Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

comisiynydd Masnach yn hyrwyddo cynnydd ar ymdrin fasnach rydd a hwyluso masnach ar ymweliadau i Dde Affrica, Cameroon a Ivory Coast

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Karel-de-GuchtComisiynydd Masnach Karel De Gucht (Yn y llun) yn teithio i Dde Affrica (aelod o Gymuned Ddatblygu De Affrica, SADC), Camerŵn (Canol Affrica) ac Ivory Coast (Gorllewin Affrica) yr wythnos hon i drafod ffyrdd i gryfhau cysylltiadau masnach a buddsoddi’r UE gyda’r rhanbarthau hyn, yn enwedig trwy Cytundebau Partneriaeth Economaidd (EPAs) a hwyluso masnach.

Ar ôl taith Affrica i Kenya, Namibia, Botswana a De Affrica ym mis Gorffennaf eleni, bydd De Gucht yn ymweld â busnesau a chwrdd sawl allweddol sy'n gwneud penderfyniadau gyda'r nod o ddod â'r Atwrneiaethau Parhaus gyda'r Grŵp EPA SADC a Gorllewin Affrica yn nes at gasgliad. Clo y Atwrneiaethau Parhaus yn allweddol i sicrhau mynediad am ddim y gwledydd hynny 'at y farchnad yr UE, cydweithrediad sy'n gysylltiedig â masnach maeth a hybu buddsoddiad. Cyn y gweinidogol WTO yn Bali ym mis Rhagfyr bydd y Comisiynydd hefyd yn ymweld Cameroon, gwlad sydd wedi buddsoddi mewn hwyluso masnach ac mae'n mwynhau'r manteision.

"Ar hyn o bryd mae Affrica yn gweld peth o'r twf economaidd gorau yn y byd, er gwaethaf ei holl heriau, a dyma pam rwy'n dod yn ôl i Affrica am yr eildro eleni. Rwy'n rhoi pwys mawr ar gadarnhau ein perthynas masnach a buddsoddi gyda Gwledydd a rhanbarthau Affrica, ”meddai De Gucht.

hysbyseb

“Mae gennym gyfle nawr i selio cytundebau a fydd yn sicrhau’r mynediad angenrheidiol i farchnad o 500 miliwn o ddefnyddwyr ar gyfer allforion allweddol yn Affrica, wrth ddod â’n partneriaeth masnach a datblygu i gam mwy datblygedig. Edrych ymlaen at weinidog y WTO yw Bali, mae hwyluso masnach yn cynnig buddion ychwanegol i wledydd sy'n datblygu. Mae yna enghreifftiau da yn Affrica eisoes a photensial eang ar gyfer tollau, logisteg a thrin gweinyddol cysylltiedig yn fwy effeithlon. "

Yn Ne Affrica, mae'r Comisiynydd wedi ei raglennu i gwrdd â Gweinidog Masnach Rob Davies, tra y ddau yn Cameroon a Traeth Ifori ei fod wedi ei raglennu i gwrdd uchel ranking llywodraeth a busnes cynrychiolwyr.

Cefndir

hysbyseb

Ar sail y Cytundeb Cotonou lofnodi ym Môr Tawel (ACP) o wledydd, trefnu yn grwpiau rhanbarthol hunanddiffiniedig 2000, Affrica, y Caribî ac, a'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn trafod Cytundebau Partneriaeth Economaidd. cytundebau hynny yn anelu at sicrhau dyletswydd rhad ac am ddim, mynediad am ddim cwota i farchnad yr UE, ynghyd â darpariaethau eraill (ee ar reolau a chydweithrediad sy'n gysylltiedig â masnach) deilwra i anghenion y gwledydd ACP.

Hyd yma, mae tri Atwrneiaethau Parhaus dan weithrediad: un gyda rhanbarth Caribî (CARIFORUM), un gyda'r rhanbarth Môr Tawel (Papua Gini Newydd a Fiji, dim ond Papua Gini Newydd gymhwyso), ac un gyda Dwyrain a De Affrica (ESA, gan gynnwys Zimbabwe a'r tair gwlad Cefnfor India o Madagascar, Mauritius a Seychelles).

Mae trafodaethau EPA yn ceisio sefydlu partneriaethau sefydlog a chynaliadwy yn seiliedig ar fasnach ddwyochrog ond sy'n caniatáu digon o anghymesuredd i ystyried anghenion datblygu partneriaid EPA yr UE.

Mae De Affrica yn negodi Cytundeb Partneriaeth Economaidd rhanbarthol gyda’r UE fel rhan o Grŵp EPA Cymuned Datblygu De Affrica (SADC), sydd hefyd yn cynnwys Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia a Swaziland. Ar hyn o bryd mae masnach rhwng yr UE a De Affrica yn cael ei lywodraethu gan y Cytundeb Masnach, Datblygu a Chydweithrediad (TDCA) a lofnodwyd ym 1999. Mae De Affrica yn allforiwr nwyddau allweddol, gan gynnwys nwyddau a mwynau amaethyddol (diemwntau, wraniwm, platinwm). Mae sector bwyd-amaeth cryf De Affrica yn canolbwyntio ar win, siwgr, sitrws a ffrwythau eraill, ond, fel gwlad sy'n dod i'r amlwg yn hytrach na datblygu, mae ganddi economi lawer mwy amrywiol ac mae allforion hefyd yn cynhyrchu neu'n lled-weithgynhyrchu.

Mae'r UE allforion amrywiaeth eang o nwyddau i Dde Affrica, gan gynnwys cerbydau, peiriannau, offer trydanol, fferyllol a bwyd wedi'i brosesu. cynyddu cyfanswm yr UE-De Affrica masnach dwyochrog gan fwy na thri chwarter ers 2000 ac yn dod i € 46 biliwn y llynedd. Dros y blynyddoedd, masnach rhwng yr UE a De Affrica wedi cael ei gydbwyso. De Affrica hefyd yn chwarae rhan allweddol yn y sector gwasanaeth yn Affrica, sydd â phresenoldeb cryf yn y telathrebu, gwasanaethau ariannol a bancio, twristiaeth, gwestai ac arlwyo, cludiant, ac ati Fasnach mewn gwasanaethau gyda'r UE, felly hefyd wedi gweld ffigurau twf serth.

Camerŵn llofnodi Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim gyda'r UE yn 2009. Mae'r UE hefyd ar hyn o bryd mewn trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda rhanbarth Canolbarth Affrica gyfan, gan gynnwys Camerŵn, Gweriniaeth Canol Affrica, Chad, Congo, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Gini Gyhydeddol, Gabon, Sao Tome a Principe. Olew yn dominyddu allforion i'r UE o wledydd Affrica Canolog (70%). prif allforion eraill yw coco, copr pren, bananas, a diemwntau. Mewnforion gan yr UE i mewn i'r rhanbarth Canol Affrica yn cael eu dominyddu gan beiriannau ac offer mecanyddol, offer, cerbydau, bwydydd a chynnyrch fferyllol.

Camerŵn yn weithgar iawn wrth weithredu mesurau i hwyluso masnach. hwyluso masnach yn meithrin gwelliannau mewn arferion, logisteg a gweinyddu llafur, pob un o'r rhain yn hynod berthnasol ar gyfer gwlad ddeinamig fel Camerŵn. Mae llawer o enghreifftiau, gan gynnwys yn Affrica, a nifer o astudiaethau annibynnol yn dangos yn glir y manteision o hwyluso masnach ar gyfer gwledydd sy'n datblygu. Dyma'r amcan y Gynhadledd Weinidogol 9th o Sefydliad Masnach y Byd yn Bali ym mis Rhagfyr i ddod i'r casgliad cytundeb amlochrog ar hwyluso masnach.

Llofnododd y UE Gytundeb Partneriaeth Economaidd interim gyda'r Ivory Coast ym mis Tachwedd 2008. Mae'r UE ar hyn o bryd mewn trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda'r rhanbarth yn Affrica West ehangach gan gynnwys Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast, Gambia, Ghana (a blaenlythrennau cytundeb interim ym mis Rhagfyr 2007), Guinea, Guinea-Bissau, Liberia , Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo a Mauritania. Y Traeth Ifori ei ben ei hun yn cynrychioli tua 60% o gyfanswm allforion coco ledled y byd. Mae hefyd yn allforio bananas a physgodfeydd cynnyrch i'r UE. mewnforion UE i mewn i Traeth Ifori yn cynnwys nwyddau diwydiannol, peiriannau, cerbydau, offer trafnidiaeth a chemegau. Yr heriau sy'n wynebu Traeth Ifori yn cynnwys y cyfnod pontio ôl y Rhyfel Cartref, ac yn y frwydr yn erbyn llafur plant mewn ffermydd sy'n tyfu coco.

Disgwylir trafodaethau UE-Gorllewin Affrica EPA i gael ei ail-ddechrau yn fuan yn dilyn Uwchgynhadledd ECOWAS o Dakar ar 25 mis Hydref.

gwybodaeth bellach

cysylltiadau UE gyda gwledydd Môr Tawel (ACP) Affrica, y Caribî a

Cyflwr Chwarae yn y trafodaethau EPA (PDF)

Araith gan Gomisiynydd De Gucht (SPEECH / 13 / 812): Cytundebau Partneriaeth Economaidd (EPAs) - Cyflwr Chwarae, Persbectifau'r Dyfodol a Gweithredu, 11 Hydref 2013

Y Comisiwn Ewropeaidd

Anerchiad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen: Cryfhau enaid Ewrop

cyhoeddwyd

on

Heddiw (15 Medi) traddododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb yn Senedd Ewrop.

Rhoddodd yr arlywydd ffocws ei haraith ar adferiad Ewrop o’r argyfwng coronafirws ac ar yr hyn y mae angen i’r Undeb Ewropeaidd ei wneud ar gyfer adferiad parhaol gan sicrhau buddion i bawb - o barodrwydd iechyd, i’r dimensiwn cymdeithasol, i arweinyddiaeth dechnolegol ac Undeb amddiffyn.

Llywydd von der Leyen disgrifiodd sut y gall Ewrop sicrhau adferiad parhaol trwy baratoi ei hun i ddelio ag argyfyngau iechyd yn y dyfodol, diolch i awdurdod HERA, trwy helpu'r byd i gael ei frechu a thrwy sicrhau bod yr adferiad economaidd yn cael ei gynnal ac o fudd i bawb.

hysbyseb

Tanlinellodd yr arlywydd hefyd bwysigrwydd aros yn driw i’n gwerthoedd a gwnaeth bwynt o ddyletswydd Ewrop i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed, sefyll dros ryddid y cyfryngau, atgyfnerthu Rheol y Gyfraith yn ein Hundeb a grymuso ein hieuenctid. Dyna pam y cynigiodd wneud 2022 yn Flwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Bydd Ewrop yn parhau i weithredu yn y byd gan ystyried y lles cyffredin. Dyna pam Llywydd von der Leyen wedi ymrwymo i barhau i weithio i annog partneriaid byd-eang i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, yn wyneb y datblygiadau diweddar yn Afghanistan, cyhoeddodd yr arlywydd fwy o gymorth dyngarol i Affghaniaid a nododd bwysigrwydd i Ewrop adeiladu ei galluoedd amddiffyn ei hun.

Mae'r araith ar gael ym mhob iaith yma.

hysbyseb

Cyhoeddiad ar brif lwyddiannau'r von der Leyen Mae'r Comisiwn yn y flwyddyn ddiwethaf ar gael yma

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am hyn pwrpasol wefan.

Parhau Darllen

Democratiaeth

Diwrnod Rhyngwladol Democratiaeth: Datganiad ar y Cyd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell a'r Is-lywydd Dubravka Šuica

cyhoeddwyd

on


Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Democratiaeth heddiw (15 Medi), yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell
 (Yn y llun) a chyhoeddodd yr Is-lywydd Dubravka Šuica ddatganiad ar y cyd: “P'un a ydych chi'n poeni am newid yn yr hinsawdd, swyddi, yr economi, neu gyfiawnder hiliol a chymdeithasol, dim ond os ydych chi'n byw mewn democratiaeth y bydd eich llais yn cael ei glywed a bydd eich pleidlais yn cyfrif. Yn yr amseroedd heriol hyn, bydd yr UE yn parhau i fod yn gefnogwr diysgog a di-flewyn-ar-dafod i ddemocratiaeth, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith ledled y byd ac o fewn yr UE.

"Mae angen ymdrechion ar y cyd, ynghyd â phersbectif newydd ar gefnogi democratiaeth sy'n cyflawni ar gyfer dinasyddion. Mae angen y gwaith hwn gartref. Mae hyrwyddo etholiadau rhydd a theg, gan sicrhau bod rheolaeth y gyfraith a rhyddid y cyfryngau yn flociau adeiladu i greu gofod lle mae pob dinesydd yn teimlo'n rhydd ac yn rymus. Yn fwy nag erioed, mae'n rhaid i ni amddiffyn gallu cyfryngau rhydd a lluosog i ddarparu mynediad amserol i wybodaeth ddibynadwy a chywir, ac ymladd dadffurfiad. Byddwn yn parhau i weithio i wneud ein democratiaethau ein hunain yn fwy gwydn ac arloesol, gan elwa o'r cyfleoedd a gynigir gan dechnolegau newydd Byddwn yn creu mwy fyth o bosibiliadau i ymgysylltu â dinasyddion trwy ystod o ddulliau democratiaeth ystyriol.

"Mae Cynllun Gweithredu Democratiaeth Ewropeaidd yn nodi mesurau i hyrwyddo etholiadau rhydd a theg, cryfhau rhyddid y cyfryngau a plwraliaeth, a gwrth-ddadffurfiad. Ar draws y byd, rydym yn cynyddu ein cefnogaeth ariannol a gwleidyddol i'r rheini sydd, waeth beth fo'u rhyw neu gefndir, yn hyrwyddo cyfranogiad a chynhwysiant democrataidd, sicrhau gwiriadau a balansau sefydliadol, a dwyn y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif. Rydym yn adeiladu cynghreiriau â phawb sydd wedi ymrwymo i gynnal hawliau a rhyddid cyffredinol, gyda llywodraethau democrataidd ond hefyd gyda sefydliadau rhyngwladol, sefydliadau cymdeithas sifil, seneddau, pleidiau gwleidyddol. , cyfryngau annibynnol, blogwyr, amddiffynwyr hawliau dynol ac actifyddion Eleni gwelwyd dechrau'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, cyfle unigryw ac amserol i ddinasyddion Ewropeaidd drafod heriau a blaenoriaethau Ewrop.

hysbyseb

"Mae'r Gynhadledd yn dod â dinasyddion i galon llunio polisïau yn yr UE. Rydym wedi ymrwymo i wrando ar Ewropeaid ac i ddilyn i fyny yr argymhellion a wnaed gan y Gynhadledd. Gall eu gweledigaeth yrru'r newid tuag at ddemocratiaeth sy'n addas ar gyfer y dyfodol. dim ond y dechrau yw hyn. Gyda hyn, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i adeiladu cymdeithasau iachach, cryfach a mwy cyfartal i bawb, lle mae pawb yn cael eu cynnwys, eu parchu, eu gwarchod a'u grymuso. Dyma sut y byddwn yn cryfhau ein democratiaethau. " 

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Sut i wylio cyfeiriad Cyflwr yr Undeb 2021?

cyhoeddwyd

on

Bydd anerchiad 2021 Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen yn cael ei ddarlledu'n fyw ar Ewrop gan Lloeren o 9h CET, ar 15 Medi. Ar y Sianel EbS +, fe welwch yr araith yn ei fersiwn wreiddiol a'i drosleisio yn 24 iaith swyddogol yr UE. Ar y Sianel EbS, byddwch yn yr araith yn yr un fersiynau iaith, ond wedi'i gwella gyda lluniau darlunio. Bydd cyfeiriad Cyflwr yr Undeb hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw ar y gwefan swyddogol SOTEU yn ogystal ag ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Comisiwn Ewropeaidd: FacebookTwitterLinkedIn a YouTube. I gael gwybodaeth am y trosglwyddiad lloeren neu ar sut i wreiddio'r chwaraewyr byw i'ch gwefan, cysylltwch â'n Tîm AV. I gael gwybodaeth ar sut i ymgorffori'r nant ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, cysylltwch â'n cyfryngau cymdeithasol team.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd