Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

UE yn cyhoeddi cymorth datblygu newydd i Burkina Faso

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

burkina-faso-gold-007Yn ystod ymweliad â Burkina Faso, cyhoeddodd y Comisiynydd Datblygu Ewropeaidd, Andris Piebalgs, y byddai cymorth dwyochrog o hyd at € 623 miliwn yn cael ei ddyrannu i Burkina Faso am y cyfnod 2014-20 (yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol gan y Cyngor a Senedd Ewrop ). Mae Burkina Faso yn parhau i fod yn un o'r deg gwlad leiaf datblygedig yn y byd. Dylai cydweithrediad yr Undeb Ewropeaidd felly ganolbwyntio ar ddiogelwch bwyd ac amaethyddiaeth gynaliadwy, gan gryfhau rheolaeth y gyfraith ac iechyd.

Gwnaeth y Comisiynydd Piebalgs y cyhoeddiad yn ystod ymweliad ar y cyd â rhanbarth Sahel gydag Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Ban Ki-moon, Cadeirydd Comisiwn yr Undeb Affricanaidd, Dlamini Zuma, Llywydd Banc y Byd, Jim Yong Kim, Llywydd Banc Datblygu Affrica, Donald Kaberuka, a Chynrychiolydd Arbennig yr UE ar gyfer y Sahel, y Llysgennad Michel Reveyrand de Menthon.

Dywedodd y Comisiynydd Andris Piebalgs: 'Hoffwn ailadrodd ein hymrwymiad i ddiogelwch a datblygu cynaliadwy a chynhwysol yn Burkina Faso. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn barod i gefnogi ymdrechion y wlad i sicrhau twf teg a all gael effaith wirioneddol ar lefel hollol annerbyniol tlodi ymhlith y boblogaeth. Gyda'n gilydd mae'n rhaid i ni wneud ein gorau glas i gyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm ac yn benodol i fynd i'r afael ag achosion dwfn ansicrwydd bwyd. '

hysbyseb

Yn ystod ei ymweliad bydd y Comisiynydd Piebalgs yn cwrdd ag Arlywydd Burkina Faso, Blaise Compaoré, a’r Prif Weinidog, Luc-Adolphe Tiao, i drafod y prif heriau sy’n wynebu’r wlad, y cymorth a gynigiwyd o dan yr 11eg Gronfa Datblygu Ewropeaidd (EDF) am y cyfnod. 2014-20 a chynnwys Burkina Faso yn Strategaeth Sahel.

Bydd y Comisiynydd Piebalgs hefyd yn defnyddio'r cyfle hwn i drafod y Gynghrair Fyd-eang newydd ar gyfer y Fenter Gwydnwch (AGIR), strategaeth ar gyfer cynyddu gwytnwch grwpiau poblogaeth yn y Sahel sy'n cynnwys Burkina Faso. Lluniwyd map ffordd gyda'r nod o greu rhwydi diogelwch cymdeithasol tymhorol i gryfhau gwytnwch y bobl fwyaf agored i niwed yn rhanbarth bregus y Sahel.

Cefndir

hysbyseb

Er gwaethaf twf cryf o 8% yn 2012, mae Burkina Faso yn dal i ddioddef o dlodi cronig (mae traean o'r boblogaeth yn byw o dan y llinell dlodi) ac anghydraddoldeb cymdeithasol dwys.

Mae ei sefyllfa yn arbennig o ansicr oherwydd ansicrwydd rhanbarthol, ac yn benodol yr argyfwng yng ngogledd Mali, ac ansefydlogrwydd cyffredinol isranbarth Sahel.

Canolbwyntiodd cydweithrediad yr Undeb Ewropeaidd â Burkina Faso o dan y 10fed EDF am y cyfnod 2007-13 yn bennaf ar:

* Atgyfnerthu isadeiledd sylfaenol a rhyng-gysylltiad;

* cefnogi llywodraethu democrataidd ac economaidd da, a;

* cefnogi'r sectorau cymdeithasol sylfaenol (addysg ac iechyd yn benodol).

Yn ogystal, mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi llawer o brosiectau a gynhelir yn uniongyrchol ar lawr gwlad trwy gyrff anllywodraethol a sefydliadau amlochrog yn y sectorau datblygu gwledig a diogelwch bwyd a maethol.

Mae'r Undeb Ewropeaidd hefyd yn cynorthwyo'r wlad trwy'r cymorth brys a roddwyd gan ECHO (swyddfa cymorth dyngarol y Comisiwn Ewropeaidd) mewn tri phrif sector: iechyd / maeth, diogelwch bwyd a chymorth i ffoaduriaid.

Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi awgrymu y dylai Burkina Faso elwa’n fwy uniongyrchol ar Strategaeth Sahel, sydd â’r nod o helpu gwledydd isranbarth Sahel i warantu eu diogelwch er mwyn hwyluso twf economaidd tra hefyd yn lleihau tlodi.

Canlyniadau cydweithrediad yr UE yn Burkina Faso

 • Mae cefnogaeth gyllideb fyd-eang wedi cyfrannu'n sylweddol at ddatblygiad y sectorau iechyd ac addysg:
  • Cynyddodd y gyllideb iechyd 30% rhwng 2007 a 2011;
  • cododd cyfradd y genedigaethau â chymorth o 65% i 82% rhwng 2008 a 2012, gan helpu i leihau cyfraddau marwolaethau newyddenedigol a mamau, a;
  • cododd cyfradd cofrestru ysgolion merched o 67% i 78% rhwng 2008 a 2012.
 • Cynyddodd cyfran y boblogaeth â mynediad at ddŵr yfed o 55% yn 2009 i 63% yn 2012 mewn ardaloedd gwledig ac o 72% yn 2009 i 84% yn 2012 mewn ardaloedd trefol.
 • Mae 85 000 o aelwydydd, sy'n cyfateb i dros 500,000 o bobl dlawd a bregus, wedi cael cymorth gan raglen diogelwch bwyd yr UE i ymdopi â'r argyfwng bwyd a phrisiau'n codi'n sydyn.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ewch yma.

IP / 12 / 1052: Mae'r UE yn rhoi gwytnwch wrth galon ei waith ar ymladd newyn a thlodi

IP / 13 / 1013: UE yn atgyfnerthu ei gefnogaeth i'r Sahel yn y blynyddoedd i ddod

Cydweithrediad â Burkina Faso

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
 • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
 • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd