Cysylltu â ni

Frontpage

Mae Cyngor Ewrop yn gofyn am fesur ar unwaith o fynediad i loches

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 25October, penderfynodd y Pwyllgor Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol, sy'n gyfrifol am sicrhau bod gwledydd yn cydymffurfio â'r hawliau y maent wedi ymrwymo iddynt yn Siarter Gymdeithasol Ddiwygiedig Cyngor Ewrop, ar gais am fesur ar unwaith yn erbyn yr Iseldiroedd i sicrhau mynediad ledled y wlad i lochesi i bobl ddigartref.

Ym mis Gorffennaf 2013, gofynnodd FEANTSA, gan weithio gyda Fischer Advocaten, i fesur gael ei gymryd ar unwaith i osgoi rhoi pobl ddigartref mewn perygl o gael anaf difrifol ac anadferadwy ac i sicrhau parch effeithiol at hawliau pobl ddigartref fel y cydnabyddir yn Siarter Gymdeithasol Ewrop. . Mae gan yr hawl i gysgodi gysylltiad agos â'r hawl i fywyd a'r hawl i iechyd. Mae'n amlwg bod amhosibilrwydd cael lloches yn cynyddu'r risg o niwed difrifol ac anadferadwy i iechyd.

Gofynnodd FEANTSA i’r Pwyllgor Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol wahodd llywodraeth yr Iseldiroedd i gydymffurfio â’i rhwymedigaethau i barchu a diogelu urddas ac iechyd dynol trwy gymhwyso’r egwyddor tai / lloches yn gyntaf heb y gofyniad i fodloni amodau a osodwyd ymlaen llaw er mwyn sicrhau’r effeithiol. mynediad i gysgod.

hysbyseb

Mae’r Pwyllgor wedi hysbysu llywodraeth yr Iseldiroedd y dylai’r Iseldiroedd “fabwysiadu pob mesur posibl gyda’r bwriad o osgoi anaf difrifol, anadferadwy i gyfanrwydd pobl sydd mewn perygl uniongyrchol o gael eu hamddifadu, trwy weithredu dull cydgysylltiedig ar lefelau cenedlaethol a threfol. gyda'r bwriad o sicrhau bod eu hanghenion sylfaenol (lloches) yn cael eu diwallu; a sicrhau bod yr holl awdurdodau cyhoeddus perthnasol yn ymwybodol o'r penderfyniad hwn ”.

Mae llywodraeth yr Iseldiroedd eisoes wedi cymryd camau i wella'r sefyllfa bresennol. Maent wedi ymchwilio i weithrediad cyfredol yr egwyddor mynediad ledled y wlad trwy anfon gwesteion dirgel i lochesi i'r digartref. Mae'r ymchwil hon yn dangos bod mwyafrif helaeth y bobl sy'n gwneud cais am loches, os na allant brofi cysylltiad lleol â'r ardal, yn cael eu gwrthod. Yn dilyn yr ymchwil hon mae Ysgrifennydd Gwladol Iechyd a Lles yr Iseldiroedd wedi hysbysu pob awdurdod lleol sy'n gyfrifol am bolisïau digartref y dylent gynnal y gyfraith a sicrhau, ynghyd â'r llochesi i'r digartref, y gellir gwarantu mynediad i loches ledled y wlad.

Dyma'r tro cyntaf i'r Pwyllgor Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol ofyn am fesur ar unwaith gan aelod-wladwriaeth. Mae'n dangos sut y gall troseddau hawliau dynol arwain at ganlyniadau difrifol iawn pan fyddant yn cynnwys grwpiau hynod fregus fel pobl ddigartref.

hysbyseb

Dywedodd Rina Beers, llywydd FEANTSA: “Mae penderfyniad Cyngor Ewrop yn dangos brys y mater. Mae mynediad i loches yn amddiffyn pobl ddigartref rhag peryglon difrifol i'w bywyd a'u hiechyd. Mae'n bwysig bod awdurdodau cenedlaethol a lleol, yn ogystal â sefydliadau sy'n darparu lloches, yn cydweithredu'n agos yn y mater hwn i sicrhau mynediad effeithiol i lochesi i'r digartref ”.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd