Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

IRU yn herio adroddiad drafft trafnidiaeth gan ASE Leichtfried

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

iru_logoAr 4 Tachwedd, mae'r Undeb Cludiant Ffyrdd Rhyngwladol (IRU) wedi herio argymhellion Pwysau a Dimensiynau ASE a Rapporteur, Jörg Leichtfried, sy'n galw am gyfyngiadau ar welliannau i ddyluniad tryciau aerodynamig a allai, fel y cynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, gynyddu diogelwch ar y ffyrdd. gwell gwelededd gyrwyr, wrth dorri'r defnydd o danwydd ac felly CO2 allyriadau. Mae'r adroddiad hefyd yn ceisio atal defnydd trawsffiniol o lorïau eco-gyfeillgar hirach sy'n gallu cludo cyfaint uwch o nwyddau gan ddefnyddio llai o danwydd.

Dywedodd Cynrychiolydd Cyffredinol IRU i’r UE, Michael Nielsen: "Mae'n syndod ac yn siomedig iawn bod yr adroddiad yn anelu at gyfyngu ar osod dyfeisiau aerodynamig effeithiol y tu ôl i lorïau a fyddai'n lleihau'r defnydd o danwydd a CO yn sylweddol.2 allyriadau. Myopia dogmatig a fydd yn atal y gwyrddu yn ffynhonnell 6.5 miliwn o gerbydau nwyddau trwm yn yr UE, dim ond er mwyn osgoi addasiad posibl ychydig filoedd o wagenni rheilffordd rhyngfoddol i allu cario'r tryciau mwy aerodynamig, gwyrddach hyn. Byddai hefyd yn atal gwell effeithlonrwydd trwy gynyddu cludiant rhyngfoddol fel cludo môr byr. ”

Mae'r adroddiad yn ceisio cyfyngu hyd fflapiau aerodynamig ar dryciau i ddim ond 50cm - yn annigonol i sicrhau enillion amgylcheddol hirdymor sylweddol - yn hytrach nag argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd o 200cm. Mae'r cyfyngiad yn ceisio cynnal y gallu i gludo tryciau ar nifer gyfyngedig iawn o wagenni rheilffordd a ddefnyddir mewn cludiant rhyngfoddol, megis trenau 'traffordd dreigl' sydd ar hyn o bryd yn cyfrif am ddim ond 0.17% o gludiant tir yr UE.

hysbyseb

Yn ogystal, byddai adroddiad drafft Leichtfried yn dileu opsiwn gwladwriaethau cyfagos yr UE i gytuno i ddefnyddio cerbydau nwyddau trwm mwy ar gyfer trafnidiaeth ryngwladol. Byddai'r mesur hwn, pe bai'n cael ei ddeddfu, yn cyfyngu treialon pellach gyda thryciau mwy, mwy ecogyfeillgar ac yn cyfyngu enillion effeithlonrwydd yn rhan ffordd teithiau rhyngfoddol, ac yn gwneud trafnidiaeth gyfun yn llai deniadol.

Er bod dulliau trafnidiaeth eraill yn sicrhau enillion effeithlonrwydd yn gyson trwy siarad am awyrennau a llongau mwy gyda'r isadeiledd priodol yn cael ei adeiladu i ddarparu ar eu cyfer, ni ddylid anghofio bod trafnidiaeth ffordd bob amser yn gofalu am y rhannau cyntaf ac olaf o gludiant rhyngfoddol. Ni all cyfyngu effeithlonrwydd yn rhan ffordd y system drafnidiaeth fod y mesur cywir i'w gymryd wrth ddatblygu UE cynaliadwy.

Daeth Nielsen i’r casgliad: "Ni ddylid rhoi’r hawl i un dull trafnidiaeth penodol rwystro arloesiadau effeithlonrwydd mewn modd arall, yn enwedig pan fydd yn seiliedig ar anallu’r sector rheilffyrdd i foderneiddio a darparu’r gwasanaeth sydd ei angen ar fusnesau ac economi Ewrop. Arloesi, nid marweidd-dra, yw’r ateb i ddyfodol Ewrop. ”

hysbyseb

Darllen Sylwadau IRU ar gynnig newydd y Comisiwn Ewropeaidd i addasu Cyfarwyddeb 96/53 ar bwysau a dimensiynau cerbydau dyletswydd trwm (2013).

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gorchmynnodd Gwlad Pwyl dalu hanner miliwn o gosb ddyddiol i'r Comisiwn Ewropeaidd dros fwynglawdd Turów

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Ewrop wedi gosod dirwy ddyddiol o € 500,000 ar Wlad Pwyl i'w thalu i'r Comisiwn Ewropeaidd am ei fethiant i barchu gorchymyn o 21 Mai i atal gweithgareddau echdynnu ym mhwll glo lignit agored Turów, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r pwll wedi ei leoli yng Ngwlad Pwyl, ond mae'n agos at ffiniau Tsiec a'r Almaen. Rhoddwyd consesiwn iddo weithredu ym 1994. Ar 20 Mawrth 2020, rhoddodd gweinidog hinsawdd Gwlad Pwyl ganiatâd i estyn mwyngloddio lignit tan 2026. Cyfeiriodd y Weriniaeth Tsiec y mater at y Comisiwn Ewropeaidd ac ar 17 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a barn resymol lle beirniadodd Wlad Pwyl am sawl achos o dorri cyfraith yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn o'r farn, trwy fabwysiadu mesur sy'n caniatáu estyniad chwe blynedd heb gynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol, fod Gwlad Pwyl wedi torri cyfraith yr UE. 

Gofynnodd y Weriniaeth Tsiec i'r llys wneud penderfyniad dros dro, hyd nes y byddai dyfarniad terfynol y Llys, a roddodd. Fodd bynnag, ers i awdurdodau Gwlad Pwyl fethu â chydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y gorchymyn hwnnw, gwnaeth y Weriniaeth Tsiec, ar 7 Mehefin 2021, gais yn gofyn am orchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb dyddiol o € 5,000,000 i gyllideb yr UE am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau. 

hysbyseb

Heddiw (20 Medi) gwrthododd y llys gais gan Wlad Pwyl i wyrdroi’r mesurau dros dro a gorchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb o € 500,000 y dydd i’r Comisiwn, un rhan o ddeg o’r hyn y gofynnodd y Weriniaeth Tsiec amdano. Dywedodd y Llys nad oeddent yn rhwym wrth y swm a gynigiwyd gan y Weriniaeth Tsiec ac roeddent o'r farn y byddai'r ffigur is yn ddigonol i annog Gwlad Pwyl “i roi diwedd ar ei methiant i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gorchymyn dros dro”.

Honnodd Gwlad Pwyl y gallai rhoi’r gorau i weithgareddau mwyngloddio lignit ym mhwll glo Turów achosi ymyrraeth yn nosbarthiad dŵr gwresogi ac yfed yn nhiriogaethau Bogatynia (Gwlad Pwyl) a Zgorzelec (Gwlad Pwyl), sy’n bygwth iechyd trigolion y tiriogaethau hynny. Canfu'r llys nad oedd Gwlad Pwyl wedi profi'n ddigonol bod hyn yn cynrychioli risg wirioneddol.

O ystyried methiant Gwlad Pwyl i gydymffurfio â'r gorchymyn dros dro, canfu'r Llys nad oedd ganddi unrhyw ddewis ond gosod dirwy. Mae'r CJEU wedi tanlinellu ei bod yn anghyffredin iawn bod aelod-wladwriaeth yn dwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau yn erbyn aelod-wladwriaeth arall, dyma'r nawfed achos o'r fath yn hanes y Llys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 7 biliwn ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol: Cysylltiadau ar goll a thrafnidiaeth werdd

cyhoeddwyd

on

Mae galwad am gynigion a lansiwyd o dan y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ar gyfer Trafnidiaeth yn sicrhau bod € 7 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd mwyafrif y prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd ein rhwydwaith trafnidiaeth gyffredinol, gan roi'r UE ar y trywydd iawn i gyflawni amcan Bargen Werdd Ewrop o dorri allyriadau trafnidiaeth 90% erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn cynyddu arian yn aruthrol ar gyfer defnyddio seilwaith tanwydd amgen, i € 1.5 biliwn. Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cefnogi prosiectau fel bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd yn addas ar gyfer defnydd deuol amddiffyn sifil ac yn gwella symudedd milwrol ledled yr UE. Bydd prosiectau a ariannwyd o dan yr alwad ddoe yn cyfrannu at greu system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau, a datblygu seilwaith i gefnogi dewisiadau symudedd mwy cynaliadwy. ”

Mae angen system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar yr UE ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau. Rhaid i hyn gynnwys rhwydwaith rheilffyrdd cyflym, fforddiadwy, seilwaith ail-wefru ac ail-lenwi toreithiog ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a mwy o awtomeiddio er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd