Cysylltu â ni

Frontpage

Barn: 'Rhagrith cyflog byw'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

timthumb
1279552
Gan John Tennant - Ymgeisydd UKIP ar gyfer Etholiadau UE Rhanbarth Gogledd Ddwyrain 2014

Datgelwyd bod gan Chuka Umunna, un o sêr cynyddol Plaid Lafur anfri'r DU ac un o'r lleisiau cryfaf yn y ddadl cyflog Byw staff di-dâl sydd wedi bod yn rhan o ymgyrchoedd ar ei ran. Rhagrith llwyr, sut y gellir caniatáu i AS sy'n talu'n dda iawn gyda buddion ffordd o fyw hael, recriwtio staff heb gynnig rhyw fath o dâl i ddianc rhag esgus sefyll dros y gweithwyr tlotaf yn ein gwlad?

Gofynnwyd cwestiwn uniongyrchol i Mr Umunna hyd yn oed Gwleidyddiaeth y Sul o ran a yw'n talu isafswm cyflog i'w staff ei hun o leiaf, roedd ei ateb yn 'ie' clir, ond mewn gwirionedd cymerodd staff yn ei etholaeth yn Streatham a'i Swyddfa Seneddol gyda dim ond tâl 'costau cinio a theithio'. Gadewch inni fod yn onest - dywedodd gelwydd.

hysbyseb

Y ddadl ynghylch 'cyflog byw' yw'r galon sy'n rheoli'r pen. Rwy'n deall yn iawn y ddadl foesol y dylai pawb sydd mewn gwaith dderbyn cyfran deg o'r enillion am eu gwaith caled. Sut ydyn ni'n diffinio hynny? Cred Llafur y dylem gynyddu'r isafswm cyflog a chynnig ad-daliad treth rhwng £ 445 i £ 1,000 i fusnesau. Y broblem yma yw'r hunllef fiwrocrataidd dan sylw, yn sicr er mwyn cyfrifo pob ad-daliad treth ar gyfer y miloedd lawer o wahanol fusnesau sy'n berthnasol, efallai y byddai'r gost o wneud hynny yn golygu bod y cynllun cyfan yn annhebygol, hyd yn oed y Canghellor Brownite wrth aros; Dyfynnwyd Ed Balls yn 2010: "Mae'n ymddangos i mi y byddai cost ychwanegol sylweddol naill ai i'r trysorlys neu i fusnes."

Canlyniad hyn yw cronfa lai fyth o refeniw treth i ad-dalu ein dyled genedlaethol ohono, mewn gwirionedd os yw cynllun o'r fath yn cael ei gam-drin fel y mae llawer o gynlluniau treth; efallai y bydd angen i ni fenthyg mwy o arian hyd yn oed, a thrwy hynny gynyddu ein dyled genedlaethol.

Mae yna ddigon o syniadau o gwmpas y ddadl ar fynd i'r afael â chyflogau isel. Efallai y dylem edrych arno o ongl wahanol. Pam mae rhai cyflogau'n isel? Pam nad yw rhai cyflogau'n 'gyflog byw'? A ddylem ni roi cynnig ar ddull mwy marchnad rydd? Efallai bod angen i ni edrych ar dreth ei hun, yn enwedig treth incwm. Nid wyf yn credu ei bod yn deg trethu pob gweithiwr, waeth beth fo'u henillion. Mewn gwirionedd rwy'n credu y byddai'n well gan weithwyr â chyflog isel beidio â thalu treth incwm o gwbl, yn y ffordd honno maen nhw'n cael 100% o'r hyn maen nhw'n gweithio iddo. Gan roi gwell pŵer gwario iddynt, a chymryd y baich rheoleiddio oddi wrth fusnesau bach, byddai hyn yn ei dro yn helpu busnesau bach i aros mewn bodolaeth a gallu parhau i gyflogi gweithwyr.

hysbyseb

Os cymerwn gynllun Llafur, mewn gwirionedd mae'n ychwanegu gwaith papur pellach ar gyfer ceisiadau am yr ad-daliad treth, sy'n ychwanegu mwy o gost i'r busnes, gan wneud yr ad-daliad yn ymarferol ddibwrpas. Y rheswm yr ystyrir bod rhai cyflogau'n 'isel' yw oherwydd nad ydynt yn darparu pŵer gwario'r gweithwyr hynny, yn dileu'r baich treth a byddant yn gallu ffynnu. Mewn marchnad rydd ni allwch ystumio cyflogau trwy reoleiddio, dyna pryd y byddwch yn y diwedd â'r gwahaniaeth o ran ennill pŵer rhwng y dosbarthiadau, ac yn gyffredinol bydd gennych gymdeithas ranedig. Er mwyn sicrhau tegwch, rhaid inni ryddhau’r rheini sydd â phŵer ennill is o dreth, a’r rheini ar enillion uwch i dalu cyfran deg o dreth incwm. Dyna ddull y farchnad rydd, dyna sut rydyn ni'n creu 'cyflog byw'.

Dylai Mr Umunna fod yn fwy amgylchynol yn ei ddadleuon polisi, ni allwch alw am gyflogau teg ond cyflogi staff heb gyflog go iawn. Ni allwch hefyd greu cyflog byw trwy ychwanegu mwy o reolau rheoleiddio. Trwy leihau beichiau rheoleiddio, gallwn greu mwy o weithgaredd economaidd, i bawb.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd