Cysylltu â ni

Cymorth

argyfwng Syria: UE yn cyflawni addewidion ac yn ysgogi rhagor o € 85 miliwn ar gyfer Syria a Jordan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wounded_civilians_arrive_at_hospital_AleppoMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dyrannu rhan arall o'r diweddar pecyn o € 400m i ddelio â chanlyniadau argyfwng Syria. Nod y dyraniad mwyaf newydd hwn yw rhoi cymorth i'r boblogaeth y tu mewn i Syria, ffoaduriaid o Syria a chymunedau sy'n byw yn yr Iorddonen, yn ogystal â myfyrwyr o Syria yn Ewrop. Mae cyfanswm o € 85 miliwn.

Bydd tua hanner y cymorth ychwanegol hwn (€ 40m) sydd newydd ei fabwysiadu, yn cael ei wario y tu mewn i Syria; helpu grwpiau cymdeithas sifil i ddarparu gwasanaethau sylfaenol (fel iechyd, addysg, cymorth seicogymdeithasol a rheoli gwastraff), cefnogi ymdrechion UNICEF i ddarparu addysg i blant Syriaidd agored i niwed a rhai sydd wedi'u dadleoli'n fewnol, a darparu gweithgareddau a chyfleoedd cynhyrchu incwm i wneud bywoliaeth y tu mewn Syria, yn enwedig i fenywod, pobl ifanc a phobl ag anableddau o dan Raglen Datblygu'r Cenhedloedd Unedig (UNDP), er enghraifft. Bydd peth o'r cyllid hefyd yn mynd tuag at helpu UNESCO i warchod treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog y wlad, sydd ar hyn o bryd yn cael ei effeithio a'i bygwth gan y gwrthdaro.

Bydd y rhan fwyaf o'r arian sy'n weddill (€ 40m) yn cael ei wario yn yr Iorddonen, lle bydd yn helpu'r wlad i ymdopi â'r ffoaduriaid 500,000 ar ei thiriogaeth; helpu i dalu am y costau ychwanegol i'r system addysg genedlaethol, sydd ar hyn o bryd yn addysg 78,000 plant Syria.

hysbyseb

Yn olaf, bydd gweddill yr arian (€ 5 miliwn) yn cael ei ddarparu ar gyfer rhaglen Erasmus Mundus, er mwyn galluogi mwy o fyfyrwyr o Syria i barhau â'u hastudiaethau mewn Prifysgolion Ewropeaidd.

Gwnaeth y Comisiynydd Ehangu a Pholisi Cymdogaeth Ewropeaidd, Štefan Füle, sylwadau ar y gefnogaeth hon: "Mae hwn yn gam arall eto i ddangos ein bod nid yn unig yn addo cymorth ond yn ei gyflawni mewn gwirionedd. Rydym yn parhau i sefyll wrth bobl Syria. Yn ein cyllid rydym yn canolbwyntio ar darparu addysg i blant y rhanbarth ond rydym hefyd yn darparu gwasanaethau sylfaenol i bawb y mae'r argyfwng yn effeithio arnynt; y tu mewn i Syria ac yn y gwledydd cyfagos sydd o dan bwysau aruthrol o ganlyniad i dywallt gwaed a mewnlifiad ffoaduriaid. "

Yr UE a'i aelod-wladwriaethau yw'r rhoddwr mwyaf o gymorth mewn ymateb i argyfwng Syria, yn Syria ac mewn gwledydd cyfagos. Hyd yn hyn, mae'r UE hyd yma wedi anfon dros € 1.9 biliwn mewn cymorth rhyddhad ac adfer gan y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Wrth gyfathrebu ar y cyd rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a'r Uchel Gynrychiolydd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch 'Tuag at ymagwedd gynhwysfawr yr UE tuag at argyfwng Syria', a fabwysiadwyd ar 24 Mehefin 2013, cyhoeddwyd cynnydd yng nghymorth yr UE o € 400 miliwn ar gyfer 2013. O'r pecyn cymorth ariannol ychwanegol hwn, mae € 250 miliwn i gefnogi rhyddhad dyngarol ac mae € 150 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer camau adfer economaidd a datblygu.

Mae'r € 150 ychwanegol hwn mewn cymorth datblygu wedi cael ei droi'n brosiectau pendant ac mae gweithredu wedi dechrau yn y rhanbarth. Yn dilyn mabwysiadu penderfyniad € 40 yn targedu anghenion addysg brys i ffoaduriaid yn Lebanon ym mis Medi eleni, mae'r Comisiwn bellach wedi lansio penderfyniadau eraill am € 85 ychwanegol i liniaru effaith yr argyfwng yn Syria a'r Iorddonen. Bydd y € 25 sy'n weddill o dan y gydran hon yn dod yn weithredol cyn diwedd y flwyddyn 2013.

Mae cyfanswm y bobl yr effeithiwyd arnynt gan y rhyfel cartref yn Syria ac y mae angen cymorth arnynt yn agosáu at y nifer digynsail o 9 miliwn, bron i hanner y boblogaeth gyfan. Mae hyn yn gwneud argyfwng Syria yr argyfwng dyngarol mwyaf ers degawdau.

O fewn Syria, mae angen cymorth ar unwaith ar fwy na 6.8 miliwn o bobl, gan gynnwys amcangyfrif o 5 miliwn sydd wedi'u dadleoli'n fewnol. Yn ogystal, mae nifer y ffoaduriaid sydd wedi ffoi o'r rhyfel yn Syria i wledydd cyfagos wedi rhagori ar y garreg filltir ofnadwy o 2 miliwn. Mae mwy na hanner yr holl ffoaduriaid hynny yn blant.

Cefndir

Sut y caiff yr € 40 miliwn ar gyfer Syria ei wario, er mwyn helpu poblogaeth Syria i ymdopi ag effeithiau'r argyfwng a pharatoi ar gyfer adferiad cynnar:

  1. Bydd € 5 miliwn yn cael ei ddefnyddio i gefnogi sefydliadau cymdeithas sifil sy'n darparu gwasanaethau sylfaenol i boblogaeth Syria;
  2. Bydd € 10 miliwn yn cyfrannu at Gronfa Ymddiriedolaeth aml-roddwr a grëwyd yn ddiweddar (a gychwynnwyd gan yr Almaen ac Emiradau Arabaidd Unedig) a sefydlwyd i ddarparu gwasanaethau sylfaenol i'r boblogaeth mewn ardaloedd gwrthblaid yng Ngogledd Syria;
  3. Bydd € 10 miliwn yn cefnogi ymdrechion UNICEF i ddarparu gwasanaethau addysg i blant Syria sy'n agored i niwed ac sydd wedi'u dadleoli'n fewnol;
  4. Bydd € 7.2 miliwn yn ymateb i anghenion addysg ac iechyd y ffoaduriaid Palestinaidd mwyaf agored i niwed sy'n dal yn Syria, mewn partneriaeth ag Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig (UNRWA);
  5. Bydd € 5 miliwn yn cefnogi bywoliaethau a gweithgareddau cynhyrchu incwm y tu mewn i Syria gyda ffocws ar fenywod, ieuenctid a phobl ag anableddau, mewn partneriaeth ag UNDP;
  6. Bydd € 2.5 miliwn yn cefnogi UNESCO mewn ymdrech i warchod a gwarchod treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Syria, sydd eisoes wedi'i difrodi ac sydd dan fygythiad mawr gan y gwrthdaro presennol.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud gyda bron i € 40 miliwn i Wlad yr Iorddonen, er mwyn helpu'r wlad i ymdopi â'r mewnlifiad o ffoaduriaid ar ei thiriogaeth, ac yn ychwanegol at y cymorth dyngarol a ddarperir gan adran cymorth dyngarol y Comisiwn ECHO:

  1. Mae'r UE wedi sicrhau bod € 30 miliwn ar gael ar ffurf cymorth cyllideb ychwanegol i raglen barhaus Llywodraeth Jordanian o “Gymorth i Ail Gam y Diwygio Addysg yn yr Iorddonen”. Bydd yr arian hwn yn helpu i wneud iawn am ran o'r costau ychwanegol i'r system addysg genedlaethol - ffioedd, cyflogau athrawon, symud dwbl ar gyfer blwyddyn ysgol 2013-14. Yn ogystal â helpu i dalu costau addysg i 78,000 o blant ffoaduriaid o Syria, bydd y cronfeydd ar ben hynny yn lliniaru'r risg i weithrediad parhaus y diwygiad addysg yn yr Iorddonen, sydd yn y cyd-destun presennol dan fygythiad.
  2. Bydd swm pellach o € 5.4 miliwn ar gael hefyd i Gorfforaeth Datblygu Economaidd Jordan (JEDCO) ar gyfer grantiau bach sy'n creu cyflogaeth ymhlith y cymunedau sy'n cynnal y ffoaduriaid yn Llywodraethau Gogleddol y wlad.
  3. Roedd swm pellach o € 4.2 miliwn ar gael i raglen UNICEF yn yr Iorddonen ar gyfer anghenion brys sy'n gysylltiedig â dechrau'r flwyddyn ysgol.

Yn olaf, darperir € 5 ychwanegol i raglen Erasmus Mundus i alluogi mwy o fyfyrwyr o Syria i barhau â'u hastudiaethau mewn Prifysgolion Ewropeaidd. Bydd o leiaf 110 ohonynt yn elwa o ysgoloriaeth blwyddyn 3 lawn.

gwybodaeth bellach

IP / 13 / 865: Syria: Rhoddwr mwyaf yr UE, yn arwain ymateb cymorth rhyngwladol, gan gyrraedd 7 miliwn o bobl mewn angen, 25 Medi 2013

MEMO / 13 / 822: Cyfraniad ychwanegol o € 34 miliwn i blant Syria, wrth i'r UE ddod yn rhoddwr mwyaf i UNICEF, 24 2013 Medi

ACP

#AfricaEuropeAlliance - Hybu buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn #Africa

cyhoeddwyd

on

Mae menter llwyfan lefel uchel newydd yn dwyn ynghyd chwaraewyr allweddol yn y sector ynni cynaliadwy o sectorau cyhoeddus a phreifat Ewrop ac Affrica.

Yn Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg a drefnwyd gan y Banc Datblygu Affricanaidd, mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Undeb Affricanaidd wedi lansio platfform lefel uchel yr UE-Affrica ar fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica.

Yn ystod ei Cyflwr yr araith Undeb Mae Llywydd Juncker wedi cyhoeddi'r newydd 'Cynghrair Affrica - Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' i hybu buddsoddiad sylweddol yn Affrica, cryfhau'r fasnach, creu swyddi, a buddsoddi mewn addysg a sgiliau. Mae'r llwyfan lefel uchel a osodwyd heddiw yn cynrychioli camau pendant o dan y gynghrair hon i hybu buddsoddiadau strategol a chryfhau rôl y sector preifat.

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a Busnesau Bach a Chanolig Elżbieta Bieńkowska yn Johannesburg: "Os ydym o ddifrif am fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, mae arnom angen pawb ar fwrdd y llong, gan gynnwys y sector preifat. Bydd y platfform lefel uchel yn paratoi'r ffordd ar gyfer hynny: bydd arbenigwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat, academaidd ac ariannol yn cyd-drafod heriau a rhwystrau i fuddsoddiad cynaliadwy yn y maes hwn ac yn helpu i fynd i’r afael â hwy. ”

Mae'r Llwyfan Lefel Uchel yn dwyn ynghyd gweithredwyr cyhoeddus, preifat ac ariannol yn ogystal ag academia o Affrica ac Ewrop. Byddant yn edrych ar heriau a diddordebau strategol a allai gyflymu'r effaith, yn enwedig ar gyfer twf cynaliadwy a swyddi. Nod y llwyfan lefel uchel yw denu a hybu buddsoddiadau preifat cyfrifol a chynaliadwy tuag at ynni cynaliadwy yn Affrica.

Canlyniad pendant y digwyddiad lansio llwyfan lefel uchel oedd cyhoeddi tair ffryd o waith, 1) yn nodi buddsoddiadau ynni sy'n cael effaith uchel ar dwf a chreu swyddi, 2) yn dadansoddi risgiau buddsoddi ynni ac yn cynnig canllawiau polisi ar gyfer buddsoddiad a busnes cynaliadwy yr amgylchedd a 3) hwb cyfnewid rhwng sector preifat Affricanaidd ac Ewropeaidd.

hysbyseb

Cefndir

Trwy ddod ag actorion ynni o'r sectorau preifat a chyhoeddus ynghyd o'r ddau gyfandir, bydd y platfform lefel uchel yn meithrin y bartneriaeth rhwng busnesau Ewropeaidd ac Affrica, ac yn cefnogi'r 'Gynghrair Affrica-UE ar gyfer Buddsoddi a Swyddi Cynaliadwy'. Bydd yn helpu i wneud y rhan fwyaf o'r cyfleoedd o amgylch buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, yn ogystal â mynd i'r afael yn well â heriau a rhwystrau allweddol sy'n ei rwystro ar hyn o bryd.

Mae'r Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg yn digwydd rhwng 7-9 Tachwedd 2018 ac fe’i trefnwyd gan Fanc Datblygu Affrica. Y Fforwm yw'r man lle mae noddwyr prosiectau, benthycwyr, benthycwyr, a buddsoddwyr sector cyhoeddus a phreifat yn dod at ei gilydd i gyflymu cyfleoedd buddsoddi Affrica - yn enwedig y sector ynni.

Mae'r 'Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' yn adeiladu ar yr ymrwymiadau a gymerwyd yn ystod Undeb Affricanaidd - Uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd y llynedd yn Abidjan, lle'r oedd y ddau gyfandir yn cytuno i gryfhau eu partneriaeth. Mae'n nodi'r meysydd gweithredu allweddol ar gyfer agenda economaidd gryfach ar gyfer yr UE a'i phartneriaid Affricanaidd.

Mae mynediad i ynni cynaliadwy yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu. Amcan y 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yw rhoi mynediad cyffredinol i wasanaethau ynni modern, fforddiadwy, dibynadwy. Mae'r UE yn benderfynol o helpu gwledydd sy'n bartner i gynyddu cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac i arallgyfeirio eu ffynonellau egni gan sicrhau bod y system yn cael ei drosglwyddo i system ynni smart, diogel, gwydn a chynaliadwy i bawb. Mae symud y sector preifat yn hanfodol ar gyfer yr ymdrech hon.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Affrica-Ewrop

Parhau Darllen

Affrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol.

Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers dechrau'r flwyddyn.

"Mae'r sefyllfa yng Nghorn Affrica wedi dirywio'n sylweddol yn 2017 ac mae'n parhau i waethygu. Mae miliynau o bobl yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion bwyd a'u teuluoedd. Mae'r risg o newyn yn real. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn dilyn y sefyllfa'n agos ers hynny y cymorth cychwynnol a chynyddol cynyddol i'r poblogaethau yr effeithir arnynt. Bydd y pecyn newydd hwn yn helpu ein partneriaid dyngarol i gynyddu ymateb ymhellach a pharhau i ddod â chymorth achub bywyd i bobl mewn angen, "meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

hysbyseb

Bydd y cymorth sydd newydd ei gyhoeddi yr UE yn cefnogi partneriaid dyngarol eisoes yn ymateb i anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt i gamu i fyny cymorth bwyd brys a thrin diffyg maeth. Bydd prosiectau i'r afael cyflenwad dŵr, amddiffyn da byw ac ymateb i achosion hefyd yn cael eu cefnogi. Bydd y rhan fwyaf o'r cyllid (€ 40m) yn mynd i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn Somalia, tra bydd € 15m mynd i Ethiopia a € 5m i Kenya.

Cefndir

Mae miliynau o bobl yn y Horn Affrica yn cael eu heffeithio gan ansicrwydd bwyd a phrinder dŵr. Mae llystyfiant yn brin. marwolaethau Da Byw, prisiau bwyd uchel ac incymau llai yn cael eu hadrodd. O ganlyniad i'r tymor glawog yn perfformio'n wael, bydd y cynaeafau nesaf yn cael ei leihau yn fawr a disgwylir i'r sefyllfa waethygu yn y misoedd nesaf.

hysbyseb

Daw'r sychdwr ar sodlau tywydd anghyson a achoswyd gan ffenomen El Niño yn 2015-16. Yn Ethiopia, ysgogodd y gweithrediad ymateb sychder mwyaf yn hanes y wlad.

Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i 2.3 miliwn o ffoaduriaid - y mwyafrif ohonynt yn dod o Yemen, De Swdan a Somalia - ac yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion cynyddol.

Ers 2011, mae'r UE wedi dyrannu dros € 1 biliwn mewn cymorth dyngarol i'w bartneriaid yn y Horn Affrica. cyllid yr UE wedi helpu i ddarparu cymorth bwyd, iechyd a maeth gofal, dŵr glân, glanweithdra, a lloches i'r rhai y mae eu bywydau yn cael eu bygwth gan sychder a gwrthdaro.

Fodd bynnag, mae cymorth ar gyfer y poblogaethau yr effeithir arnynt-sychder yn cael ei gymhlethu gan y anghysbell rhai ardaloedd, yn ogystal â chan y trais parhaus yn Somalia. Mae pob plaid i'r gwrthdaro felly cael eu hannog i ddarparu mynediad di-rwystr dyngarol i bobl mewn angen.

Parhau Darllen

Cymorth

Cymorth #Development Swyddogol yr UE yn cyrraedd lefel uchaf erioed

cyhoeddwyd

on

Mae ffigurau newydd yn cadarnhau bod yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Mae ffigurau rhagarweiniol yr OECD yn dangos bod Cymorth Datblygu Swyddogol (ODA) a ddarperir gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau wedi cyrraedd € 75.5 biliwn yn 2016. Mae hyn yn gynnydd o 11% o'i gymharu â lefelau 2015. Mae cymorth yr UE wedi cynyddu am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac wedi cyrraedd ei lefel uchaf hyd yma. Yn 2016, roedd ODA cyfunol yr UE yn cynrychioli 0.51% o Incwm Cenedlaethol Gros yr UE (GNI), ar ôl cynyddu o 0.47% yn 2015. Mae hyn yn sylweddol uwch na chyfartaledd 0.21% y gwledydd y tu allan i'r UE sy'n aelodau o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC). .

hysbyseb

Felly mae'r Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol, Neven Mimica: “Rwy’n falch bod yr UE yn parhau i fod yn brif ddarparwr Cymorth Datblygu Swyddogol y byd - prawf clir o’n hymrwymiad i Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Rydym yn galw ar bob actor datblygu i ddyblu eu hymdrechion i wneud yr un peth. Ac nid ydym yn stopio yno. Gan ysgogi buddsoddiadau sector preifat, helpu i symud adnoddau domestig a dwysau ymdrechion ar y cyd ag aelod-wladwriaethau'r UE, rydym yn ceisio gwneud y gorau o'r holl ffynonellau cyllid ar gyfer datblygu. "

Yn 2016, ar yr amod pum Aelod-wladwriaethau'r UE 0.7% neu fwy o'u Incwm Gwladol Crynswth (GNI) mewn Cymorth Datblygu Swyddogol: Lwcsembwrg (1.00%), Sweden (0.94%), Denmarc (0.75%), yr Almaen (0.70%), a wedi cyrraedd y targed am y tro cyntaf, ac yn y Deyrnas Unedig (0.70%). aelod-wladwriaethau'r UE un ar bymtheg cynyddu eu ODA gymharu â'u GNI, tra bod aelod-wladwriaethau 5 lleihau eu ODA ac arhosodd 7 ar yr un lefel â'r llynedd. Yn gyfan gwbl, aelod-wladwriaethau 20 cynyddu eu ODA mewn enw gan € 10.9 biliwn, tra bod y gostyngiad yn 6 eraill i gyfanswm o € 3.4 biliwn.

hysbyseb

Yn 2016, yn wynebu argyfwng mudo digynsail, llwyddodd yr UE a'i aelod-wladwriaethau i gynyddu eu cefnogaeth i ffoaduriaid yn ogystal â'u 'cymorth datblygu' i wledydd sy'n datblygu. Roedd y cynnydd cyffredinol yng Nghymorth Datblygu Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, gyda € 7.6 biliwn, yn fwy nag y mae'r ymchwydd mewn ffoaduriaid mewn rhoddwyr yn costio € 1.9 biliwn. Dim ond 25% o dwf ODA ar y Cyd yr UE rhwng 2015 a 2016 oedd oherwydd costau ffoaduriaid yn y wlad, felly, bu twf yn ODA, hyd yn oed os nad yw'r costau hyn wedi'u heithrio. Tyfodd ODA cyfunol yr UE ac eithrio costau ffoaduriaid yn y wlad o € 59.1 biliwn yn 2015 i € 64.8 biliwn yn 2016, sy'n gyfystyr â chynnydd o 10%.

Cefndir

Cymorth Datblygu Swyddogol yn parhau i fod yn ffynhonnell hanfodol o ariannu ar gyfer llawer o wledydd sy'n datblygu, ond mae'n amlwg bod yn rhaid i ymdrechion i fynd yn llawer pellach. Mae'r weledigaeth hon, o sut y dylai ariannu datblygu esblygu i gefnogi'r Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, cytunir yn y Addis Ababa Agenda Gweithredu[1] (AAAA).

I gefnogi'r agenda hon, yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn ceisio increaseresources ar gyfer datblygu cynaliadwy, gan gynnwys drwy:

- Symud adnoddau domestig

- Trosoli adnoddau'r sector preifat ar lefel ddomestig a rhyngwladol i ysgogi cyllid ar gyfer datblygu'r sector preifat

- Cynyddu ymdrechion rhaglennu ar y cyd rhwng yr UE a'i Aelod-wladwriaethau fel ffordd i wella effeithlonrwydd, perchnogaeth ac effeithiolrwydd cydweithredu datblygu.

Yn 2005, yr UE a'i aelod-wladwriaethau addo i gynyddu eu ODA ar y cyd i 0.7% o Incwm UE Crynswth Gwladol (GNI) gan 2015. Er bod yr argyfwng economaidd a'r pwysau cyllidebol difrifol yn y rhan fwyaf aelod-wladwriaethau'r UE yn golygu nad oedd yr UE gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn yn 2015, bu twf gwirioneddol parhaus yn ODA Ewropeaidd o bron 40 2002% ers. Ym mis Mai 2015, cadarnhau y Cyngor Ewropeaidd ei ymrwymiad i gyrraedd y targed hwn cyn 2030. Cynhaliodd yr UE ymdrechion i gyrraedd y targed ODA o 0.15 0.20-% o GNI i Gwledydd datblygedig Lleiaf yn y tymor byr ar y cyd, ac i gyrraedd 0.20% o ODA / GNI i PDLl gan 2030.

Mae'r addewid ODA yn seiliedig ar dargedau unigol. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE cyn 2002 ailddatgan eu hymrwymiad i gyrraedd y targed ODA / GNI 0.7%, gan gymryd i ystyriaeth amgylchiadau cyllidebol, tra bod y rhai sydd wedi cyflawni y targed hwnnw wedi ymrwymo eu hunain i aros ar neu'n uwch y targed hwnnw. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE ar ôl 2002 wedi ymrwymo i ymdrechu i gynyddu eu ODA / GNI i 0.33%.

Mae'r data a gyhoeddwyd heddiw yn seiliedig ar wybodaeth ragarweiniol a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yr UE i'r OECD ac i Gomisiwn yr UE. ODA gyfunol yr UE yn cynnwys cyfanswm y gwariant ODA yr 28 Aelod-wladwriaethau'r UE a'r ODA o sefydliadau'r UE heb ei briodoli i Aelod-wladwriaethau unigol (hy adnoddau ei hun o Fanc Buddsoddi Ewrop).

Yn-rhoddwr cododd costau ffoaduriaid a adroddwyd gan Aelod-wladwriaethau'r UE o € 8.8 biliwn (neu 12.9% o cyfunol ODA UE yn 2015) at € 10.7 biliwn (neu 14.2% o cyfunol ODA UE yn 2016). Mae'r cynnydd o ODA UE sy'n ymroddedig i ariannu costau ffoaduriaid yng-rhoddwr yn adlewyrchu'r ffaith bod yn 2015 2016 a, llawer o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, yn wynebu cynnydd digynsail mewn ffoaduriaid, darparu cymorth brys hanfodol a chefnogaeth i nifer fawr o ffoaduriaid o fewn eu ffiniau. Mae'r rhan fwyaf o'r costau sy'n gysylltiedig â[2] dim ond ar gyfer blwyddyn gyntaf arhosiad ffoadur y gellir ei gofnodi fel ODA.

Mae aelodau 30 o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC), gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gweithredu fel aelod llawn o'r pwyllgor.

Mwy o wybodaeth:

Taflen ffeithiau: Cyhoeddi ffigurau newydd ar Gymorth Datblygu Swyddogol 2016

Atodiad: Mae cyflawni'r 2030 Nodau Datblygu Cynaliadwy: Rhoi at ei gilydd y dull o weithredu; amlygu ar gyflawniadau cynnar yr UE mewn tri maes allweddol

Datganiad i'r Wasg OECD

[1] Roedd yr Agenda Gweithredu Ababa Addis (aaaa) a gytunwyd yn y drydedd Gynhadledd Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ariannu ar gyfer Datblygu ym mis Gorffennaf 2015

[2] Gweler: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Llinell IA8.2 Ffoaduriaid mewn gwledydd rhoddwr (cod 1820)

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd