Cysylltu â ni

Ewrofaromedr

Ewrofaromedr: Blwyddyn i fynd at yr etholiadau Ewropeaidd 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20131030PHT23406_originalWrth i etholiadau Senedd Ewrop 2014 agosáu, felly hefyd benderfyniadau hanfodol ar faterion ariannol 2014-2020. Mae'r arolwg Eurobarometer yn rhoi mewnwelediad i ganfyddiadau Ewropeaid o'r sefyllfa economaidd a chymdeithasol gyfredol ynghyd â'r diwygiadau sydd ar ddod.

Ydyn ni'n well ein byd yn economaidd pan rydyn ni'n gweithredu gyda'n gilydd? A ddylai aelod-wladwriaethau weithio ar y cyd ag eraill neu a ydyn nhw'n well eu byd ar eu pennau eu hunain? Mae un o bob dau o Ewrop yn credu y byddent yn cael eu hamddiffyn yn well yn erbyn yr argyfwng economaidd presennol pe bai eu gwlad yn gweithio gydag aelod-wladwriaeth arall ar fesurau priodol. Mae hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr â dwy ran o dair o Frits sy'n teimlo y dylai'r DU weithredu ar ei phen ei hun. Ar yr un pryd mae'r arolwg yn dangos bod ymatebwyr yng ngwledydd ardal yr ewro yn arbennig yn fwy cadarnhaol ynghylch gweithredu cydgysylltiedig.
I fwyafrif yr ymatebwyr o'r tu allan i ardal yr ewro mae dyfodol yr arian sengl yn edrych yn ddisglair. Mae 7 o wledydd nad ydynt yn ardal yr ewro 11 yn gadarnhaol am eu gwlad yn cyflwyno'r ewro gan 2025. Y mwyaf brwdfrydig yw Latfia gyda 90% am ymuno â'r ewro tra mai'r DU yw'r mwyaf amheus o'r holl aelod-wladwriaethau gydag ychydig llai na chwarter o blaid yr arian cyffredin.

Mae cyllideb yr UE yn cyfateb i oddeutu € 145 bln (£ 124 bln). Ydyn ni'n cytuno ar sut i wario arian yr UE? Mae'r arolwg yn dangos bod hanner yr Ewropeaid yn teimlo mai cyflogaeth a materion cymdeithasol yw'r brif flaenoriaeth. Yn y DU mae'r ffocws ar iechyd y cyhoedd (41%) ac addysg (40%).
O ran gwella perfformiad yr economi, mae Ewropeaid yn tueddu i gytuno i raddau helaeth. Mae dros hanner yr ymatebwyr o'r farn mai gwella hyfforddiant addysgol a phroffesiynol yw'r allwedd. Mae newidiadau hanfodol eraill yn cynnwys lleihau diffygion a dyled gyhoeddus a'i gwneud hi'n haws sefydlu busnesau newydd.

hysbyseb

Gan edrych ymlaen at 2025, pwy fydd yn gallu amddiffyn Ewropeaid yn fwyaf effeithiol yn erbyn effeithiau negyddol globaleiddio? Ar gyfartaledd, mae tua un o bob dau Ewropeaidd yn credu y bydd yr UE yn eu galluogi i brofi effeithiau cadarnhaol globaleiddio a'u hamddiffyn rhag ei ​​effeithiau negyddol. Mewn cyferbyniad, dim ond traean o ymatebwyr y DU sy'n teimlo mai'r UE sy'n gallu mynd i'r afael orau â materion globaleiddio yn yr Almaen, mae dros hanner y bobl yn ystyried mai'r UE a'u llywodraeth yw eu 'mesurau diogelu globaleiddio'.
Dyma ail ran yr arolwg Eurobarometer o'r enw 'Blwyddyn i fynd i etholiadau Ewropeaidd 2014'. Cyhoeddwyd y rhan gyntaf (ar faterion sefydliadol) ar 5 Medi 2013.

Mae'r Eurobarometer yn gyfres o arolygon barn gyhoeddus a gynhelir yn rheolaidd ar ran y Cymunedau Ewropeaidd ers 1973 ar amrywiaeth eang o faterion amserol sy'n ymwneud â'r Undeb Ewropeaidd ledled yr aelod-wladwriaethau.
Cynhaliwyd yr arolwg hwn ym mis Mehefin 2013 gan ddefnyddio dulliau wyneb yn wyneb gan TNS Opinion yn aelod-wladwriaethau 28, gydag ymatebwyr 27,624.

hysbyseb

Ewrofaromedr

Eurobaromedr: Optimistiaeth am ddyfodol yr UE ar ei uchaf er 2009

cyhoeddwyd

on

Mae agweddau tuag at yr UE yn parhau i fod yn gadarnhaol ac yn weddol sefydlog, yn ôl yr Eurobaromedr Safonol diweddaraf a gynhaliwyd ym Mehefin-Gorffennaf 2021.

Mae optimistiaeth am ddyfodol yr UE wedi cyrraedd ei lefel uchaf er 2009 ac mae ymddiriedaeth yn yr UE yn parhau i fod ar ei uchaf er 2008. Mae'r gefnogaeth i'r ewro yn parhau i fod yn sefydlog ar ei uchaf er 2004. Mae'r arolwg hefyd yn dangos gwelliant sylweddol yn y canfyddiad o'r cyflwr economïau cenedlaethol.

Mae dinasyddion Ewropeaidd yn nodi'r sefyllfa economaidd fel eu prif bryder ar lefel yr UE, ac yna'r amgylchedd a newid yn yr hinsawdd a chan fewnfudo. Iechyd yw'r prif fater o hyd ar lefel genedlaethol, ychydig o flaen sefyllfa economaidd y wlad.

hysbyseb

Mae mwyafrif yr Ewropeaid yn fodlon ar y mesurau a gymerwyd gan yr UE a chan lywodraethau cenedlaethol yn erbyn y pandemig coronafirws ac yn meddwl y bydd cynllun adfer NextGenerationEU yn effeithiol wrth ymateb i effeithiau economaidd y pandemig. Mae bron i ddwy ran o dair yn ymddiried yn yr UE i wneud y penderfyniadau cywir yn y dyfodol i ymateb i'r pandemig.

1. Optimistiaeth am ddyfodol yr Undeb Ewropeaidd

Mae optimistiaeth ynghylch dyfodol yr UE wedi cynyddu'n sydyn ers haf 2020, gyda dwy ran o dair o'r ymatebwyr bellach â barn gadarnhaol (66%, +6 pwynt canran). Dyma'r lefel uchaf ers hydref 2009. Mae ychydig dros dri o bob deg ymatebydd yn besimistaidd am ddyfodol yr UE (31%, -7) - y lefel isaf er 2009.

hysbyseb

Mae mwyafrif clir yn optimistaidd ynghylch dyfodol yr UE mewn 26 aelod-wladwriaeth, tra bod barn y cyhoedd yn parhau i fod wedi'i hollti yng Ngwlad Groeg. Mae optimistiaeth wedi cynyddu mewn 22 o wledydd ers haf 2020, gyda chynnydd mawr iawn ym Malta (75%, +25), yr Eidal (67%, +18) a Phortiwgal (76%, +15). O ganlyniad i'r newidiadau hyn, optimistiaeth bellach yw barn y mwyafrif yn yr Eidal (67%) a Ffrainc (53%).

2. Delwedd ac ymddiriedaeth yn yr UE

Ar ôl cynnydd mawr rhwng haf 2020 a gaeaf 2020-2021, mae delwedd gadarnhaol yr UE yn parhau i fod ar lefel gymharol uchel (45%) a dyma farn y mwyafrif yn 20 Aelod-wladwriaeth yr UE (delwedd niwtral 38%, delwedd negyddol 16%) . Gwelir y canlyniadau uchaf yn Iwerddon (70%) a Phortiwgal (62%).

Mae bron i hanner yr holl Ewropeaid yn ymddiried yn yr Undeb Ewropeaidd (49%). Dyma’r lefel gyffredinol uchaf a gofrestrwyd ers gwanwyn 2008. Mae ymddiriedaeth mewn llywodraethau cenedlaethol wedi cynyddu ychydig (37%) tra bod ymddiriedaeth mewn seneddau cenedlaethol wedi aros yn sefydlog ar 35%.

3. Prif bryderon ar lefel yr UE a chenedlaethol

Mae'r sefyllfa economaidd wedi adennill y lle cyntaf fel y mater pwysicaf sy'n wynebu'r UE gyda 27% o grybwylliadau (-8 pwynt canran o'i gymharu â gaeaf 2020-2021). Mae'r amgylchedd a newid yn yr hinsawdd wedi codi o'r pedwerydd safle i'r ail safle cyfartal (25%, +5), wedi'i rannu â mewnfudo (25%, +7), wedi'i ddilyn yn y pedwerydd safle cyfartal gan gyllid cyhoeddus cyflwr aelod-wladwriaethau a chan iechyd (y ddau yn 22%). Mae sôn am iechyd wedi dirywio'n sylweddol ers gaeaf 2020-2021 (22%, -16), pan oedd yn ei safle cyntaf.

Ar lefel genedlaethol, iechyd yw'r mater pwysicaf o hyd, er bod cyfeiriadau wedi dirywio'n sylweddol ers gaeaf 2020-2021 (28%, -16). Mae'r sefyllfa economaidd yn yr ail safle, a grybwyllwyd gan ychydig dros chwarter yr ymatebwyr (26%, -7).

4. Y sefyllfa economaidd bresennol a'r Ewro

Ers gaeaf 2020-2021, mae cyfran yr ymatebwyr sy'n credu bod sefyllfa eu heconomi genedlaethol yn “ddrwg” wedi gostwng yn sylweddol (-11), er mai dyma farn y mwyafrif o hyd (58%).

Erbyn hyn mae 40% o ddinasyddion yr UE o’r farn bod eu sefyllfa economaidd genedlaethol yn “dda”, cynnydd sylweddol (+11) ar ôl i dri arolwg yn olynol ddangos dirywiad. Fodd bynnag, mae'r lefel hon o asesiad cadarnhaol yn parhau i fod yn is na'r rhai a fesurwyd yn y cyfnod gwanwyn 2017 - hydref 2019.

Mae canfyddiadau o sefyllfa bresennol yr economi genedlaethol yn amrywio'n fawr ar draws Aelod-wladwriaethau, yn amrywio o 89% yn Lwcsembwrg sy'n credu ei bod yn dda i 9% yng Ngwlad Groeg sy'n meddwl yr un ffordd.

Mae'r gefnogaeth i'r ewro yn ardal yr ewro wedi aros yn sefydlog ers gaeaf 2020-2021, ar ei bwynt uchaf er 2004, sef 79%. Mae canran uchel o ymatebwyr ledled yr UE yn gyffredinol, yn sefydlog ar y lefel uchaf a gofnodwyd erioed (70%), hefyd yn rhannu'r farn hon.

5. Y pandemig coronafirws a barn y cyhoedd yn yr UE

Mae boddhad â'r mesurau a gymerwyd gan yr Undeb Ewropeaidd i frwydro yn erbyn y pandemig coronafirws wedi cynyddu'n sylweddol ers gaeaf 2020-2021, gyda mwy na hanner dinasyddion yr UE bellach yn fodlon (51%, +8). Mae anfodlonrwydd wedi dirywio (41%, -8), tra bod 8% o ddinasyddion yn dweud nad ydyn nhw'n gwybod (sefydlog).

Mae boddhad dinasyddion â'r mesurau a gymerwyd gan eu llywodraeth genedlaethol i frwydro yn erbyn y pandemig coronafirws hefyd wedi cynyddu'n sylweddol i ddod yn farn y mwyafrif (53%, +10 ers gaeaf 2020-2021). Mae 46% yn anfodlon (-10), tra bod 1% (sefydlog) yn dweud nad ydyn nhw'n gwybod.

Mae bron i ddwy ran o dair o Ewropeaid yn ymddiried yn yr UE i wneud y penderfyniadau cywir ar y pandemig yn y dyfodol (65%, +6 ers gaeaf 2020-2021). Dyma farn y mwyafrif ym mhob aelod-wladwriaeth o'r UE.

Mae mwyafrif o bobl Ewrop yn credu y bydd NextGenerationEU, cynllun adfer yr UE, yn effeithiol wrth ymateb i effeithiau economaidd y pandemig coronafirws (57%, +2 ers gaeaf 2020-2021).

Dywedodd bron i saith o Ewropeaid o bob deg eu bod eisoes wedi cael eu brechu adeg y gwaith maes ym mis Mehefin-Gorffennaf, neu yr hoffent gael eu brechu yn erbyn COVID-19 cyn gynted â phosibl (69%), a dywedodd 9% yr hoffent “hoffi” i wneud hynny beth amser yn 2021 ”.

Cefndir

Cynhaliwyd “Gwanwyn 2021 - Eurobaromedr Safonol” (EB 95) trwy gyfweliadau wyneb yn wyneb ac ar-lein rhwng 14 Mehefin a 12 Gorffennaf 2021 ar draws 27 aelod-wladwriaeth yr UE. Gofynnwyd rhai cwestiynau hefyd mewn deuddeg gwlad neu diriogaeth arall[1]. Cynhaliwyd 26,544 o gyfweliadau yn aelod-wladwriaethau’r UE-27.

Parhau Darllen

Ewrofaromedr

Eurobarometer: Defnydd a barn Ewropeaid o gyfathrebu electronig yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi canlyniadau'r diweddaraf Arolwg Eurobaromedr ar e-gyfathrebu yn yr UE. Mae'r arolwg, a gynhaliwyd rhwng Tachwedd a Rhagfyr 2020 ac o fis Chwefror i fis Mawrth 2021, yn dangos defnydd a boddhad Ewropeaid o wasanaethau cyfathrebu electronig, gan gynnwys gyda'r rhyngrwyd, mynediad ffôn sefydlog a symudol, bwndeli gwasanaeth, crwydro, argyfwng a chyfathrebu rhyngwladol yn yr UE. a mwy. Mae'r arolwg yn nodi bod gan bron pob Ewropeaidd ffonau symudol (96% o ymatebwyr), tra bod gan 53% linellau ffôn sefydlog. O ran cysylltiadau rhyngrwyd, mae 81% o ddinasyddion yn fodlon ag ansawdd cyflymderau lawrlwytho ac 82% ag ansawdd y cyflymderau uwchlwytho. Mae'r niferoedd hynny'n is mewn pentrefi gwledig, lle mae 77% o'r ymatebwyr yn fodlon ag ansawdd eu cysylltiadau.

Mae traean (33%) yr ymatebwyr wedi profi cyflymder rhyngrwyd symudol is wrth grwydro mewn gwlad arall yn yr UE o gymharu ag yn eu mamwlad. Gofynnodd y rhifyn hwn o'r Eurobarometer hefyd i ddinasyddion am effeithiau'r pandemig coronafirws ar eu tanysgrifiadau rhyngrwyd a chanfod bod 7% o Ewropeaid wedi gwneud newidiadau i'w tanysgrifiad rhyngrwyd, tra bod 3% wedi newid eu darparwr rhyngrwyd. O ran cyfathrebiadau brys, dywed 74% o Ewropeaid y byddent yn galw eu rhif 112 yn eu gwlad eu hunain ac y byddai 41% yn deialu 112 pan mewn gwlad arall. Mae'r Eurobarometer wedi'i osod yn erbyn cefndir y Cod Cyfathrebu Electronig Ewropeaidd, a ddiweddarodd fframwaith rheoleiddio cyfathrebu electronig yr UE yn 2018 i ehangu hawliau defnyddwyr a chymhellion gweithredwyr ar gyfer buddsoddiadau mewn rhwydweithiau datblygedig. Mwy gwybodaeth am y canlyniadau a'r Adroddiad Eurobarometer gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Mae Eurobarometer yn dangos cefnogaeth gyhoeddus erioed i'r ewro a chefnogaeth eang i gyflwyno rheolau talgrynnu

cyhoeddwyd

on

Mae cefnogaeth y cyhoedd i’r ewro wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed, yn ôl arolwg Eurobaromedr diweddaraf y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r nifer uchaf erioed o 80% o'r ymatebwyr yn credu bod yr ewro yn dda i'r UE ac mae 70% o'r farn bod yr ewro yn dda i'w gwlad eu hunain. Cynhaliwyd yr arolwg Eurobarometer ymhlith tua 17,700 o ymatebwyr o 19 aelod-wladwriaeth ardal yr ewro rhwng 22 a 29 Mawrth 2021. Mae arolwg Eurobarometer a chanlyniadau ymgynghoriad cyhoeddus agored ar wahân yn canfod bod nifer cynyddol o ddinasyddion yn cefnogi rheolau talgrynnu a diddymu un a darnau arian dau-cant. Mae'r Eurobaromedr yn dangos bod 67% o'r cyhoedd o blaid dileu darnau arian un a dau ewro trwy dalgrynnu gorfodol (i fyny neu i lawr) o swm terfynol y pryniannau i'r pum sent agosaf. Mae cefnogaeth fwyafrifol i hyn ym mhob un o 19 aelod-wladwriaeth ardal yr ewro. Mae crynodeb yr ymgynghoriad cyhoeddus agored ar reolau talgrynnu yn dangos nad yw 72% o ymatebwyr o'r farn bod darnau arian un a dau ewro yn ddefnyddiol ac mae 71% o'r farn y dylid cyflwyno rheolau talgrynnu i'r pum sent ewro agosaf. Mae mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn y dylai rheolau talgrynnu fod yn orfodol (71%) a'u cysoni yn ardal yr ewro (77%). Denodd yr ymgynghoriad cyhoeddus 17,033 o ymatebion. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus dros 15 wythnos, rhwng 28 Medi 2020 ac 11 Ionawr 2021. Mae'r arolwg Eurobarometer ar gael yma. Mae canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus ar reolau talgrynnu ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd