Cysylltu â ni

economi ddigidol

Deialog rhanddeiliaid ar gyfer Trwyddedau ar gyfer Ewrop: Cwestiynau Cyffredin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

 1. erthygl_linking_lgBeth yw Trwyddedau ar gyfer Ewrop a pham y cafodd ei lansio?

Mae Trwyddedau ar gyfer Ewrop yn ddeialog â rhanddeiliaid ym maes cynnwys digidol a lansiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Chwefror eleni yn dilyn ei Gyfathrebu ar Gynnwys ym mis Rhagfyr 2012 yn y Farchnad Sengl Ddigidol (gweler IP / 12 / 1394).

Ei nod yw meithrin mentrau ymarferol a arweinir gan ddiwydiant i ddod â mwy o gynnwys a ddiogelir gan hawlfraint ar-lein yn y Farchnad Sengl Ddigidol. Canolbwyntiodd y gwaith ar bedwar maes lle mae angen cynnydd cyflym ac yn bosibl:

(i) Mynediad trawsffiniol a hygludedd gwasanaethau;

hysbyseb

(ii) cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr a micro-drwyddedu;

(iii) treftadaeth ddiwylliannol glyweledol, a;

(iv) cloddio testun a data.

hysbyseb

Cyfarfu’r rhanddeiliaid a gymerodd ran yn y ddeialog yn ystod tair sesiwn lawn a mwy na deg ar hugain o gyfarfodydd gweithgor dros gyfnod o ddeng mis. Cyflwynwyd canlyniadau'r ddeialog yng nghyfarfod llawn olaf heddiw.

 1. Pwy oedd y cyfranogwyr yn y ddeialog â rhanddeiliaid?

Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o bartïon â diddordeb fel sefydliadau hawliau defnyddwyr a digidol, cwmnïau TG a thechnoleg, darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd, sefydliadau treftadaeth ffilm, darlledwyr, llyfrgelloedd cyhoeddus, awduron, cynhyrchwyr, perfformwyr, a deiliaid hawlfraint eraill yn y clyweledol, cerddoriaeth, cyhoeddi a diwydiannau gemau fideo.

Mae rhestrau cyfranogwyr yn y pedwar gweithgor ar gael ar wefan Trwyddedau ar gyfer Ewrop:

http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/working-groups.

 1. Beth oedd rôl y Comisiwn yn y ddeialog hon gan randdeiliaid?

Cyflwynodd y Comisiwn ddadansoddiad problemau o faterion trwyddedu cyfredol, ac i bwysleisio'r angen am ddadl lai polariaidd, torrodd y ddeialog â rhanddeiliaid. Roedd hyn yn cynnwys gweithredu fel hwylusydd, trefnu'r cyfarfodydd a chadeirio'r pedwar gweithgor a'r sesiynau llawn. Mae'r cyfrifoldeb am y datrysiadau a gyflwynir heddiw a'u perchnogaeth yn parhau gyda'r gwahanol randdeiliaid a gymerodd ran yn y ddeialog.

 1. Beth yw prif ganlyniadau'r ddeialog?

Canlyniadau mwyaf diriaethol Trwyddedau ar gyfer Ewrop yw ystod o fentrau diwydiant, ymrwymiadau rhanddeiliaid a mapiau ffordd ar gyfer gweithredu pellach ym mhob un o'r pedwar maes a gwmpesir gan y ddeialog a gyflwynwyd yn y cyfarfod llawn olaf (gweler yr Atodiad).

Er bod yr holl fentrau yn ganlyniad (neu'n gysylltiedig yn uniongyrchol â) gwaith yn y pedwar gweithgor, mae eu natur a'r ystod o randdeiliaid sy'n tanysgrifio iddynt yn wahanol i bob un. Nid yw cyflwyno'r ymrwymiadau hyn yn awgrymu bod yr holl bartïon mewn Trwyddedau ar gyfer Ewrop wedi cytuno i bob ymrwymiad.

Er enghraifft, mae rhai canlyniadau'n cynnwys cytundebau rhwng deiliaid hawlfraint a defnyddwyr (er enghraifft diwydiant clyweledol a sefydliadau treftadaeth ffilm yn cytuno ar egwyddorion cyffredin ar gyfer digideiddio ffilmiau Ewropeaidd wedi'u catalogio). Mae eraill yn gyfraniadau a wneir gan wahanol gynrychiolwyr diwydiant (megis datganiad y diwydiant clyweledol ar gludadwyedd trawsffiniol); yn ogystal â chynigion diwydiant concrit fel mecanweithiau micro-drwyddedu ar gyfer cerddoriaeth ar wefannau a chymal enghreifftiol wedi'i ategu gan ganolbwynt mwyngloddio ar y we ar gyfer cloddio testun a data.

Mae trafodaethau ym mhob gweithgor Trwyddedau ar gyfer Ewrop wedi datgelu bod gwasanaethau a datrysiadau trwyddedu newydd yn cael eu cyflwyno ar gyflymder cynyddol i ddod â mwy o gynnwys ar-lein i ddefnyddwyr a defnyddwyr Ewropeaidd. Er enghraifft, mae trafodaethau gweithgorau wedi dangos bod cludadwyedd trawsffiniol eisoes yn realiti fwyfwy i rai cerddoriaeth ac e-lyfrau, gwasanaethau papur newydd / cylchgrawn, a bod diwydiant yn cyflymu datblygiad atebion trwyddedu “un clic” ar raddfa fach. defnyddiau a defnyddwyr.

Ni chyrhaeddodd dau grŵp - Cynnwys a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr a chloddio Testun a data - gonsensws ymhlith rhanddeiliaid ar y problemau yr eir i'r afael â hwy neu'r canlyniadau. Fodd bynnag, roedd y trafodaethau'n rhoi mewnwelediadau defnyddiol i'r materion dan sylw a rhywfaint o ddealltwriaeth o swyddi gwahanol randdeiliaid. Ar yr un pryd, cyflwynwyd addewidion concrit, y disgwylir iddynt wneud gwahaniaeth ym mywyd defnyddwyr ar-lein, yn yr ardaloedd hyn hefyd.

 1. Ble alla i ddod o hyd i fwy o wybodaeth?

Mae'r holl ddeunydd perthnasol (agendâu, casgliadau, cyflwyniadau'r pedwar gweithgor a'r cyfarfod llawn) wedi'u cyhoeddi ac mae ar gael ar-lein gan y Comisiwn Gwefan Trwyddedau ar gyfer Ewrop. Cyhoeddir dogfennau ategol ar bob un o'r mentrau a gyflwynir yn y cyfarfod llawn olaf ar-lein ar yr un wefan.

 1. Beth yw'r camau nesaf ar Drwyddedau ar gyfer Ewrop?

Gorffennodd y ddeialog Trwyddedau ar gyfer Ewrop ei hun gyda'r cyfarfod llawn olaf. Fodd bynnag, mae'r Comisiwn yn bwriadu monitro'r ymrwymiadau a wnaed gan randdeiliaid yng nghyd-destun y ddeialog. Gwahoddwyd diwydiant i adrodd ar gyflwr gweithredu'r atebion a nodwyd yn Trwyddedau ar gyfer Ewrop. Bydd y Comisiwn yn mynd ar drywydd mwy penodol ar rai o'r mentrau hynny, megis y cytundeb i gynnal deialog ad hoc ar archifau darlledu lle bydd yn rhaid gwneud gwaith pellach o ganlyniad i Drwyddedau ar gyfer Ewrop. Ym mhob achos, bydd y Comisiwn yn parhau i ddarparu gwybodaeth am gyflwr gweithredu'r gwahanol fentrau (er enghraifft, mae'r Comisiwn yn bwriadu cyhoeddi rhestr o wasanaethau ar-lein sy'n cynnig cludadwyedd trawsffiniol yn rheolaidd).

 1. Beth yw'r camau nesaf ar yr adolygiad hawlfraint?

Fel y cyhoeddwyd yng Nghyfathrebu 18 Rhagfyr 2012 ar “gynnwys yn y farchnad sengl ddigidol” (IP / 12 / 1394), Roedd Trwyddedau ar gyfer Ewrop yn un o'r ddau drac gweithredu cyfochrog yr ymrwymodd y Comisiwn i'w cymryd tan ddiwedd y tymor hwn i sicrhau bod fframwaith hawlfraint yr UE yn aros yn addas at y diben yn yr amgylchedd digidol.

Felly, ochr yn ochr â Thrwyddedau ar gyfer Ewrop, mae'r Comisiwn yn cynnal adolygiad o fframwaith cyfreithiol Hawlfraint yr UE gyda'r bwriad o benderfynu a ddylid cyflwyno cynigion diwygio deddfwriaethol yng ngwanwyn 2014. Fel y nodwyd yn y Rhaglen waith y Comisiwn ar gyfer 2014 mae'r Comisiwn yn gweithio ar Asesiad Effaith ac yn y cyd-destun hwn bydd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar yr adolygiad parhaus. Mae'r wybodaeth a gafwyd yn ystod deialog Trwyddedau ar gyfer Ewrop yn gyfystyr â mewnbwn gwerthfawr.

ATODIAD

Trwyddedau ar gyfer Ewrop

Deg addewid i ddod â mwy o gynnwys ar-lein

Lansiwyd deialog rhanddeiliaid "Trwyddedau ar gyfer Ewrop" gan y Comisiwn ym mis Chwefror eleni yn dilyn ei Gyfathrebu ar 18 Rhagfyr 2012 ar "Cynnwys yn y Farchnad Sengl Ddigidol". Nododd y Cyfathrebu ddau drac gweithredu cyfochrog: ar un llaw, i gwblhau ei ymdrech barhaus i adolygu a moderneiddio fframwaith deddfwriaethol hawlfraint yr UE; ar y llaw arall, er mwyn hwyluso atebion ymarferol dan arweiniad diwydiant i faterion yr ystyriwyd bod cynnydd cyflym yn angenrheidiol ac yn bosibl. Cynhaliwyd y ddeialog o dan gyfrifoldeb ar y cyd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Michel Barnier, Comisiynydd yr Agenda Ddigidol Neelie Kroes ac Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd a'r Comisiynydd Ieuenctid Androulla Vassiliou. Fe'i trefnwyd yn bedwar gweithgor thematig: Mynediad trawsffiniol a hygludedd gwasanaethau; Cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr a micro-drwyddedu; Treftadaeth Clyweledol; a Mwyngloddio Testun a Data.

Mae addewidion wedi'u gwneud gan randdeiliaid ym mhob un o'r pedwar gweithgor. Maent naill ai wedi cael eu cytuno gan ddeiliaid hawlfraint ar draws gwahanol sectorau, fesul achos gyda chynrychiolwyr mor amrywiol â Sefydliadau Treftadaeth Ffilm, manwerthwyr a darlledwyr; neu maent yn ymrwymiadau amlochrog ar ran sector diwydiant. Maent yn ymdrin, yn amrywiol, â'r sectorau cerddoriaeth, print a chlyweled. Gyda'i gilydd, mae'r Comisiwn yn disgwyl bod yr addewidion hyn yn gam pellach i wneud amgylchedd y defnyddiwr yn haws mewn llawer o wahanol sefyllfaoedd.

Ni chyrhaeddodd dau grŵp - Cynnwys a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr a chloddio Testun a data - gonsensws ymhlith rhanddeiliaid ar y problemau yr eir i'r afael â hwy neu'r canlyniadau. Fodd bynnag, roedd y trafodaethau'n rhoi mewnwelediadau defnyddiol i'r materion dan sylw a rhywfaint o ddealltwriaeth o swyddi gwahanol randdeiliaid. Ar yr un pryd, cyflwynwyd addewidion concrit, y disgwylir iddynt wneud gwahaniaeth ym mywyd defnyddwyr ar-lein, yn yr ardaloedd hyn hefyd.

Mae'r ddogfen hon yn crynhoi "Deg addewid i ddod â mwy o gynnwys ar-lein" sef canlyniad deialog rhanddeiliaid "Trwyddedau ar gyfer Ewrop". Mae'r addewidion hyn heb ragfarn i'r angen posibl am weithredu polisi cyhoeddus, gan gynnwys diwygio deddfwriaeth.

Bydd y Comisiwn yn monitro gweithrediad yr addewidion "Trwyddedau ar gyfer Ewrop" fel eu bod yn dod â gwerth ychwanegol go iawn mewn termau ymarferol. Mae'r Comisiwn yn disgwyl i'r partneriaid dan sylw weithredu'r addewidion hyn yn llawn a heb oedi.

Ochr yn ochr, bydd y Comisiwn yn cwblhau, erbyn gwanwyn 2014, ei adolygiad parhaus o fframwaith Hawlfraint yr UE gyda'r bwriad o benderfynu a ddylid cyflwyno cynigion diwygio deddfwriaethol. Bydd yr addewidion a amlinellir uchod a'r trafodaethau, gan gynnwys yn y meysydd lle na ddaeth consensws rhanddeiliaid i'r amlwg, yn bwydo i'r broses adolygu. Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei lansio yn y dyfodol agos yng nghyd-destun yr adolygiad. Bydd hyn yn rhoi achlysur arall i'r holl leisiau gael eu clywed yn y ddadl, ac yn helpu i ganolbwyntio'r drafodaeth ar y set ehangach o faterion sy'n cael sylw yn y broses adolygu.

1. Cludadwyedd traws-ffiniol gwasanaethau tanysgrifio: datganiad ar y cyd gan y diwydiant clyweledol.

Heddiw, yn aml gwrthodir mynediad i wasanaethau a brynir yn gyfreithlon yn eu gwlad eu hunain yn yr UE pan fyddant yn croesi ffiniau cenedlaethol, i danysgrifwyr i wasanaethau clyweledol ar-lein, ee defnyddwyr sy'n gwylio ffilmiau trwy ddarparwr gwasanaeth Rhyngrwyd neu siop we.

Bydd hyn yn newid: Mae cynrychiolwyr y sector clyweled wedi cyhoeddi datganiad yn cadarnhau eu parodrwydd i barhau i weithio tuag at ddatblygu cludadwyedd trawsffiniol ymhellach. Yn gynyddol, bydd defnyddwyr yn gallu gwylio ffilmiau, rhaglenni teledu a chynnwys clyweled arall y maent wedi tanysgrifio iddynt gartref, wrth deithio yn yr UE ar fusnes neu wyliau. Mae hyn eisoes yn wir i raddau helaeth gyda cherddoriaeth, e-lyfrau, cylchgronau a phapurau newydd.

 

[Llofnodwyr: Cymdeithas Teledu Masnachol (ACT), Cydlynu Ewropeaidd cynhyrchwyr Annibynnol (CEPI), Europa Distribution, EUROVOD, Ffederasiwn Cyfarwyddwyr Ffilm Ewropeaidd (FERA), Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Dosbarthu Ffilm (FIAD), Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Cynhyrchwyr Ffilm. (FIAPF), Cynghrair Ffilm a Theledu Annibynnol (IFTA), Ffederasiwn Fideo Rhyngwladol (IVF), Cymdeithas Lluniau Motion (MPA), Cynghrair Perchnogion Hawliau Chwaraeon (SROC), Cymdeithas yr Awduron Clyweledol (SAA)]

2. Gwell argaeledd e-lyfrau ar draws ffiniau ac ar draws dyfeisiau: Map Ffordd gan y sector e-lyfrau.

Er gwaethaf cynnydd, yn aml nid yw defnyddwyr yn dal i allu trosglwyddo eu cynnwys e-lyfrau o un ddyfais i'r llall oherwydd gwahanol fformatau e-lyfrau a chyfyngiadau eraill. Ni allant ychwaith yn hawdd ddod o hyd i gynigion ar-lein yn benodol gan chwaraewyr llai yn y farchnad.

Bydd hyn yn newid: Bydd cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr ac awduron yn parhau i hyrwyddo mynediad trawsffiniol, rhyngweithredu a darganfod e-lyfrau trwy sawl menter, megis ePub, fformat safonol agored a fydd yn ei gwneud yn bosibl darllen e-lyfrau ar draws gwahanol ddyfeisiau. O ganlyniad, byddwch yn gynyddol yn gallu cyrchu eich e-lyfrau ar-lein yn unrhyw le ac o unrhyw ddyfais, ar yr amod bod eich manwerthwr yn gweithio gyda fformatau rhyngweithredol.
[Llofnodwyr: Cyngor Awduron Ewrop (EWC), Ffederasiwn Llyfrwerthwyr Ewropeaidd (EBF), Cymdeithas Ryngwladol Cyhoeddwyr Gwyddonol, Technegol a Meddygol (STM), Ffederasiwn Cyhoeddwyr Ewropeaidd (FEP), Cyngor Cyhoeddwyr Ewrop (EPC)]

3. Trwyddedu haws ar gyfer cerddoriaeth: ymrwymiadau gan y sector cerddoriaeth.

Mae defnyddio (ac ailddefnyddio) cerddoriaeth ar lwyfannau mawr yn cael ei gwmpasu i raddau helaeth gan gytundebau trwydded flanced rhwng cynhyrchwyr, cyhoeddwyr, cymdeithasau casglu awduron a'r llwyfannau hynny. Efallai y bydd busnesau bach neu unigolion sydd eisiau trwydded ar gyfer ee defnyddio cerddoriaeth gefndir ar eu gwefan yn cael anawsterau i gaffael y trwyddedau angenrheidiol.

Bydd hyn yn newid: Mae cynhyrchwyr recordiau yn cynnig trwydded pan-Ewropeaidd newydd sy'n galluogi cerddoriaeth gefndir ar wefannau. Ar gyfer awduron a chyhoeddwyr, mae eu cymdeithasau rheoli hawliau ar y cyd wedi ymrwymo i ledaenu arfer gorau ar gynlluniau trwyddedu presennol. Bydd hyn yn sicrhau bod trwyddedau ar raddfa fach ar gael yn holl wledydd yr UE, ee ar gyfer cerddoriaeth gefndir ar wefannau a gwe / podledu ar raddfa fach.

[Mentrau gan Ffederasiwn Rhyngwladol y Diwydiant Ffonograffig (IFPI) a Grwpio Cymdeithasau Awduron a Chyfansoddwyr Ewropeaidd (GESAC)]

4. Mynediad haws i brint a delweddau: pecyn cymorth gan y diwydiant argraffu.

Heddiw, nid yw defnyddwyr bob amser yn gwybod beth y gallant neu na allant ei wneud gyda thestun neu lun, ac os a sut y gallant gael trwydded.

Bydd hyn yn newid: Bydd ystod o atebion trwyddedu newydd yn caniatáu i bob defnyddiwr (o fusnesau i unigolion) wybod beth y gallant ei wneud gyda thestun a delweddau a cheisio caniatâd trwy atebion trwyddedu symlach os oes angen. Mae hyn yn cynnwys nodi deiliaid hawliau, gwybodaeth i ddefnyddwyr am amodau trwyddedu a thrwyddedu, a systemau talu talu-i-ddefnydd hawdd.

[Llofnodwyr: Cyngor Cyhoeddwyr Ewropeaidd (EPC), Artistiaid Gweledol Ewropeaidd (EVA), Cyngor Awduron Ewropeaidd (EWC), Ffederasiwn Ffotograffwyr Ewropeaidd (FEP), Ffederasiwn Rhyngwladol Sefydliadau Hawliau Atgynhyrchu (IFRRO), Ffederasiwn Rhyngwladol Newyddiadurwyr (IFJ) , Cymdeithas Ryngwladol y Cyhoeddwyr Gwyddonol, Technegol a Meddygol (STM)]

5. Galluogi adnabod eich gwaith a'ch hawliau ar-lein: map ffordd diwydiant.

Mae hunan-gyhoeddwyr gwe, fel crewyr sy'n postio eu caneuon neu fideos newydd ar-lein, yn cael eu gwarchod gan hawlfraint. Ac eto, yn aml ni allant (yn hawdd) gael dynodwyr ar gyfer eu gwaith, na thrwyddedau ar gyfer ailddefnyddio cynnwys sy'n bodoli, eu hatal rhag monetio eu gweithiau neu atal torri eu hawliau, os dymunant.

Bydd hyn yn newid: Bydd crewyr - "hunan-gyhoeddwyr" - yn gallu atodi adnabod peiriant-ddarllenadwy i'w cynnwys, er mwyn hwyluso hawliadau a chydnabod awduriaeth a hawliau cysylltiedig. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws defnyddio (ac ailddefnyddio) cynnwys. Trwy wefannau “canolbwynt” mwy cenedlaethol a rhanbarthol, fel yr Hwb Hawlfraint newydd a arweinir gan ddiwydiant yn y DU, bydd diwydiant yn cyflymu datblygiad marchnad effeithlon gan helpu defnyddwyr i gael y trwyddedau sydd eu hangen arnynt.

[Mae'r Datganiad Cynnwys Gwe (WCD) wedi datblygu allan o'r Glymblaid Cynnwys Cysylltiedig (LCC) - cynghrair diwydiant sy'n anelu at hwyluso trwyddedu trwy gyfnewid gwybodaeth yn well (gwybodaeth am y perchennog cywir ac amodau'r drwydded)]

6. Cyfranogiad darllenwyr yn fwy gweithredol yn y wasg ar-lein: datganiad ar wella profiad y defnyddiwr.

Yn yr amgylchedd digidol, mae nifer cynyddol o bapurau newydd a chylchgronau yn annog rhyngweithio deinamig rhwng defnyddwyr a chyhoeddwyr y wasg.

Bydd hyn yn newid: Bydd cyhoeddwyr y wasg yn ymgysylltu â darllenwyr i wella profiad y defnyddiwr, gan gynnwys trwy ddefnyddio Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr (UGC) yn eu cyhoeddiadau a'u gwasanaethau ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys gwella gwybodaeth am yr hyn y gall defnyddwyr ei wneud â chynnwys cyhoeddwyr y wasg a'r hyn y gall cyhoeddwyr y wasg ei wneud â chynnwys defnyddwyr, gan gynnwys ar sut i nodi a diogelu cynnwys yn well, yn ogystal ag addysg, codi ymwybyddiaeth a rhannu arferion gorau ar draws y sector.

[Llofnodwyr: Cymdeithas Cyfryngau Cylchgrawn Ewrop (EMMA), Cymdeithas Cyhoeddwyr Papurau Newydd Ewrop (ENPA), Cyngor Cyhoeddwyr Ewrop (EPC)]

7. Mwy o ffilmiau treftadaeth ar-lein: cytundeb ar egwyddorion a gweithdrefnau.

Mae sefydliadau treftadaeth ffilm yn ei chael hi'n anodd ariannu digideiddio ffilmiau treftadaeth Ewropeaidd, ac i glirio awdurdodiadau gyda deiliaid tir. Mae treftadaeth sinematograffig Ewropeaidd a fyddai fel arall yn hygyrch i ddinasyddion yn cael ei gadael ar y silff.

Bydd hyn yn newid: Bellach mae gan sefydliadau treftadaeth ffilm a chynhyrchwyr ffilm gytundeb clir ar sut i fynd ati i ddigideiddio, adfer a sicrhau bod treftadaeth ffilm Ewropeaidd ar gael. Mae hyn yn cynnwys dulliau ar gyfer rhannu costau digideiddio a chydnabyddiaeth. Bydd yn galluogi sefydliadau treftadaeth ffilm i ryddhau ffilmiau Ewropeaidd gwerthfawr sydd wedi'u storio yn eu harchifau wrth warantu cyfran briodol o'r gwobrau i'r deiliaid tir.

[Llofnodwyr: Association des Cinémathèques Européennes (ACE), Ffederasiwn Cyfarwyddwyr Ffilm Ewropeaidd (FERA), Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Cynhyrchwyr Ffilm (FIAPF), Cymdeithas yr Awduron Clyweledol (SAA)]

8. Rhyddhau archifau lluniau teledu trwy ddigideiddio: trafodaethau rhwng darlledwyr cyhoeddus a deiliaid tir.

Mae gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus archifau sy'n cynnwys miliynau o oriau o luniau teledu. Mae clirio'r hawliau gyda'r myrdd o ddeiliaid tir heddiw yn golygu bod defnyddio deunydd o'r fath yn ddrud ac yn cymryd llawer o amser.

Bydd hyn yn newid: Am y tro cyntaf mae darlledwyr a deiliaid tir wedi cytuno i ddod o hyd i atebion ar gyfer digideiddio a sicrhau bod archifau lluniau teledu darlledwyr ar gael.

[Llofnodwyr: Undeb Darlledu Ewropeaidd (EBU), Cymdeithas yr Awduron Clyweledol (SAA) heb gynnwys deialog â phartïon perthnasol eraill.]

9. Gwella adnabod a darganfod cynnwys clyweledol ar-lein: datganiad gan y diwydiant clyweled.

Mae rhai cynhyrchwyr clyweled Ewropeaidd wedi bod yn araf yn mabwysiadu dynodwyr rhyngweithredol ar gyfer eu cynyrchiadau. Mae hyn, a diffyg rhyngweithredu rhwng y safonau sydd ar gael yn y farchnad (ISAN ac EIDR), wedi ei gwneud yn anodd rheoli hawliau, gan gynnwys trwyddedu a chydnabyddiaeth. Mae hyn yn rhoi brêc ar argaeledd cynnwys ar-lein.

Bydd hyn yn newid: Mae'r datganiad yn cynrychioli, am y tro cyntaf, gefnogaeth eang i ddynodwyr gwaith clyweledol rhyngwladol o safon ar draws sbectrwm eang o actorion yn y sector Ewropeaidd. Bydd gwneud safonau cyfredol yn rhyngweithredol a'u defnyddio'n eang yn helpu i dynnu gweithiau clyweledol allan o'r 'twll du' digidol a symleiddio eu dosbarthiad a'u darganfyddiad.

[Llofnodwyr: Société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes (Adami), Sefydliad Ffilm Prydain (BFI), Cydlynu Ewropeaidd Cynhyrchwyr Annibynnol (CEPI), Cymdeithas Ewropeaidd Cronfeydd Ffilm Rhanbarthol (CineRegio), Cofrestrfa Dynodwyr Adloniant ( EIDR), Eurocinema, Sefydliad Ewropeaidd Cymdeithasau Casglu Cynhyrchwyr Ffilm a Theledu (EuroCopya), Hyrwyddo Ffilm Ewropeaidd (EFP), Ffederasiwn Cyfarwyddwyr Ffilm Ewropeaidd (FERA), Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Cynhyrchwyr Ffilm (FIAPF), Institut National de l ' Audiovisuel (INA), Asiantaeth Ryngwladol ISAN (ISAN-IA), Cymdeithas yr Awduron Clyweledol (SAA)]

10. Cloddio testun a data yn haws o ddeunydd sy'n seiliedig ar danysgrifiadau ar gyfer ymchwilwyr anfasnachol: ymrwymiad gan gyhoeddwyr gwyddonol.

Mae ymchwilwyr yn fwyfwy awyddus i ymwneud â chloddio testun a data, hy 'sganio' awtomataidd testun neu setiau data i chwilio am gydberthynas neu ailddigwyddiadau arwyddocaol newydd. Hyd yn oed pan fydd gan ymchwilwyr danysgrifiad i gyhoeddiadau gwyddonol a chyhoeddiadau eraill, nid yw'n amlwg y byddant yn gallu eu cloddio yn absenoldeb awdurdodiad penodol gan gyhoeddwyr. Yn ogystal, mae ymchwilwyr weithiau'n wynebu problemau technegol i fwyngloddio testun neu ddata.

Bydd hyn yn newid: Mae cyhoeddwyr gwyddonol wedi cynnig cymal trwyddedu ar gyfer deunydd sy'n seiliedig ar danysgrifiadau fel datrysiad, wedi'i ategu ymhellach gan yr atebion technolegol angenrheidiol i alluogi mwyngloddio. Disgwylir i hyn ganiatáu i ymchwilwyr fwyngloddio, at ddibenion ymchwil wyddonol anfasnachol a heb unrhyw gost ychwanegol, gyfnodolion sydd wedi'u tanysgrifio gan eu prifysgol neu sefydliad ymchwil. Bydd ymchwilwyr yn gallu cysylltu â “phorth mwyngloddio” ar y we lle gallant gyrchu isadeiledd presennol y cyhoeddwyr sy'n cymryd rhan a chyhoeddiadau mwyngloddiau sydd wedi'u tanysgrifio gan eu prifysgol neu sefydliad ymchwil. Mae “trwydded clicio drwodd” ar gyfer ymchwilwyr unigol wedi'i ddatblygu.

[Llofnodwyr: Erbyn 11/11/2013, roedd y cyhoeddwyr a ganlyn wedi ymrwymo i'r ymrwymiad hwn: American Chemical Society, British Medical Journal Publishing Group Ltd, Brill Publishers, Elsevier BV, Georg Thieme Verlag KG, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Sefydliad Ffiseg / IOP Publishing Ltd, John Wiley & Sons Ltd, New England Journal of Medicine (Cymdeithas Feddygol Massachusetts), Gwasg Prifysgol Rhydychen, Springer Science + Business Media Deutschland GmbH, Taylor a Francis Ltd, Wolters Kluwer Health (Medical Research) Ltd ]

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Lansiwyd adnodd digidol newydd i gefnogi iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesedd diwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyflawni Arloesedd yn adnodd newydd a ddatblygwyd gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i lywio ac arwain y rhai sy'n gweithio ar draws arloesedd diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n crynhoi ymchwil allweddol, yn darparu mewnwelediadau beirniadol ac yn cyflwyno safbwyntiau newydd gan arweinwyr meddwl traws-sector.

Mae'r adnodd digidol newydd hwn yn adolygu'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i arfogi'r rhai sydd ei angen gyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol a phwysig. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi gweithio'n agos gyda chyfranwyr sy'n rhychwantu iechyd, diwydiant, y byd academaidd a gofal cymdeithasol gan ddarparu mewnbwn.

Mae llawer o randdeiliaid o'r farn bod arloesi yn hanfodol ar gyfer catalyddu newid ledled y system a gwneud gwahaniaeth i gleifion a phobl. Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Beaufort Research fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant.

hysbyseb

Fodd bynnag, gall rhwystrau wneud arloesi yn anoddach, gan gynnwys diffyg iaith gyffredin, adnoddau ac ymgysylltu traws-sector. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi creu'r adnodd Cyflawni Arloesi i helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn, gan nodi atebion ac atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i lywio'r ecosystem arloesi a gwrthsefyll ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Disgwylir i'r adnodd gael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda deunydd newydd, a bydd yn lansio gyda:

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Gall yr adnodd newydd hwn chwarae rhan allweddol wrth helpu rhanddeiliaid o bob cefndir i lywio’r ecosystemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae arloeswyr yn allweddol i drawsnewid iechyd, gofal a lles ar raddfa fawr yng Nghymru a bydd yr adnodd hwn yn eu cefnogi i gyflawni hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan: “Mae arloesi yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gyflwyno syniadau a thechnolegau newydd mewn partneriaeth â diwydiant. Rwy'n croesawu adnodd newydd 'Cyflawni Arloesedd' Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel offeryn allweddol i arloeswyr sy'n gweithio i oresgyn heriau go iawn a bachu ar gyfleoedd newydd cyffrous. Pan wnaethon ni sefydlu ac ariannu Hwb Gwyddor Bywyd Cymru, roedd arloesi wrth wraidd ei ethos - mae'r ethos hwn wedi chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad a'n hymateb i effaith COVID-19. "

Dywedodd Dr. Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Acíwt, Anadlol a Chritigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Uwch Ddarlithydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor: “Roeddwn yn falch iawn o gyfrannu at yr adnodd Cyflawni Arloesedd trwy archwilio pwysigrwydd gwneud arloesi yn arfer bob dydd.

Yn yr amser hwn o bwysau eithriadol ar ein gallu i ddarparu gofal o safon mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu talent a syniadau o ble bynnag y dônt. Dylai'r adnodd newydd hwn rymuso arloeswyr amlddisgyblaethol o gefndiroedd diwydiant a gofal iechyd gyda'r wybodaeth, y cyd-destun a'r iaith sy'n ofynnol. "

Dywedodd Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru: “Rydym yn croesawu’r adnodd Cyflawni Arloesi newydd gan Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru, gan ein bod wedi gweld effaith arloesi a thrawsnewid gwasanaeth mewn ymateb i bandemig Covid-19. Mae'r adnodd yn cefnogi dealltwriaeth ddyfnach o arloesi ac yn ategu ein hadroddiad amlasiantaethol a baratowyd gan Brifysgol Abertawe, Adroddiad Astudiaeth Arloesi a Thrawsnewid GIG Cymru COVID-19, sy'n tynnu o sylfaen dystiolaeth helaeth o brofiadau staff o bob rhan o GIG Cymru, gan archwilio pam a sut y gwnaethant arloesi ac edrych ar argymhellion ymarferol i hyrwyddo'r agenda hon.

“Wrth i ni gychwyn ar adferiad, mae'n hanfodol ein bod yn manteisio ar gyfle i wella darpariaeth gwasanaeth, effeithlonrwydd, canlyniadau cleifion, lles staff, ac annog diwylliant o ddysgu a rhannu arfer gorau ar draws ffiniau sefydliadol.”

Daw'r adnodd ar adeg gyffrous ar gyfer arloesi yng Nghymru, gyda lansiad yr Academïau Dysgu Dwys yn gynharach yn 2021. Y cyntaf o'u math yn y byd, mae'r academïau blaenllaw hyn sy'n arwain y byd yn cyflwyno cyrsiau dysgedig sy'n canolbwyntio ar arloesi, ymchwil ac ymgynghoriaeth bwrpasol gwasanaethau, gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi partneriaid perthnasol.

Os hoffech chi archwilio'r adnodd Cyflawni Arloesedd, cliciwch yma

Am Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Nod Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw gwneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Rydym yn helpu i hyrwyddo arloesedd a chreu cydweithredu ystyrlon rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol, y llywodraeth a sefydliadau ymchwil.

Rydym am helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl:

 • Cyflymu datblygiad a mabwysiadu atebion arloesol sy'n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, a;
 • partneru â diwydiant i hyrwyddo gwelliant economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd a sbarduno twf busnes a swyddi yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy weithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall yr heriau a'r pwysau y gallai sefydliad eu hwynebu. Ar ôl ein nodi, rydym wedyn yn gweithio gyda diwydiant i helpu i ddod o hyd i atebion arloesol a'u cefnogi i ymateb yn ystwyth i'r heriau hyn.

Mae ein tîm yn darparu cyngor, cyfeiriadau a chefnogaeth bwrpasol i gyflymu pob taith arloesi, p'un a yw'n cefnogi clinigwr gyda syniad disglair neu'n sefydliad gwyddorau bywyd rhyngwladol.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu i gataleiddio newid ledled y system trwy gynnull a threfnu ecosystem arloesi traws-sector. Mae'r cysylltiadau hyn yn ein galluogi i greu cyfleoedd rhwydweithio a chyfateb gwerthfawr.

I ddarganfod mwy, cliciwch yma.

Ynglŷn â'r adnodd Cyflawni Arloesedd

Mae'r adnodd yn lansio gyda:

 • Wyth Mewnwelediad ar gyfer Cyflawni Arloesedd- erthygl yn coladu mewnwelediadau a themâu allweddol o bob rhan o'r adnodd.
 • Cyfeiriadur crynhoi cefnogaeth a sefydliadau sydd ar gael yng Nghymru.
 • A adolygiad naratif tystiolaeth a llenyddiaeth arloesi.
 • A adolygiad polisi o agwedd llywodraeth Cymru tuag at arloesi.
 • Blogiau awdur gan arweinwyr o bob rhan o iechyd, diwydiant a gofal cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar arloesi.
 • Podlediadau lle mae arweinwyr meddwl yn trafod heriau a chyfleoedd arloesi.

Cyfeirnod yr Arolwg:

"Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Ymchwil Beaufort fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant. ”

Comisiynwyd Beaufort Research gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru i gynnal arolwg dienw i ganfyddiadau rhanddeiliaid traws-sector o amgylch y sefydliad a'r sector gwyddorau bywyd ehangach yn gynnar yn 2021. Gwnaed hyn i helpu i lywio cyfeiriad strategol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn y dyfodol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd