Cysylltu â ni

Banc Buddsoddi Ewrop

€ 59 miliwn ar gyfer buddsoddiad Tubos Reunidos mewn arloesi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llywydd Werner Hoyer EIB

Mae'r set o fuddsoddiadau i'w hariannu gan fenthyciad EIB yn canolbwyntio ar ddatblygu duroedd newydd, tiwbiau arbennig a phrosesau cynhyrchu datblygedig yn dechnolegol sydd wedi'u cynllunio i fodloni gofynion cynyddol heriol archwilio a chynhyrchu olew a nwy a chynhyrchu pŵer. Nod y prosiect yn benodol yw datblygu tiwbiau aloi uwch a dur gwrthstaen di-dor gyda manylebau mwy cymhleth a heriol, i) cynyddu effeithlonrwydd offer a phrosesau yn y diwydiannau cynhyrchu pŵer a phetrocemegion a ii) cynnig mwy o wrthwynebiad i gyrydiad, pwysau, tymereddau eithafol a amgylcheddau ymosodol ar gyfer technolegau newydd anghonfensiynol wrth archwilio hydrocarbonau (nwy siâl, ffynhonnau cyfeiriadol, alltraeth, dŵr dwfn).

Bydd y benthyciad EIB hwn ar gyfer RDI Tubos Reunidos hefyd yn helpu i greu swyddi, gwella diogelwch yn y gweithle a chynyddu effeithlonrwydd prosesau gweithgynhyrchu a thrin cynnyrch. Bydd y rhaglen Ymchwil a Datblygu yn rhedeg tan 2016 ac yn cael ei chynnal yng ngweithfeydd cynhyrchu Tubos Reunidos yn Amurrio (Álava) a Galindo (Vizcaya). Dyma weithrediad cyntaf yr EIB gyda Tubos Reunidos.

Mae'r benthyciad hwn yn adlewyrchu ymrwymiad yr EIB i gefnogi RDI a hyrwyddo datblygiad cwmnïau midcap. Mae'r Banc yn gwneud mwy na darparu benthyciadau tymor hir yn unig. Ar adeg o gredyd cyfyngedig, mae'n helpu i ariannu technolegau newydd sy'n sail i dwf economaidd cynaliadwy a chreu swyddi.

hysbyseb

Ers dechrau'r flwyddyn, mae'r EIB wedi darparu benthyciadau gwerth cyfanswm o € 7.129 biliwn ar gyfer prosiectau yn Sbaen, gan gynnwys € 721 miliwn ar gyfer RDI.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb

Cyber ​​Security

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi datblygiad platfform seiberddiogelwch y genhedlaeth nesaf

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi cytundeb cyllido gwerth € 15 miliwn gyda’r cwmni cybersecurity o’r Iseldiroedd EclecticIQ, arweinydd ym maes technoleg a gwasanaethau cudd-wybodaeth bygythiad, hela ac ymateb. Cefnogir y prosiect gan warant gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Bydd y cytundeb yn rhoi mynediad i EclecticIQ i'r cyllid sydd ei angen arno i gyflymu datblygiad ei blatfform seiberddiogelwch ymhellach ac ehangu'n rhyngwladol mewn marchnad sy'n bwysig yn strategol ac sy'n tyfu'n gyflym.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Wrth i fwy a mwy o weithrediadau busnes symud ar-lein, mae cryfhau seiberddiogelwch yn dod yn bwysicach fyth. Bydd y gefnogaeth hon gan yr EIB, gyda chefnogaeth y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, yn helpu EclecticIQ i dyfu ei weithgaredd ymhellach yn y sector hanfodol hwn, gan ddatblygu ei bortffolio cynnyrch a chynnig atebion addas i gleientiaid i wrthsefyll cyberthreatau yn effeithiol. "

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Economi

Mae EIB yn cymeradwyo cyllid o € 4.1 biliwn ar gyfer ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth lân, adferiad COVID, tai cymdeithasol ac addysg

cyhoeddwyd

on

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo € 4.1 biliwn o gyllid newydd i gyflymu buddsoddiad ynni adnewyddadwy, cefnogi gwytnwch economaidd COVID-19 trwy gefnogi buddsoddiad gan y sector preifat, gwella trafnidiaeth gynaliadwy ac uwchraddio ysgolion a thai cymdeithasol.

“Mae’r prosiectau a gymeradwywyd heddiw yn tynnu sylw at ymgysylltiad yr EIB ledled Ewrop a ledled y byd i ddatgloi buddsoddiad preifat a chyhoeddus sy’n mynd i’r afael â blaenoriaethau lleol a heriau byd-eang. Yfory byddaf yn diweddaru Llywodraethwyr yr EIB, gweinidogion cyllid ac economi’r UE, ar ymateb cyflym Banc yr UE i heriau a achosir gan bandemig COVID-19 a’n cefnogaeth gref a chynyddol i drawsnewid gwyrdd a gweithredu yn yr hinsawdd ledled y byd ”, meddai Banc Buddsoddi Ewrop Llywydd Werner Hoyer.

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr yr EIB, trwy gyfarfod trwy gynhadledd fideo, gyllid newydd i gefnogi buddsoddiad effaith uchel ledled Ewrop a ledled y byd.

hysbyseb

€ 1.4 biliwn ar gyfer ynni adnewyddadwy

Cymeradwyodd yr EIB gefnogaeth newydd ar gyfer cynhyrchu pŵer solar ar raddfa fawr ledled Sbaen, prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fach yn yr Almaen, cefnogi buddsoddiad mewn ynni glân ac effeithlonrwydd ynni gan gwmnïau yn Awstria, a phŵer geothermol yn Nwyrain Affrica.

Cymeradwyodd y Bwrdd hefyd gyllid a chymorth technegol i gynyddu cyflenwad ynni cynaliadwy a dibynadwy a gwella effeithlonrwydd ynni mewn ysgolion, ysbytai a busnesau ledled Affrica.

hysbyseb

€ 1.2 biliwn i gryfhau adferiad pandemig a RDI corfforaethol

Bydd partneriaid bancio lleol yn darparu cyllid busnes y cytunwyd arno gan yr EIB i helpu cwmnïau yn yr Eidal, Sbaen a Phortiwgal a gafodd eu taro fwyaf gan bandemig COVID-19 i fuddsoddi, ehangu ac addasu eu gweithgareddau yn ystod yr amseroedd heriol hyn.

Bydd yr EIB hefyd yn darparu cyllid uniongyrchol i gynyddu ymchwil a datblygu fferyllol i wella triniaeth afiechydon y galon ac anadlol a diabetes.

Bydd cyllido EIB newydd yn helpu i gryfhau cefnogaeth ar gyfer effaith gymdeithasol a buddsoddiad cynaliadwy gan gwmnïau yn yr Iseldiroedd.

Cytunodd yr EIB i gefnogi buddsoddiad ecwiti effaith uchel newydd, gan bartner cyllid datblygu profiadol, i gefnogi sefydliadau microfinance gwledig sy'n gweithio gyda ffermwyr tyddynwyr incwm isel ledled Affrica a fydd yn mynd i'r afael â'r mynediad cyfyngedig i gyllid mewn rhanbarthau bregus, yn cefnogi datblygu gwledig ac yn lleihau. tlodi.

€ 946 miliwn i drawsnewid trafnidiaeth reilffordd a chysylltedd morwrol

Bydd gwasanaethau logisteg sy'n galluogi dewis arall effeithlon yn lle trafnidiaeth ffordd, a ddarperir gan y gweithredwr cludo nwyddau rheilffyrdd preifat mwyaf yn Sbaen a Phortiwgal, yn cael eu trawsnewid trwy gaffael cerbydau a locomotifau rhyngfoddol newydd a gymeradwywyd gan yr EIB.

Cymeradwyodd yr EIB gefnogaeth ar gyfer trenau hydrogen a phwer batri newydd yn Berlin a Brandenburg, ac i leihau tagfeydd ym mhorthladd Baltig Gwlad Pwyl Szczecin.

Bydd cludiant teithwyr a chludo nwyddau yn Rwmania, sy'n cysylltu Hwngari â phorthladdoedd y Môr Du, hefyd yn elwa o uwchraddio llwybr rheilffordd Arad-Sighisoara i alluogi cyflymderau uwch a signalau mwy effeithlon, gyda chefnogaeth yr EIB, o dan fenter buddsoddi mewn seilwaith y cytunwyd arno o'r blaen.

€ 306m ar gyfer addysg, gofal iechyd a thai cymdeithasol

Cytunodd Banc yr UE ariannu yn Alsace i gefnogi adeiladu ysgolion uwchradd newydd ac uwchraddio ac ehangu cyfleusterau presennol, a gwella gofal acíwt a thymor hir a gwasanaethau byw â chymorth a ddarperir gan ofal iechyd rhanbarthol yn yr Iseldiroedd.

Bydd yr EIB hefyd yn cefnogi menter newydd i gynyddu'r cyflenwad o dai cymdeithasol fforddiadwy gan fentrau cydweithredol tai ac awdurdodau trefol mewn sawl lleoliad yng Ngwlad Pwyl.

Cyfarfod blynyddol Bwrdd Llywodraethwyr EIB

Cyfarfu llywodraethwyr Banc Buddsoddi Ewrop, gweinidogion cyllid a thrysorlys yr Undeb Ewropeaidd, sy'n cynrychioli cyfranddalwyr yr EIB yn Lwcsembwrg ar gyfer eu cyfarfod blynyddol ar 18 Mehefin.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB

Manylion ar y Cronfa Gwarant Ewropeaidd

Parhau Darllen

EU

Adroddiad EIB: Mae bwlch buddsoddi € 10 biliwn mewn deallusrwydd artiffisial a thechnolegau blockchain yn dal yr Undeb Ewropeaidd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Ar 1 Mehefin, cyhoeddodd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) a’r Comisiwn Ewropeaidd astudiaeth newydd ar gyflwr chwarae mewn technolegau deallusrwydd artiffisial a blockchain yn yr Undeb Ewropeaidd: “Deallusrwydd artiffisial, blockchain a dyfodol Ewrop: Sut mae technolegau aflonyddgar yn creu cyfleoedd ar gyfer economi werdd a digidol. ” Cynhyrchwyd yr astudiaeth gan dîm Cynghori Cyllid Arloesi EIB mewn cydweithrediad agos â DG CONNECT o dan y rhaglen InnovFin - menter EIB ar y cyd a'r Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi arloeswyr Ewrop.

Darllenwch y crynodeb ar-lein yma

Dadlwythwch yr astudiaeth lawn yma

hysbyseb

Mae gan dechnolegau deallusrwydd artiffisial a thechnolegau blockchain y potensial i chwyldroi ein ffordd o weithio, teithio, ymlacio a threfnu ein cymdeithasau a'n bywydau o ddydd i ddydd. Eisoes heddiw, maent yn gwella ein byd: roedd deallusrwydd artiffisial yn hanfodol wrth gyflymu datblygiad a chynhyrchiad brechlynnau COVID-19, tra bod gan blockchain y potensial nid yn unig i amharu ar y system ariannol, ond hefyd i'n helpu i olrhain ac adrodd ar allyriadau nwyon tŷ gwydr yn well. , optimeiddio trafnidiaeth fasnachol a chreu diogelwch preifatrwydd data dilys. Mae gan ddatblygiad pellach y ddwy dechnoleg - dan arweiniad egwyddorion moesegol a chynaliadwyedd - y potensial i greu llwybrau newydd ar gyfer ein twf, gan yrru atebion technolegol i wneud ein cymdeithasau yn wirioneddol ddigidol a gwyrdd, ac yn y pen draw i gadw'r blaned yn gyfanheddol.

Mae’r adroddiad a lansiwyd heddiw yn dangos, o’i gymharu â chystadleuwyr byd-eang mawr, fod yr Undeb Ewropeaidd ar ei hôl hi o ran datblygu a defnyddio technolegau deallusrwydd artiffisial a blockchain. Er mwyn dal i fyny, fodd bynnag, gall yr Undeb Ewropeaidd adeiladu ar ei rôl arweiniol mewn ymchwil o ansawdd uchel a'i gronfa helaeth o dalent ddigidol.

“Mae gwir werth ychwanegol deallusrwydd artiffisial a blockchain yn dal o'n blaenau - mewn cymwysiadau diwydiannol, busnes a chyhoeddus. Dyma lle gall Ewrop ddal i fyny a hyd yn oed arwain, ” meddai Is-lywydd EIB Teresa Czerwińska, sy'n gyfrifol am fuddsoddiadau arloesi EIB. ”Ar yr un pryd, mae angen i ni sicrhau bod datblygiad y technolegau hyn yn canolbwyntio ac yn parchu ein gwerthoedd Ewropeaidd. Mae angen i ni gynyddu ein hymdrechion ar y cyd. Er mwyn i hyn ddigwydd, mae ein hastudiaeth yn dangos bod angen i ni fuddsoddi mwy ac yn gyflymach ymysg pethau eraill, yn enwedig mewn cychwyniadau diweddarach. Gyda Grŵp EIB, mae gan wledydd yr UE yr offeryn delfrydol wrth law i hybu a graddio datblygiad datrysiadau sy'n cael eu gyrru gan ddata, dod â rhagoriaeth mewn ymchwil i'r farchnad a helpu i adeiladu cymdeithas wyrddach, ddoethach ac felly Ewrop gryfach.

hysbyseb

“Mae technolegau AI a blockchain yn hanfodol ar gyfer meithrin arloesiadau, cystadleurwydd, a thwf economaidd cynaliadwy. Maent yn cynnig cyfleoedd digynsail fel galluogwyr allweddol y trawsnewid digidol a gwyrdd. Felly mae'n hanfodol hybu buddsoddiadau yn natblygiad a mabwysiadu'r technolegau arloesol hyn yn Ewrop, ” meddai Roberto Viola, Cyfarwyddwr Cyffredinol DG CONNECT, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyfathrebu, Rhwydweithiau, Cynnwys a Thechnoleg, yn y Comisiwn Ewropeaidd.

A yw'r Undeb Ewropeaidd yn cadw i fyny yn y ras deallusrwydd artiffisial a blockchain byd-eang?

Mae'r astudiaeth yn dangos y gellir dod o hyd i'r nifer uchaf o fentrau bach a chanolig (BBaChau) sy'n ymwneud â deallusrwydd artiffisial a blockchain yn yr Unol Daleithiau (2 995), ac yna Tsieina (1 418) a'r UE27 (1 232). Mae'r Deyrnas Unedig yn chwaraewr nodedig arall (495). Yn yr UE27, mae'r nifer uchaf o gwmnïau wedi'u lleoli yn yr Almaen ac Awstria, ac yna de Ewrop, Ffrainc a chanolbarth, dwyrain a de-ddwyrain Ewrop (EU13).

Ar gyfer y cyllid sydd ar gael, mae'n ymddangos ei bod eisoes yn ras dau geffyl rhwng yr Unol Daleithiau a China: gyda'i gilydd maent yn cyfrif am dros 80% o'r € 25 biliwn mewn ecwiti blynyddol a fuddsoddir mewn technolegau deallusrwydd artiffisial a blockchain, tra bod yr UE27 yn cyfrif am hynny yn unig 7% o'r cyfanswm hwn, gan fuddsoddi oddeutu € 1.75 biliwn y flwyddyn. Ar y cyfan, yn ôl yr astudiaeth, mae'r gallai bwlch buddsoddi amcangyfrifedig mewn technolegau deallusrwydd artiffisial a blockchain yn Ewrop fod cymaint â € 10 biliwn yn flynyddol.

Un esboniad am y bwlch hwn yw'r rôl gyfyngedig y mae buddsoddwyr sefydliadol mawr yn ei chwarae fel cronfeydd pensiwn, yswirwyr a gwaddolion wrth ariannu cychwyniadau cam diweddarach sy'n ymwneud â deallusrwydd artiffisial a blockchain.

Dadansoddiad daearyddol o ddeallusrwydd artiffisial a blockchain cwmnïau llai a chanolig eu maint, 2020

> @EIB
© EIB

Ffynhonnell: Data Crunchbase, dadansoddiad Oliver Wyman

A all yr Undeb Ewropeaidd ddal i fyny?

Mae'r astudiaeth yn dangos bod yr amgylchedd busnes yn gyffredinol yn yr UE27 yn cadw potensial cryf i gystadlu â'r Unol Daleithiau a China. Mae gan yr UE27 ymchwilwyr mwy arbenigol na'i gyfoedion, ac yn nodweddiadol mae'n cynhyrchu'r ymchwil academaidd fwyaf cysylltiedig â thechnoleg. Mae rhai Aelod-wladwriaethau yn perfformio'n gryf yn y segment digidol, gan nodi bod y rhanbarth mewn sefyllfa dda i ddefnyddio technolegau deallusrwydd artiffisial a blockchain ar draws gwahanol sectorau.

Mae gan Ewrop hefyd y gronfa dalent fwyaf o ymchwilwyr mewn deallusrwydd artiffisial, gydag amcangyfrif o 43 064 yn y maes (y mae 7 998 ohonynt yn y Deyrnas Unedig), o'i gymharu â 28 536 yn yr Unol Daleithiau a 18 232 yn Tsieina.

Beth ddylai'r Undeb Ewropeaidd ei wneud i ddal i fyny?

Mae'r astudiaeth yn nodi tri phrif faes y mae angen rhoi sylw iddynt yn nhirwedd deallusrwydd artiffisial a blockchain Ewrop. Mae'r heriau'n cwmpasu datblygiad, defnyddio'r farchnad ac ecosystem arloesi ehangach yr UE. Yn unol â hynny, mae angen sicrhau bod mwy o gyllid ar gael ar gyfer datblygu a chynyddu busnesau'r UE. Mae'n tynnu sylw at yr angen am ymdrechion Ewropeaidd ar y cyd i gyfuno adnoddau ariannol o'r sector cyhoeddus a phreifat i gefnogi graddfa'r mentrau AI a blockchain mwyaf arloesol yn Ewrop. Mae angen cefnogi'r defnydd o'r ddwy dechnoleg hefyd trwy gefnogi eu defnydd o'r farchnad. Ac i ehangu ymhellach, mae angen cysylltu canolfannau arloesi Ewrop yn well i gynyddu llif talent, profiad a chyllido mynediad.

Darllenwch yr argymhellion manwl a'r adroddiad llawn yma

Esboniwr: Beth yw deallusrwydd artiffisial a blockchain?

Deallusrwydd artiffisial, fel y mae'r term yn tueddu i gael ei ddefnyddio heddiw, yw theori ac arfer adeiladu peiriannau sy'n gallu cyflawni tasgau yr ymddengys eu bod yn gofyn am wybodaeth. Ar hyn o bryd, mae technolegau blaengar sy'n ymdrechu i wireddu hyn yn cynnwys dysgu peiriant, rhwydweithiau niwral artiffisial a dysgu dwfn.

Blockchain yn y bôn, system ffeilio newydd ar gyfer gwybodaeth ddigidol yw hon, sy'n storio data mewn fformat cyfriflyfr wedi'i amgryptio, wedi'i ddosbarthu. Mae'n ffordd dryloyw a datganoledig o gofnodi rhestrau o drafodion. Oherwydd bod data'n cael ei amgryptio a'i ddosbarthu ar draws llawer o wahanol gyfrifiaduron, mae'n galluogi creu cronfeydd data cadarn, gwrth-ymyrraeth, y gellir eu darllen a'u diweddaru gan y rhai sydd â chaniatâd yn unig.

Mae'r cyfleoedd a gyflwynir gan y ddwy dechnoleg yn debygol iawn o gael eu cyfuno i greu cynhyrchion, gwasanaethau, asedau newydd neu hyd yn oed ffurfiau llywodraethu. Gellir gweld deallusrwydd artiffisial yma fel y rhan “meddwl”, a blockchain fel y rhan “cofio”.

Gwybodaeth cefndir

Daeth EIB yw un o arianwyr arloesi mwyaf Ewrop, gyda buddsoddiadau mewn arloesi, digideiddio a chyfalaf dynol o fwy na € 230 biliwn er 2000. Buddsoddodd Grŵp EIB dros € 2 biliwn mewn technolegau craidd AI a chymwysiadau, rhwydweithiau digidol a phrosiectau cysylltiedig ag AI yn y dwy flynedd ddiwethaf. Mae'r EIB hefyd yn cefnogi buddsoddiadau y tu hwnt i'r Undeb Ewropeaidd.

Ynglŷn â'r rhaglen InnovFin

InnovFin - Cyllid Arloeswyr yr UE yn fenter ar y cyd a lansiwyd gan Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop (EIB a EIF) mewn cydweithrediad â'r Comisiwn Ewropeaidd o dan Horizon 2020. Nod InnovFin yw hwyluso a chyflymu mynediad at gyllid ar gyfer busnesau arloesol ac endidau arloesol eraill yn Ewrop. Os gwelwch yn dda cliciwch yma ar gyfer y cynhyrchion sydd ar gael o dan y rhaglen InnovFin.

Mae InnovFin Advisory yn helpu gwrthbartïon cyhoeddus a phreifat cymwys i wella banciadwyedd a pharodrwydd buddsoddiad prosiectau mawr, cymhleth ac arloesol sydd angen buddsoddiadau tymor hir sylweddol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd