Cysylltu â ni

Frontpage

Araith: Tuag at ardal yr Iwerydd yn fwy deinamig o dwf a buddsoddiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

url-1024x945Mewn cynhadledd a drefnwyd gan Sefydliad Peterson, SAIS a Dirprwyaeth yr UE, Washington DC / UD ar 29 Hydref, siaradodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Viviane Reding (yn y llun) am y datgeliadau ysbïo diweddar gan yr Unol Daleithiau, y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP). a diogelu data a'r hyn y mae Ewrop yn ei ddisgwyl gan yr Unol Daleithiau i atgyweirio'r ymddiriedolaeth sydd wedi'i difrodi.

Foneddigion a boneddigesau,

Nid yw ffrindiau a phartneriaid yn sbïo ar ei gilydd. Mae ffrindiau a phartneriaid yn siarad ac yn trafod. Er mwyn i drafodaethau uchelgeisiol a chymhleth lwyddo, mae angen ymddiried yn y partneriaid negodi. Dyna pam yr wyf yma yn Washington: i helpu i ailadeiladu ymddiriedaeth.

hysbyseb

Rydych chi'n ymwybodol o'r pryderon dwfn y mae datblygiadau diweddar yn ymwneud â materion cudd-wybodaeth wedi'u codi ymhlith dinasyddion Ewropeaidd. Yn anffodus maent wedi ysgwyd a difrodi ein perthynas.

Mae'r berthynas agos rhwng Ewrop ac UDA o'r gwerth mwyaf. Ac fel unrhyw bartneriaeth, rhaid iddi fod yn seiliedig ar barch ac ymddiriedaeth. Yn sicr nid yw ysbïo yn arwain at ymddiriedaeth. Dyna pam ei bod yn fater brys a hanfodol bod ein partneriaid yn cymryd camau clir i ailadeiladu ymddiriedaeth.

Yr haf hwn, dechreuodd yr Unol Daleithiau ac Ewrop drafod Partneriaeth Masnach a Buddsoddi. Mae'r amcan yn syml: rydym am roi'r hwb mwyaf posibl i'r economi drawsatlantig trwy agor ein marchnadoedd i'w gilydd. Mae'r amcan yn syml ond mae trafodaethau yn unrhyw beth ond syml. Mae yna lawer o heriau o'n blaenau. Ac eto, os cânt eu trin yn dda ac ar sail cyd-ymddiriedaeth a hyder gall canlyniadau'r trafodaethau fod yn werth yr ymdrech.

hysbyseb

Rhoddaf dri rheswm ichi:

"Yn gyntaf, byddai'r cytundeb yn dod â buddion economaidd diriaethol i economïau America ac Ewrop. Yn ail, gyda'r cytundeb gallem dorri biwrocratiaeth ac adeiladu marchnad drawsatlantig fwy integredig. Ac yn drydydd, byddai'r cytundeb yn cael effaith gadarnhaol ar fasnach ledled y byd. Gyda masnach ac incwm cynyddol, mae pawb yn ennill.

Rheswm cyntaf, y buddion economaidd diriaethol

Ewrop yw'r economi fwyaf yn y byd - gyda dros 507 miliwn o ddefnyddwyr a CMC o 12 triliwn ewro. Mae'r Unol Daleithiau yn dilyn ar ôl gyda CMC o 11 triliwn ewro.

Rhowch y ddau gyda'i gilydd, ac rydych chi'n sicrhau enillion economaidd sylweddol.

Amcangyfrifir bod twf economaidd o ganlyniad i'r cytundeb yn 119 biliwn ewro y flwyddyn i'r UE, a 95 biliwn ewro y flwyddyn i'r UD. Ychydig iawn fyddai'r gost i'r buddion hyn oherwydd byddent yn effaith cael gwared ar dariffau sy'n ei gwneud hi'n anodd prynu a gwerthu ar draws Môr yr Iwerydd.

Ar adegau o anawsterau economaidd mae'n rhaid i ni ddod o hyd i ffynonellau twf nad ydyn nhw'n faich ar gyllid cyhoeddus. Gall hybu masnach fod yn ffynhonnell twf i'n heconomïau. Os caiff ei wneud yn gywir bydd yn creu mwy o alw a chyflenwad heb gynyddu gwariant cyhoeddus na benthyca. Gallai TTIP llwyddiannus fod yn becyn ysgogiad rhad.

Er bod tariffau rhwng yr UE a'r UD eisoes yn isel (4% ar gyfartaledd), mae maint cyfun economïau'r UE a'r UD a'r fasnach rhyngddynt yn golygu y byddai datgymalu'r tariffau sy'n weddill yn cael effaith sylweddol ar greu twf.

Gallai'r bartneriaeth masnach a buddsoddi trawsatlantig fod yn arwydd cryf bod yr UE ac UDA wedi ymrwymo i agor a dyfnhau masnach. Byddai hyn hefyd yn arwydd o arweinyddiaeth ar y cyd ar raddfa fyd-eang.

Ail reswm, adeiladu marchnad drawsatlantig fwy integredig

Gallai buddion partneriaeth masnach a buddsoddi trawsatlantig fynd y tu hwnt i'r cynnydd uniongyrchol mewn twf economaidd. Gallai'r ddwy ochr hefyd weithio i integreiddio'r farchnad drawsatlantig yn well a'r ffordd y mae rheoleiddio'n cael ei wneud.

Deddfau yw rheoliadau sy'n amddiffyn pobl rhag risgiau - risg i'w hiechyd, diogelwch, sicrwydd ariannol neu'r amgylchedd.

Mae amddiffyn pobl yn nod pwysig, a dyna pam mae llywodraethau ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd wedi mynd i gymaint o drafferth i adeiladu systemau cymhleth o ddiogelwch rheoliadol.

Ond - mae gweithredu rheoliadol dargyfeiriol neu beidio - hefyd yn dod am bris: gall rwystro nwyddau rhag mynd i mewn i farchnad trwy eu datgan yn anniogel. Neu gall wneud cynhyrchion a fewnforir yn ddrytach trwy ychwanegu costau cydymffurfio direswm.

Mae maes diogelwch ceir yn un enghraifft: rydym i gyd yn cytuno bod yn rhaid i gar fod yn ddiogel a bod angen i ddrysau fod yn ddigon cryf i wrthsefyll effaith a bod angen i fagiau awyr weithredu'n berffaith. Ond mae'r ddeddfwriaeth a'r safonau ar ddiogelwch ceir yn mynd i lawer mwy o fanylion. Mae'n cynnwys manylion ar sut y dylai profion weithio i weld a yw ceir newydd yn cwrdd â'r holl ofynion. Mae hefyd yn cynnwys manylion fel sut y dylid gosod dymi prawf damwain yn ystod prawf. Ar ôl eu cronni, trosglwyddir y gwahaniaethau hyn yn ddiweddarach i gostau cosbi'r defnyddiwr.

Gellir osgoi'r gwahaniaethau hyn yn y dyfodol trwy ddeialog reoleiddio gynnar. Yr hyn y mae'r UE eisiau ei wneud gyda'r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig yw dod o hyd i bethau cyffredin sy'n symleiddio gwaith gosodwyr safonau Ewropeaidd ac America yn y dyfodol i geisio dod o hyd i atebion cyffredin a fyddai'n caniatáu ar gyfer marchnad drawsatlantig go iawn. Dylai hyn fod yn wir, er enghraifft, o'r gwaith ar geir trydan: fel bod rheoleiddwyr yn gweithio ar safonau cyffredin ar gyfer profion diogelwch ond hefyd ar gyfer y plygiau a'r socedi sydd eu hangen i wefru ceir y dyfodol.

Trydydd rheswm, yr effaith gadarnhaol ar fasnach ryngwladol

Ni fydd y buddion y gallai'r cytundeb eu cynnig i'r UE a'r UD ar draul gweddill y byd. I'r gwrthwyneb, gallai rhyddfrydoli masnach rhwng yr UE a'r UD hybu masnach ac incwm ledled y byd. Mae gan y cytundeb y potensial i gynyddu CMC yng ngweddill y byd bron i 100 biliwn ewro. Byddai mwy o fasnach rhwng y ddau gawr economaidd yn codi'r galw am ddeunyddiau crai, cydrannau a mewnbynnau eraill a gynhyrchir gan wledydd eraill.

Gallai cysoni safonau technegol yr UE a’r Unol Daleithiau hefyd ddarparu sylfaen ar gyfer safonau byd-eang: mae maint y farchnad drawsatlantig mor fawr, pe bai ganddi un set o reolau, byddai er budd gwledydd eraill eu mabwysiadu hefyd. Byddem yn gosod modelau yn annog eraill i ddilyn. Trwy hynny, dim ond dilyn un set o fanylebau y byddai'n rhaid iddynt gynhyrchu nwyddau, gan wneud masnach ryngwladol yn haws ac yn rhatach. A byddent yn gwneud hynny nid oherwydd eu bod eisiau gwerthu eu cynhyrchion i'n marchnadoedd, ond hefyd oherwydd y byddent yn gweld y safonau lefel uchel trawsatlantig fel safon aur.

Mae gan yr UE a'r UD berthynas fasnach a buddsoddiad dwfn eisoes - nid oes unrhyw rydweli fasnachol arall yn y byd mor integredig â'r UE a'r UD. Mae gwerth mwy na 2 biliwn ewro o nwyddau a gwasanaethau masnach yn croesi Môr yr Iwerydd bob dydd.

Rheswm pwysig bod y cysylltiadau hyn mor drwchus yw ein bod ni eisoes yn economïau agored iawn. Mae llawer o ryddfrydoli masnach eisoes wedi digwydd. Efallai mai dyma’r tro cyntaf i Ewrop ac America eistedd i lawr ar gyfer trafodaeth ddwyochrog ond rydym mewn gwirionedd wedi bod yn cyd-drafod â’n gilydd i gael gwared ar rwystrau masnach am 65 mlynedd yn Sefydliad Masnach y Byd a’r GATT o’i blaen.

Diogelu data

Mae'r cysylltiadau rhwng Ewrop a'r UD yn rhedeg yn ddwfn iawn, yn economaidd ac yn wleidyddol. Nid yw ein partneriaeth wedi cwympo o'r awyr. Dyma'r bartneriaeth fasnachol fwyaf llwyddiannus a welodd y byd erioed. Mae'r egni y mae'n ei chwistrellu i'n heconomïau yn cael ei fesur mewn miliynau, biliynau a thriliynau - o swyddi, llif masnach a buddsoddiad. Gallai'r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig wella'r ffigurau a mynd â nhw i uchafbwyntiau newydd.

Ond ni fydd yn hawdd cyrraedd yno. Mae yna heriau i'w gyflawni ac mae yna faterion a fydd yn ei ddadreilio'n hawdd. Un mater o'r fath yw data a diogelu data personol.

Mae hwn yn fater pwysig yn Ewrop oherwydd bod diogelu data yn hawl sylfaenol. Mae'r rheswm am hyn wedi'i wreiddio yn ein profiad hanesyddol gydag unbenaethau o'r dde ac o'r chwith o'r sbectrwm gwleidyddol. Maent wedi arwain at ddealltwriaeth gyffredin yn Ewrop bod preifatrwydd yn rhan annatod o urddas dynol a rhyddid personol. Nid yw rheolaeth ar bob symudiad, pob gair neu bob e-bost a wneir at ddibenion preifat yn gydnaws â gwerthoedd sylfaenol Ewrop na’n dealltwriaeth gyffredin o gymdeithas rydd.

Dyma pam rwy'n rhybuddio rhag dod â diogelu data i'r trafodaethau masnach. Nid tâp coch na thariff yw amddiffyn data. Mae'n hawl sylfaenol ac o'r herwydd nid yw'n agored i drafodaeth.

Mae gan yr UE gyfreithiau sy'n llywodraethu'r hawl sylfaenol i amddiffyn data personol er 1995. Ym mis Ionawr 2012 aeth y Comisiwn Ewropeaidd ati i foderneiddio'r rheolau hynny i'w haddasu i oes y Rhyngrwyd ac agor marchnad sengl yr UE ymhellach. Hyd yn oed cyn y datgeliadau am sgandal data’r NSA, roedd 79% o bobl Ewrop yn poeni am y diffyg diogelu data ar y Rhyngrwyd. Disgwylir i'n cynigion newid y pryder hwnnw trwy roi mwy o reolaeth i bobl dros y ffordd y mae eu data personol yn cael ei ddefnyddio.

Yr wythnos diwethaf, pleidleisiodd Senedd Ewrop yn llethol o blaid y cynigion. A dydd Gwener diwethaf, galwodd arweinwyr yr UE am fabwysiadu’r cynigion yn amserol y flwyddyn nesaf fel ffordd i adfer a meithrin ymddiriedaeth dinasyddion a busnesau yn yr economi ddigidol.

Mae'r datgeliadau am weithgareddau asiantaethau cudd-wybodaeth America yn Ewrop a'r difrod y mae hyn wedi'i achosi wedi dwyn sylw o'r newydd i'r mater hwn. Mae yna bethau na ellir eu cyfiawnhau gan y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Nid yw'r cysyniad o ddiogelwch cenedlaethol yn golygu bod “unrhyw beth yn mynd”: nid yw gwladwriaethau'n mwynhau hawl ddiderfyn i wyliadwriaeth gyfrinachol.

Fe wnaeth arweinwyr Ewrop gydnabod hynny ddydd Gwener diwethaf. Ac mae Senedd Ewrop, sy'n gorfod pleidleisio pob cytundeb UE, eisoes wedi galw am atal y cytundeb TFTP / SWIFT a bydd yn monitro cynnydd ar y trafodaethau TTIP yn agos.

Rwy’n falch o weld bod ein cynigion diogelu data hefyd wedi sbarduno dadl ar breifatrwydd yn yr UD. Ym mis Mawrth y llynedd, yn syth ar ôl i'r cynigion gael eu gwneud, dywedodd y Tŷ Gwyn y byddai'n gweithio gyda'r Gyngres i gynhyrchu "bil hawliau preifatrwydd".

“Ni fu preifatrwydd erioed yn bwysicach na heddiw, yn oes y Rhyngrwyd, y we a ffonau smart” - meddai’r Arlywydd Obama wrth gyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer y “bil hawliau preifatrwydd”. Cytunaf yn llwyr â datganiad o'r fath.

Mae trafodaethau yn y Gyngres hefyd yn tystio i'r pwysigrwydd cynyddol sydd ynghlwm â ​​phreifatrwydd yn yr UD. Yn ddiweddarach heddiw byddaf yn cwrdd ag aelodau cawcws preifatrwydd dwybleidiol y Gyngres. Gofynnaf iddynt am gynnydd ar y broses ddeddfwriaethol.

Mae un peth yn glir, dim ond gyda deddfau clir ac unffurf y gallwch chi dynnu'r mwyaf o'r economi ddigidol a meithrin ymddiriedaeth yn yr economi ddigidol.

Unwaith y bydd un set o reolau gydlynol ar waith yn Ewrop, byddwn yn disgwyl yr un peth gan yr UD. Mae hyn yn anghenraid er mwyn creu sylfaen sefydlog ar gyfer llif data personol rhwng yr UE a'r UD. Nid yw rhyngweithrededd a hunanreoleiddio yn ddigonol. Mae'r cynllun presennol wedi cael ei feirniadu gan ddiwydiant Ewropeaidd a'i holi gan ddinasyddion Ewropeaidd: dywedant nad yw'n fawr mwy na chlytia sy'n darparu gorchudd cyfreithlondeb i gwmnïau'r UD sy'n ei ddefnyddio.

Felly mae'n rhaid i lifoedd data rhwng yr UE a'r UD ddibynnu ar sylfeini cyfreithiol cadarn ar y ddwy ochr. Y diwygiad parhaus ar ddiogelu data fydd y sylfaen ar ochr Ewropeaidd pont ddata gadarn a fydd yn cysylltu'r UD ac Ewrop. Disgwyliwn i'r Unol Daleithiau osod ei hochr o'r bont yn gyflym. Mae'n well cael sylfaen gyson ar bont na phoeni am y llanw mewn harbwr 'Diogel' neu, wedi'r cyfan, nid mor harbwr 'Diogel'.

Mae her debyg yn ymwneud â'r trafodaethau ar Gytundeb diogelu data a phreifatrwydd ar gyfer cyfnewid data yn y sector gorfodaeth cyfraith. Mae hefyd yn fater brys i wneud cynnydd yma.

Rydym wedi bod yn trafod - y Twrnai Cyffredinol Eric Holder a minnau - ers 2011.

Bu mwy na 15 rownd negodi. Ond nid yw'r mater sylfaenol wedi'i ddatrys eto: dylai cytundeb ystyrlon warantu lefel uchel o ddiogelwch i ddinasyddion ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd.

Dylai'r cytundeb sefydlu hawliau y gellir eu gorfodi ar gyfer unigolion y mae eu data'n cael ei gyfnewid ar draws Môr yr Iwerydd at ddibenion gorfodi'r gyfraith. Dylai ddarparu'n benodol ar gyfer triniaeth gyfartal rhwng dinasyddion yr UE a'r UD, gan gynnwys mynediad at iawn barnwrol pan fydd yr hawliau'n cael eu torri. Nid yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd gan fod mynediad at iawn barnwrol yn yr UD yn cael ei wrthod i bobl nad ydynt yn breswylwyr yn Ewrop.

Mae hon yn hawl sydd eisoes wedi'i mwynhau gan bob Americanwr ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Yn y dyddiau yn dilyn datgeliadau ysbïo cyntaf yr NSA, dywedodd yr Arlywydd Obama y canlynol: “nid yw hyn yn berthnasol i ddinasyddion yr Unol Daleithiau ac nid yw’n berthnasol i bobl sy’n byw yn yr UD.” Rwy’n deall yn iawn mai nod yr Arlywydd oedd tawelu barn y cyhoedd yn America. Fodd bynnag, yn Ewrop, clywodd dinasyddion y neges hon hefyd. Ac roedden nhw'n deall: rydyn ni'n bryderus. Nid ydym yn cael ein hystyried yn bartneriaid, ond fel bygythiad. Ac yna rydych chi'n deall ein bod ni fel Ewropeaid yn bryderus iawn.

Foneddigion a boneddigesau,

Nid yw canfyddiad o'r fath yn gyflwr da iawn sy'n bodoli eisoes os ydym am adeiladu partneriaeth drawsatlantig newydd. Felly, mae angen i ni weithio'n galed ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd i ailadeiladu ymddiriedaeth. Gwnaeth arweinwyr Ewrop eu rhan yn eu huwchgynhadledd yr wythnos diwethaf ym Mrwsel lle roeddent yn sicr yn lleisio eu dicter am y datgeliadau ysbïol diweddar. Fe wnaethant hynny ymysg ei gilydd, wrth fwrdd cinio’r arweinwyr, wrth ddefnyddio iaith gymedrol yn gyhoeddus. Ond gadewch i ni wneud dim camgymeriad: bydd yn rhaid i'r Unol Daleithiau wneud ei ran i adfer ymddiriedaeth. Bydd yn rhaid i'r Unol Daleithiau ddangos eu bod yn trin Ewrop fel partner go iawn. A'u bod yn cymryd pryderon Ewropeaidd am breifatrwydd a diogelu data o ddifrif. Mae cynnwys darpariaeth gyfreithiol ar iawn barnwrol i ddinasyddion yr UE, waeth beth fo'u preswylfa, yn Neddf Preifatrwydd yr UD sydd ar ddod yn gam hanfodol tuag at adfer ymddiriedaeth ymhlith partneriaid. A bydd angen adfer ymddiriedaeth o'r fath yn fawr iawn os ydym am ddod â'r trafodaethau TTIP i ben yn llwyddiannus yn y dyfodol agos. Fel arall, gall Senedd Ewrop benderfynu gwrthod y TTIP. Mae amser o hyd i atal hyn rhag digwydd. Ond bydd angen signalau clir ac ymrwymiadau pendant o'r fan hon, o Washington. Gobeithio y gwnawn gynnydd sylweddol ar hyn yn y Gweinidog Cyfiawnder nesaf rhwng yr UE a’r Unol Daleithiau yma yn Washington ddiwedd mis Tachwedd. Mae datblygiad llwyddiannus o'n partneriaeth drawsatlantig yn dibynnu arno.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd