fel sylw band eang, cyflymderau rhyngrwyd, a gallu mynediad cenhedlaeth nesaf, er enghraifft, i gyd yn hanfodol ar gyfer defnydd digidol personol a phroffesiynol - ac eto mae rhannau o Ewrop yn brin o bob un o'r meysydd hyn.

hysbyseb

Mynediad gwyllt amrywiol i fand eang

Mae sylw band eang mewn ardaloedd gwledig yn parhau i fod yn her benodol - nid yw 10% o aelwydydd ym mharthau gwledig Ewrop yn dal i gael eu cynnwys gan unrhyw rwydwaith sefydlog, tra nad yw 41% o gartrefi gwledig yn dod o dan dechnoleg mynediad y genhedlaeth nesaf. Nid yw'n syndod, felly, bod gan lawer llai o Ewropeaid sy'n byw mewn ardaloedd gwledig y sgiliau digidol sylfaenol sydd eu hangen arnynt, o'u cymharu â'u cydwladwyr mewn dinasoedd a threfi mwy.

Er bod y bylchau cysylltedd hyn mewn ardaloedd gwledig yn peri pryder, yn enwedig o ystyried pa mor bwysig fydd atebion digidol fel ffermio manwl ar gyfer gwneud sector amaethyddol Ewrop yn fwy cynaliadwy, nid yw'r problemau'n gyfyngedig i barthau gwledig. Roedd yr UE wedi gosod nod i o leiaf 50% o aelwydydd gael tanysgrifiadau band eang cyflym iawn (100 Mbps neu gyflymach) erbyn diwedd 2020. Yn ôl Mynegai DESI 2020, fodd bynnag, mae'r UE ymhell ar y blaen: dim ond 26 Mae% o aelwydydd Ewropeaidd wedi tanysgrifio i wasanaethau band eang cyflym o'r fath. Mae hon yn broblem gyda manteisio, yn hytrach na seilwaith - mae 66.5% o aelwydydd Ewropeaidd yn dod o dan rwydwaith sy'n gallu darparu o leiaf band eang 100 Mbps.

Unwaith eto, mae gwahaniaeth radical rhwng y rhedwyr blaen a'r laggards yn ras ddigidol y cyfandir. Yn Sweden, mae mwy na 60% o aelwydydd wedi tanysgrifio i fand eang cyflym iawn - tra yng Ngwlad Groeg, Cyprus a Croatia mae gan lai na 10% o aelwydydd wasanaeth mor gyflym.

Busnesau bach a chanolig ar ei hôl hi

Mae stori debyg yn plagio mentrau bach a chanolig Ewrop (BBaChau), sy'n cynrychioli 99% o'r holl fusnesau yn yr UE. Dim ond 17% o'r cwmnïau hyn sy'n defnyddio gwasanaethau cwmwl a dim ond 12% sy'n defnyddio dadansoddeg data mawr. Gyda chyfradd fabwysiadu mor isel ar gyfer yr offer digidol pwysig hyn, mae risg i fusnesau bach a chanolig Ewropeaidd syrthio y tu ôl nid yn unig i gwmnïau mewn gwledydd eraill - mae 74% o fusnesau bach a chanolig yn Singapore, er enghraifft, wedi nodi cyfrifiadura cwmwl fel un o'r buddsoddiadau sy'n cael yr effaith fwyaf mesuradwy ar eu busnes - ond colli tir yn erbyn cwmnïau mwy yr UE.

Mae mentrau mwy yn llethol busnesau bach a chanolig ar eu hintegreiddio o dechnoleg ddigidol - mae tua 38.5% o gwmnïau mawr eisoes yn elwa ar wasanaethau cwmwl datblygedig, tra bod 32.7% yn dibynnu ar ddadansoddeg data fawr. Gan fod busnesau bach a chanolig yn cael eu hystyried yn asgwrn cefn economi Ewrop, mae'n amhosibl dychmygu trawsnewidiad digidol llwyddiannus yn Ewrop heb i gwmnïau llai gyflymu.

Rhaniad digidol rhwng dinasyddion

Hyd yn oed os yw Ewrop yn llwyddo i gau'r bylchau hyn yn y seilwaith digidol, serch hynny, nid yw'n golygu fawr ddim
heb y cyfalaf dynol i'w gefnogi. Mae gan ryw 61% o Ewropeaid sgiliau digidol sylfaenol o leiaf, er bod y ffigur hwn yn cwympo'n ddychrynllyd o isel mewn rhai aelod-wladwriaethau - ym Mwlgaria, er enghraifft, dim ond 31% o ddinasyddion sydd â'r sgiliau meddalwedd mwyaf sylfaenol hyd yn oed.

Mae'r UE yn dal i gael trafferth pellach i arfogi ei ddinasyddion â'r sgiliau uchod sy'n dod yn rhagofyniad cynyddol ar gyfer ystod eang o rolau swyddi. Ar hyn o bryd, dim ond 33% o bobl Ewrop sydd â sgiliau digidol mwy datblygedig. Yn y cyfamser, mae arbenigwyr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn gyfystyr â 3.4% o gyfanswm gweithlu'r UE - a dim ond 1 o bob 6 sy'n fenywod. Nid yw'n syndod bod hyn wedi creu anawsterau i fusnesau bach a chanolig sy'n ei chael hi'n anodd recriwtio'r arbenigwyr galw mawr hyn. Nododd tua 80% o gwmnïau yn Rwmania a Tsiecia broblemau wrth geisio llenwi swyddi ar gyfer arbenigwyr TGCh, snag a fydd, heb os, yn arafu trawsnewidiadau digidol y gwledydd hyn.

Mae adroddiad diweddaraf DESI yn nodi mewn rhyddhad llwyr y gwahaniaethau eithafol a fydd yn parhau i rwystro dyfodol digidol Ewrop nes eu bod yn cael sylw. Mae'r Agenda Sgiliau Ewropeaidd a rhaglenni eraill y bwriedir iddynt baratoi'r UE ar gyfer ei ddatblygiad digidol yn gamau i'w croesawu i'r cyfeiriad cywir, ond dylai llunwyr polisi Ewropeaidd nodi cynllun cynhwysfawr i sicrhau bod y bloc cyfan yn gyflym. Mae ganddyn nhw gyfle perffaith i wneud hynny hefyd - y gronfa adfer € 750 biliwn a gynigiwyd i helpu'r bloc Ewropeaidd i fynd yn ôl ar ei draed ar ôl y pandemig coronafirws. Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, eisoes wedi pwysleisio bod yn rhaid i’r buddsoddiad digynsail hwn gynnwys darpariaethau ar gyfer digideiddio Ewrop: mae adroddiad DESI wedi ei gwneud yn glir pa fylchau digidol y mae’n rhaid mynd i’r afael â hwy yn gyntaf.

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Mae cydweithredu rhyngwladol ym maes ymchwil #ICT yn rhan ganolog o'r olwyn wrth fynd i'r afael â heriau byd-eang heddiw

cyhoeddwyd

on

 

Mae ymchwilwyr a gwyddonwyr o bob cwr o'r byd yn gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i frechlyn i frwydro yn erbyn Coronavirus. Mae cwmnïau o Ewrop, China, UDA, Awstralia a Chanada ar flaen y gad wrth geisio dod o hyd i atebion meddygol i fynd i’r afael â Covid-19. Ond mae un enwadur cyffredin yng ngwaith yr holl raglenni ymchwil penodol hyn. Maen nhw'n dod â gwyddonwyr ynghyd o wahanol rannau o'r byd i weithio ar y maes ymchwil iechyd hynod bwysig hwn, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

hysbyseb

 

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Nid yw ceisio rhagoriaeth wyddonol yn stopio ar unrhyw ffin ddaearyddol ddiffiniedig. Os yw llywodraethau neu gwmnïau fel ei gilydd eisiau cyflwyno'r cynhyrchion a'r atebion mwyaf arloesol i'r farchnad, dylent ddilyn polisi o gydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol.

Hynny yw, sicrhau bod y gwyddonwyr gorau yn y byd yn gweithio gyda'i gilydd i geisio pwrpas cyffredin. Er enghraifft, gall hyn ymwneud â gweithgareddau ymchwil cydweithredol wrth frwydro yn erbyn anhwylderau iechyd cronig, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac wrth adeiladu dinasoedd mwyaf ecogyfeillgar ac ynni effeithlon y dyfodol.

hysbyseb

Mae datblygiadau ym maes technolegau gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) nawr, yn sail i ddatblygiad arloesol yr holl ddiwydiannau fertigol heddiw. Mae'r sectorau ynni, trafnidiaeth, iechyd, diwydiannol, ariannol ac amaeth yn cael eu moderneiddio a'u trawsnewid trwy'r broses dyfeisgarwch digidol.

  • Gall 5G nawr sicrhau y gellir cynnal llawdriniaethau meddygol o bell.
  • Gall datblygiadau mewn deallusrwydd artiffisial (AI) helpu i nodi Covid-19 trwy gymwysiadau cwmwl.
  • Mae arloesiadau ym maes Rhyngrwyd Pethau (IOT) yn sicrhau gweithrediad mwy effeithlon systemau cyflenwi dŵr trwy nodi diffygion a gollyngiadau yn awtomatig.
  • Heddiw mae 25% o'r holl dagfeydd traffig mewn dinasoedd yn cael ei achosi gan bobl sy'n chwilio am leoedd parcio. Trwy ddefnyddio canolfannau data yn iawn a thrwy integreiddio'r defnydd o wasanaethau fideo, llais a data, mae systemau goleuadau traffig a pharcio yn fwy effeithlon yn weithredol.
  • Bydd 5G yn danfon ceir hunan-yrru oherwydd bod yr amseroedd ymateb hwyrni wrth gyflawni cyfarwyddiadau bellach yn llawer is o gymharu â 4G. Mae cwmnïau ceir bellach yn defnyddio cyfrifiaduron gweinydd i brofi modelau cerbydau newydd yn hytrach na defnyddio ceir corfforol ar gyfer arddangosiadau o'r fath.
  • Bellach mae 85% o'r holl wasanaethau bancio traddodiadol yn cael eu cynnal ar-lein. Mae datblygiadau mewn AI hefyd yn arwain y frwydr wrth frwydro yn erbyn twyll cardiau credyd.
  • Trwy ddefnyddio synwyryddion yn iawn i nodi'r pwysedd gwaed a lefelau curiad y galon mewn gwartheg, gall cynhyrchu llaeth gynyddu 20%.

Wrth wraidd yr holl ddatblygiadau hyn mae ymrwymiad cryf iawn gan y sectorau cyhoeddus a phreifat i fuddsoddi mewn ymchwil sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel algorithmau mathemategol, gwyddorau amgylcheddol ac effeithlonrwydd ynni. Ond cydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol yw'r gydran allweddol wrth gyflawni'r trawsnewidiad digidol yr ydym yn dyst iddo heddiw.

Cyflawnir amcanion polisi Horizon Europe (2021-2027) yn llwyddiannus trwy gydweithrediad rhyngwladol cadarnhaol. Bydd y rhaglen ymchwil hon o'r UE yn helpu i wneud Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol, adeiladu economi werdd, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a gweithredu nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Gall a bydd Huawei yn helpu'r UE i gyflawni'r nodau polisi cymdeithasol ac economaidd hanfodol bwysig hyn.

Mae Huawei wedi ymrwymo i barhau â'n polisi o ymgysylltu rhyngwladol wrth ddarparu cynhyrchion ac atebion arloesol newydd i'r farchnad. Mae Huawei yn cyflogi dros 2400 o ymchwilwyr yn Ewrop, gyda 90% ohonynt yn recriwtiaid lleol. Mae ein cwmni'n gweithio gyda dros 150 o brifysgolion yn Ewrop ar ystod o wahanol weithgareddau ymchwil. Mae Huawei yn cymryd rhan weithredol mewn mentrau ymchwil a gwyddoniaeth yr UE fel Horizon 2020.

Gall y cymunedau ymchwil ac addysg preifat a chyhoeddus o bob rhan o'r byd - trwy weithio gyda'n gilydd - gydag ymdeimlad cyffredin o bwrpas - fynd i'r afael â'r heriau byd-eang difrifol sy'n ein hwynebu heddiw.

Lle rydyn ni'n unedig, byddwn ni'n llwyddo. Lle rydyn ni'n rhanedig, byddwn ni'n methu.

Parhau Darllen

Band Eang

Mae argyfwng #Coronavirus yn gohirio cyflwyno # 5G Ewrop

cyhoeddwyd

on

5G

5G

Mae'r pandemig COVID-19 sydd wedi effeithio ar y rhan fwyaf o Ewrop ac wedi gorfodi cau ledled y wlad yn yr Eidal, Sbaen, Ffrainc, a'r DU hefyd wedi gorfodi oedi cyn cyflwyno 5G Ewropeaidd, yn fwyaf arbennig yn Ffrainc. Roedd awdurdod telathrebu Ffrainc, ARCEP i fod i lansio opsiynau sbectrwm 5G hir-ddisgwyliedig y wlad ganol mis Ebrill; mae gan y rheolydd cyfaddef yn awr ni fydd yn gallu llwyfannu cynigion tra bydd y wlad ar gloi i arafu lledaeniad y coronafirws yn economi ail-fwyaf yr UE.

Am y tro, nid yw pedwar prif weithredwr Ffrainc - Orange, Bouygues, SFR, a Free - trafferthu gormod gan yr oedi. Maent yn lle prysur yn ceisio cadw i fyny â cynnydd sydyn mewn traffig data gan ddegau o filiynau o weithwyr proffesiynol a orfodwyd i deleweithio, heb sôn am y galw am wasanaethau ffrydio fel Netflix, YouTube, ac Amazon Prime. Ar ôl cais gan lywodraeth Ffrainc, roedd yn rhaid i Disney + hyd yn oed gohirio ei gyflwyno yn Ffrainc bythefnos lawn er mwyn osgoi goramcangyfrif y rhwydwaith.

hysbyseb

Dros y tymor hwy, fodd bynnag, mae'r oedi cyn cynnal yr ocsiwn yn ei gwneud hi'n annhebygol iawn y bydd sector telathrebu Ffrainc yn gallu cyrraedd ei dargedau ar gyfer defnyddio 5G yn 2020. Roedd llywodraeth Ffrainc wedi bod yn gwthio gweithredwyr i ddefnyddio rhwydweithiau 5G mewn o leiaf dwy ddinas o'r blaen ddiwedd y flwyddyn, gan dybio y byddai cynnig yn digwydd ym mis Ebrill ac y gallai'r defnydd hwnnw ddechrau ym mis Gorffennaf.

 

Y rhwystr diweddaraf yn unig

hysbyseb

Cyn i'r pandemig ysgubo ledled Ewrop, roedd gwledydd yr UE eisoes yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny â marchnadoedd eraill wrth ddod â seilwaith 5G ar-lein. Yn ôl GSMA ac Ericsson, mae disgwyl i Ewrop ar y cyd wneud hynny dim ond cyflawni 30% Treiddiad y farchnad 5G dros y pum mlynedd nesaf. Mewn cymhariaeth, mae De Korea ar gyflymder am 66% a disgwylir i'r Unol Daleithiau gyrraedd 50%.

Hyd yn oed o fewn yr Undeb Ewropeaidd, mae'r bwlch rhwng aelod-wladwriaethau yn tyfu. Tra bod Ffrainc yn brwydro i benderfynu pryd y bydd yn gallu dyrannu sbectrwm 5G, dau weithredwr mwyaf yr Eidal wedi'i wneud eisoes Gwasanaeth 5G ar gael mewn dinasoedd mawr fel Milan, Turin, Rhufain, a Napoli y llynedd. Yn Sbaen, dechreuodd Vodafone ddefnyddio 5G mor gynnar â 2018, ac roedd eisoes wedi ehangu ei rwydwaith 5G i Dinasoedd 15 cyn diwedd 2019.

Wrth gwrs, mae mympwyon geopolitig byd-eang wedi effeithio ar allu Ewrop i weithredu technolegau 5G. Yn anffodus mae ymdrechion yr UE i ddal i fyny i farchnadoedd telathrebu Dwyrain Asia a Gogledd America wedi cael eu dal yn nhraws croes y Rhyfel masnach yr Unol Daleithiau-China, bellach ddwy flynedd yn olynol.

Mae gweinyddiaeth Trump, sy’n pryderu am oblygiadau diogelwch defnyddio technoleg ac offer gan gewri telathrebu Tsieineaidd Huawei neu ZTE, wedi gwthio ei phartneriaid Ewropeaidd i eithrio'r cwmnïau hyn o'u rhwydweithiau 5G eginol. Yn anffodus, nid oes gan ddarparwyr telathrebu Ewrop unrhyw ddewisiadau amgen ar hyn o bryd.

 

Huawei: yr unig gêm yn y dre?

Nid yw gwrthwynebiadau America - dan arweiniad yr Arlywydd Donald Trump ei hun - i ddefnyddio technolegau telathrebu Tsieineaidd yn ddi-sail. Mae'r berthynas afloyw rhwng cwmnïau fel Huawei a llywodraeth China yn ei chynnig seiliau go iawn am bryder. Swyddogion yr Unol Daleithiau, Awstralia a swyddogion eraill yn dadlau y gallai Beijing orfodi Huawei i drosglwyddo data neu ddefnyddio Huawei fel “backdoor” i systemau gwybodaeth hanfodol sy'n defnyddio offer Huawei.

Tra bod y cwmni'n honni bod ei berthynas â'r wladwriaeth Tsieineaidd dim gwahanol gan unrhyw gwmni preifat arall, yn adrodd gan y Wall Street Journal canfuwyd y llynedd fod Huawei wedi elwa o gymaint â $ 75 biliwn yng nghymorth y llywodraeth o wahanol ffurfiau.

Os yw safbwynt Huawei vis-à-vis llywodraeth China yn llawn, mae'n ymarferol amhosibl i Ewrop dynnu cydrannau Huawei allan o'i rhwydweithiau telathrebu. Mae cynhyrchion Huawei eisoes yn bresennol yn Ewrop Rhwydweithiau 3G a 4G, y sylfaen y bydd angen adeiladu rhwydweithiau 5G y cyfandir arni. Fel y mae dadansoddwyr diwydiant yn nodi, byddai tynnu'r cwmni o'r rhwydweithiau presennol hynny angen arian nad oedd yn rhaid i lywodraethau na gweithredwyr Ewropeaidd sbario hyd yn oed cyn yr argyfwng economaidd presennol.

Heb Huawei, mewn gwirionedd, gallai trosglwyddiad 5G Ewrop wynebu 18 mis o oedi ychwanegol a $ 62 biliwn mewn costau ychwanegol. Mae hyn yn helpu i egluro pam mae gan arweinwyr Ewropeaidd heb gytuno i ofynion America, gan ddewis yn lle dull a fyddai’n eithrio cyflenwyr peryglus o “rannau beirniadol” o’u rhwydweithiau ond nad yw’n gwahardd unrhyw gwmni penodol.

Roedd hwn eisoes yn bwnc dadleuol rhwng yr Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid allweddol cyn argyfwng COVID-19, gan arwain at gyfnewidiad llym rhwng yr Arlywydd Trump a'r Prif Weinidog Boris Johnson ym mis Chwefror, ar ôl i Johnson benderfynu caniatáu i Huawei Tsieina adeiladu o leiaf ran o rhwydwaith 5G y DU.

A yw hyn yn golygu nad oes gan swyddogion a rheoleiddwyr Ewropeaidd ac America unrhyw ddewis ond derbyn rôl ganolog i Huawei? Ddim o reidrwydd.

Rhai o eiriolwyr Ewropeaidd “sofraniaeth ddigidol”- mae grŵp sy’n cynnwys arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron - yn dod i gydnabod bod cyflenwyr technoleg 5G cynradd Ewrop ei hun, Ericsson o Sweden a Nokia y Ffindir, dan anfantais gystadleuol o gymharu â mynediad Huawei cystadleuol i gymorth gwladwriaeth Tsieineaidd. Hynny ddim yn golygufodd bynnag, mae arweiniad Huawei yn y ras am gyfran o'r farchnad yn anorchfygol.

Mae'r gweithredwyr telathrebu Ewropeaidd y mae angen iddynt benderfynu rhwng cyflenwyr Tsieineaidd ac Ewropeaidd eu hunain dan anfantais oherwydd strwythur cythryblus y farchnad Ewropeaidd. Yn wahanol i Tsieina neu'r Unol Daleithiau, lle mae marchnadoedd mewnol unedig yn caniatáu i weithredwyr gyflawni'r raddfa sy'n ofynnol i wasanaethu cannoedd o filiynau o gwsmeriaid, mae'r sector telathrebu Ewropeaidd yn parhau i fod wedi torri asgwrn ar hyd ffiniau cenedlaethol.

Mae gan bob gwlad yn yr UE ei set ei hun o weithredwyr, ac ni all yr un ohonyn nhw gyd-fynd â marchnadoedd Asiaidd ac America llawer mwy o ran yr ystafell maen nhw'n ei chynnig ar gyfer twf. Er y gallai cydgrynhoad ledled yr UE liniaru'r diffyg cyfatebiaeth hwn, mae symudiadau i'r cyfeiriad hwnnw wedi wedi ei stymio gan reoleiddwyr ym Mrwsel.

A allai'r foment bresennol o argyfwng ddod â chyfle i ailosod anfanteision strwythurol Ewrop yn 5G? Bydd angen ysgogiad economaidd difrifol ar yr UE, ac yn wir yr economi fyd-eang gyfan, yn sgil y pandemig. Gallai ymdrech ar y cyd i haeru annibyniaeth dechnolegol a chystadleurwydd Ewrop yn y sector telathrebu helpu i yrru'r twf hwnnw yn y dyfodol, os yw arweinwyr Ewropeaidd yn barod i ymgymryd ag ef.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd