Cysylltu â ni

Polisi Cymdogaeth Ewrop

Yr UE a'i chymdogion agosaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

9065Nid ffensys da yn unig sy'n creu cymdogion da. Mae cysylltiadau da yn seiliedig ar fuddiannau cydfuddiannol a gwerthoedd a rennir, a dyna pam mae'r UE yn cynnig perthynas freintiedig i'w gymdogion yn gyfnewid am ddiwygiadau economaidd a gwleidyddol, gan gynnwys ymrwymiad i werthoedd fel democratiaeth a hawliau dynol. Darganfyddwch fwy am yr 16 gwlad sy'n rhan o Bolisi Cymdogaeth Ewrop gan glicio yma.

Er gwaethaf yr argyfwng economaidd, rhaid i'r UE gadw i fyny â'r ymgysylltiad â'i gymdogion dwyreiniol a deheuol a'u gwobrwyo am gynnydd gyda diwygiadau fesul achos, mynnodd y Senedd gael penderfyniad a fabwysiadwyd ar 23 Hydref.

Pwysleisiodd ASEau fod parch at hanfodion democratiaeth yn "linell goch" na ellir ei chroesi heb ganlyniadau difrifol ac y dylai'r UE ganolbwyntio ar ysgogi datblygiad sefydliadau democrataidd, pleidiau gwleidyddol democrataidd a chymdeithas sifil yn ei gymdogaeth.

hysbyseb

Ynglŷn â'r Polisi Cymdogaeth Ewropeaidd

Lansiwyd Polisi Cymdogaeth Ewrop yn 2003 er mwyn dyfnhau cysylltiadau â gwledydd cyfagos 16 yr UE. Fe'i cynhelir yn bennaf fesul gwlad trwy gynlluniau gweithredu sy'n nodi agendâu diwygio. Hyd yn hyn mae 12 ohonyn nhw eisoes wedi'u mabwysiadu. Yn gyfnewid am gadw at y cynlluniau gweithredu, mae gwledydd yn derbyn gwell cyfleoedd masnach, posibiliadau teithio haws, cefnogaeth dechnegol yn ogystal â chymorth ariannol (€ 18.2 biliwn ar gyfer 2014-2020).

Unwaith y flwyddyn mae'r UE yn asesu cynnydd tuag at y nodau y cytunwyd arnynt, gan gynnwys llywodraethu da, diwygiadau economaidd a chymdeithasol, rheolaeth y gyfraith a pharch at hawliau dynol. Yn 2011, lluniwyd y rheolau i sicrhau y byddai gwledydd ond yn derbyn mwy o arian yn gyfnewid am fwy o ddiwygio.

hysbyseb

EU

#Kosovo: Sefydlogi a Cytundeb Gymdeithas (SAA) rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Kosovo yn dod i rym

cyhoeddwyd

on

By

kosovo_euMae'r Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithas (SAA) rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Kosovo yn dod i rym ar 1 2016 Ebrill. Mae'r SAA yn sefydlu perthynas gytundebol sy'n golygu hawliau a rhwymedigaethau cilyddol ac yn cwmpasu amrywiaeth eang o sectorau. Bydd yn cefnogi weithredu'r diwygiadau a bydd yn rhoi cyfle i symud yn nes at Ewrop Kosovo.

Llofnodwyd yr SAA ar 27 Hydref 2015 gan Federica Mogherini, Uchel Gynrychiolydd Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, a Johannes Hahn, Comisiynydd Polisi Cymdogaeth Ewropeaidd a Thrafodaethau Ehangu, ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd, tra ar gyfer Kosovo fe'i llofnodwyd gan y Prif Weinidog Isa Mustafa a'r Gweinidog Integreiddio Ewropeaidd Bekim Collaku.

Trafodwyd yr SAA rhwng Hydref 2013 a Mai 2014, ei lofnodi ar 27 Hydref 2015 a daeth i ben yn ffurfiol ar 12 Chwefror 2016.

hysbyseb

Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i gefnogi cynnydd Kosovo yn ei lwybr Ewropeaidd trwy'r broses Sefydlogi a Chymdeithasu, y polisi a ddyluniwyd gan yr UE i feithrin cydweithrediad â gwledydd y Balcanau Gorllewinol yn ogystal â chydweithrediad rhanbarthol. Mae Cytundebau Sefydlogi a Chymdeithasu yn rhan greiddiol o'r broses hon. Er mwyn cefnogi'r diwygiadau angenrheidiol, mae'r UE yn sicrhau bod cymorth cyn-esgyniad ar gael i'r Balcanau Gorllewinol a Thwrci sy'n dod i ryw € 11.7 biliwn dros y cyfnod 2014-2020, y dyrennir € 645.5 miliwn ohono i Kosovo.

"Mae'r cytundeb hwn yn agor cyfnod newydd yn y berthynas rhwng yr UE a Kosovo ac mae'n cynrychioli cyfraniad pwysig at heddwch, sefydlogrwydd a ffyniant yn Kosovo a'r rhanbarth yn gyffredinol. Rwy'n edrych ymlaen at ei weithredu," meddai Federica Mogherini ar achlysur ei ddod i rym.

"Mae'r cytundeb hwn yn garreg filltir ar gyfer y berthynas rhwng yr UE a Kosovo: bydd yn helpu i gadw Kosovo ar lwybr y diwygio a bydd yn creu cyfleoedd masnach a buddsoddi. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at fy ymweliad nesaf â Pristina i nodi'r foment bwysig hon ac i esboniwch y buddion y gall eu cynnig o ran twf a chyflogaeth i fusnesau Kosovo, buddsoddwyr a'r cyhoedd, "meddai Johannes Hahn.

hysbyseb

Mae'r SAA yn canolbwyntio ar barch at egwyddorion democrataidd allweddol ac elfennau craidd sydd wrth wraidd marchnad sengl yr UE. Bydd yr SAA yn sefydlu maes sy'n caniatáu ar gyfer masnach rydd a chymhwyso safonau Ewropeaidd mewn meysydd eraill fel cystadleuaeth, cymorth gwladwriaethol ac eiddo deallusol. Mae darpariaethau eraill yn ymwneud â deialog wleidyddol, cydweithredu mewn amrywiaeth eang o sectorau yn amrywio o addysg a chyflogaeth i ynni, yr amgylchedd a chyfiawnder a materion cartref.

Am fwy o wybodaeth:

Parhau Darllen

EU

#Migration: Gwariant ymfudo o'r UE mewn gwledydd cymdogaeth yn 'ei chael hi'n anodd dangos effeithiolrwydd'

cyhoeddwyd

on

By

migrants_balkans_routeMae gwariant yr UE ar bolisi mudo allanol mewn gwledydd cymdogaeth yn brwydro i ddangos ei effeithiolrwydd, yn ôl Llys Archwilwyr Ewrop.

Mae adroddiad cyntaf yr archwilwyr ar fudo allanol yn tynnu sylw at nifer o wendidau gwariant y mae angen mynd i’r afael â nhw i wella rheolaeth ariannol: cymhlethdod amcanion polisi a llywodraethu, amhosibilrwydd mesur canlyniadau polisi, llwyddiant cyfyngedig wrth ddychwelyd ymfudwyr i’w gwledydd tarddiad a phroblemau cydgysylltu. rhwng gwahanol gyrff yr UE a rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a'r aelod-wladwriaethau.

"Mae ymfudo yn her sylfaenol i'r Undeb Ewropeaidd", meddai Danièle Lamarque, yr Aelod o Lys Archwilwyr Ewrop sy'n gyfrifol am yr adroddiad. "Dim ond os gosodir amcanion clir y bydd gwariant yr UE ar fudo yn y gwledydd cymdogaeth yn effeithiol, os dyrennir cronfeydd i flaenoriaethau sydd wedi'u diffinio'n dda, ac os yw llywodraethu a'r cydgysylltu rhwng cyrff yr UE a gydag Aelod-wladwriaethau yn cael eu gwella."

hysbyseb

Roedd yr archwilwyr yn ymdrin â gwledydd yng Nghymdogaeth y Dwyrain a'r De, yn benodol Algeria, Georgia, Libya, Moldofa, Moroco a'r Wcráin. Fe wnaethant archwilio 23 prosiect yn gyfan gwbl, gan gynrychioli gwerth contract o € 89 miliwn allan o gyfanswm o € 742m.

Cefnogir polisi mudo allanol yr UE gan ystod o offerynnau ariannol - rhaglen thematig bwrpasol a sawl offeryn arall (gan gynnwys rhan o'r Offeryn Cymdogaeth Ewropeaidd). Gosodwyd amcanion eang iawn i'r rhaglen thematig, tra bod yr Offeryn Cymdogaeth yn ymwneud yn rhannol â mudo ond nid oedd yn cynnwys nodau penodol i fudo. Mae gan yr offerynnau eraill eu nodau eu hunain ac nid ydynt yn canolbwyntio ar fudo. Nid oedd amcanion yr holl offerynnau hyn yn gysylltiedig â'i gilydd, ac nid oedd strategaeth glir ar gyfer pennu'r cyfraniad a wneir gan bob un i bolisi ymfudo. Felly nid yw'n bosibl asesu i ba raddau y maent wedi hybu polisi mudo allanol yr UE.

Er bod yr UE yn cyflogi ystod o offerynnau ariannol, nid oes ganddo ddata manwl gywir ar y swm y mae pob un yn ei gyfrannu at wariant ymfudo. Mae'r archwilwyr yn amcangyfrif bod cyfanswm y gwariant yn € 1,4 biliwn ar gyfer 2007-2013, ond dim ond faint yn union a wariwyd yn achos y rhaglen thematig (€ 304m) yr oeddent yn gallu ei bennu. Oherwydd gwendidau yn systemau gwybodaeth y Comisiwn, nid oeddent hefyd yn gallu darganfod i ba raddau y dyrannwyd cronfeydd yr UE i'r prif flaenoriaethau thematig neu ddaearyddol trwy'r rhaglen thematig ar fudo.

hysbyseb

Mae'r archwilwyr yn amcangyfrif bod y rhaglen thematig yn neilltuo 42% yn unig o arian i gymdogaeth yr UE, na ellir felly ei hystyried yn brif flaenoriaeth ddaearyddol mewn gwirionedd. Gellid ystyried hyn hyd yn oed yn grynodiad annigonol o'r arian sydd ar gael i fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd cynyddol ym maes ymfudo.

Roedd adnoddau a neilltuwyd i gymorth ar gyfer gwledydd y tu allan i'r UE yn llawer is na'r anghenion a oedd yn ehangu'n gyflym a achoswyd gan y cynnydd sylweddol mewn mudo afreolaidd yn rhanbarth Môr y Canoldir, yn enwedig ar ôl 2013. Gan fod prosiectau'n rhan o nifer o flaenoriaethau thematig mewn llawer o wledydd, roedd yn wir amhosibl canolbwyntio màs critigol o gyllid ar unrhyw wlad bartner benodol.

Roedd y rhaglen thematig, er enghraifft, yn ymdrin ag ardal ddaearyddol fawr ac ystod eang o ymyriadau a oedd yn wahanol iawn eu natur a'u cwmpas. Nid oedd gan y cwmpas i weithredu o dan y rhaglen nac uchelgais ei amcanion unrhyw berthynas â'r nifer gyfyngedig o adnoddau sydd ar gael, gan olygu bod prosiectau wedi'u gwasgaru'n rhy denau i gael màs critigol sy'n ddigonol i gynhyrchu canlyniadau sylweddol yn y gwledydd dan sylw. Roedd y sefyllfa hon yn cyfyngu ar allu'r UE i sicrhau bod ei ymyrraeth yn cynhyrchu effaith gymhelliant wirioneddol mewn gwledydd y tu allan i'r UE, neu i ddatblygu cydweithrediad effeithiol â hwy ar bryderon ymfudo. Ar adeg pan fo adnoddau'n brin, rhaid eu dyrannu i flaenoriaethau lle mae'r potensial mwyaf i ychwanegu gwerth.

Nid oedd y dangosyddion a ddewiswyd ar gyfer monitro yn adlewyrchu holl amcanion y rhaglen thematig. Roedd y dangosyddion canlyniadau yn mesur y gweithgareddau a ariannwyd, ond anaml y canlyniadau a gyflawnwyd ganddynt. Ychydig o'r prosiectau a archwiliwyd oedd â dangosyddion canlyniadau gyda llinellau sylfaen a thargedau. Ni feintiolwyd dangosyddion meintiol, newidiodd dangosyddion mewn cyllidebau o un flwyddyn i'r llall, ni gwmpaswyd rhai offerynnau, nid oedd dangosyddion yn gyson â'i gilydd (rhwng y gyllideb a'r adroddiad gweithgaredd, er enghraifft), ac roeddent wedi'u dogfennu'n wael. Er enghraifft, rhoddwyd yr un ffigur yn 2009 a 2010 ar gyfer nifer yr ymfudwyr afreolaidd a nodwyd ac a aildderbyniwyd i wledydd y tu allan i'r UE. O ganlyniad, ni ellid monitro nac adrodd ar ganlyniadau polisi mewn modd cynhwysfawr a chydlynol.

Mewn dwy ran o dair o'r prosiectau gorffenedig a archwiliwyd, dim ond yn rhannol y cyflawnwyd yr amcanion. Roedd hyn yn aml oherwydd eu natur rhy amwys neu gyffredinol, a oedd yn aml yn ei gwneud yn amhosibl mesur canlyniadau. Mewn ychydig iawn o achosion, roedd ansefydlogrwydd gwleidyddol hefyd yn chwarae rôl. Roedd rhai prosiectau wedi'u hanelu'n fwy at fuddiannau'r Aelod-wladwriaethau, a gyfyngodd eu heffaith yn y gwledydd partner.

Nododd yr archwilwyr nifer fach o achosion lle aethpwyd i'r afael â'r gwendidau hyn yn addas. Un enghraifft o'r fath yw prosiect ym Moroco i ofalu am 4,500 o ymfudwyr is-Sahara bregus iawn trwy eu cartrefu mewn tair canolfan dderbyn a sicrhau bod eu hawliau'n hysbys ac yn cael eu parchu.

Roedd effeithiolrwydd yn brin mewn tri maes allweddol. Yn gyntaf, dim ond arwyddion rhannol o ymfudo sy'n cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad. Mae'r amcan cyffredinol iawn hwn, sy'n flaenoriaeth ym mholisi mudo allanol yr UE, yn ceisio cynyddu effeithiau buddiol mudo ar ddatblygiad yn y gwledydd tarddiad. Roedd y prosiectau a archwiliwyd yn gyfyngedig o ran effaith a hyfywedd, ac yn canolbwyntio mwy ar ddatblygu nag ar fudo. Mae dull y Comisiwn o sicrhau bod ymfudo yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad yn aneglur, ac mae'r un peth yn wir am y polisïau sydd eu hangen i gyflawni'r effaith hon.

Yn ail, nid yw cefnogaeth dychwelyd ac aildderbyn yn cael fawr o effaith. Roedd y prosiectau archwiliedig (a oedd yn cynrychioli chwarter y rhai a ariannwyd) yn darparu gwasanaethau i ymfudwyr mewn sefyllfaoedd o ddychwelyd gwirfoddol neu orfodol. Roedd y prosiectau hyn yn gyfyngedig o ran eu cwmpas a'u heffeithiolrwydd oherwydd diffyg cyfranogiad gweithredol, gan Aelod-wladwriaethau wrth baratoi dychweliad ymfudwyr a chan y gwledydd dychwelyd, a oedd yn aml yn gweld y polisi aildderbyn yn rhan o bolisi diogelwch yr UE. Nid yw llawer o ymfudwyr yn ymwybodol eu bod yn gymwys i gael cefnogaeth yr UE pan gânt eu haildderbyn.

Yn drydydd, mae parch at hawliau dynol, a ddylai fod yn sail i bob gweithred, yn parhau i fod yn ddamcaniaethol ac anaml y caiff ei drosi i arfer.

Mae cymhlethdod y trefniadau llywodraethu, sy'n cynnwys llawer iawn o gyfranogwyr, yn gwanhau cydgysylltiad o fewn y Comisiwn a rhwng y Comisiwn a'i ddirprwyaethau. Er gwaethaf nifer o fentrau diweddar, nid oes digon o symleiddio yn y maes hwn o hyd.

Mae cydgysylltu gwariant mudo allanol yr UE / Aelod-wladwriaeth yn anodd iawn: Gan y gall Aelod-wladwriaethau gyfrannu'n uniongyrchol at wariant ymfudo allanol, mae mecanwaith cydgysylltu effeithiol yn hanfodol. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw strategaeth ariannu i benderfynu pwy oedd yn ariannu beth neu sut y dylid dosbarthu'r arian.

Yn yr adroddiad, mae'r archwilwyr yn gwneud nifer o argymhellion i'r Comisiwn:

 • Egluro amcanion polisi ymfudo, sefydlu fframwaith ar gyfer asesu perfformiad a chyfeirio adnoddau ariannol tuag at flaenoriaethau sydd wedi'u diffinio a'u meintioli'n glir;
 • Gwella'r gwaith o baratoi a dewis prosiectau;
 • Pwysleisiwch y cysylltiad rhwng ymfudo a datblygu;
 • Gwella cydgysylltiad o fewn sefydliadau'r UE, gyda gwledydd partner a gydag Aelod-wladwriaethau

Parhau Darllen

EU

cefnogaeth #Syria UE mewn ymateb i'r argyfwng Syria

cyhoeddwyd

on

By

Cefnogwyr o faneri tonnau Llywydd Bashar al-Assad Syria yn ystod rali yn sgwâr al-Sabaa Bahrat yn DamascusMae argyfwng Syria wedi dod yn drychineb ddyngarol waethaf y byd. Yr UE yw'r prif roddwr yn yr ymateb rhyngwladol i argyfwng Syria, gyda dros 5 € biliwn gan yr UE ac aelod-wladwriaethau gyda'i gilydd mewn cymorth dyngarol, datblygu, economaidd a sefydlogi.

Mae argyfwng Syria wedi dod yn drychineb ddyngarol waethaf y byd. Yr UE yw'r prif roddwr yn yr ymateb rhyngwladol i argyfwng Syria, gyda throsodd 5 € bn o'r UE ac Aelod-wladwriaethau wedi'u dyrannu gyda'i gilydd mewn cymorth dyngarol a datblygu ers dechrau'r gwrthdaro tan eleni. Yn y gynhadledd Yn Cefnogi Syria a’r Rhanbarth a gynhaliwyd yn Llundain ar 4 Chwefror, addawodd yr UE a’r Aelod-wladwriaethau am y flwyddyn 2016 dros 3 € bn. Mae cefnogaeth yr UE yn mynd i Syriaid yn eu gwlad ac i ffoaduriaid a'u cymunedau cynnal yn Libanus, yr Iorddonen, Twrci, Irac a'r Aifft gyfagos.

Perthynas yr UE â Syria

hysbyseb

Yn 2011, ymatebodd yr UE i’r trais annerbyniol a ddefnyddir gan y lluoedd milwrol a diogelwch yn erbyn protestwyr heddychlon trwy atal ei gydweithrediad â Llywodraeth Syria o dan Bolisi Cymdogaeth Ewrop ac ymestyn mesurau cyfyngol yn raddol. Ceisiodd y polisi hwn roi pwysau ar Lywodraeth Syria i ddod â thrais i ben ac annog datrysiad gwleidyddol i'r gwrthdaro. O'r cychwyn cyntaf, mae'r UE wedi condemnio troseddau hawliau dynol yn Syria yn y termau cryfaf.

Amcan yr UE yw dod â'r gwrthdaro i ben a galluogi pobl Syria i fyw mewn heddwch yn eu gwlad eu hunain. Nodir y sefyllfa ddiweddaraf yn yr UE yng Nghasgliadau'r Cyngor Materion Tramor ar 12 Hydref 2015. Mae'r UE yn aelod llawn ac yn gyfranogwr gweithredol yn y Grŵp Cymorth Rhyngwladol yn Syria. Mae'n cefnogi'r broses dan arweiniad y Cenhedloedd Unedig yn llawn, yn benodol ymdrechion Llysgennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Syria.

Dim ond proses wleidyddol dan arweiniad Syria sy'n arwain at drosglwyddiad heddychlon a chynhwysol, yn seiliedig ar egwyddorion communiqué Genefa 30 Mehefin 2012 ac yn unol â phenderfyniadau perthnasol Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig (yn arbennig 2254 (2015)), a fydd yn dod â sefydlogrwydd yn ôl i Syria .

hysbyseb

Cyllid y Comisiwn Ewropeaidd

 • Cyllid ychwanegol yn dilyn yr addewid yn y Gynhadledd Cefnogi Syria a'r Rhanbarth

Yn y gynhadledd Cefnogi Syria a'r Rhanbarth, addawodd yr UE a'r Aelod-wladwriaethau am y flwyddyn 2016 dros 3 € bn i gynorthwyo pobl Syria y tu mewn i Syria yn ogystal â ffoaduriaid a'r cymunedau sy'n eu cynnal yn y gwledydd cyfagos

Daeth yr addewid ar ben y bn 5 bod yr UE, fel y prif roddwr, eisoes wedi ymrwymo mewn ymateb i'r argyfwng dyngarol gwaethaf ers yr Ail Ryfel Byd.

Mae'r addewid comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y 2016 yn cyfateb i 1,115 € bn. Roedd y Comisiwn hefyd yn gallu rhoi swm dangosol ar gyfer 2017 sef 1,275 € bn, gan ddod â'r cyfanswm addewid am y ddwy flynedd i 2,39 € bn. Daw'r arian hwn yn bennaf o gymorth dyngarol a'r Offeryn Cymdogaeth Ewropeaidd.

 • Trosolwg

Ers 2011, mae cefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd mewn ymateb i argyfwng Syria wedi rhagori 2,6 € bn. Mae'r Comisiwn yn darparu ar unwaith dyngarol cymorth, a heb fod yn ddyngarol cymorth, ymateb i anghenion tymor canolig.

In cymorth dyngarolhyd yn hyn, mae'r Comisiwn hyd yn hyn wedi darparu 1,037 € bn ar gyfer ymatebion brys achub bywyd, bwyd, dŵr, glanweithdra, hylendid a lloches i filiynau o Syriaid y tu mewn i Syria ac mewn gwledydd cyfagos.

Mewn cymorth nad yw'n ddyngarol, mae'r Comisiwn wedi trefnu 1,6 € bn, gan gynnwys:

 • 961 € miliwn drwy'r Offeryn Cymdogaeth Ewropeaidd (ENI) - y cafodd 381 € ei sianelu drwy Gronfa Ymddiriedolaeth Ranbarthol yr UE mewn ymateb i argyfwng Syria (EUTF) - i fynd i'r afael ag anghenion tymor canolig y ffoaduriaid o Syria sy'n byw yn Syria, Libanus a Jordan (addysg, bywoliaeth, iechyd, mynediad at wasanaethau sylfaenol);
 • 180 € m drwy Gymorth Macro-ariannol (Jordan) i'r Iorddonen i gynorthwyo gyda'r mewnlifiad o ffoaduriaid o Syria;
 • 180 € m drwy'r Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch ar gyfer rhaglenni cymorth mewn ardaloedd a reolir gan wrthblaid yn Syria, ymdrechion cyfryngu, paratoi cyfiawnder trosiannol a mesurau i leihau tensiynau rhwng ffoaduriaid a chymunedau lletyol yn y rhanbarth, yn ogystal â chefnogi dinistrio Pentyrrau cemegol Syria ac atal bygythiad cemegol;
 • 249 € m trwy'r Offeryn ar gyfer Cymorth Cyn Derbyn (IPA) i Dwrci - y mae 173 € m ohono'n cael ei sianelu trwy'r EUTF;
 • 26 € m drwy'r Offeryn Ewropeaidd ar gyfer Democratiaeth a Hawliau Dynol;
 • 26 € m drwy'r Offeryn Cydweithredu Datblygu (DCI) - y mae 10 € m ohono'n cael ei sianelu drwy'r EUTF

Ers ei sefydlu ym mis Rhagfyr 2014, mae'r rhan fwyaf o gymorth nad yw'n ddyngarol ar gyfer gwledydd cyfagos Syria yn cael ei sianelu drwy'r Cronfa Ymddiriedolaeth Ranbarthol yr UE mewn ymateb i argyfwng Syria, "Cronfa Madad" (EUTF Madad). Nod yr EUTF yw dod ag ymateb UE mwy cydlynol ac integredig i'r argyfwng trwy uno amrywiol offerynnau ariannol yr UE a chyfraniadau gan Aelod-wladwriaethau yn un mecanwaith hyblyg a chyflym.

Mae'r Gronfa Ymddiriedolaeth yn mynd i'r afael yn bennaf ag anghenion cydnerthedd tymor hwy ffoaduriaid o Syria mewn gwledydd cyfagos megis yr Iorddonen, Libanus, Twrci ac Irac, yn ogystal â'r cymunedau sy'n eu cynnal a'u gweinyddiaethau. Mae ei fandad newydd gael ei ymestyn i allu gweithredu hefyd yn y Balcanau Gorllewinol, cyn belled â'i fod yn pryderu am lif yr ymfudwyr o Syria. Yn y dyfodol, gall y Gronfa Ymddiriedolaeth ddechrau ariannu gweithgareddau gwytnwch y tu mewn i Syria a gallai ddod yn offeryn ariannu ar gyfer ail-greu, ailsefydlu a chymorth llywodraethu yn dilyn setliad gwleidyddol o'r argyfwng. Gydag addewidion diweddar gan Aelod-wladwriaethau 17, sef cyfanswm o dros 52 € m- a chyfraniadau o amrywiol offerynnau'r UE, mae'r Gronfa bellach yn cyrraedd cyfanswm cyfaint o 645 € m. Bydd arian ychwanegol yn cael ei ymrwymo yn 2016 a thu hwnt.

Y tu mewn i Syria

cymorth dyngarol

Y tu mewn i Syria, diolch i gymorth achub bywyd a ddarparwyd gan y Comisiwn, mae rhai 2 miliwn o bobl wedi cael mynediad i eitemau dŵr, glanweithdra a hylendid diogel, mae 850,000 wedi derbyn bwyd, mae 1 miliwn o bobl wedi derbyn eitemau nad ydynt yn fwyd a lloches, ac mae gan 350,000 blant wedi eu cwmpasu gan raglenni amddiffyn plant.

Mae cymorth dyngarol yr UE yn ddiduedd ac yn annibynnol ac yn mynd at bobl mewn angen waeth beth fo ystyriaethau ethnig neu grefyddol. Mae cymorth dyngarol yr UE yn cael ei sianelu trwy'r Cenhedloedd Unedig, Sefydliadau Rhyngwladol, a phartneriaid cyrff anllywodraethol rhyngwladol.

Cymorth nad yw'n ddyngarol

Ers sefydlu'r argyfwng yn Syria, mae'r Comisiwn wedi darparu cymorth sylweddol nad yw'n ddyngarol y tu mewn i Syria drwy'r Offeryn Cymdogaeth Ewropeaidd, gan dargedu addysg, bywoliaeth a chefnogaeth cymdeithas sifil yn benodol.

Diolch i'r cymorth ariannol hwn, mae 2,3 miliwn o blant wedi cael gwell mynediad at addysg ar lefel ysgol gynradd ac uwchradd (cyrhaeddodd ysgolion 4,000). Ar ben hynny, mae mwy na 11,367 o gyfleoedd gwaith brys i Syriaid wedi'u creu (gan gynnwys cyfleoedd gwaith i ferched 4,000) a darparwyd nifer o ficro-grantiau ar gyfer busnesau bach. Mae mwy na Syriaid 85,000 y tu mewn i Syria wedi elwa ar weithgareddau cymunedol gwell diolch i gryfhau gweithgareddau cymdeithas sifil ar lawr gwlad.

Yn ogystal, mae arian y Comisiwn o'r Offeryn Ewropeaidd ar gyfer Democratiaeth a Hawliau Dynol hefyd wedi cefnogi amddiffynwyr Hawliau Dynol yn ogystal â meithrin gallu newyddiadurwyr o Syria.

Cymorth i wledydd cyfagos

Ers dechrau'r argyfwng, ffodd Syriaid i wledydd cyfagos sy'n cynnal nifer digynsail o ffoaduriaid. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi ffoaduriaid Syria a'u cymunedau cynnal yn Lebanon, yr Iorddonen, Twrci ac Irac yn gryf.

Jordan

Yn yr Iorddonen mae mwy na 630,000 o ffoaduriaid cofrestredig yn Syria, hanner ohonynt yn blant. Mae arweinwyr yr UE wedi cwrdd â chynrychiolwyr yr Iorddonen ac wedi ymweld â'r wlad droeon yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Yn y gynhadledd Cefnogi Syria a'r Rhanbarth a gynhaliwyd yn Llundain ar 4 Chwefror, ailadroddodd yr UE yr undod i'r Iorddonen gan addo mwy o gefnogaeth.

Ers dechrau'r argyfwng, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dyrannu mwy na 583,7 € m mewn cymorth i ffoaduriaid a chymunedau bregus. Mae hyn yn cynnwys mwy na 198 € m o'r gyllideb ddyngarol, 180 € m o'r Offeryn Cymorth Ariannol Macro (MFA), dros 170 € m o'r Offeryn ENI / Cymdogaeth a Phartneriaeth Ewropeaidd, a mwy na 30 € m o'r Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch. Mae cymorth dyngarol y Comisiwn wedi helpu mwy na 350,000 o ffoaduriaid o Syria yn yr Iorddonen. Gydag 83% o'r ffoaduriaid yn yr Iorddonen yn byw mewn lleoliadau trefol, mae'r Comisiwn yn cefnogi'r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed trwy gymorth arian parod gan ei fod yn cael ei ystyried fel y dull mwyaf cost-effeithlon ac urddasol. Mae rhaglenni penodol yn cefnogi anghenion plant a menywod, gan fod tua 53% o'r ffoaduriaid yn blant a 23,5% yn fenywod. Blaenoriaeth arall yn 2015 fu ymateb i anghenion brys ceiswyr lloches ar y ffin rhwng Syria a Gwlad yr Iorddonen lle mae mwy na 16,000 o bobl yn parhau i fod yn sownd, gan aros am fynediad i'r Iorddonen.

Daw'r gefnogaeth hon ar ben y dros 500 € m o gydweithrediad dwyochrog rheolaidd ar gyfer yr Iorddonen o dan bolisi Cymdogaeth Ewrop, sy'n dod â'r swm cyffredinol i 1,08 € bn.

Libanus

Mae'r UE yn talu teyrnged i ymdrechion rhagorol Libanus ers dechrau'r gwrthdaro. Mae'r wlad yn gartref i fwy na 1,1 o ffoaduriaid sy'n cynrychioli 1 / 4 o boblogaeth Libanus, sef y crynodiad uchaf o ffoaduriaid y pen y byd. Yn y Gynhadledd Cefnogi Syria a'r Rhanbarth, mae Comisiwn yr UE yn addo mwy o gymorth gan fuddsoddi mewn gwytnwch a chynaliadwyedd Libanus.

Ar gyfer Libanus, ers dechrau'r argyfwng, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dyrannu 552,1 € m. Mae hyn yn cynnwys mwy na 269 € m o gymorth dyngarol a 283 € m ar gyfer cymorth datblygu / sefydlogi, a ariennir yn bennaf gan ENI / Offeryn Cymdogaeth a Phartneriaeth Ewropeaidd (yn agos at 250 € m) ac Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch (dros 30 € m ) mynd i'r afael ag anghenion cydnerthedd tymor hwy sifiliaid yr effeithir arnynt, ffoaduriaid a chymunedau lletya Libanus. Yn Lebanon, trwy ei bartneriaid, mae cymorth dyngarol yr UE yn cyrraedd tua 665,000 o bobl.

Mae cymorth an-ddyngarol y Comisiwn yn mynd i'r afael ag anghenion ffoaduriaid a chymunedau cynnal. Mae'r brif ran yn mynd i'r sector addysg ond rydym hefyd yn delio ag iechyd, bywoliaethau ac isadeileddau lleol (dŵr, dŵr gwastraff, rheoli gwastraff solet).

Daw'r gefnogaeth hon ar ben 219 € m mewn cydweithrediad dwyochrog wedi'i raglennu'n rheolaidd ar gyfer Libanus o dan Bolisi Cymdogaeth Ewrop, sy'n dod â'r gefnogaeth gyffredinol i 771 € m. Mae hyn yn dangos bod yr UE wedi gallu ysgogi cynnydd o 200% yn y cyllid ar gyfer Libanus o fewn cyfnod byr i fynd i'r afael yn effeithiol ag anghenion enfawr y wlad sy'n deillio o'r argyfwng ffoaduriaid.

Twrci

Yn Nhwrci mae dros 2,5 miliwn o ffoaduriaid cofrestredig o Syria, sy'n golygu mai Twrci yw'r llu mwyaf o ffoaduriaid yn y byd.

Cyfanswm yr arian a ddarparwyd gan yr UE i Dwrci mewn ymateb i Argyfwng Syria, gan gynnwys cymorth dyngarol yn ogystal â chymorth tymor hwy, yw cyfanswm o 352 € m. Mewn cymorth dyngarol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyfrannu 71 € m ers 2011 i gynorthwyo ffoaduriaid o Syria yn bennaf ond hefyd ffoaduriaid Irac a phoblogaethau eraill o bryder yn Nhwrci. Mae cymorth dyngarol yr UE yn ariannu darpariaethau bwyd, eitemau nad ydynt yn ymwneud â bwyd (gan gynnwys cymorth gaeafu), cymorth iechyd ac amddiffyniad drwy bartneriaid dyngarol. Yn gyfan gwbl, mae'r Comisiwn yn Nhwrci ar hyn o bryd yn darparu cymorth bwyd i tua 230,000 o bobl a chymorth iechyd i tua 130,000 o bobl. Drwy fenter EU Children of Peace yr UE, mae'r Comisiwn wedi ariannu addysg frys, sy'n rhoi mynediad i ysgolion i blant o Syria sy'n byw yn Nhwrci.

Ar ben hynny, ym mis Tachwedd 2015, cyhoeddodd yr UE ei fod yn sefydlu fframwaith cyfreithiol - Cyfleuster Ffoaduriaid ar gyfer Twrci - gyda 3 € bn i ddarparu cefnogaeth effeithlon a chyflenwol i ffoaduriaid o Syria a chymunedau cynnal yn Nhwrci. Rhoddir blaenoriaeth i gamau gweithredu sy'n darparu cymorth dyngarol, datblygu a chymorth arall i ffoaduriaid a chymunedau lletyol, awdurdodau cenedlaethol a lleol wrth reoli a mynd i'r afael â chanlyniadau mewnlifau ffoaduriaid.

Irac

Cysylltiad agos ag argyfwng Syria yw'r un yn Irac. Mae argyfwng Irac yn argyfwng Lefel 3 gyda 10 miliwn o bobl sydd angen cymorth dyngarol, mewn gwlad o 36 miliwn. Mae hyn yn cynnwys 3,2 miliwn o Bobl a Ddiflannwyd yn Fewnol (IDP) a ffoaduriaid 250,000 o Syria.

Mae cyllideb ddyngarol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Irac wedi tyfu’n sylweddol yn 2015, gan ymateb i anghenion cynyddol a chyrraedd y cyfanswm o 104,65 € m. Mae'r UE yn darparu amddiffyniad a rhyddhad i bobl sydd wedi'u dadleoli yn Irac a ffoaduriaid o Syria, y tu mewn a'r tu allan i wersylloedd yn Irac, yn ogystal â phoblogaethau bregus eraill y mae'r gwrthdaro yn effeithio arnynt. Mae cyllid yn sicrhau cymorth bwyd, gofal iechyd sylfaenol, dŵr a glanweithdra, amddiffyn, cysgodi a dosbarthu eitemau hanfodol i'r cartref.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd