Cysylltu â ni

economi ddigidol

Mae Kroes yn cymeradwyo lansiad Cynghrair Ddigidol Genedlaethol Lithwania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Neelie Kroes, Is-lywydd y CE sy'n gyfrifol am Agenda Ddigidol yn ymweld â'r Telecentre Gwlad Belg a weithredir gan Interface3.Is-lywydd Neelie Kroes (Yn y llun) croesawu ymrwymiad sectorau addysgol, llyfrgelloedd a digidol a TGCh llywodraeth Lithwania i hybu sgiliau a swyddi digidol yn Lithwania. Heddiw, llofnododd 11 o sefydliadau a chymdeithasau partner Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn lansio Clymblaid Ddigidol Genedlaethol Lithwania yn Vilnius yn swyddogol yn TGCh 2013, Digwyddiad arloesi digidol mwyaf Ewrop. Nod y Glymblaid o Lithwania yw lleihau'r prinder gweithwyr proffesiynol TG, annog rhaglenni hyfforddi trwy ddull dysgu gydol oes, a chynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd llythrennedd digidol a sgiliau TGCh.

Llofnodwyd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gan Lithwania Y Gweinidog Trafnidiaeth a Chyfathrebu Rimantas Sinkevičius, a chynrychiolwyr y Cymdeithas Llyfrgelloedd Cyhoeddus Dinesig Lithwania, Y Infobalt Cymdeithas TGCh, Prifysgol Vilnius, Cymdeithas "Langas į ateitį", Cymdeithas Gyfrifiadurol Lithwania ac ECDL, Cymdeithas Genedlaethol Addysg o Bell, Cymdeithas Athrawon Cyfrifiadureg Lithwania, Prifysgol Technoleg Kaunas, Y Y Weinyddiaeth Addysg a Gwyddoniaeth, a Y Weinyddiaeth Nawdd Cymdeithasol a Llafur.

Dywedodd Neelie Kroes: "Rwy'n sicr y bydd y Glymblaid o Lithwania yn dod yn fodel ysbrydoledig i aelod-wladwriaethau eraill. Mae ymrwymiad enfawr gan y partneriaid a chefnogaeth wleidyddol gref yn Lithwania ac ar lefel yr UE. Mae gan y Glymblaid dasg enfawr, ac rwy'n annog. iddynt edrych i mewn i ddefnyddio'r cronfeydd strwythurol, yn enwedig Cronfa Gymdeithasol Ewrop a'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid i ddod â sgiliau digidol i genhedlaeth goll Ewrop. "

hysbyseb

Mae economi ddigidol Ewrop yn tyfu ac rydym yn dibynnu ar offer a phrosesau digidol yn ein bywydau beunyddiol, ond mae'r potensial enfawr hwn yn cael ei rwystro gan gamgymhariad sgiliau digidol enfawr. Yn Lithwania, fel mewn llawer o wledydd eraill yr UE, mae nifer y graddedigion TGCh yn gostwng tra bod busnesau a sefydliadau yn gweiddi am arbenigwyr TGCh. Yn 2015 gallai fod cymaint â 900 000 o swyddi gwag heb eu llenwi ledled yr UE oni bai bod y duedd yn cael ei gwrthdroi.

Lansiodd y Comisiwn y Clymblaid Grand ar gyfer Swyddi Digidol i fynd i’r afael â’r broblem hon ym mis Mawrth 2013. Lithwania yw’r ail wlad yn yr UE i lansio clymblaid genedlaethol yn ffurfiol, ar ôl Gwlad Pwyl a lansiodd ei Chlymblaid ei hun ym mis Gorffennaf 2013 (gweler SPEECH / 13 / 598). Mae clymbleidiau cenedlaethol neu leol tebyg hefyd yn cael eu datblygu mewn tua 10 aelod-wladwriaeth. Hyd yn hyn mae 41 o awdurdodau cyhoeddus, darparwyr addysg, gwasanaethau cyflogaeth cyhoeddus a phreifat, cwmnïau TG a sefydliadau eraill wedi addo cefnogaeth i'r glymblaid fawr ledled yr UE.

Trafodwyd yr argyfwng sgiliau digidol hefyd gan arweinwyr yr UE yn y Cyngor Ewropeaidd ar 25-26 Hydref 2013. Yn benodol, mae'r Cyngor galwodd am gryfhau'r Glymblaid Fawr ar gyfer Swyddi Digidol fel y gall helpu i fynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau trwy gefnogi cynlluniau symudedd llafur wedi'u targedu a defnyddio'r dosbarthiad newydd ei ddatblygu o Sgiliau / Cymwyseddau, Cymwysterau a Galwedigaethau Ewropeaidd

hysbyseb

Cefndir

Mae'r Comisiwn yn arwain partneriaeth aml-randdeiliad i fynd i'r afael â'r diffyg sgiliau TGCh a'r cannoedd o filoedd o swyddi gwag sy'n gysylltiedig â TGCh. Ers ei lansio ym mis Mawrth 2013, mae'r Glymblaid Fawr wedi tyfu i 41 addewidion cynrychioli amrywiaeth o randdeiliaid o ddiwydiant, addysg, y sector dielw a mentrau lleol. Mae addewidion newydd diweddar yn canolbwyntio i raddau helaeth ar gyflogaeth ieuenctid, fel YouRock, rhwydwaith proffesiynol ar-lein newydd ar gyfer pobl ifanc ledled Ewrop, a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio eu gweithgareddau creu cynnwys ar-lein presennol fel tystiolaeth o'u sgiliau busnes cudd a thueddfrydau eraill, a thrwy hynny gynyddu eu mantais gystadleuol a'u gwelededd yn y farchnad lafur. Un arall yw Getbusy.gr, ymdrech ar y cyd gan ddiwydiant Gwlad Groeg, sefydliadau addysgol a hyfforddiant, busnesau cychwynnol ac asiantaethau AD, gyda'r nod o hyfforddi 12,500 o bobl ifanc erbyn 2014 yng Ngwlad Groeg, cynyddu eu sgiliau entrepreneuraidd yn ogystal â'u dysgu am dechnolegau newydd. O ganlyniad, bydd yn helpu i frwydro yn erbyn diweithdra rhemp ymysg pobl ifanc yn y wlad.

Lansiwyd Cynghrair Genedlaethol Ddigidol Lithwania yn TGCh 2013 - Creu Cyswllt Tyfu, Digwyddiad arloesi digidol mwyaf Ewrop a drefnwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd mewn partneriaeth â Llywyddiaeth Lithwania ar Gyngor yr Undeb Ewropeaidd 2013.

Ynglŷn â'r Glymblaid Fawr ar gyfer Swyddi Digidol

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Lansiwyd adnodd digidol newydd i gefnogi iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesedd diwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyflawni Arloesedd yn adnodd newydd a ddatblygwyd gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i lywio ac arwain y rhai sy'n gweithio ar draws arloesedd diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n crynhoi ymchwil allweddol, yn darparu mewnwelediadau beirniadol ac yn cyflwyno safbwyntiau newydd gan arweinwyr meddwl traws-sector.

Mae'r adnodd digidol newydd hwn yn adolygu'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i arfogi'r rhai sydd ei angen gyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol a phwysig. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi gweithio'n agos gyda chyfranwyr sy'n rhychwantu iechyd, diwydiant, y byd academaidd a gofal cymdeithasol gan ddarparu mewnbwn.

Mae llawer o randdeiliaid o'r farn bod arloesi yn hanfodol ar gyfer catalyddu newid ledled y system a gwneud gwahaniaeth i gleifion a phobl. Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Beaufort Research fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant.

hysbyseb

Fodd bynnag, gall rhwystrau wneud arloesi yn anoddach, gan gynnwys diffyg iaith gyffredin, adnoddau ac ymgysylltu traws-sector. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi creu'r adnodd Cyflawni Arloesi i helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn, gan nodi atebion ac atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i lywio'r ecosystem arloesi a gwrthsefyll ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Disgwylir i'r adnodd gael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda deunydd newydd, a bydd yn lansio gyda:

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Gall yr adnodd newydd hwn chwarae rhan allweddol wrth helpu rhanddeiliaid o bob cefndir i lywio’r ecosystemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae arloeswyr yn allweddol i drawsnewid iechyd, gofal a lles ar raddfa fawr yng Nghymru a bydd yr adnodd hwn yn eu cefnogi i gyflawni hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan: “Mae arloesi yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gyflwyno syniadau a thechnolegau newydd mewn partneriaeth â diwydiant. Rwy'n croesawu adnodd newydd 'Cyflawni Arloesedd' Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel offeryn allweddol i arloeswyr sy'n gweithio i oresgyn heriau go iawn a bachu ar gyfleoedd newydd cyffrous. Pan wnaethon ni sefydlu ac ariannu Hwb Gwyddor Bywyd Cymru, roedd arloesi wrth wraidd ei ethos - mae'r ethos hwn wedi chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad a'n hymateb i effaith COVID-19. "

Dywedodd Dr. Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Acíwt, Anadlol a Chritigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Uwch Ddarlithydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor: “Roeddwn yn falch iawn o gyfrannu at yr adnodd Cyflawni Arloesedd trwy archwilio pwysigrwydd gwneud arloesi yn arfer bob dydd.

Yn yr amser hwn o bwysau eithriadol ar ein gallu i ddarparu gofal o safon mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu talent a syniadau o ble bynnag y dônt. Dylai'r adnodd newydd hwn rymuso arloeswyr amlddisgyblaethol o gefndiroedd diwydiant a gofal iechyd gyda'r wybodaeth, y cyd-destun a'r iaith sy'n ofynnol. "

Dywedodd Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru: “Rydym yn croesawu’r adnodd Cyflawni Arloesi newydd gan Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru, gan ein bod wedi gweld effaith arloesi a thrawsnewid gwasanaeth mewn ymateb i bandemig Covid-19. Mae'r adnodd yn cefnogi dealltwriaeth ddyfnach o arloesi ac yn ategu ein hadroddiad amlasiantaethol a baratowyd gan Brifysgol Abertawe, Adroddiad Astudiaeth Arloesi a Thrawsnewid GIG Cymru COVID-19, sy'n tynnu o sylfaen dystiolaeth helaeth o brofiadau staff o bob rhan o GIG Cymru, gan archwilio pam a sut y gwnaethant arloesi ac edrych ar argymhellion ymarferol i hyrwyddo'r agenda hon.

“Wrth i ni gychwyn ar adferiad, mae'n hanfodol ein bod yn manteisio ar gyfle i wella darpariaeth gwasanaeth, effeithlonrwydd, canlyniadau cleifion, lles staff, ac annog diwylliant o ddysgu a rhannu arfer gorau ar draws ffiniau sefydliadol.”

Daw'r adnodd ar adeg gyffrous ar gyfer arloesi yng Nghymru, gyda lansiad yr Academïau Dysgu Dwys yn gynharach yn 2021. Y cyntaf o'u math yn y byd, mae'r academïau blaenllaw hyn sy'n arwain y byd yn cyflwyno cyrsiau dysgedig sy'n canolbwyntio ar arloesi, ymchwil ac ymgynghoriaeth bwrpasol gwasanaethau, gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi partneriaid perthnasol.

Os hoffech chi archwilio'r adnodd Cyflawni Arloesedd, cliciwch yma

Am Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Nod Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw gwneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Rydym yn helpu i hyrwyddo arloesedd a chreu cydweithredu ystyrlon rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol, y llywodraeth a sefydliadau ymchwil.

Rydym am helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl:

  • Cyflymu datblygiad a mabwysiadu atebion arloesol sy'n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, a;
  • partneru â diwydiant i hyrwyddo gwelliant economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd a sbarduno twf busnes a swyddi yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy weithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall yr heriau a'r pwysau y gallai sefydliad eu hwynebu. Ar ôl ein nodi, rydym wedyn yn gweithio gyda diwydiant i helpu i ddod o hyd i atebion arloesol a'u cefnogi i ymateb yn ystwyth i'r heriau hyn.

Mae ein tîm yn darparu cyngor, cyfeiriadau a chefnogaeth bwrpasol i gyflymu pob taith arloesi, p'un a yw'n cefnogi clinigwr gyda syniad disglair neu'n sefydliad gwyddorau bywyd rhyngwladol.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu i gataleiddio newid ledled y system trwy gynnull a threfnu ecosystem arloesi traws-sector. Mae'r cysylltiadau hyn yn ein galluogi i greu cyfleoedd rhwydweithio a chyfateb gwerthfawr.

I ddarganfod mwy, cliciwch yma.

Ynglŷn â'r adnodd Cyflawni Arloesedd

Mae'r adnodd yn lansio gyda:

  • Wyth Mewnwelediad ar gyfer Cyflawni Arloesedd- erthygl yn coladu mewnwelediadau a themâu allweddol o bob rhan o'r adnodd.
  • Cyfeiriadur crynhoi cefnogaeth a sefydliadau sydd ar gael yng Nghymru.
  • A adolygiad naratif tystiolaeth a llenyddiaeth arloesi.
  • A adolygiad polisi o agwedd llywodraeth Cymru tuag at arloesi.
  • Blogiau awdur gan arweinwyr o bob rhan o iechyd, diwydiant a gofal cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar arloesi.
  • Podlediadau lle mae arweinwyr meddwl yn trafod heriau a chyfleoedd arloesi.

Cyfeirnod yr Arolwg:

"Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Ymchwil Beaufort fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant. ”

Comisiynwyd Beaufort Research gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru i gynnal arolwg dienw i ganfyddiadau rhanddeiliaid traws-sector o amgylch y sefydliad a'r sector gwyddorau bywyd ehangach yn gynnar yn 2021. Gwnaed hyn i helpu i lywio cyfeiriad strategol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn y dyfodol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd