Cysylltu â ni

Frontpage

Ar ôl Snowden, Rwsia camau fyny gwyliadwriaeth y rhyngrwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

By Keir Giles, Cymrawd Cyswllt, Diogelwch Rhyngwladol a Rhaglen Rwsia ac Eurasia  
06dd6_130801194053-08-Snowden-llorweddol-orielGallai defnyddwyr y Rhyngrwyd yn Rwsia yn dod o dan mwy a mwy effeithlon monitro a gwyliadwriaeth agored, o dan reoliadau newydd a noddir gan y Gwasanaeth Diogelwch Ffederal (FSB).

Mae gorchymyn drafft wedi ei raglennu i ddod i rym ar Orffennaf 1, 2014 fyddai'n diwygio'r mecanwaith gwyliadwriaeth cyfredol, trwy orfodi darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd Rwsia (ISPs) i storio cofnodion cynhwysfawr o'r holl weithgarwch gan ddefnyddwyr am gyfnod o oriau 12, gyda uniongyrchol ac mynediad ar unwaith i wybodaeth hon ar yr amod i'r Ffederasiwn Busnesau Bach. llefarwyr swyddogol a lled-swyddogol Rwsia nodi na fyddai hyn yn darparu'r gwasanaethau diogelwch gydag unrhyw bwerau ymwthiol newydd; ond defnyddwyr a'r diwydiant rhyngrwyd yn anghytuno ac wedi codi pryderon ynghylch preifatrwydd ac ymarferoldeb.

Mae'r gorchymyn newydd yn ychwanegu at gyfres o fentrau diweddar sy'n cryfhau rôl yr FSB mewn diogelwch rhyngrwyd yn Rwsia. Mae deddf ddrafft ar amddiffyn seilwaith yn feirniadol, a grybwyllwyd yn 2012 ac sydd bellach yn cael ei thrafod, yn rhoi'r FSB yng ngofal y maes hwn o seiberddiogelwch. Ar ddechrau mis Hydref roedd cynlluniau ar gyfer gwyliadwriaeth dechnegol dreiddiol o gyfathrebu cystadleuwyr a gwylwyr yng Ngemau Olympaidd Sochi yn 2014 gan yr FSB yn cyffroi sylw yng nghyfryngau'r Gorllewin. Ac fe wnaeth bil a gyflwynwyd i Dwma'r Wladwriaeth ar Hydref 17, gadarnhau'r FSB fel yr asiantaeth arweiniol ar gyfer ystod eang o weithgareddau gan gynnwys brwydro yn erbyn seiberdroseddu a 'bygythiadau eraill i ddiogelwch gwybodaeth Rwsia', sydd y tu hwnt i gylch gwaith y gwasanaeth fel y nodwyd. yn y Gyfraith Ffederal sy'n llywodraethu ei weithgareddau.

Byddai'r fenter ddiweddaraf yn golygu uwchraddio radical i'r system fonitro SORM, sy'n rhoi swm cyfyngedig o ddata i'r FSB ac asiantaethau gorfodaeth cyfraith ar ddefnyddio'r rhyngrwyd. Byddai'r gofynion newydd yn ehangu'r ystod o wybodaeth a gesglir ar weithgaredd rhyngrwyd, gan gynnwys cyfathrebu llais. Mae rhai ISPs yn pryderu bod y ddarpariaeth ar gyfer mynediad uniongyrchol yn anghyfansoddiadol ac yn anghyfreithlon, a byddent yn osgoi unrhyw ofyniad cyfredol i'r FSB gyfiawnhau a chael cymeradwyaeth ar gyfer unrhyw weithgaredd rhyngdoriad neu adferiad sy'n torri hawliau statudol defnyddiwr i breifatrwydd cyfathrebiadau.

hysbyseb

Preifatrwydd ac ymarferoldeb

Ac eto, fel gyda mentrau diogelwch rhyngrwyd eraill yn Rwsia, megis y Gofrestr Unedig o wefannau a ystyrir a allai fod yn niweidiol i blant dan oed (yr 'rhestr ddu rhyngrwyd' fel y'i gelwir), mae'r diwydiant rhyngrwyd a sylwebyddion gwybodus yn pryderu nid yn unig am oblygiadau preifatrwydd ond hefyd dros y ymarferoldeb yr hyn sy'n cael ei gynnig. Hyd yn hyn mae ofnau cynnar y byddai'r 'rhestr ddu' yn cael ei defnyddio fel arf gormes wedi bod yn ddi-sail, ac mae'r mwyafrif o feirniadaeth bellach yn canolbwyntio ar ei weithrediad gwallus, sy'n arwain at doriadau o adnoddau rhyngrwyd cwbl gyfreithlon.

Yn yr un modd, mae'r rhan fwyaf o'r sylwadau ar y rheoliadau newydd arfaethedig yn tynnu sylw at gost ac anymarferoldeb gyntaf, a photensial deddfwriaeth preifatrwydd a'r ail cyfansoddiad Rwsia torri. Mae nifer fawr o ddata i gael eu storio ar y gweithgaredd o 75 miliwn o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn Rwsia am oriau 12 ar y tro, ac mae'r gyfradd cysylltiedig o gasglu data, bydd yn her technegol sylweddol a drud hyd yn oed i'r gweithredwyr telathrebu mwyaf. Mae'r ddarpariaeth ar gyfer ISPs i reoli storio wedi cael eu dehongli gan rai sylwebyddion fel modd o basio llwyth gwaith hwn a chost oddi wrth y Ffederasiwn Busnesau Bach i ddiwydiant preifat - gyda goblygiadau difrifol ar gyfer chwaraewyr llai a fyddai'n ei chael yn hyd yn oed yn fwy anodd i fodloni'r gofynion.

Mae'r ffaith bod y mentrau Rwsiaidd hyn yn dod yn drwchus ac yn gyflym ar ôl i Edward Snowden gyrraedd Moscow yn ychwanegu haenau lluosog o eironi. Mae cyfryngau Rwseg wedi nodi diffyg rhesymeg swyddogol neu gyfiawnhad dros y mesurau newydd. Ond mewn hinsawdd lle mae'r feirniadaeth ymhlyg ac eglur o Rwsia am ei system monitro a gwyliadwriaeth rhyngrwyd wedi dod yn sylweddol llai amlwg yn dilyn datgelu galluoedd honedig a chyrhaeddiad systemau'r UD, efallai bod awdurdodau Rwseg yn teimlo hyd yn oed yn llai angen ymddiheuro i unrhyw un am ei fodd ei hun o amddiffyn diogelwch cenedlaethol. Yn y cyfamser, ar ôl cwyno am weithgaredd cudd gan yr Unol Daleithiau a chynghreiriaid, mae Snowden wedi lloches fel 'actifydd hawliau dynol' mewn gwlad sy'n ceisio efelychu'r gweithgaredd hwn hyd eithaf ei allu, peth ohono'n agored.

hysbyseb

Preifatrwydd a diogelwch

Mae adolygiad o sylwadau Rwsia ar y rheoliadau newydd yn datgelu drafodaeth cyfarwydd y cydbwysedd rhwng preifatrwydd a diogelwch cenedlaethol, ond gyda gymharol fwy o bwysau a roddir i fuddiannau diogelwch nag yr ydym yn gyfarwydd â yn y DU. Ymhlith ffactorau eraill, gall hyn yn cynrychioli derbyniad hir-sefydlog o fodolaeth PRhCA. Mae'r rhai ychydig o ddefnyddwyr y rhyngrwyd sy'n rhoi unrhyw ystyriaeth o gwbl yn gyfarwydd i syniad bod cyfathrebu yn cael eu monitro yn ddiofyn er budd diogelwch, ac nid ydynt wedi dioddef o rhith o breifatrwydd o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn Ewrop a Gogledd America.

Mae'r gorchymyn drafft diweddaraf sy'n ceisio cynyddu rôl yr FSB wrth sicrhau diogelwch ar-lein Rwsia ar hyn o bryd yn dechrau ail rownd o ymgynghoriadau mewn asiantaethau eraill y llywodraeth sydd â diddordeb. Mae profiad blaenorol yn awgrymu y gallai’r broses hon, yn ogystal â thrafodaeth gyhoeddus a diwydiant, arwain at lacio’r rheoliadau arfaethedig cyn iddynt gael eu cadarnhau yn y gyfraith. Ond am y tro, mae'r fersiwn gyfredol o'r gorchymyn yn parhau i fod ar borth llywodraeth Rwseg ar gyfer trafodaeth gyhoeddus ohono mentrau deddfwriaethol - gyda'r maes ar gyfer 'barn arbenigol' yn hollol wag.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd