Cysylltu â ni

diwylliant

TGCh ar gyfer diwylliant: Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau @diversity

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logo___diversity_blue3Cyhoeddwyd enillwyr y Gwobrau @diversity cyntaf, sy'n cydnabod enghreifftiau rhagorol o arloesi TGCh i hyrwyddo diwylliant, gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou yn y Fforwm Diwylliant Ewropeaidd ym Mrwsel ar 4 Tachwedd. Agorwyd y Fforwm, sy'n casglu 1 200 o ymarferwyr diwylliant a llunwyr polisi, gan Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso. Mae Gweinidog Diwylliant Lithwania Šarūnas Birutis ac economegydd Tsiec ac awdur Tomáš Sedláček hefyd yn cymryd rhan yn y digwyddiad.

Mae'r Gwobrau @diversity yn cynnwys pedwar categori: 'gwneud diwylliant', 'diwylliant lledaenu', 'diwylliant mynediad', a 'diwylliant ifanc'. Y 12 enillydd (gweler y manylion yn yr atodiad) yw:

ReWalk Ewrop

hysbyseb

SMartART

SonicPaintings

StoryGuides - Ewrop trwy Chwedlau

hysbyseb

HE / DE la guía a la ciudad amueblada

RHEILFFYRDD WIKI

Yugo

Cylchgrawn Byddar

museofabber.com - Mynediad i gasgliadau amgueddfeydd y gellir eu hargraffu

Poetrycloud

Ysbytai Teithio

Dadlwythiadau Ffilm Narrated

“Mae digideiddio wedi newid y ffordd y mae nwyddau diwylliannol yn cael eu creu, eu rheoli, eu lledaenu a’u cyrchu. Mae Gwobrau @diversity yn labordy o syniadau creadigol: ein nod yw cefnogi'r bobl dalentog y tu ôl iddynt o feichiogi prosiectau, i ddatblygu cynlluniau busnes a'u helpu i'w troi'n realiti marchnad, ”meddai'r Comisiynydd Vassiliou.

Bydd enillwyr y gwobrau yn derbyn hyfforddiant proffesiynol wedi'i deilwra ar ddatblygu cynlluniau busnes, materion cyfreithiol, mynediad at gyllid, marchnata a rhwydweithio. Y nod yw denu cyllid a chwsmeriaid ar gyfer y syniad a'i drawsnewid yn brosiect, cynnyrch neu wasanaeth cynaliadwy.

Cefndir

Mae '@diversity: syniadau arloesol ar gyfer y sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop' yn brosiect peilot a lansiwyd gan Senedd Ewrop ac a drefnwyd gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Addysg a Diwylliant y Comisiwn. Lansiwyd y Gystadleuaeth Syniad @diversity ym mis Mai 2013 gan ysbrydoli mwy na 660 o unigolion a sefydliadau o holl Aelod-wladwriaethau'r UE i gymryd rhan. Cynigiwyd mwy na 250 o syniadau ar gyfer y gystadleuaeth.

Mae'r fenter @diversity yn cael ei rhedeg gan gonsortiwm sy'n cynnwys pysgod heddychlon (Ymgynghoriaeth yn Berlin ar gyfer ariannu'r diwydiannau creadigol), MFG (asiantaeth arloesi Almaeneg ar gyfer TGCh a'r cyfryngau) a Kennisland (melin drafod o'r Iseldiroedd sy'n canolbwyntio ar arloesi cymdeithasol).

Cynhelir Fforwm Diwylliant Ewrop yn y Palais des Beaux Arts (Bozar) ym Mrwsel ar 4-6 Tachwedd. Mae'r Fforwm yn canolbwyntio ar dri phrif bwnc: mesur gwir werth diwylliant, archwilio modelau cyllido newydd ar gyfer diwylliant, a datblygu cynulleidfa - gwneud cyfranogiad diwylliannol yn realiti.

Enillwyr @diversity

Categori cyntaf: Gwneud Diwylliant

Bydd ReWalk Europe yn defnyddio offer digidol i helpu twristiaid i fwynhau ffordd arall o ymweld â dinas yn yr UE trwy brofi teithiau cerdded a grëwyd gan artistiaid.

Y Deyrnas Unedig | Tim Jones | www.motiroti.com

Mae SMartART yn galluogi amgueddfeydd a gofodau diwylliannol eraill i ddarparu gwybodaeth i gynulleidfaoedd trwy ddelwedd yn hytrach na chod. Mae cynnwys yn cael ei ganfod trwy ddefnyddio meddalwedd sydd ar gael ar gyfer ffonau smart â chyfarpar camera.

Yr Eidal | Paolo Mazzanti, Roberto Caldelli | Lab Delweddau a Chyfathrebu LCI, Prifysgol Fflorens | lci.micc.unifi.it/labd/

Mae SonicPaintings yn dod â straeon mewn paentiadau yn fyw trwy greu seinweddau sain rhyngweithiol, sy'n ymateb i safle'r gwyliwr o flaen yr arddangosyn. Mae SonicPaintings yn ehangu'r ffordd y canfyddir celf draddodiadol trwy ddefnyddio technolegau amlsynhwyraidd.

Yr Iseldiroedd | Zbigniew Wolny, Karin Spaink

Ail gategori: Taenu Diwylliant

Mae StoryGuides - Ewrop trwy Chwedlau yn ap canllaw taith realiti estynedig, wedi'i seilio ar storïau diddorol a ffeithiau hanesyddol am dreftadaeth dinas.

Slofenia | Matjaz Kotnik, Mitja Čander, UroŠ Ahačič | www.zalozba-kms.si

Canllaw amlgyfrwng yw HE / DE la guía a la ciudad amueblada sy'n herio ei ddefnyddwyr i greu diwylliant allan o ddarnau o ddodrefn wedi'u gadael. Mae'r ap hefyd yn gwahodd pobl i gymryd rhan mewn gweithdai a hyfforddiant a fydd yn eu helpu i ddatblygu eu creadigrwydd.

Sbaen | Luta Valentina Morciano | www.lutavalentina.com

WIKI RAIL yw canllaw clyweledol rhyngweithiol cyntaf y byd ar gyfer teithwyr rheilffordd. Bydd gwybodaeth am lwybrau prysuraf yr UE ar gael mewn amser real a bydd yn cael ei chyflwyno mewn ffilm, cyfryngau sain-ffotograffig neu realiti estynedig. Gellir profi henebion, ardaloedd a digwyddiadau hanesyddol wrth deithio ar drên.

Yr Almaen | Achim Michael Hasenberg | www.filmband.de

Mae Yugo yn ap / teclyn sy'n cynnig un digwyddiad diwylliannol y dydd i'w ddefnyddwyr, yn seiliedig ar ddefnydd craff o broffil personol y defnyddiwr a'i leoliad presennol. Gall yr ap wneud yr awgrymiadau hyn diolch i broffil personol yn seiliedig ar gyfuniad newydd o ddata a thechnegau presennol sydd wedi'u gwasgaru ar hyn o bryd ymhlith gwahanol wasanaethau Gwe.

Slofenia | Zarja Vintar, Ljupco Todorovski, Vlatka Ljubanovic, Jana Jazbec, Aleksander Srdić, Sara Grabnar | www.kofein.si

Trydydd categori: Diwylliant Mynediad

Mae Deaf Magazine yn gylchgrawn ffordd o fyw am ddiwylliant iaith arwyddion Almaeneg, gan gysylltu cyfryngau analog a digidol a chysylltu'r gair ysgrifenedig yn uniongyrchol ag iaith arwyddion. Trwy gyfuno iaith ysgrifenedig ac iaith arwyddion â chynnwys gweledol, mae diwylliant yn helpu i oresgyn rhwystrau cyfathrebu.

Yr Almaen | Alexandros Michalakopoulos Andreas Ruhe, Angela Koser | www.deafmagazine.de

museofabber.com - Bydd mynediad at gasgliadau amgueddfeydd y gellir eu hargraffu yn cynyddu gallu amgueddfeydd i ddarparu mynediad at ddeunyddiau ffynhonnell amgueddfeydd yn fyd-eang trwy greu platfform gwe a fydd yn hwyluso rheoli ffeiliau digidol 3D a dosbarthu replicas print 3D o arteffactau amgueddfeydd.

Gwlad Groeg | Nikolaos Maniatis | www.museotechniki.com

 

Mae instetetry Pooudcloud yn 'instagram' llenyddol a fydd yn ailddiffinio'r cysyniad o flodeugerdd, gan ddefnyddio offer digidol i gyrchu ffefrynnau barddoniaeth plant Ewropeaidd ar draws cenedlaethau.

Y Deyrnas Unedig | Neal Hoskins | www.wingedchariot.com

 

Bydd Ysbytai Teithio yn mynd â phlant yn yr ysbyty ar fordaith rithwir i ddarganfod gwledydd a diwylliannau eraill.

Ffrainc | Mariana Santillan, Andrea Fischer, Miguel Conde, Natacha Vicente, Pascale Malinowski

Pedwerydd categori: Diwylliant Ifanc (awduron <25)

Bydd Dadlwythiadau Ffilm Narrated yn ei gwneud hi'n haws i bobl â nam ar eu golwg fwynhau ffilmiau a chynyddu'r enillion ar fuddsoddiad ar gyfer dosbarthwyr ffilm. Mae hefyd yn anelu at ddod yn gynnyrch prif ffrwd - ffilm naratif neu ffilm sain, yn hytrach na disgrifiad sain ar gyfer pobl â nam ar eu golwg '.

Y Deyrnas Unedig | Dean Rhodes-Brandon | www.yourlocalcinema.com

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd