Cysylltu â ni

cyfle cyfartal

cyrchfannau 19 ledled Ewrop yn ennill gwobrau ar gyfer twristiaeth hygyrch a chynaliadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

european-cyrchfannau-of-eden-rhagoriaeth-wobrMae'r sector twristiaeth Ewropeaidd yn parhau i fod yn gryf yng nghanol yr argyfwng economaidd (IP / 13 / 878), ond rhaid i gyrchfannau Ewropeaidd barhau i ddod o hyd i ffyrdd o aros yn gystadleuol ac ehangu i farchnadoedd newydd. Un o'r sectorau twristiaeth yn Ewrop sy'n dal i fod heb ei gyffwrdd i raddau helaeth yw twristiaeth hygyrch i bobl hŷn a phobl ag anghenion arbennig. Trwy ddatblygu’r sector hwn o dwristiaeth rydym nid yn unig yn cefnogi cyfle cyfartal a hawliau dynol ond hefyd yn gwella ansawdd cyffredinol cyrchfannau twristiaeth, ac yn cael cyfle i ymestyn ein tymor twristiaeth. Dyma pam mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu cysegru gwobrau Cyrchfannau Rhagoriaeth Ewropeaidd (EDEN) eleni i gyrchfannau twristiaeth hygyrch.

Heno (11 Tachwedd) ym Mrwsel, bydd cynrychiolwyr o gyrchfannau 19 o bob rhan o Ewrop yn derbyn tlysau EDEN am eu hymdrechion i gynnig nodweddion hygyrch ac offer fel llwybrau addasu i gadeiriau olwyn neu bramiau, rhenti beic wedi'i addasu'n arbennig, yn ogystal cerdded fel mynediad addasu i draethau a mynyddoedd. Mae'r mathau hyn o wasanaethau a nodweddion yn gwneud gwyliau yn fwy pleserus i bobl sydd â gwahanol fathau o anghenion mynediad arbennig: llai o symudedd, nam ar y golwg neu anawsterau dysgu; ond hefyd ar gyfer dinasyddion hŷn neu deuluoedd gyda phlant. Maent hefyd yn golygu gwell ansawdd cyffredinol y gwasanaethau a mwy o gysur ar gyfer yr holl dwristiaid.

gwobrau EDEN: Hybu cynaliadwyedd am chwe blynedd

hysbyseb

Mae EDEN yn ganmoliaeth y mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn ei rhoi allan ers chwe blynedd bellach, gan ddyfarnu cyrchfannau sy'n dod i'r amlwg sydd wedi cyfrannu'n llwyddiannus at gynaliadwyedd ac agor twristiaeth i bawb. Nod gwobrau EDEN eleni yw rhoi mwy o amlygrwydd i dwristiaeth hygyrch ac annog cyrchfannau eraill ledled Ewrop i ddechrau dilyn eu hesiampl. Yn gyfnewid am hyn, byddant yn elwa'n fawr, oherwydd mae twristiaeth heb rwystrau yn agor llawer o farchnadoedd newydd, weithiau arbenigol, ac yn denu cleientiaid newydd. Mae hyn yn ei dro yn cael effaith gadarnhaol ar dwf economaidd a'r swyddi sy'n dod gydag ef.

Mae mwy o wybodaeth am y gwobrau EDEN

Enillwyr eleni yw (yn nhrefn yr wyddor gwledydd):

hysbyseb

1. Valley Kaunertal, Awstria

Gyda'i golygfeydd naturiol gwych a phentrefi mynyddig hardd, dyffryn Kaunertal yn un o'r tirweddau mwyaf prydferth a dilys yn Tyrol. Un o'i rhan fwyaf o ardaloedd syfrdanol yw Parc Natur Kaunergrat, a nodweddir gan dirweddau Alpaidd uchel ac amrywiaeth cyfoethog o blanhigion a bywyd gwyllt.

Mae gan y Parc Natur Kaunertal a Rhanbarth Rhewlif hanes hir o ddarparu isadeiledd addas i gadeiriau olwyn, gan ddechrau ar ddiwedd y 1970s pan agorwyd y Kaunertal Rhewlif Ski Resort: Hygyrchedd. Defnyddwyr cadeiriau olwyn yn arbennig caru y ffaith bod y Ffordd Rhewlif gymerodd hwy i fyny i uchder o fetrau 2750 lle gallent ddod o hyd i gyfleusterau parcio eang a mynediad uniongyrchol i'r lifftiau sgïo a'r bwyty rhewlif. Mae'r ymrwymiad hwn i dwristiaeth yn hygyrch i bawb yn parhau hyd heddiw.

2. Ottignies-Louvain-la-Neuve, Gwlad Belg

Ottignies-Louvain-la-Neuve yn wirioneddol yn ddinas yng nghefn gwlad, gyda thref newydd yn cyfuno mewn cytgord â'r ardal o'i gwmpas gwyrdd. Mae'r ddinas yn falch Ewropeaidd, cymryd rhan mewn nifer o brosiectau gwyddonol, academaidd a diwylliannol yr UE.

Hygyrchedd: O'r diwrnod cyntaf, dyluniwyd ac adeiladwyd Louvain-la-Neuv gyda'r syniad o wneud y ddinas yn hygyrch i bawb. Mae canol y dref yn ddi-gar a phob blwyddyn mae cyllideb yn cael ei chlustnodi ar gyfer adnewyddu sidewalks Downtown, gan gael gwared â chyrbau gollwng amhriodol yn raddol a sicrhau bod pob adeilad yn hygyrch i bob ymwelydd. Mae amgueddfeydd dinas yn cynnig gweithgareddau sydd wedi'u teilwra'n benodol i anghenion grwpiau penodol, er enghraifft y rhai â nam ar eu golwg. Mae gan amgueddfeydd fynediad llawn i olwynion a chadeiriau gwthio hefyd. Mae llawer o deithiau cerdded natur y ddinas hefyd wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer ymwelwyr â symudedd is.

3. Stancija 1904 - Svetvinčenat, Croatia

Mae'r ardal Svetvinčenat wedi'i lleoli yng nghanol Istria, yr un mor bell o ddinasoedd Pula, Pazin, Poreč, Rovinj a Labin. Mae'r ardal yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n chwilio am wyliau gwledig tawel.

Hygyrchedd: Mae'r rhan fwyaf o leoliadau 'Stancija 1904' yn hygyrch i bawb. Mae'r ystâd hefyd yn cynnig rhywfaint o lety o ansawdd uchel wedi'i addasu'n llawn ar gyfer yr anabl, gyda mynediad hawdd i'r ardd a'r terasau. Mae'n hawdd symud o amgylch yr ystâd mewn cadair olwyn ac mae traethau'n hygyrch i ymwelwyr anabl yn agos. Mae bwydlenni wedi'u hargraffu mewn Braille.

4. POLIS Chrysochous Dinesig, Cyprus

POLIS Chrysochous yw un o'r ardaloedd mwyaf prydferth a rhamantus yng Nghyprus ac, byddai llawer yn dadlau, mae'r cyfan Canoldir. gyfoethog wrth natur, mae'n cyfuno gwastadeddau, mynyddoedd a môr gyda hinsawdd ardderchog.

Hygyrchedd: Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn fynd i'r traeth gan ddefnyddio system electronig arloesol bweru gan baneli ffotofoltäig. Mae llawer o balmentydd mewn trefi a phentrefi lleol yn cael mynediad ramp. Mae nifer o westai a fflatiau yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn, gan gynnig yr holl cysuron a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr anabl. Mae'r Dinesig wedi gosod seilwaith arbennig ar gyfer ad-dalu cadeiriau olwyn trydan.

5. Lipno, Gweriniaeth Tsiec

Lipno yw un o'r cyrchfannau mwyaf deniadol yn y Weriniaeth Tsiec. Nid yw'r tymor byth yn dod i ben yma gyda'r mwyafrif o atyniadau a gweithgareddau ar agor trwy gydol y flwyddyn. Gall ymwelwyr fwynhau cyrchfannau sgïo, cychod ar Lyn Lipno, traciau bobsleigh ac unig lwybr cerdded treetop y Weriniaeth Tsiec, lle gallwch weld yr Alpau ar ddiwrnod clir.

Hygyrchedd: Mae llawer o safleoedd yn cael dim ond mynediad i gerddwyr a llawer o lwybrau a rhodfeydd o amgylch y llyn yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn. Roedd y staff yn y ganolfan wybodaeth yn Lipno a Vltavou wedi cael eu hyfforddi i ddeall anghenion ymwelwyr â nam ar eu symudedd.

6. Haapsalu City, Estonia

Mae'r rhamantus 700-mlwydd-oed tref fach, glan môr Haapsalu wedi'i leoli ar arfordir gorllewinol Estonia ac wedi cael ei alw i'r Fenis y gogledd. Mae'r dref yn unig 100 cilomedr i ffwrdd o Tallinn ac yn ôl pob sôn am ei, awyrgylch hanesyddol morol, dŵr y môr cynnes, baddonau mwd iachaol a thrigolion gyfeillgar.

Hygyrchedd: Fel tref sba a dinas ag ysgol a chanolfan ofal arbenigol, mae gan Haapsalu hanes hir o letya pobl ag anableddau. Mae llywodraeth leol a busnesau yn ymroddedig i wella hygyrchedd yn y dref. Sefydliad ymbarél lleol yw Siambr Pobl Anabl Läänemaa sy'n dod â grwpiau pobl anabl o bob cwr o'r wlad ynghyd ac yn trafod materion hygyrchedd yn rheolaidd.

7. Naturiol Parc Rhanbarthol y Morvan, france

Mae parc naturiol rhanbarthol Morvan yn gorchuddio bron i 3000 cilomedr sgwâr o dir creigiog, weithiau mynyddig yn rhanbarth Burgundy dwyreiniol canolog Ffrainc - ardal sy'n enwog am ei bwyd a'i gwin rhagorol. Daw ymwelwyr yma i fwynhau'r awyr agored mewn lleoliad gwirioneddol ysblennydd.

Hygyrchedd: Mae nifer o ddigwyddiadau ar gael ym Mharc Naturiol Rhanbarthol Morvan sydd wedi'u cynllunio'n benodol gyda thwristiaid â llai o symudedd mewn golwg. Mae'r awdurdodau lleol hefyd wedi sicrhau bod offer wedi'i addasu'n arbennig ar gael i bobl anabl sydd am fwynhau gweithgareddau poblogaidd yn y "Maison du Parc". Mae hyn yn cynnwys offer pysgota, cymhorthion nofio, wal ddringo ar gyfer pobl â nam ar eu golwg a hyd yn oed cadeiriau olwyn wedi'u haddasu ar gyfer rasio oddi ar y ffordd.

8. Dinesig o Marathon, Gwlad Groeg

Mae Marathon, yn rhanbarth Attica Gwlad Groeg, yn enwog yn rhyngwladol am roi benthyg ei enw i ras dygnwch adnabyddus y byd. Wedi'i leoli mewn amgylchoedd sy'n cyfuno morlin syfrdanol â gwyrddni syfrdanol y tu mewn, mae Marathon yn cynnig cyfle i'w ymwelwyr flasu natur, diwylliant, hanes hynafol a lletygarwch modern Gwlad Groeg mewn dosau cyfartal.

Hygyrchedd: Mae'r cyrchfan heulog yn croesawu holl ymwelwyr, waeth beth yw eu cyfyngiadau corfforol, anableddau neu oedran, gyda chyfleoedd di-ri ar gyfer archwilio. Mae gan y Parc Cenedlaethol Schinias llawer o lwybrau wedi'u labelu yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae hyn hefyd yn Park system canllaw sain aml-iaith, mae llawer o lwybrau wedi'u labelu ac arsyllfa gyda golwg panoramig o'r meysydd, pob un ohonynt yn addas ar gyfer taith cadair olwyn. Mae'r rhan fwyaf o safleoedd archeolegol a diwylliannol yn y rhanbarth hefyd yn hygyrch i gadeiriau olwyn a thraeth Nea Makri wedi cael ei offer gyda sedd sy'n defnyddio ynni'r haul arbennig trydan, a all helpu ymwelwyr anabl gyrraedd y môr.

9. Kaposvár ac ardal Zselic, Hwngari

Mae Sir Somogy a'i chyfalaf Kaposvár yn swatio ymhlith bryniau De Transdanubia, groesawu gan yr Afon Dráva a'r dyfroedd mawreddog Llyn Balaton.

Hygyrchedd: Mae Kaposvár yn ddinas hamddenol, gyfeillgar, ar raddfa ddynol, sy'n hygyrch i bawb. Mae llawer o ganol dinas Kaposvár yn ardal i gerddwyr yn unig. Mae 106 o groesfannau cerddwyr cwbl hygyrch ac mae nifer wedi'u gwella gyda lampau a signalau clywadwy i gynorthwyo ymwelwyr anabl. Mae gan ganolfan wybodaeth i dwristiaid y ddinas fynediad llawn i gadeiriau olwyn ac mae'n darparu mapiau Braille a chanllawiau sain ar gyfer pobl â nam ar eu golwg yn ogystal â ffilm gydag isdeitlau ar gyfer pobl â nam ar eu clyw. Mae llawer o amgueddfeydd, orielau celf a chanolfannau diwylliannol y ddinas hefyd yn gwbl hygyrch i bob ymwelydd.

10. Cavan Tref a cyffiniau, iwerddon

Mae County Cavan yn wlad hyfryd o lynnoedd yng nghanol ynys Iwerddon. Mae'n ymfalchïo yn rhai o fwytai gorau Iwerddon ac mae hefyd yn baradwys i bobl sy'n hoff o gerddoriaeth. Mae canu a chyngherddau yn aml yn parhau i oriau mân y bore.

Hygyrchedd: Mae'r Cavan wedi gwneud ymdrech fawr i ddod yn dref gwbl hygyrch. Er 2007 gwnaed gwaith mawr i greu llwybrau troed cyffyrddol, croesfannau cerddwyr a llwybrau gwastad. Mae pysgota hygyrch ar gael yn llawer o 365 o lynnoedd y sir. Mae'r llyfrgell leol, y swyddfa dwristiaid a'r ganolfan hamdden i gyd yn gwbl hygyrch ac mae'r mwyafrif o barciau ac amwynderau lleol wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer yr holl ymwelwyr.

11. Pistoia, Yr Eidal

Mae ychydig o gilometrau o gyrchfannau Tuscan fwy enwog fel Florence neu Pisa, talaith Pistoia yn ddarganfyddiad go iawn. Lle bynnag y bo ymwelwyr yn edrych, maent yn dod o hyd i natur a sgîl-celf yn ochr mewn cytgord.

Hygyrchedd: Mae Talaith Pistoia wedi llunio nifer o deithiau teithio a awgrymir yng nghanol y ddinas hanesyddol sy'n cynnwys gwybodaeth benodol am hygyrchedd i unrhyw un ag anabledd corfforol. Mae'n hawdd i gadair olwyn ymweld ag ardal Downtown ac mae ar gau i draffig yn y rhan fwyaf o ardaloedd. Mae "Amgueddfa Gyffyrddadwy" Pistoia yn arddangosfa barhaol a ddyluniwyd i gyflwyno'r ddinas i bobl â nam ar eu golwg.

12. Liepaja, Latfia

Liepaja ddinas ac yn y Môr Baltig Mae cyswllt anorfod rhwng. Wedi'i leoli 200 km o Riga, mae hyn wedi bod yn ddinas llynges ers canrifoedd. Dros y blynyddoedd, mae ei amddiffynfeydd wedi gwasanaethu i amddiffyn yr ymerodraeth Rwsia, yr Undeb Sofietaidd a'r annibynnol Baltig Wladwriaeth o Latfia.

Hygyrchedd: Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r awdurdodau wedi gweithio gyda grwpiau dielw i sefydlu nifer o fentrau hygyrchedd. Rhoddwyd sylw arbennig i anghenion pobl ddall a rhannol ddall. Mae llwybrau cerdded arbennig wedi'u creu trwy ganol hanesyddol y ddinas, gan gynnwys adrannau gyda disgrifiadau o atyniadau i dwristiaid a ysgrifennwyd yn Braille. Mae llwybr ger Llyn Liepāja yn caniatáu gwylio adar mewn cadeiriau olwyn ac mae yna draeth hefyd wedi'i addasu i ddiwallu anghenion ymwelwyr â nam ar eu golwg a defnyddwyr cadeiriau olwyn.

13. Telšiai, lithuania

Mae Telšiai yng ngorllewin Lithwania yn un o'r prif drefi yn rhanbarth Samogitia'r wlad. Mae canol ei dinas hanesyddol yn un o saith hen dref Lithwania sydd wedi'u cadw'n arbennig.

Hygyrchedd: Mae'r awdurdodau lleol yn parhau i wneud ymdrechion mawr i sicrhau bod Telšiai yn dref gwbl hygyrch. Mae gan brif stryd y ddinas balmentydd cyffyrddol sydd wedi'u cynllunio i helpu pobl ddall a rhannol ddall i gerdded yn ddiogel. Mae gan brif adeiladau cyhoeddus, siopau a banciau'r ddinas fynediad i gadeiriau olwyn. Mae swyddfa dwristiaid y ddinas yn trefnu teithiau tywys o amgylch y dref gan ddefnyddio iaith arwyddion ar gyfer ymwelwyr byddar a phobl â nam ar eu clyw.

14. Horsterwold, Yr Iseldiroedd

Mae Coedwig Horsterwold a Hulkestein yn ffurfio un ardal goediog enfawr o bron i 4857 hectar i'r gorllewin o dref Zeewolde. Mae'n gyrchfan unigryw wedi'i leoli ar yr hyn a arferai fod yn waelod y môr. Yn ymarferol, mae pob un o'r Horsterwold yn ardal warchodedig sy'n perthyn i Rwydwaith Ecolegol Cenedlaethol yr Iseldiroedd.

Hygyrchedd: Mae coetiroedd y Horsterwold yn hygyrch i bawb. Yn Zeewolde ac o amgylch mae digon o lefydd i stopio am baned o goffi wrth godi tâl eich beic trydanol, y gellir eu rhentu yn y pentref ac yn addas iawn ar gyfer pobl hŷn. Digon o ffyrdd beic yn ddiogel hefyd yn hygyrch i gerddwyr a chadeiriau olwyn oherwydd y hyd yn oed yn wyneb y llwybrau. Er enghraifft, mae'r Horsterberg, bryn a wnaed gan ddyn sy'n cynnig golwg mawr y Craidd Tawel a Dyffryn, wedi cael ei wneud yn hygyrch i gadeiriau olwyn yn ddiweddar. Yn ogystal, mae nifer o lwybrau coedwig hefyd yn addas i gadeiriau olwyn.

15. Przemysl, gwlad pwyl

Mae Przemyśl yng nghanol Mynyddoedd Bieszczady syfrdanol Gwlad Pwyl. Mae'r dref yn swyno ymwelwyr â thirwedd fythgofiadwy o strydoedd serth, cul, adeiladau hanesyddol a hen eglwysi â thyrau uchel.

Hygyrchedd: Przemysl yn dref gyfeillgar y mae eu trigolion yn awyddus i groesawu ymwelwyr anabl, pobl hyn a theuluoedd gyda phlant. Mae'r rhan fwyaf o adeiladau cyhoeddus, amgueddfeydd a siopau, yn ogystal â nifer o westai yn cael eu paratoi i groesawu ymwelwyr anabl. Mae llawer o atyniadau gan gynnwys yr Ardd Goed yn Bolestraszyce a'r clochdy Gadeirlan wedi arddangosion a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer ymwelwyr â symudedd cyfyngedig.

16. Jurilovca, Romania

Jurilovca yn eistedd yng nghanol tirwedd stori tylwyth teg cyfagos y Môr Du a'r Danube Delta, ardal gwlyptir unigryw a safle treftadaeth y byd UNESCO adnabyddus am ei golygfeydd syfrdanol a bioamrywiaeth.

Hygyrchedd: Mae'r awdurdodau lleol yn awyddus i groesawu ymwelwyr o bob oed o bob cwr o Ewrop. Mae ymdrechion yn cael eu gwneud i sicrhau y gall pob ymwelydd yn cael gwyliau yr un mor bleserus yma. Mae'r ganolfan dwristiaeth leol wrth law i helpu pob ymwelydd ddod o hyd i atebion i unrhyw gwestiynau sydd ganddynt yn ystod eu harhosiad yn y rhanbarth.

17. Laško, slofenia

Yn y rhanbarth hwn, sy'n enwog am ei natur heb ei ddifetha a sbaon thermol ymlacio, gall ymwelwyr ailddarganfod y grefft a gollwyd o fyw'n iach.

Hygyrchedd: Er 2008, mae awdurdodau a busnesau lleol Laško wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i wella hygyrchedd y dref i bob ymwelydd. Mae llawer o westai, amgueddfeydd ac adeiladau cyhoeddus bellach wedi'u cyfarparu i groesawu gwesteion sydd â symudedd is. Ymhlith y cyfleusterau a ddarperir mae adeiladau sydd â mynediad i gadeiriau olwyn, dogfennaeth mewn Braille, llety ar gyfer cŵn tywys a dolenni sefydlu ar gyfer pobl â phroblemau clyw.

18. Parc Naturiol Mynyddoedd a Canyons Guara, Sbaen

Yn gorchuddio mwy na 80,000 hectar, mae Parc Naturiol Mynyddoedd a Canyons Guara yn un o'r safleoedd natur mwyaf eiconig yn rhanbarth Aragon yn Sbaen. Gall ymwelwyr fwynhau ystod eang o weithgareddau awyr agored yma, gan gynnwys crwydro, canyoning, dringo, gwylio adar a beicio mynydd.

Hygyrchedd: Er 2006, mae awdurdodau'r parciau, y gymuned fusnes a sefydliadau anllywodraethol wedi bod yn gwella hygyrchedd i'r safle yn raddol i'r holl ymwelwyr. Mae isadeileddau wedi'u haddasu'n arbennig yn y parc sy'n helpu pobl ag anableddau i fwynhau gweithgareddau fel crwydro neu wylio adar. Mae gan y Parc Naturiol dair canolfan ymwelwyr, y mae'r pwysicaf ohonynt wedi'u lleoli yn Bierge ac yn gwbl hygyrch i bobl ag anableddau.

19. Ardal Taraklı, Twrci

Bron yn anhysbys fel cyrchfan i dwristiaid bum mlynedd yn ôl, mae ardal Taraklı yn nhalaith Sakarya Twrci yn prysur ddod yn enwog diolch i raglen o adnewyddu tai Otomanaidd nodedig y dref yn ofalus.

Hygyrchedd: Ers 2010 yr awdurdodau lleol ynghyd â grwpiau di-elw a'r gymuned fusnes wedi gweithio i wneud Taraklı yn gyrchfan hygyrch i bob dwristiaid. Mae pob safle pwysig yn ddi-rwystr a gellir isadeiledd yn cael ei ddefnyddio gan yr holl drigolion ac ymwelwyr. Mae llawer o westai yn cynnig gwasanaethau ar gyfer gwesteion sydd â phroblemau symudedd.

Cefndir: Meini prawf dyfarnu EDEN eleni

Ar gyfer gwobrau EDEN eleni, mae pum prif agwedd ar hygyrchedd wedi'u hystyried. Roedd yn rhaid i'r enillwyr ddangos bod eu cyrchfan:

 • Yw-rwystr am ddim (isadeiledd a chyfleusterau);
 • yn hygyrch ar drafnidiaeth yn golygu addas i bob defnyddiwr;
 • Mae gwasanaethau o ansawdd uchel a ddarperir gan staff hyfforddedig;
 • Mae gweithgareddau, arddangosfeydd, atyniadau y gall pawb gymryd rhan, a;
 • Mae marchnata, systemau archebu, gwefannau a gwasanaethau gwybodaeth arall sydd ar gael i bawb.

Yn ogystal, roedd cyrchfannau hefyd i gyflawni'r meini prawf cyffredinol o gyrchfannau EDEN. Roedd yn rhaid iddynt ddangos eu bod yn:

 • Yn 'anhraddodiadol', gyda nifer isel o ymwelwyr (o'i gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol);
 • rheoli eu cynnig twristiaeth eu hunain mewn modd sy'n sicrhau cynaliadwyedd cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol;
 • yn cael eu rheoli gan bartneriaeth rhwng yr awdurdodau cyhoeddus a phawb sy'n ymwneud â thwristiaeth yn ac o gwmpas yr ardal, ac;
 • yn cael eu paratoi neu fod â strwythur rheoli marchnata a strategaeth a ddiffiniwyd ar gyfer datblygu twristiaeth gynaliadwy.

cyfle cyfartal

Tryloywder Cyflog: Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau i sicrhau cyflog cyfartal am waith cyfartal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno a cynnig ar dryloywder cyflog i sicrhau bod menywod a dynion yn yr UE yn cael cyflog cyfartal am waith cyfartal. A. blaenoriaeth wleidyddol yr Arlywydd von der Leyen, mae'r cynnig yn nodi mesurau tryloywder cyflog, megis gwybodaeth gyflog i geiswyr gwaith, hawl i wybod y lefelau cyflog i weithwyr sy'n gwneud yr un gwaith, yn ogystal â rhwymedigaethau adrodd bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer cwmnïau mawr. Mae'r cynnig hefyd yn cryfhau'r offer i weithwyr hawlio eu hawliau ac yn hwyluso mynediad at gyfiawnder. Ni chaniateir i gyflogwyr ofyn i geiswyr gwaith am eu hanes cyflog a bydd yn rhaid iddynt ddarparu data dienw cysylltiedig â thâl ar gais y gweithiwr. Bydd gan weithwyr hefyd yr hawl i iawndal am wahaniaethu mewn cyflog.  

Bydd mesurau newydd, sy'n ystyried effaith pandemig COVID-19 ar y ddau, cyflogwyr ond hefyd ar fenywod, sydd wedi cael eu taro'n arbennig o galed, yn cynyddu ymwybyddiaeth am amodau cyflog yn y cwmni ac yn rhoi mwy o offer i gyflogwyr a gweithwyr fynd i'r afael â nhw y gwahaniaethu ar sail cyflog yn y gwaith. Bydd hyn yn mynd i'r afael â nifer o ffactorau sylweddol sy'n cyfrannu at y bwlch cyflog presennol ac mae'n arbennig o berthnasol yn ystod pandemig COVID-19, sy'n atgyfnerthu anghydraddoldebau rhyw ac yn rhoi menywod mewn mwy o risg o ddod i gysylltiad â thlodi.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae gwaith cyfartal yn haeddu cyflog cyfartal. Ac ar gyfer cyflog cyfartal, mae angen tryloywder arnoch chi. Rhaid i fenywod wybod a yw eu cyflogwyr yn eu trin yn deg. A phan nad yw hyn yn wir, rhaid bod ganddyn nhw'r pŵer i ymladd yn ôl a chael yr hyn maen nhw'n ei haeddu. ”

hysbyseb

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Vera Jourová: “Mae'n hen bryd i fenywod a dynion gael eu grymuso i hawlio eu hawl. Rydym am rymuso ceiswyr gwaith a gweithwyr gydag offer i fynnu cyflog teg ac i wybod a hawlio eu hawliau. Dyma hefyd pam y mae'n rhaid i gyflogwyr ddod yn fwy tryloyw ynghylch eu polisïau cyflog. Dim mwy o safonau dwbl, dim mwy o esgusodion. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli: “Mae'r cynnig tryloywder cyflog yn gam mawr tuag at orfodi'r egwyddor o gyflog cyfartal am waith cyfartal neu waith sydd o werth cyfartal rhwng menywod a dynion. Bydd yn grymuso gweithwyr i orfodi eu hawl i gyflog cyfartal ac yn arwain at ddiwedd i ragfarn ar sail rhyw mewn cyflog. Bydd hefyd yn caniatáu ar gyfer canfod, cydnabod a mynd i’r afael â mater yr oeddem am ei ddileu ers mabwysiadu Cytundeb Rhufain ym 1957. Mae menywod yn haeddu cydnabyddiaeth ddyledus, triniaeth gyfartal a gwerth am eu gwaith ac mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i sicrhau hynny mae gweithleoedd yn cyflawni'r amcan hwn. "

Tryloywder cyflog a gorfodi cyflog cyfartal yn well

hysbyseb

Mae'r cynnig deddfwriaethol yn canolbwyntio ar ddwy elfen graidd o gyflog cyfartal: mesurau i sicrhau tryloywder cyflog i weithwyr a chyflogwyr yn ogystal â gwell mynediad at gyfiawnder i ddioddefwyr gwahaniaethu ar sail cyflog.

Talu mesurau tryloywder

 • Talu tryloywder i geiswyr gwaith - Bydd yn rhaid i gyflogwyr ddarparu gwybodaeth am y lefel tâl cychwynnol neu ei ystod yn yr hysbysiad swydd wag neu cyn y cyfweliad swydd. Ni chaniateir i gyflogwyr ofyn i ddarpar weithwyr am eu hanes cyflog.
 • Hawl i wybodaeth i weithwyr - Bydd gan weithwyr yr hawl i ofyn am wybodaeth gan eu cyflogwr ar eu lefel cyflog unigol ac ar y lefelau cyflog cyfartalog, wedi'u dadansoddi yn ôl rhyw, ar gyfer categorïau o weithwyr sy'n gwneud yr un gwaith neu waith o werth cyfartal.
 • Adrodd ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau - Rhaid i gyflogwyr sydd ag o leiaf 250 o weithwyr gyhoeddi gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng gweithwyr benywaidd a gwrywaidd yn eu sefydliad. At ddibenion mewnol, dylent hefyd ddarparu gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng gweithwyr benywaidd a gwrywaidd yn ôl categorïau o weithwyr sy'n gwneud yr un gwaith neu waith o werth cyfartal.
 • Asesiad cyflog ar y cyd - Pan fo adroddiadau cyflog yn datgelu bwlch cyflog rhwng y rhywiau o 5% o leiaf a phan na all y cyflogwr gyfiawnhau'r bwlch ar ffactorau gwrthrychol niwtral o ran rhyw, bydd yn rhaid i gyflogwyr gynnal asesiad cyflog, mewn cydweithrediad â chynrychiolwyr gweithwyr.

Gwell mynediad at gyfiawnder i ddioddefwyr gwahaniaethu ar sail cyflog

 • Iawndal i weithwyr - gall gweithwyr a ddioddefodd wahaniaethu ar sail rhyw gael iawndal, gan gynnwys adennill ôl-daliad yn llawn a bonysau neu daliadau cysylltiedig mewn nwyddau.
 • Baich y prawf ar y cyflogwr - y cyflogwr, nid y gweithiwr, fydd yn ddiofyn i brofi nad oedd unrhyw wahaniaethu mewn perthynas â chyflog.
 • Sancsiynau i gynnwys dirwyon - Dylai Aelod-wladwriaethau sefydlu cosbau penodol am dorri'r rheol cyflog cyfartal, gan gynnwys isafswm o ddirwyon.
 • Cyrff cydraddoldeb a chynrychiolwyr gweithwyr caiff weithredu mewn achos cyfreithiol neu weinyddol ar ran gweithwyr yn ogystal ag arweinydd ar hawliadau ar y cyd ar gyflog cyfartal.

Mae'r cynnig yn ystyried sefyllfa anodd bresennol cyflogwyr, yn enwedig yn y sector preifat, ac yn cynnal cymesuredd mesurau wrth ddarparu hyblygrwydd i fentrau bach a chanolig (BBaChau) ac annog Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael i adrodd ar ddata. Amcangyfrifir bod costau adrodd cyflogau blynyddol y cyflogwyr rhwng € 379 ac € 890 neu gwmnïau â 250+ o weithwyr.

Y camau nesaf

Bydd y cynnig heddiw nawr yn mynd i Senedd Ewrop a'r Cyngor i'w gymeradwyo. Ar ôl ei fabwysiadu, bydd gan Aelod-wladwriaethau ddwy flynedd i drosi'r Gyfarwyddeb yn gyfraith genedlaethol a chyfathrebu'r testunau perthnasol i'r Comisiwn. Bydd y Comisiwn yn cynnal gwerthusiad o'r Gyfarwyddeb arfaethedig ar ôl wyth mlynedd.

Cefndir

Mae'r hawl i gyflog cyfartal rhwng menywod a dynion am waith cyfartal neu waith o werth cyfartal wedi bod yn un o egwyddorion sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd ers Cytundeb Rhufain ym 1957. Mae'r gofyniad i sicrhau cyflog cyfartal wedi'i nodi yn Erthygl 157 TFEU ac yn Cyfarwyddeb ar yr egwyddor o gyfle cyfartal a thriniaeth gyfartal i ddynion a menywod mewn materion cyflogaeth a galwedigaeth.

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a Argymhelliad ar gryfhau egwyddor cyflog cyfartal rhwng dynion a menywod trwy dryloywder ym mis Mawrth 2014. Er gwaethaf hyn, mae gweithredu a gorfodi'r egwyddor hon yn effeithiol yn ymarferol yn parhau i fod yn her fawr yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae Senedd Ewrop a'r Cyngor wedi galw dro ar ôl tro am weithredu yn y maes hwn. Ym mis Mehefin 2019, galwodd y Cyngor ar y Comisiwn i ddatblygu mesurau concrit i gynyddu tryloywder cyflog.

Cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen fesurau tryloywder cyflog rhwymol fel un ohoni blaenoriaethau gwleidyddol ar gyfer y Comisiwn hwn. Ailddatganwyd yr ymrwymiad hwn yn y Strategaeth Cydraddoldeb Rhyw 2020-2025 a heddiw mae'r Comisiwn yn cyflwyno cynnig i'r perwyl hwnnw.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion - Tryloywder Cyflog: Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau i sicrhau cyflog cyfartal am waith cyfartal

Cynnig am gyfarwyddeb ar dryloywder cyflog i gryfhau egwyddor cyflog cyfartal

Asesiad o effaith

Crynodeb gweithredol - Asesiad Effaith

Taflen Ffeithiau - Tryloywder cyflog: cyflog cyfartal i fenywod a dynion am waith cyfartal

Gweithred yr UE ar gyfer cyflog cyfartal

Parhau Darllen

cyfle cyfartal

Cydraddoldeb: rheolau'r UE i fynd i'r afael â gwahaniaethu yn awr yn eu lle ym mhob aelod-wladwriaethau

cyhoeddwyd

on

BlobServletMae rheolau Undeb Ewropeaidd i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail tarddiad hiliol neu ethnig, crefydd neu gred, anabledd, oedran a thueddfryd rhywiol bellach wedi'u gweithredu gan yr holl aelod-wladwriaethau yn y gyfraith genedlaethol. Nawr, mae angen ymdrechion pellach i'w cymhwyso'n ymarferol.

Dyma ganfyddiadau allweddol adroddiad newydd a ryddhawyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (17 Ionawr). Dyluniwyd y Gyfarwyddeb Cydraddoldeb Cyflogaeth a'r Gyfarwyddeb Cydraddoldeb Hiliol, y ddau wedi'u mabwysiadu yn 2000, i frwydro yn erbyn gwahaniaethu. Mae'n newyddion da bod y Cyfarwyddebau UE hyn bellach yn gyfraith genedlaethol ym mhob un o 28 gwlad yr UE. Fodd bynnag, mae adroddiad heddiw yn tynnu sylw at y ffaith bod angen i awdurdodau cenedlaethol sicrhau eu bod yn darparu amddiffyniad effeithiol i ddioddefwyr gwahaniaethu ar lawr gwlad.

Ymhlith yr heriau allweddol mae diffyg ymwybyddiaeth y cyhoedd o hawliau ac israddio achosion gwahaniaethu. I gefnogi'r broses hon, mae'r Comisiwn yn darparu cyllid i godi ymwybyddiaeth ac i hyfforddi ymarferwyr cyfreithiol mewn cyfraith cydraddoldeb.

Yn ogystal, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer dioddefwyr gwahaniaethu (Atodiad I o'r adroddiad). "Mae egwyddor peidio â gwahaniaethu yn un o egwyddorion craidd ein Hundeb Ewropeaidd. Mae pawb yn gyfartal o flaen y gyfraith ac mae gan bawb yr hawl i fyw eu bywyd yn rhydd o wahaniaethu," meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "Diolch i reolau gwrth-wahaniaethu’r UE a chamau gorfodi’r Comisiwn y gall dinasyddion ddibynnu ar yr hawliau hyn ym mhob un o’r 28 aelod-wladwriaeth. Yr her yw sicrhau bod y rhai y mae gwahaniaethu yn effeithio arnynt yn gallu cymhwyso eu hawliau yn ymarferol - eu bod yn gwybod ble i wneud hynny ewch am help a chael mynediad at gyfiawnder. " 

Mae adroddiad heddiw yn archwilio cyflwr chwarae 13 mlynedd ar ôl i gyfarwyddebau gwrth-wahaniaethu nodedig yr UE gael eu mabwysiadu yn 2000. Mae'r rheolau yn gwahardd gwahaniaethu mewn nifer o feysydd allweddol ar sail hil neu darddiad ethnig, ac yn y gweithle ar sail oedran. , crefydd neu gred, anabledd neu gyfeiriadedd rhywiol. Trosglwyddwyd y ddwy gyfarwyddeb yn gyfraith genedlaethol ym mhob un o 28 gwlad yr UE yn dilyn gweithredu gan y Comisiwn (gweler y cefndir). 

Serch hynny, mae'r adroddiad yn canfod bod heriau o hyd i'r rheolau gael eu gweithredu'n briodol ar lawr gwlad. Efallai na fydd pobl bob amser yn ymwybodol o'u hawliau, er enghraifft bod rheolau'r UE yn eu hamddiffyn rhag gwahaniaethu wrth ymgeisio am swydd yn ogystal ag yn y gweithle ei hun. Yn yr un modd, mae diffyg data cydraddoldeb - y mae Aelod-wladwriaethau yn gyfrifol amdano - yn ei gwneud hi'n anodd meintioli a monitro achosion o wahaniaethu. Mae'n debygol mai dim ond cyfran fach o ddigwyddiadau gwahaniaethu sy'n cael eu riportio mewn gwirionedd, oherwydd diffyg ymwybyddiaeth yn bennaf. Er mwyn sicrhau bod hawliau'r UE i gael triniaeth gyfartal yn cael eu cymhwyso'n briodol ar lawr gwlad, mae'r Comisiwn yn argymell bod aelod-wladwriaethau'n ceisio:     

Parhau i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o hawliau gwrthwahaniaethu a chanolbwyntio ymdrechion ar y rhai sydd mewn perygl mwyaf, gan gynnwys cyflogwyr ac undebau llafur. Mae'r Comisiwn yn darparu cyllid i gefnogi gweithgareddau o'r fath ac mae wedi cyhoeddi canllaw ymarferol i ddioddefwyr gwahaniaethu (gweler atodiad 1 yr adroddiad heddiw). Hwyluso riportio gwahaniaethu i ddioddefwyr trwy wella mynediad at fecanweithiau cwynion. Mae gan gyrff cydraddoldeb cenedlaethol ran hanfodol i'w chwarae a bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi rhwydweithio cyrff cydraddoldeb a sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu tasgau yn effeithiol, fel sy'n ofynnol gan gyfraith yr UE.     

Sicrhau mynediad at gyfiawnder i'r rheini sy'n cael eu heffeithio gan wahaniaethu. Mae canllaw y Comisiwn ar gyfer dioddefwyr yn cynnwys canllawiau penodol ar sut i gyflwyno hawliad gwahaniaethu a mynd ar drywydd, tra bod y Comisiwn yn ariannu hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr cyfreithiol a chyrff anllywodraethol sy'n cynrychioli dioddefwyr gwahaniaethu ar sut i gymhwyso cyfraith cydraddoldeb yr UE.     

Ymdrin â'r gwahaniaethu penodol a wynebir gan Roma fel rhan o'u strategaethau cenedlaethol ar gyfer integreiddio Roma, gan gynnwys trwy weithredu canllawiau'r Comisiwn fel y'i cynhwysir yn Argymhelliad y Cyngor a fabwysiadwyd yn ddiweddar ar gynhwysiant Roma (IP / 13 / 1226). 

Mae'r adroddiad heddiw hefyd yn darparu trosolwg manwl o gyfraith achosion ers mabwysiadu'r cyfarwyddebau (Atodiad 2 yr adroddiad) ac yn taflu goleuni yn arbennig ar wahaniaethu ar sail oedran, sydd wedi arwain at nifer sylweddol o ddyfarniadau tirnod (Atodiad 3 yr adroddiad). Cefndir Yn dilyn Cytundeb Amsterdam ym 1999, cafodd yr UE bwerau newydd i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ar sail tarddiad hiliol neu ethnig, crefydd neu gred, anabledd, oedran a chyfeiriadedd rhywiol (Erthygl 13 TEC gynt, sydd bellach yn Erthygl 19 o'r Cytuniad ar Weithrediad y Yr Undeb Ewropeaidd).

Arweiniodd hyn at fabwysiadu Cyfarwyddeb 2000/43 / EC (Cyfarwyddeb Cydraddoldeb Hil) a Chyfarwyddeb 2000/78 / EC (Cyfarwyddeb Cydraddoldeb Cyflogaeth) yn unfrydol. Mae cyfraith gwrth-wahaniaethu’r UE yn sefydlu set gyson o hawliau a rhwymedigaethau ar draws holl wledydd yr UE, gan gynnwys gweithdrefnau i helpu dioddefwyr gwahaniaethu. Mae gan holl ddinasyddion yr UE hawl i amddiffyniad cyfreithiol yn erbyn gwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol, triniaeth gyfartal mewn cyflogaeth, i dderbyn cymorth gan gyrff cydraddoldeb cenedlaethol ac i gwyno trwy weithdrefn farnwrol neu weinyddol. 

Rhwng 2005 a 2007, lansiodd y Comisiwn achos torri yn erbyn aelod-wladwriaethau 25 (nid oedd unrhyw achos yn erbyn Lwcsembwrg; mae archwiliad o gyfraith genedlaethol Bwlgareg a Chroataidd yn parhau i fod). Mae bron pob un o'r rhain bellach wedi eu cau. Mewn un achos (yn erbyn yr Eidal), arweiniodd y toriad ymlaen at benderfyniad gan Lys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (Achos C-312 / 11, dyfarniad o
4 Gorffennaf 2013). 

Mwy o wybodaeth 

Pecyn i'r wasg: Adroddiad ar gymhwyso'r cyfarwyddebau a'r atodiadau   
Comisiwn Ewropeaidd - Mynd i'r afael â gwahaniaethu    Homepage o Is-Lywydd Viviane Reding  
Dilynwch yr Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU 
Dilynwch Gyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

Parhau Darllen

Busnes

'40% o'r seddi ar fyrddau cwmnïau i ferched '

cyhoeddwyd

on

 

article-0-0DA3112100000578-914_634x425Byddai'n rhaid i gwmnïau a restrir ar gyfnewidfeydd stoc yn yr UE gyflwyno gweithdrefnau recriwtio tryloyw fel bod menywod, o dan 2020, o leiaf 40% o'u cyfarwyddwyr anweithredol yn fenywod, o dan gyfarwyddeb ddrafft yr UE a bleidleisiwyd gan y Senedd ar 20 Tachwedd. Cynigiodd ASEau y dylai cwmnïau sy'n methu â chyflwyno gweithdrefnau o'r fath wynebu cosbau - yn 2013, dim ond 17.6% o aelodau bwrdd anweithredol cwmnïau mwyaf yr UE a oedd yn fenywod.

Mabwysiadwyd y penderfyniad gan 459 o blaid 148 yn erbyn, gyda 81 yn ymatal.

“Fe wnaethon ni fabwysiadu penderfyniad cyson ac anfon signal cryf at y Cyngor, ond hefyd at randdeiliaid a chymdeithasau Ewropeaidd," meddai Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (cyd-rapporteur y Pwyllgor Hawliau Merched (EPP, EL). "Mae'n hanfodol i gwmnïau rhestredig wneud hynny) esblygu er mwyn cynnwys menywod medrus iawn yn eu prosesau gwneud penderfyniadau, gyda'r bwriad o sicrhau cystadleurwydd, gan barchu egwyddorion a gwerthoedd cydraddoldeb yr UE yn llawn “, ychwanegodd.

"Mae'r penderfyniad yn egluro ac yn gwella'r weithdrefn agored, dryloyw ar gyfer penodi aelodau bwrdd anweithredol i gwmnïau rhestredig. Mae'r Senedd wedi gwneud ei gwaith cartref, a nawr tro'r Cyngor yw symud ymlaen, gorffen y gyfarwyddeb hon gyda ni a'r Comisiwn o'r blaen yr etholiadau Ewropeaidd, er mwyn symud yn agosach at gydraddoldeb rhywiol o fewn cwmnïau Ewropeaidd. Bydd hyn yn dangos i’n dinasyddion ein bod yn ymladd am beidio â gwahaniaethu a chyfle cyfartal i bawb yn y farchnad lafur ", meddai cyd-rapporteur y Pwyllgor Materion Cyfreithiol Evelyn Regner (S&D, AT).

Gweithdrefn recriwtio dryloyw a chytbwys o ran rhyw

ASEau yn galw ar aelod-wladwriaethau i sicrhau bod cwmnïau rhestredig yn cymryd mesurau effeithiol a rhwymol i warantu mynediad cyfartal i fenywod a dynion i swyddi anweithredol ar fyrddau er mwyn sicrhau, erbyn 2020, o leiaf 40 o swyddi cyfarwyddwyr anweithredol yn cael eu dal gan fenywod. Byddai'n rhaid i gwmnïau cyhoeddus gyrraedd y targed eisoes gan 2018.

Pan fydd ymgeiswyr yr un mor gymwys, dylid rhoi blaenoriaeth i ymgeisydd rhyw heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae ASEau yn pwysleisio bod rhaid i gymwysterau a theilyngdod barhau i fod yn feini prawf allweddol.

Cwmpas

Ni fyddai'r rheolau llogi yn berthnasol i fentrau bach a chanolig (hy busnesau bach a chanolig), hy y rheini sy'n cyflogi llai na phobl 250. Serch hynny, mae ASEau yn annog aelod-wladwriaethau i gefnogi busnesau bach a chanolig a rhoi cymhellion iddynt wella cydbwysedd y rhywiau ar eu byrddau hefyd.

cosbau

Bydd yn ofynnol i gwmnïau sy'n methu â chadw at y rheolau esbonio pam a rhoi gwybod i awdurdodau cenedlaethol cymwys am y mesurau a gymerwyd a'u cynllunio i gyflawni'r targed yn y dyfodol.

Dylid gosod cosbau fel dirwyon am fethu â dilyn gweithdrefnau penodi tryloyw, yn hytrach nag am fethu â chyrraedd y targed, dywed ASEau. Maent yn cynnig y dylid ychwanegu "gwaharddiad o alwadau cyhoeddus am dendrau" at y rhestr o gosbau posibl, y dylid eu gwneud yn orfodol, yn hytrach nag yn ddangosol, fel y mae'r Comisiwn yn ei gynnig.

Y camau nesaf

Er mwyn dod i rym, mae angen i Gyngor y Gweinidogion gymeradwyo'r gyfarwyddeb.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd