Cysylltu â ni

Cymorth

UE yn atgyfnerthu ei gefnogaeth i'r Sahel yn y blynyddoedd i ddod

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Sahel_forest_near_Kayes_MaliMae disgwyl i gyllid newydd sylweddol yr UE ar gyfer rhanbarth Sahel am y cyfnod 2014 a 2020 gael ei ddadorchuddio heddiw gan y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs, yn ystod ymweliad ar y cyd â rhanbarth Sahel gydag Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Ban Ki Moon, Llywydd Banc y Byd Jim Yong Kim, Cadeirydd Comisiwn yr Undeb Affricanaidd Nkosazana Dlamini-Zuma ac Arlywydd Banc Datblygu Affrica Donald Kaberuka.

Mae'r addewid newydd yn dangos ymrwymiad yr UE i roi dull cynhwysfawr ar waith yn rhanbarth Sahel, sy'n cynnwys meysydd cydweithredu datblygu, cymorth dyngarol a chefnogaeth i heddwch a diogelwch, fel y dangosir gan strategaeth yr UE ar gyfer diogelwch a datblygu y Sahel a phenodiad dilynol cynrychiolydd arbennig yr UE ar gyfer y Sahel, Michel Reveyrand de Menthon, sy'n cyd-fynd â'r Comisiynydd Piebalgs yn ystod yr ymweliad.

Bydd y gefnogaeth hon o ryw € 5 biliwn i Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Senegal a Chad (yn amodol ar gymeradwyaeth Senedd Ewrop a'r Cyngor Ewropeaidd) yn anelu at helpu'r gwledydd hynny i fynd i'r afael â heriau penodol a chymhleth rhanbarth Sahel. : diogelwch a sefydlogrwydd, datblygiad a gwytnwch. Bydd llywodraethu, rheolaeth y gyfraith a diogelwch, darparu gwasanaethau cymdeithasol, amaethyddiaeth a diogelwch bwyd, ynghyd â masnach ac integreiddio rhanbarthol wrth wraidd y rhaglenni datblygu dros 2014-2020. Mae'r prif sectorau wedi'u nodi ar y cyd â gwledydd sydd o fudd ac maent yn unol â'r Agenda ar gyfer Newid (glasbrint y Comisiwn i ganolbwyntio ei gymorth ar y gwledydd a'r sectorau hynny sydd fwyaf mewn angen).

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Mae'r Sahel yn flaenoriaeth i'r UE lle mae'n defnyddio ei holl offerynnau i fynd i'r afael â sefyllfa gymhleth. Rydym yn benderfynol o barhau a chynyddu ein cefnogaeth i'r Unol Daleithiau a phobl y Sahel. Mae ein dull wedi'i adeiladu ar y egwyddor bod diogelwch yn rhagofyniad ar gyfer twf - ni all fod unrhyw ddatblygiad hebddo. "

Mae'r ymweliad Lefel Uchel ar y cyd - y cyntaf erioed i gynnwys pum arweinydd o blith y sefydliadau amlochrog a'r sefydliadau sydd fwyaf gweithgar ym maes diogelwch a datblygu yn y Sahel - yn cychwyn heddiw ym Mali, cyn parhau i Niger, Burkina Faso a Chad, a bydd yn cynnwys cyfarfodydd gyda Llywyddion, gweinidogion, aelodau Cynulliadau Cenedlaethol, arweinwyr grwpiau cymdeithas sifil a chynrychiolwyr y sector preifat yn y rhanbarth. “Rwyf wrth fy modd gyda phresenoldeb cymaint o bartneriaid pwysig - mae wir yn dangos lefel yr ymrwymiad sydd gan bob un ohonom i weithio gyda'n gilydd a chydlynu ein hymdrechion", ychwanegodd y Comisiynydd.

Bydd cymorth dyngarol hefyd yn cael ei ddarparu yn unol ag anghenion. Ymrwymodd yr UE € 500 miliwn o arian dyngarol ar gyfer y Sahel o 2008 i 2013. Yn 2013, bydd 5.5 miliwn o bobl ansicr bwyd yn derbyn cymorth.

hysbyseb

Bydd yr ymweliad hwn hefyd yn hwb newydd i'r bartneriaeth ryngwladol ar gyfer gwytnwch yn rhanbarth Sahel (Alliance Globale pour l'Initiative Resilience - AGIR), a lansiwyd gyda'r nod o helpu gwledydd partner i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol a chanlyniadau ansicrwydd bwyd cronig.

Cefndir

Mae'r € 5 biliwn a gyhoeddwyd heddiw yn cynnwys € 3.9 biliwn ar gyfer cymorth dwyochrog i wledydd y Sahel (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger a Senegal) trwy'r 11th Cronfa Datblygu Ewropeaidd (EDF) 2014-2020, ac offerynnau ariannol eraill, yn benodol € 1.15 biliwn o raglenni rhanbarthol.

Strategaeth ar gyfer Diogelwch a Datblygu

Mae'r Sahel yn un o ranbarthau tlotaf y byd ac mae'n arbennig o agored i'r rhan fwyaf o'r pla sy'n rhwystro awdurdod y Wladwriaeth a gallu Gwladwriaethau i ddarparu gwasanaethau sylfaenol yn effeithiol, hyrwyddo cyfranogiad gwleidyddol eang a chryfhau rheolaeth y gyfraith.

Ers mis Mawrth 2011, mae'r UE wedi bod yn gweithredu Strategaeth integredig ar gyfer Diogelwch a Datblygu yn y rhanbarth. Mae'n canolbwyntio ar bedair llinell weithredu: (1) datblygu, llywodraethu da a datrys gwrthdaro'n fewnol; (2) gwleidyddol a diplomyddol; Diogelwch (3) a rheolaeth y gyfraith; (4) yn gwrthsefyll eithafiaeth dreisgar.

Mae'r Strategaeth hon wedi profi'n offeryn gwerthfawr iawn i lunio sefyllfa gyffredin yr UE ac agwedd gyffredin tuag at yr argyfwng hwn ac i ysgogi ymdrechion Ewropeaidd sylweddol ychwanegol ym maes datblygu a diogelwch, yn ogystal â symbylu ymdrechion a chydlynu mewnol i'r perwyl hwnnw. Er enghraifft, lansiwyd tair cenhadaeth bwysig Polisi Diogelwch ac Amddiffyn Cyffredin (neu CSDP) yn y rhanbarth ehangach; yn olynol EUCAP SAHEL Niger, Cenhadaeth Hyfforddi'r Undeb Ewropeaidd ym Mali (EUTM) Mali a Chymorth Rheoli Ffiniau'r UE (EUBAM) i Libya fel gwlad ar y ffin yn y Sahel.

Mae'r UE wedi defnyddio adnoddau ariannol ychwanegol ymhellach ar gyfer prosiectau sy'n gysylltiedig â datblygu a diogelwch sy'n werth € 167 miliwn. Heddiw, mae'r strategaeth hon yn parhau i ddarparu'r sylfaen gywir ar gyfer gweithredu gan yr UE a bydd yn bwysig ymestyn ei chwmpas i wledydd eraill Sahel wrth symud ymlaen, fel y Mali cyfagos, Mauritania a Niger. Ac eto, rhaid ei ddehongli a'i addasu er mwyn helpu partneriaid yr UE yn rhanbarth ehangach y Sahel-Sahara i fynd i'r afael â heriau diogelwch a datblygu allweddol ac i gydlynu gweithredu a chefnogaeth ryngwladol.

Mae'r UE hefyd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at adeiladu rhwydweithiau seilwaith yn y rhanbarth gyda'n partneriaid a bydd yn helpu i wella llywodraethu a rheolaeth y rhwydwaith trafnidiaeth presennol yn sylweddol. Un canlyniad pwysig fydd defnyddio adnoddau a sbarduno buddsoddiadau yn y rhanbarth trwy gyfuno (cymysgu grantiau a benthyciadau).

Mynd i'r afael â'r achosion sylfaenol a chryfhau gwytnwch argyfwng

Mae argyfwng Sahel yn deillio o lawiad gwael, cynaeafau wedi methu, prisiau bwyd yn codi ac yn cael ei waethygu gan weithwyr mudol sy'n dychwelyd o Libya heb unrhyw incwm na swydd. Ar ben hynny, mae ansicrwydd a therfysgaeth yn y rhanbarth yn ychwanegu at yr anawsterau, ac yn effeithio ar symudiadau'r gweithwyr dyngarol.

Er mwyn helpu gwledydd rhanbarth Sahel i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol a chanlyniadau ansicrwydd bwyd cronig, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd bartneriaeth ryngwladol ar gyfer gwytnwch yn rhanbarth Sahel (Alliance Globale pour l'Initiative Resilience - AGIR) yn 2012, ynghyd â llywodraethau, sefydliadau rhanbarthol, asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig a chyrff dyngarol a datblygu eraill.

Mae'r Cenhedloedd Unedig, Banc y Byd, Banc Datblygu Affrica, yr Undeb Affricanaidd a'r UE i gyd wedi cadarnhau eu hymrwymiadau i Fap Ffordd Rhanbarthol AGIR. Mae menter AGIR-Sahel wedi gosod y targed uchelgeisiol o ddefnyddio € 750 miliwn dros y blynyddoedd 3 nesaf. Mae'r UE eisoes wedi cyhoeddi € 1.5 biliwn mewn rhaglenni rhanbarthol a chenedlaethol dros 2014 -2020 i ddatblygu a gweithredu strategaethau gwydnwch cenedlaethol yng ngwledydd Gorllewin Affrica.

I ddysgu mwy am Strategaeth yr UE ar gyfer Diogelwch a Datblygu yn y Sahel, cliciwch ewch yma.

IP / 12 / 1052: Mae'r UE yn rhoi gwytnwch wrth galon ei waith ar ymladd newyn a thlodi.

ACP

#AfricaEuropeAlliance - Hybu buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn #Africa

cyhoeddwyd

on

Mae menter llwyfan lefel uchel newydd yn dwyn ynghyd chwaraewyr allweddol yn y sector ynni cynaliadwy o sectorau cyhoeddus a phreifat Ewrop ac Affrica.

Yn Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg a drefnwyd gan y Banc Datblygu Affricanaidd, mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Undeb Affricanaidd wedi lansio platfform lefel uchel yr UE-Affrica ar fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica.

Yn ystod ei Cyflwr yr araith Undeb Mae Llywydd Juncker wedi cyhoeddi'r newydd 'Cynghrair Affrica - Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' i hybu buddsoddiad sylweddol yn Affrica, cryfhau'r fasnach, creu swyddi, a buddsoddi mewn addysg a sgiliau. Mae'r llwyfan lefel uchel a osodwyd heddiw yn cynrychioli camau pendant o dan y gynghrair hon i hybu buddsoddiadau strategol a chryfhau rôl y sector preifat.

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a Busnesau Bach a Chanolig Elżbieta Bieńkowska yn Johannesburg: "Os ydym o ddifrif am fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, mae arnom angen pawb ar fwrdd y llong, gan gynnwys y sector preifat. Bydd y platfform lefel uchel yn paratoi'r ffordd ar gyfer hynny: bydd arbenigwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat, academaidd ac ariannol yn cyd-drafod heriau a rhwystrau i fuddsoddiad cynaliadwy yn y maes hwn ac yn helpu i fynd i’r afael â hwy. ”

Mae'r Llwyfan Lefel Uchel yn dwyn ynghyd gweithredwyr cyhoeddus, preifat ac ariannol yn ogystal ag academia o Affrica ac Ewrop. Byddant yn edrych ar heriau a diddordebau strategol a allai gyflymu'r effaith, yn enwedig ar gyfer twf cynaliadwy a swyddi. Nod y llwyfan lefel uchel yw denu a hybu buddsoddiadau preifat cyfrifol a chynaliadwy tuag at ynni cynaliadwy yn Affrica.

Canlyniad pendant y digwyddiad lansio llwyfan lefel uchel oedd cyhoeddi tair ffryd o waith, 1) yn nodi buddsoddiadau ynni sy'n cael effaith uchel ar dwf a chreu swyddi, 2) yn dadansoddi risgiau buddsoddi ynni ac yn cynnig canllawiau polisi ar gyfer buddsoddiad a busnes cynaliadwy yr amgylchedd a 3) hwb cyfnewid rhwng sector preifat Affricanaidd ac Ewropeaidd.

hysbyseb

Cefndir

Trwy ddod ag actorion ynni o'r sectorau preifat a chyhoeddus ynghyd o'r ddau gyfandir, bydd y platfform lefel uchel yn meithrin y bartneriaeth rhwng busnesau Ewropeaidd ac Affrica, ac yn cefnogi'r 'Gynghrair Affrica-UE ar gyfer Buddsoddi a Swyddi Cynaliadwy'. Bydd yn helpu i wneud y rhan fwyaf o'r cyfleoedd o amgylch buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, yn ogystal â mynd i'r afael yn well â heriau a rhwystrau allweddol sy'n ei rwystro ar hyn o bryd.

Daeth Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg yn digwydd rhwng 7-9 Tachwedd 2018 ac fe’i trefnwyd gan Fanc Datblygu Affrica. Y Fforwm yw'r man lle mae noddwyr prosiectau, benthycwyr, benthycwyr, a buddsoddwyr sector cyhoeddus a phreifat yn dod at ei gilydd i gyflymu cyfleoedd buddsoddi Affrica - yn enwedig y sector ynni.

Daeth 'Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' yn adeiladu ar yr ymrwymiadau a gymerwyd yn ystod Undeb Affricanaidd - Uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd y llynedd yn Abidjan, lle'r oedd y ddau gyfandir yn cytuno i gryfhau eu partneriaeth. Mae'n nodi'r meysydd gweithredu allweddol ar gyfer agenda economaidd gryfach ar gyfer yr UE a'i phartneriaid Affricanaidd.

Mae mynediad i ynni cynaliadwy yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu. Amcan y 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yw rhoi mynediad cyffredinol i wasanaethau ynni modern, fforddiadwy, dibynadwy. Mae'r UE yn benderfynol o helpu gwledydd sy'n bartner i gynyddu cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac i arallgyfeirio eu ffynonellau egni gan sicrhau bod y system yn cael ei drosglwyddo i system ynni smart, diogel, gwydn a chynaliadwy i bawb. Mae symud y sector preifat yn hanfodol ar gyfer yr ymdrech hon.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Affrica-Ewrop

Parhau Darllen

Affrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol.

Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers dechrau'r flwyddyn.

"Mae'r sefyllfa yng Nghorn Affrica wedi dirywio'n sylweddol yn 2017 ac mae'n parhau i waethygu. Mae miliynau o bobl yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion bwyd a'u teuluoedd. Mae'r risg o newyn yn real. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn dilyn y sefyllfa'n agos ers hynny y cymorth cychwynnol a chynyddol cynyddol i'r poblogaethau yr effeithir arnynt. Bydd y pecyn newydd hwn yn helpu ein partneriaid dyngarol i gynyddu ymateb ymhellach a pharhau i ddod â chymorth achub bywyd i bobl mewn angen, "meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

hysbyseb

Bydd y cymorth sydd newydd ei gyhoeddi yr UE yn cefnogi partneriaid dyngarol eisoes yn ymateb i anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt i gamu i fyny cymorth bwyd brys a thrin diffyg maeth. Bydd prosiectau i'r afael cyflenwad dŵr, amddiffyn da byw ac ymateb i achosion hefyd yn cael eu cefnogi. Bydd y rhan fwyaf o'r cyllid (€ 40m) yn mynd i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn Somalia, tra bydd € 15m mynd i Ethiopia a € 5m i Kenya.

Cefndir

Mae miliynau o bobl yn y Horn Affrica yn cael eu heffeithio gan ansicrwydd bwyd a phrinder dŵr. Mae llystyfiant yn brin. marwolaethau Da Byw, prisiau bwyd uchel ac incymau llai yn cael eu hadrodd. O ganlyniad i'r tymor glawog yn perfformio'n wael, bydd y cynaeafau nesaf yn cael ei leihau yn fawr a disgwylir i'r sefyllfa waethygu yn y misoedd nesaf.

hysbyseb

Daw'r sychdwr ar sodlau tywydd anghyson a achoswyd gan ffenomen El Niño yn 2015-16. Yn Ethiopia, ysgogodd y gweithrediad ymateb sychder mwyaf yn hanes y wlad.

Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i 2.3 miliwn o ffoaduriaid - y mwyafrif ohonynt yn dod o Yemen, De Swdan a Somalia - ac yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion cynyddol.

Ers 2011, mae'r UE wedi dyrannu dros € 1 biliwn mewn cymorth dyngarol i'w bartneriaid yn y Horn Affrica. cyllid yr UE wedi helpu i ddarparu cymorth bwyd, iechyd a maeth gofal, dŵr glân, glanweithdra, a lloches i'r rhai y mae eu bywydau yn cael eu bygwth gan sychder a gwrthdaro.

Fodd bynnag, mae cymorth ar gyfer y poblogaethau yr effeithir arnynt-sychder yn cael ei gymhlethu gan y anghysbell rhai ardaloedd, yn ogystal â chan y trais parhaus yn Somalia. Mae pob plaid i'r gwrthdaro felly cael eu hannog i ddarparu mynediad di-rwystr dyngarol i bobl mewn angen.

Parhau Darllen

Cymorth

Cymorth #Development Swyddogol yr UE yn cyrraedd lefel uchaf erioed

cyhoeddwyd

on

Mae ffigurau newydd yn cadarnhau bod yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Mae ffigurau rhagarweiniol yr OECD yn dangos bod Cymorth Datblygu Swyddogol (ODA) a ddarperir gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau wedi cyrraedd € 75.5 biliwn yn 2016. Mae hyn yn gynnydd o 11% o'i gymharu â lefelau 2015. Mae cymorth yr UE wedi cynyddu am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac wedi cyrraedd ei lefel uchaf hyd yma. Yn 2016, roedd ODA cyfunol yr UE yn cynrychioli 0.51% o Incwm Cenedlaethol Gros yr UE (GNI), ar ôl cynyddu o 0.47% yn 2015. Mae hyn yn sylweddol uwch na chyfartaledd 0.21% y gwledydd y tu allan i'r UE sy'n aelodau o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC). .

hysbyseb

Felly mae'r Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol, Neven Mimica: “Rwy’n falch bod yr UE yn parhau i fod yn brif ddarparwr Cymorth Datblygu Swyddogol y byd - prawf clir o’n hymrwymiad i Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Rydym yn galw ar bob actor datblygu i ddyblu eu hymdrechion i wneud yr un peth. Ac nid ydym yn stopio yno. Gan ysgogi buddsoddiadau sector preifat, helpu i symud adnoddau domestig a dwysau ymdrechion ar y cyd ag aelod-wladwriaethau'r UE, rydym yn ceisio gwneud y gorau o'r holl ffynonellau cyllid ar gyfer datblygu. "

Yn 2016, ar yr amod pum Aelod-wladwriaethau'r UE 0.7% neu fwy o'u Incwm Gwladol Crynswth (GNI) mewn Cymorth Datblygu Swyddogol: Lwcsembwrg (1.00%), Sweden (0.94%), Denmarc (0.75%), yr Almaen (0.70%), a wedi cyrraedd y targed am y tro cyntaf, ac yn y Deyrnas Unedig (0.70%). aelod-wladwriaethau'r UE un ar bymtheg cynyddu eu ODA gymharu â'u GNI, tra bod aelod-wladwriaethau 5 lleihau eu ODA ac arhosodd 7 ar yr un lefel â'r llynedd. Yn gyfan gwbl, aelod-wladwriaethau 20 cynyddu eu ODA mewn enw gan € 10.9 biliwn, tra bod y gostyngiad yn 6 eraill i gyfanswm o € 3.4 biliwn.

hysbyseb

Yn 2016, yn wynebu argyfwng mudo digynsail, llwyddodd yr UE a'i aelod-wladwriaethau i gynyddu eu cefnogaeth i ffoaduriaid yn ogystal â'u 'cymorth datblygu' i wledydd sy'n datblygu. Roedd y cynnydd cyffredinol yng Nghymorth Datblygu Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, gyda € 7.6 biliwn, yn fwy nag y mae'r ymchwydd mewn ffoaduriaid mewn rhoddwyr yn costio € 1.9 biliwn. Dim ond 25% o dwf ODA ar y Cyd yr UE rhwng 2015 a 2016 oedd oherwydd costau ffoaduriaid yn y wlad, felly, bu twf yn ODA, hyd yn oed os nad yw'r costau hyn wedi'u heithrio. Tyfodd ODA cyfunol yr UE ac eithrio costau ffoaduriaid yn y wlad o € 59.1 biliwn yn 2015 i € 64.8 biliwn yn 2016, sy'n gyfystyr â chynnydd o 10%.

Cefndir

Cymorth Datblygu Swyddogol yn parhau i fod yn ffynhonnell hanfodol o ariannu ar gyfer llawer o wledydd sy'n datblygu, ond mae'n amlwg bod yn rhaid i ymdrechion i fynd yn llawer pellach. Mae'r weledigaeth hon, o sut y dylai ariannu datblygu esblygu i gefnogi'r Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, cytunir yn y Addis Ababa Agenda Gweithredu[1] (AAAA).

I gefnogi'r agenda hon, yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn ceisio increaseresources ar gyfer datblygu cynaliadwy, gan gynnwys drwy:

- Symud adnoddau domestig

- Trosoli adnoddau'r sector preifat ar lefel ddomestig a rhyngwladol i ysgogi cyllid ar gyfer datblygu'r sector preifat

- Cynyddu ymdrechion rhaglennu ar y cyd rhwng yr UE a'i Aelod-wladwriaethau fel ffordd i wella effeithlonrwydd, perchnogaeth ac effeithiolrwydd cydweithredu datblygu.

Yn 2005, yr UE a'i aelod-wladwriaethau addo i gynyddu eu ODA ar y cyd i 0.7% o Incwm UE Crynswth Gwladol (GNI) gan 2015. Er bod yr argyfwng economaidd a'r pwysau cyllidebol difrifol yn y rhan fwyaf aelod-wladwriaethau'r UE yn golygu nad oedd yr UE gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn yn 2015, bu twf gwirioneddol parhaus yn ODA Ewropeaidd o bron 40 2002% ers. Ym mis Mai 2015, cadarnhau y Cyngor Ewropeaidd ei ymrwymiad i gyrraedd y targed hwn cyn 2030. Cynhaliodd yr UE ymdrechion i gyrraedd y targed ODA o 0.15 0.20-% o GNI i Gwledydd datblygedig Lleiaf yn y tymor byr ar y cyd, ac i gyrraedd 0.20% o ODA / GNI i PDLl gan 2030.

Mae'r addewid ODA yn seiliedig ar dargedau unigol. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE cyn 2002 ailddatgan eu hymrwymiad i gyrraedd y targed ODA / GNI 0.7%, gan gymryd i ystyriaeth amgylchiadau cyllidebol, tra bod y rhai sydd wedi cyflawni y targed hwnnw wedi ymrwymo eu hunain i aros ar neu'n uwch y targed hwnnw. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE ar ôl 2002 wedi ymrwymo i ymdrechu i gynyddu eu ODA / GNI i 0.33%.

Mae'r data a gyhoeddwyd heddiw yn seiliedig ar wybodaeth ragarweiniol a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yr UE i'r OECD ac i Gomisiwn yr UE. ODA gyfunol yr UE yn cynnwys cyfanswm y gwariant ODA yr 28 Aelod-wladwriaethau'r UE a'r ODA o sefydliadau'r UE heb ei briodoli i Aelod-wladwriaethau unigol (hy adnoddau ei hun o Fanc Buddsoddi Ewrop).

Yn-rhoddwr cododd costau ffoaduriaid a adroddwyd gan Aelod-wladwriaethau'r UE o € 8.8 biliwn (neu 12.9% o cyfunol ODA UE yn 2015) at € 10.7 biliwn (neu 14.2% o cyfunol ODA UE yn 2016). Mae'r cynnydd o ODA UE sy'n ymroddedig i ariannu costau ffoaduriaid yng-rhoddwr yn adlewyrchu'r ffaith bod yn 2015 2016 a, llawer o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, yn wynebu cynnydd digynsail mewn ffoaduriaid, darparu cymorth brys hanfodol a chefnogaeth i nifer fawr o ffoaduriaid o fewn eu ffiniau. Mae'r rhan fwyaf o'r costau sy'n gysylltiedig â[2] dim ond ar gyfer blwyddyn gyntaf arhosiad ffoadur y gellir ei gofnodi fel ODA.

Mae aelodau 30 o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC), gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gweithredu fel aelod llawn o'r pwyllgor.

Mwy o wybodaeth:

Taflen ffeithiau: Cyhoeddi ffigurau newydd ar Gymorth Datblygu Swyddogol 2016

Atodiad: Mae cyflawni'r 2030 Nodau Datblygu Cynaliadwy: Rhoi at ei gilydd y dull o weithredu; amlygu ar gyflawniadau cynnar yr UE mewn tri maes allweddol

Datganiad i'r Wasg OECD

[1] Roedd yr Agenda Gweithredu Ababa Addis (aaaa) a gytunwyd yn y drydedd Gynhadledd Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ariannu ar gyfer Datblygu ym mis Gorffennaf 2015

[2] Gweler: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Llinell IA8.2 Ffoaduriaid mewn gwledydd rhoddwr (cod 1820)

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd