Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

€ 35 miliwn cefnogaeth yr UE ar gyfer hyrwyddo cynnyrch amaethyddol yn yr Undeb Ewropeaidd a thrydydd gwledydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

agri_productsMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo rhaglenni 22 i hyrwyddo cynhyrchion amaethyddol yn yr Undeb Ewropeaidd ac mewn trydydd gwledydd. Cyfanswm cyllideb y rhaglenni, y bydd y mwyafrif mawr ohoni yn rhedeg am gyfnod o dair blynedd, yw € 70 miliwn, y mae'r UE yn cyfrannu € 35 miliwn ohono. Mae'r rhaglenni a ddewiswyd yn ymdrin â chynhyrchion o ansawdd sydd wedi'u cofrestru a'u gwarchod fel PDOs (Dynodiadau Tarddiad Gwarchodedig), PGIs (Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig) a TSGs (Gwarantedig Arbenigedd Traddodiadol), gwinoedd, cig a gynhyrchir o dan gynlluniau ansawdd cenedlaethol, cynhyrchion organig, llaeth a chynhyrchion llaeth, ffres ffrwythau a llysiau, garddwriaeth addurnol, cynhyrchion mêl a chadw gwenyn, cig eidion, cig llo a moch, ynghyd â chig dofednod o ansawdd.

Wrth groesawu penderfyniad 7 Tachwedd, dywedodd Comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yr UE, Dacian Cioloş: "Rwy'n gweld hyrwyddo cynhyrchion amaethyddol yr UE ar farchnadoedd yr UE a'r tu allan i'r UE fel elfen bwysig o bolisi, yn enwedig ar gyfer cynhyrchion o safon. Dyma pam yr ydym ni paratoi menter bolisi newydd ar hyrwyddo, i'w chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae'n amlwg i mi y gall y twf yn allforion Ewropeaidd cynhyrchion o safon chwarae rhan fawr wrth gynorthwyo adferiad economaidd yn yr UE. Yn wir, byddaf yn teithio i Japan. a De Korea yr wythnos nesaf fel rhan o fenter arall i hybu allforion yr UE. "

Derbyniodd y Comisiwn geisiadau 34 am gyllid, ac ar ôl gwerthuso mae wedi cymeradwyo rhaglenni 22 sy'n targedu'r farchnad fewnol (15) a'r trydydd gwledydd (7) fel rhan o'r ail don o gyflwyno rhaglenni ar gyfer blwyddyn 2013. Cynigiwyd dwy o'r rhaglenni a ddewiswyd gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth. Y trydydd gwledydd a'r rhanbarthau a dargedir yw: Gogledd America, Rwsia, America Ladin, Norwy, y Swistir, y Dwyrain Canol, Serbia, Montenegro, Cyn Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, Bosnia a Herzegovina a Kosovo.

hysbyseb

Cefndir

Mae rheoliad y cyngor 3 / 2008 yn darparu y gall yr UE gynorthwyo i ariannu mesurau hyrwyddo a gwybodaeth am gynhyrchion amaethyddol ar farchnad sengl yr UE ac mewn trydydd gwledydd. Cyfanswm y gyllideb flynyddol ar gyfer y rhaglenni hyn yw oddeutu € 60 miliwn.

Gall y mesurau a ariennir gynnwys cysylltiadau cyhoeddus, ymgyrchoedd hyrwyddo neu gyhoeddusrwydd, gan dynnu sylw yn benodol at fanteision cynhyrchion yr UE, yn enwedig o ran ansawdd, diogelwch bwyd a hylendid, maeth, labelu, lles anifeiliaid neu ddulliau cynhyrchu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Gall y mesurau hyn hefyd gwmpasu cyfranogiad mewn digwyddiadau a ffeiriau, ymgyrchoedd gwybodaeth ar system yr UE o ddynodiadau tarddiad gwarchodedig (PDO), arwyddion daearyddol gwarchodedig (PGI) ac arbenigeddau traddodiadol a warantir (TSG), gwybodaeth am ansawdd yr UE a systemau labelu a ffermio organig. , ac ymgyrchoedd gwybodaeth ar system gwinoedd o safon yr UE a gynhyrchir mewn rhanbarthau penodol (QWPSR).

hysbyseb

Mae'r UE yn cyllido hyd at 50% o gost y mesurau hyn (hyd at 60% mewn rhaglenni sy'n hyrwyddo bwyta ffrwythau a llysiau gan blant neu'n ymwneud â gwybodaeth am yfed yn gyfrifol a pheryglon yfed gormod o alcohol), gyda'r gweddill yn cael ei dalu gan y sefydliadau proffesiynol / rhyng-gangen a'u cynigiodd ac mewn rhai achosion hefyd gan yr aelod-wladwriaethau dan sylw. Ar gyfer dyrchafiad ar y farchnad sengl ac mewn trydydd gwledydd, gall sefydliadau proffesiynol sydd â diddordeb gyflwyno eu cynigion i'r Aelod-wladwriaethau ddwywaith y flwyddyn. Yna mae aelod-wladwriaethau'n anfon y rhestr o gynigion y maen nhw wedi'u dewis i'r Comisiwn ynghyd â chopi o bob rhaglen. Yn dilyn hynny, mae'r Comisiwn yn gwerthuso'r rhaglenni ac yn penderfynu a ydyn nhw'n gymwys.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd