Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Ysgogi potensial arloesi ar gyfer twf: Comisiynydd Hahn yn galw ar rhanbarthau'r UE i weithredu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Hahn_EPTanlinellwyd gwella cystadleurwydd rhanbarthau'r UE trwy fuddsoddiadau'r UE a chynllunio wedi'i dargedu ar 8 Tachwedd gan y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Johannes Hahn (Yn y llun). Wrth siarad yn y gynhadledd 'Rhanbarthau fel moduron twf newydd trwy arbenigo craff' ym Mrwsel, anogodd y Comisiynydd Hahn ranbarthau i nodi eu hasedau allweddol a chanolbwyntio adnoddau arnynt i wella eu mantais gystadleuol. Mae'r digwyddiad lefel uchel, a drefnir gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn ar gyfer Polisi Rhanbarthol a Threfol a Rhanbarth Fflandrys, yn ystyried sut mae'r strategaethau arbenigo craff hyn, fel y'u gelwir, yn dod yn eu blaenau ar draws gwledydd a rhanbarthau Ewrop. Mae'r rhain yn elfen graidd ym Mholisi Cydlyniant newydd yr UE yn ogystal â rhag-amod ar gyfer defnyddio buddsoddiadau o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Wrth siarad cyn y cyfarfod, dywedodd y Comisiynydd Hahn: "Mae angen i ranbarthau Ewropeaidd symud i fyny ar yr ysgol arloesi ar frys. Mae angen nodi, adeiladu ar a manteisio ar gryfderau rhanbarthol i arwain at fuddsoddiadau craffach a mwy wedi'u targedu, gyda mwy o werth ychwanegol a mwy o effaith. Bydd hyn yn caniatáu inni wneud mwy gyda llai, ac actifadu potensial arloesi pob rhanbarth yn Ewrop. "

Ychwanegodd: "Dylid datblygu strategaethau arbenigo craff ochr yn ochr â'r sector preifat, ymchwilwyr a'r gymuned arloesi. Dim ond wedyn y gallwn ddiwallu anghenion yr economi go iawn, y busnesau a'r bobl sy'n ei gyrru. Strategaethau presennol, fel y ffocws ar mae twf glas yn yr Ynysoedd Dedwydd, y strategaeth arloesi gofal iechyd yn Fflandrys, neu foderneiddio'r diwydiant esgidiau Eidalaidd yn Rhanbarth Marche yn yr Eidal, yn enghreifftiau llwyddiannus o ranbarthau sy'n ymuno â gwahanol randdeiliaid i yrru nodau twf ac arloesi cyffredin. "

hysbyseb

Dywedodd Gweinidog-Llywydd Llywodraeth Fflandrys, Kris Peeters: "Trwy gydweithrediad a defnydd craff o'n hasedau cyflenwol, mae'n rhaid i ni gynyddu ein potensial twf diwydiannol i'r eithaf. Dylai'r arweinwyr gwleidyddol rannu pob uchelgais gyda'r awydd i gadw a i atgyfnerthu eu diwydiant. Dyna pam rwy'n credu'n gryf yng ngwerth ychwanegol mawr 'Menter Vanguard ar gyfer twf trwy arbenigo craff' a lansiwyd heddiw gan 10 rhanbarth diwydiannol Ewropeaidd blaenllaw. Gyda'r fenter hon, rydym yn pwysleisio bod yn rhaid i ranbarthau ymgymryd â hyn cyfrifoldeb am lunio a chryfhau polisi Ewropeaidd. "

Daw'r ddadl ar adeg dyngedfennol, gan fod y cynigion ar gyfer Polisi Cydlyniant newydd 2014-2020 yn y cam olaf. Mae cyflwyno amodau y dylid eu bodloni cyn y gellir gwario arian yn allweddol i'r polisi diwygiedig newydd. Un o'r rheini yw datblygu "strategaeth arbenigo craff" glir ar gyfer ymchwil ac arloesi. Dylai hyn arwain sut mae buddsoddiadau'n cael eu defnyddio dros y 7 mlynedd nesaf a sicrhau bod nodau clir yn cael eu cyflawni ar lawr gwlad.

Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Herman Van Rompuy, fydd yn rhoi’r brif araith yn y digwyddiad. Ochr yn ochr â'r Comisiynydd Hahn, Cadeirydd Pwyllgor Datblygu Rhanbarthol Senedd Ewrop, Danuta Hübner (Yn y llun) ac mae Kris Peeters hefyd yn annerch y gynhadledd. Wedi'i dargedu'n bennaf at lunwyr polisi, ymchwilwyr, a sector y diwydiant ym meysydd ymchwil, arloesi a datblygu rhanbarthol, syniad y crynhoad yw archwilio cydweithredu a synergeddau trawsffiniol rhwng y strategaethau presennol.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn hefyd yn pwysleisio pa mor gyfatebol yw cyllid y Polisi Cydlyniant a chyllid ymchwil yr UE wrth hybu arloesedd yn y rhanbarthau. Bydd y rhaglen ymchwil ac arloesi newydd, Horizon 2020, yn cefnogi gefeillio sefydliadau datblygedig ac uwch, gan ymuno i greu Canolfannau Rhagoriaeth, cyfnewidiadau staff a chyngor a chymorth arbenigol, yn ogystal â 'Chadeiryddion ERA' newydd i ddenu gwyddonwyr rhagorol.

Cefndir

Nod strategaethau arbenigo craff yw helpu rhanbarthau i fanteisio'n llawn ar eu potensial arloesi trwy ganolbwyntio adnoddau ar nifer gyfyngedig o flaenoriaethau twf craff sydd â manteision cystadleuol. Cyhoeddwyd y rhwymedigaeth i ddatblygu strategaeth arbenigo craff yn 2010 fel rhan o fenter flaenllaw'r Undeb Arloesi yn Agenda Twf Ewrop 2020. Sefydlodd y Comisiwn a Llwyfan Arbenigedd Clyfar yn 2011 i roi cefnogaeth i Aelod-wladwriaethau a rhanbarthau sy'n datblygu eu strategaeth arbenigo craff (RIS3). Ar hyn o bryd mae'n cyfrif 140 o ranbarthau cofrestredig o 13 Aelod-wladwriaeth.

Agweddau allweddol ar strategaeth arbenigo craff:

 1. ymhelaethwyd trwy broses o "ddarganfyddiad entrepreneuraidd", gan gynnwys busnes, ymchwil, addysg, y gymuned arloesi ac actorion cyhoeddus perthnasol mewn ffordd strwythuredig.
 2. yn trosoli cronfeydd cyhoeddus yr UE, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol a buddsoddiadau'r sector preifat
 3. yn galluogi pob rhanbarth i leoli ei hun yn yr economi wybodaeth fyd-eang
 4. yn edrych tuag allan ac yn annog rhyngwladoli
 5. yn adeiladu synergeddau rhwng gwahanol bolisïau ac offerynnau cyllido, yn enwedig. Gorwel 2020

Fideos enghreifftiau o strategaethau arbenigo craff:

 1. Flaris - creu awyrennau arloesol yn Silesia Isaf yng Ngwlad Pwyl
 2. Arloesiadau gofal iechyd yn rhanbarth Fflandrys yng Ngwlad Belg
 3. Defnyddio gweithgynhyrchu uwch i foderneiddio'r diwydiant esgidiau Eidalaidd yn Rhanbarth Marche yn yr Eidal
 4. Plocan - canolbwyntio ar dwf glas yn yr Ynysoedd Dedwydd

Mwy o wybodaeth

Rhaglen Gynadledda

Llwyfan Arbenigedd Clyfar

Fideos enghreifftiau o strategaethau arbenigo craff

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Adolygu rheolau yswiriant yr UE: Annog yswirwyr i fuddsoddi yn nyfodol Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu adolygiad cynhwysfawr o reolau yswiriant yr UE (a elwir yn Solvency II) fel y gall cwmnïau yswiriant gynyddu buddsoddiad tymor hir yn adferiad Ewrop o bandemig COVID-19.

Nod yr adolygiad heddiw hefyd yw gwneud y sector yswiriant a sicrwydd (hy yswiriant ar gyfer cwmnïau yswiriant) yn fwy gwydn fel y gall oroesi argyfyngau yn y dyfodol a diogelu deiliaid polisi yn well. At hynny, bydd rheolau symlach a mwy cymesur yn cael eu cyflwyno ar gyfer rhai cwmnïau yswiriant llai.

Mae polisïau yswiriant yn hanfodol i lawer o bobl Ewrop ac i fusnesau Ewrop. Maent yn amddiffyn pobl rhag colled ariannol yn achos digwyddiadau annisgwyl. Mae cwmnïau yswiriant hefyd yn chwarae rhan bwysig yn ein heconomi trwy sianelu arbedion i farchnadoedd ariannol a'r economi go iawn, a thrwy hynny ddarparu cyllid tymor hir i fusnesau Ewropeaidd.

hysbyseb

Mae adolygiad heddiw yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Cynnig deddfwriaethol i ddiwygio Cyfarwyddeb Solvency II (Cyfarwyddeb 2009/138 / EC);
 • Cyfathrebu ar yr adolygiad o Gyfarwyddeb Solvency II, a;
 • cynnig deddfwriaethol ar gyfer Cyfarwyddeb Adfer a Datrys Yswiriant newydd.

Adolygiad cynhwysfawr o Ddiddyledrwydd II

Nod yr adolygiad heddiw yw cryfhau cyfraniad yswirwyr Ewropeaidd at ariannu'r adferiad, symud ymlaen ar yr Undeb Marchnadoedd Cyfalaf a sianelu arian tuag at Fargen Werdd Ewrop. Yn y tymor byr, gallai cyfalaf o hyd at amcangyfrif o € 90 biliwn gael ei ryddhau yn yr UE. Bydd y rhyddhad sylweddol hwn o gyfalaf yn helpu (ail) yswirwyr i gynyddu eu cyfraniad fel buddsoddwyr preifat i adferiad Ewrop o COVID-19.

hysbyseb

Bydd y diwygiadau i Gyfarwyddeb Solvency II yn cael eu hategu gan Ddeddfau Dirprwyedig yn nes ymlaen. Mae Cyfathrebu heddiw yn nodi bwriadau'r Comisiwn yn hyn o beth. 

Rhai pwyntiau allweddol o'r pecyn heddiw:

 • Bydd newidiadau heddiw yn amddiffyn defnyddwyr yn well ac yn sicrhau bod cwmnïau yswiriant yn aros yn gadarn, gan gynnwys mewn cyfnod economaidd anodd;
 • bydd defnyddwyr (“deiliaid polisi”) yn fwy gwybodus am sefyllfa ariannol eu hyswiriwr;
 • bydd defnyddwyr yn cael eu diogelu'n well wrth brynu cynhyrchion yswiriant mewn Aelod-wladwriaethau eraill diolch i well cydweithredu rhwng goruchwylwyr;
 • bydd yswirwyr yn cael eu cymell i fuddsoddi mwy mewn cyfalaf tymor hir ar gyfer yr economi;
 • bydd cryfder ariannol yswirwyr yn rhoi ystyriaeth well i rai risgiau, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, ac yn llai sensitif i amrywiadau tymor byr yn y farchnad, a;
 • bydd y sector cyfan yn cael ei graffu'n well er mwyn osgoi bod ei sefydlogrwydd yn cael ei roi mewn perygl.

Cyfarwyddeb Adfer a Datrys Yswiriant Arfaethedig

Nod y Gyfarwyddeb Adfer a Datrys Yswiriant yw sicrhau bod yswirwyr ac awdurdodau perthnasol yn yr UE yn cael eu paratoi'n well mewn achosion o drallod ariannol sylweddol.

Bydd yn cyflwyno proses ddatrys drefnus newydd, a fydd yn amddiffyn deiliaid polisi yn well, yn ogystal â'r economi go iawn, y system ariannol ac yn y pen draw trethdalwyr. Bydd awdurdodau cenedlaethol mewn gwell sefyllfa pe bai cwmni yswiriant yn mynd yn fethdalwr.

Trwy sefydlu colegau datrys, bydd goruchwylwyr ac awdurdodau datrys perthnasol yn gallu cymryd camau cydgysylltiedig, amserol a phendant i fynd i’r afael â phroblemau sy’n codi o fewn grwpiau yswiriant trawsffiniol (ail), gan sicrhau’r canlyniad gorau posibl i ddeiliaid polisi a’r economi ehangach.

Mae cynigion heddiw yn adeiladu'n helaeth ar gyngor technegol a ddarperir gan EIOPA (yr Awdurdod Yswiriant a Phensiynau Galwedigaethol Ewropeaidd). Maent hefyd yn cyd-fynd â'r gwaith sydd wedi'i wneud ar lefel ryngwladol ar y pwnc, gan ystyried nodweddion Ewropeaidd ar yr un pryd.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: "Mae angen sector yswiriant cryf a bywiog ar Ewrop i fuddsoddi yn ein heconomi ac i'n helpu i reoli'r risgiau sy'n ein hwynebu. Gall y sector yswiriant gyfrannu at y Fargen Werdd a'r Brifddinas. Undeb y Marchnadoedd, diolch i'w rôl ddeuol fel amddiffynwr a buddsoddwr. Mae cynigion heddiw yn sicrhau bod ein rheolau yn parhau i fod yn addas at y diben, trwy eu gwneud yn fwy cymesur. ”

Dywedodd Mairead McGuinness, y comisiynydd sy’n gyfrifol am wasanaethau ariannol, sefydlogrwydd ariannol ac Undeb Marchnadoedd Cyfalaf: “Bydd y cynnig heddiw yn helpu’r sector yswiriant i gamu i fyny a chwarae ei ran lawn yn economi’r UE. Rydym yn galluogi buddsoddiad yn yr adferiad a thu hwnt. Ac rydym yn meithrin cyfranogiad cwmnïau yswiriant ym marchnadoedd cyfalaf yr UE, gan ddarparu'r buddsoddiad tymor hir sydd mor hanfodol ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Mae ein Undeb Marchnadoedd Cyfalaf cynyddol yn hanfodol ar gyfer ein dyfodol gwyrdd a digidol. Rydym hefyd yn talu sylw manwl i safbwynt y defnyddiwr; gall deiliaid polisi fod yn dawel eu meddwl y byddant yn cael eu diogelu'n well yn y dyfodol os bydd eu hyswiriwr yn mynd i drafferthion. ”

Y camau nesaf

Bydd y pecyn deddfwriaethol nawr yn cael ei drafod gan Senedd a Chyngor Ewrop.

Cefndir

Mae amddiffyniad yswiriant yn hanfodol i lawer o aelwydydd, busnesau a chyfranogwyr y farchnad ariannol. Mae'r sector yswiriant hefyd yn cynnig atebion ar gyfer incwm ymddeol ac yn helpu i sianelu arbedion i farchnadoedd ariannol a'r economi go iawn.

Ar 1 Ionawr 2016, daeth y Gyfarwyddeb Solvency II i rym. Bu'r Comisiwn yn monitro cymhwysiad y Gyfarwyddeb ac yn ymgynghori'n helaeth â rhanddeiliaid ar feysydd posibl i'w hadolygu.

Ar 11 Chwefror 2019, gofynnodd y Comisiwn yn ffurfiol am gyngor technegol gan EIOPA i baratoi ar gyfer yr adolygiad o Gyfarwyddeb Solvency II. Cyhoeddwyd cyngor technegol EIOPA ar 17 Rhagfyr 2020.

Y tu hwnt i gwmpas lleiaf yr adolygiad a grybwyllir yn y Gyfarwyddeb ei hun, ac ar ôl ymgynghori â rhanddeiliaid, nododd y Comisiwn feysydd pellach yn fframwaith Solvency II y dylid eu hadolygu, megis cyfraniad y sector at flaenoriaethau gwleidyddol yr Undeb Ewropeaidd (ee Gwyrdd Ewrop Deal a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf), goruchwylio gweithgareddau yswiriant trawsffiniol a gwella cymesuredd rheolau darbodus, gan gynnwys adrodd.

Mwy o wybodaeth

Cynnig deddfwriaethol ar gyfer diwygiadau i Gyfarwyddeb 2009/138 / EC (Cyfarwyddeb Solvency II)

Cynnig deddfwriaethol ar gyfer adfer a datrys (ail) ymgymeriadau yswiriant

Cyfathrebu ar yr adolygiad o Gyfarwyddeb Solvency II

Cwestiwn ac atebion

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi adroddiad gwyliadwriaeth gwell ar gyfer Gwlad Groeg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r unfed adroddiad gwyliadwriaeth gwell ar gyfer Gwlad Groeg. Paratoir yr adroddiad yng nghyd-destun y fframwaith gwyliadwriaeth gwell sy'n sicrhau cefnogaeth barhaus i gyflawni ymrwymiadau diwygio Gwlad Groeg ar ôl cwblhau'r rhaglen cymorth ariannol yn llwyddiannus yn 2018. Daw'r adroddiad i'r casgliad bod Gwlad Groeg wedi cymryd y camau angenrheidiol i gyflawni ei ymrwymiadau penodol dyladwy, er gwaethaf yr amgylchiadau heriol a achosir gan y pandemig.

Cyflawnodd awdurdodau Gwlad Groeg ymrwymiadau penodol ar draws amrywiol feysydd, gan gynnwys preifateiddio, gwella'r amgylchedd busnes a gweinyddu treth, wrth symud ymlaen ar ddiwygiadau strwythurol ehangach gan gynnwys ym maes addysg ysgol a gweinyddiaeth gyhoeddus. Mae'r sefydliadau Ewropeaidd yn croesawu'r ymgysylltiad agos ac adeiladol ym mhob maes ac yn annog awdurdodau Gwlad Groeg i gadw'r momentwm a, lle bo angen, atgyfnerthu'r ymdrechion i unioni'r oedi a achosir yn rhannol gan y pandemig.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd