Cysylltu â ni

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd '

Amser i fyny i gefnogwyr Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd cyntaf: Beth sy'n digwydd nesaf?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

EU_Flag_blowingYfory (1 Tachwedd), bydd trefnwyr yr wyth Menter Dinasyddion Ewropeaidd (ECIs) cyntaf yn rhedeg allan o amser i gasglu datganiadau o gefnogaeth. Mae tri grŵp yn honni eu bod wedi cyrraedd y targed o filiwn o lofnodion. Mae hyn yn cynnwys lleiafswm o lofnodion mewn o leiaf saith aelod-wladwriaeth, fel sy'n ofynnol gan ddeddfwriaeth ECI. Maent yn cynnwys Right2Water, sy'n credu bod 'dŵr yn dda cyhoeddus, nid nwydd', Un ohonom, sy'n ceisio dod â chyllid yr UE i weithgareddau sy'n rhagdybio dinistrio embryonau dynol, a Stop Vivisection, sydd am weld diwedd ar fyw arbrofi ar anifeiliaid.

Dywedodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: "Rwy’n cael fy nghalonogi’n fawr gan y ffaith y gallai tri ECI mor amrywiol fod wedi pasio trothwy llwyddiant. Mae’n profi bod yr arbrawf uchelgeisiol ac unigryw hwn mewn democratiaeth gyfranogol drawswladol wedi dal dychymyg pobl ledled Ewrop.

"Rwy’n cynnig fy nghymudiadau i drefnwyr y pum ECI arall. Ond yn sicr ni wastraffwyd eu hymdrechion a’u hegni. Maent i gyd wedi llwyddo i greu cysylltiadau â phobl o’r un anian ar draws y cyfandir, a sbarduno dadleuon pan-Ewropeaidd dilys ar faterion sydd yn amlwg yn bwysig iawn iddynt. Mae'r rhain yn sylfeini cadarn y gallant barhau i ymgyrchu arnynt. "

hysbyseb

Mae gan awdurdodau cenedlaethol dri mis bellach i ddilysu'r llofnodion, proses sydd eisoes wedi dechrau ym mis Medi ar gyfer menter Right2Water. Ar ôl dilysu ECI llwyddiannus, bydd gan y Comisiwn dri mis wedyn i archwilio'r fenter a phenderfynu sut i weithredu arni. Bydd yn cyfarfod â'r trefnwyr fel y gallant esbonio'r materion a godwyd yn eu menter yn fanylach. Bydd y trefnwyr hefyd yn cael cyfle i gyflwyno eu menter mewn gwrandawiad cyhoeddus a drefnir yn Senedd Ewrop. Yn olaf, bydd y Comisiwn yn mabwysiadu Cyfathrebu yn egluro ei gasgliadau ar y fenter, pa gamau y mae'n bwriadu eu cymryd, os o gwbl, a'i resymu.

Cefndir

Gwefan Menter Dinasyddion Ewropeaidd.

hysbyseb

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd '

Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn penderfynu cofrestru menter dinasyddion newydd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu cofrestru Menter Dinasyddion Ewropeaidd o'r enw 'Sicrhau cydymffurfiaeth Polisi Masnachol Cyffredin â Chytuniadau'r UE a chydymffurfio â chyfraith ryngwladol'.

Mae trefnwyr y fenter yn galw ar y Comisiwn i "gynnig gweithredoedd cyfreithiol yn seiliedig ar y Polisi Masnachol Cyffredin i atal endidau cyfreithiol yr UE rhag mewnforio cynhyrchion sy'n tarddu o aneddiadau anghyfreithlon mewn tiriogaethau dan feddiant ac allforio i diriogaethau o'r fath, er mwyn cadw cyfanrwydd y marchnad fewnol ac i beidio â chynorthwyo na chynorthwyo i gynnal sefyllfaoedd anghyfreithlon o'r fath ".

Mae'r Comisiwn o'r farn bod y Fenter Dinasyddion Ewropeaidd hon yn dderbyniadwy yn gyfreithiol, gan ei bod yn cwrdd â'r amodau cofrestru angenrheidiol. Mae'n bwysig tynnu sylw, bod y fenter yn gwahodd y Comisiwn i gyflwyno cynnig am ddeddf gyfreithiol o dan y Polisi Masnachol Cyffredin, sy'n gyffredinol ei natur ac nad yw'n targedu gwlad neu diriogaeth benodol. Nid yw'r Comisiwn wedi dadansoddi sylwedd y fenter ar hyn o bryd.

hysbyseb

Gyda phenderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn ailasesu'r fenter arfaethedig yn dilyn gwybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd gan y trefnwyr a dyfarniad gan y Llys Cyffredinol ar benderfyniad blaenorol y Comisiwn.

Y camau nesaf

Yn dilyn cofrestriad heddiw, gall y trefnwyr ddechrau'r broses o gasglu llofnodion. Os bydd Menter Dinasyddion Ewropeaidd yn derbyn miliwn o ddatganiadau o gefnogaeth o fewn blwyddyn gan o leiaf saith Aelod-wladwriaeth wahanol, bydd yn rhaid i'r Comisiwn ymateb. Gallai'r Comisiwn benderfynu naill ai dilyn y cais ai peidio, ac yn y ddau achos byddai'n ofynnol iddo egluro ei resymu.

hysbyseb

Cefndir

Cyflwynwyd Menter Dinasyddion Ewrop gyda Chytundeb Lisbon fel offeryn gosod agenda yn nwylo dinasyddion. Fe'i lansiwyd yn swyddogol ym mis Ebrill 2012.

Yr amodau ar gyfer derbynioldeb yw: (1) nid yw'r weithred arfaethedig yn amlwg y tu allan i fframwaith pwerau'r Comisiwn i gyflwyno cynnig am weithred gyfreithiol, (2) nid yw'n amlwg yn ymosodol, yn wamal nac yn flinderus a (3) mae'n ddim yn amlwg yn groes i werthoedd yr Undeb.

Ers dechrau Menter Dinasyddion Ewrop, mae'r Comisiwn wedi derbyn 107 cais i lansio un, 83 ohonynt mewn meysydd lle mae gan y Comisiwn y pŵer i gynnig deddfwriaeth ac felly'n gymwys i gael ei gofrestru.

Mwy o wybodaeth

'Sicrhau cydymffurfiaeth Polisi Masnachol Cyffredin â Chytuniadau'r UE a chydymffurfio â chyfraith ryngwladol'

Menter Dinasyddion Ewropeaidd - wefan

Ar hyn o bryd mae Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd yn casglu llofnodion

Fforwm Menter Dinasyddion Ewrop

Ymgyrch #EUTakeTheInitiative

Parhau Darllen

dinasyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd

Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn penderfynu cofrestru menter 'ReturnthePlastics' ar ailgylchu poteli plastig

cyhoeddwyd

on

Heddiw (13 Awst), penderfynodd y Comisiwn gofrestru Menter Dinasyddion Ewropeaidd o'r enw 'ReturnthePlastics: A Citizen's Initiative i weithredu system adneuo ledled yr UE i ailgylchu poteli plastig'.

Mae trefnwyr y fenter yn galw ar y Comisiwn i gyflwyno cynnig i:

  • Gweithredu system adneuo ledled yr UE i ailgylchu poteli plastig;
  • cymell holl aelod-wladwriaethau'r UE bod archfarchnadoedd (cadwyni) sy'n gwerthu poteli plastig yn gosod peiriannau gwerthu cefn ar gyfer ailgylchu'r poteli plastig ar ôl cael eu prynu a'u defnyddio gan y defnyddiwr, a;
  • gwneud i'r cwmnïau cynhyrchu poteli plastig dalu trethi plastig am system ailgylchu a blaendal y poteli plastig (o dan yr egwyddor y dylai'r llygrwr ei thalu).

Mae'r Comisiwn o'r farn bod y fenter hon yn dderbyniadwy yn gyfreithiol oherwydd ei bod yn cwrdd â'r amodau angenrheidiol. Ar hyn o bryd, nid yw'r Comisiwn wedi dadansoddi sylwedd y fenter.

hysbyseb

Camau Nesaf

Yn dilyn cofrestriad heddiw, gall y trefnwyr ddechrau casglu llofnodion. Os bydd Menter Dinasyddion Ewropeaidd yn derbyn miliwn o ddatganiadau o gefnogaeth o fewn blwyddyn gan o leiaf saith aelod-wladwriaeth wahanol, bydd yn rhaid i'r Comisiwn ymateb. Gallai'r Comisiwn benderfynu naill ai bwrw ymlaen â'r cais ai peidio, a bydd gofyn iddo egluro ei resymu.

Cefndir

hysbyseb

Cyflwynwyd Menter Dinasyddion Ewrop gyda Chytundeb Lisbon fel offeryn gosod agenda yn nwylo dinasyddion. Fe'i lansiwyd yn swyddogol ym mis Ebrill 2012.

Yr amodau ar gyfer derbynioldeb yw: (1) nid yw'r weithred arfaethedig yn amlwg y tu allan i fframwaith pwerau'r Comisiwn i gyflwyno cynnig am weithred gyfreithiol, (2) nid yw'n amlwg yn ymosodol, yn wamal nac yn flinderus, a (3) nid yw'n amlwg yn groes i werthoedd yr Undeb.

Hyd yn hyn, mae'r Comisiwn wedi derbyn 107 cais i lansio Menter Dinasyddion Ewropeaidd, yr oedd 82 ohonynt yn dderbyniadwy ac felly'n gymwys i gael eu cofrestru.

Mwy o wybodaeth

'ReturnthePlastics: Menter Dinasyddion i weithredu system adneuo ledled yr UE i ailgylchu poteli plastig'

Ar hyn o bryd mae ECIs yn casglu llofnodion

Fforwm Menter Dinasyddion Ewrop

Ymgyrch #EUTakeTheInitiative

Parhau Darllen

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd '

Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn penderfynu cofrestru dau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu cofrestru dwy Fenter Dinasyddion Ewropeaidd (ECIs) o'r enw 'Rhaglen Cyfnewid Gweision Sifil Ewropeaidd' a 'Gwyrddion To'. Mae trefnwyr menter Rhaglen Cyfnewid Gweision Sifil Ewropeaidd yn gwahodd y Comisiwn i lansio rhaglen cyfnewid a hyfforddi rhwng gweision sifil o aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.

Nod y rhaglen yw cynnig profiad proffesiynol i swyddogion mewn gwasanaeth tebyg mewn aelod-wladwriaeth arall am gyfnod o 2 i 12 mis. Mae trefnwyr y fenter Rof Greening yn galw ar y Comisiwn i hwyluso'r gwaith o greu gerddi gwyrdd ar doeau cwmnïau. Felly, gallai toeau nas defnyddiwyd gyfrannu at yr amgylchedd. Mae'r Comisiwn o'r farn bod y ddwy fenter yn dderbyniadwy yn gyfreithiol gan eu bod yn cwrdd â'r amodau gofynnol ac felly wedi penderfynu eu cofrestru. Nid yw'r Comisiwn wedi dadansoddi cynnwys y mentrau ar hyn o bryd.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd