Cysylltu â ni

Sinema

Cymorth gwladwriaethol: Comisiwn yn mabwysiadu rheolau cymorth ffilm newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

P022856001102-30309Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu meini prawf diwygiedig ar gyfer asesu cynlluniau cymorth aelod-wladwriaethau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE o blaid ffilmiau a gweithiau clyweledol eraill. Mae'r Cyfathrebu Sinema newydd yn caniatáu cymorth ar gyfer cwmpas ehangach o weithgareddau, yn tynnu sylw at ddisgresiwn aelod-wladwriaethau wrth ddiffinio gweithgareddau diwylliannol sy'n haeddu cefnogaeth, yn cyflwyno'r posibilrwydd i roi mwy o gymorth i gynyrchiadau trawsffiniol ac yn hyrwyddo treftadaeth ffilm. Cymerodd y Comisiwn i ystyriaeth y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod tri ymgynghoriad cyhoeddus gan aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid.

Is-lywydd y Comisiwn Joaquín Almunia (llun) Dywedodd: "Amcan y rheolau diwygiedig hyn yw annog creu clyweled bywiog yn Ewrop wrth warchod amrywiaeth ddiwylliannol ym mhobman yn yr UE. Maent yn darparu fframwaith cyffredin yr UE ar gyfer cefnogaeth y wladwriaeth a roddir gan aelod-wladwriaethau sy'n ystyried y dimensiwn Ewropeaidd. o'r sector clyweledol ac yn ceisio sicrhau ei hyfywedd a'i gystadleurwydd parhaus. "

Mae'r rheolau newydd yn ymestyn cwmpas Cyfathrebu Sinema 2001 (gweler IP / 01 / 1326), a oedd yn berthnasol i gymorth gwladwriaethol yn unig ar gyfer cynhyrchu ffilm, i gynnwys pob cam o waith clyweledol o'r cysyniad i'r cyflwyno i gynulleidfaoedd. Mae dwyster y cymorth y gellir ei roi i ffilm yn parhau i fod yn gyfyngedig mewn egwyddor i 50% o'r gyllideb gynhyrchu. Gellir cefnogi costau dosbarthu a hyrwyddo gyda'r un dwyster cymorth. Fodd bynnag, gall cyd-gynyrchiadau a ariennir gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth dderbyn cymorth o hyd at 60% o'r gyllideb gynhyrchu. Mewn cyferbyniad nid oes unrhyw derfynau ar gymorth ar gyfer ysgrifennu sgriptiau neu ddatblygu prosiectau ffilm, nac ar gyfer gweithiau clyweledol anodd, fel y'u diffinnir gan bob Aelod-wladwriaeth yn unol â'r egwyddor sybsidiaredd.

hysbyseb

O dan y rheolau newydd, caniateir i aelod-wladwriaethau osod amodau gwariant tiriogaethol ar fuddiolwyr mesurau cymorth clyweledol. Yn wir, gellir cyfiawnhau cyfyngiad o'r fath i reolau Marchnad Sengl yr UE trwy hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol sy'n gofyn am warchod adnoddau a gwybodaeth y diwydiant ar lefel genedlaethol neu leol. Mae'r rheolau diwygiedig yn sicrhau bod rhwymedigaethau tiriogaethol o'r fath yn parhau'n gymesur â'r amcanion hyn. Yn benodol, gall aelod-wladwriaethau fynnu bod 160% o'r swm cymorth a roddir yn cael ei wario yn eu tiriogaeth. Efallai y bydd aelod-wladwriaethau hefyd yn mynnu, yn annibynnol o'r swm cymorth a roddwyd, bod isafswm o weithgaredd cynhyrchu yn cael ei wneud yn eu tiriogaeth fel amod i dderbyn y cymorth. Ni all hyn fyth fod yn uwch na 50% o'r gyllideb gynhyrchu. Ym mhob sefyllfa, fel o'r blaen, ni all unrhyw rwymedigaeth gwariant tiriogaethol fyth fod yn fwy na 80% o'r gyllideb gynhyrchu.

Mae'r Cyfathrebu Sinema newydd hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd amcanion treftadaeth ffilm sy'n gysylltiedig â chasglu, cadw a hygyrchedd ffilmiau Ewropeaidd. Dylai aelod-wladwriaethau annog a chefnogi cynhyrchwyr i adneuo copi o waith â chymorth i'w gadw a defnydd anfasnachol penodedig.

Dylai aelod-wladwriaethau sicrhau bod eu cynlluniau cymorth presennol yn unol â'r Cyfathrebu hwn o fewn dwy flynedd.

hysbyseb

Cefndir

Mae aelod-wladwriaethau yn darparu amcangyfrif o € 3 biliwn y flwyddyn mewn cefnogaeth ffilm: € 2 biliwn mewn grantiau a benthyciadau meddal, a € 1 biliwn mewn cymhellion treth. Mae tua 80% o hyn ar gyfer cynhyrchu ffilm. Ffrainc, y DU, yr Almaen, yr Eidal a Sbaen sy'n cynnig mwyafrif y gefnogaeth hon.

Y meini prawf asesu cymorth gwladwriaethol a gymhwyswyd ers i 2001 ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2012. Ar ôl y dyddiad hwnnw, parhaodd y Comisiwn i asesu cynlluniau cymorth ffilm newydd yn uniongyrchol ar sail Erthygl 107 (3) (d) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr UE sy'n caniatáu cymorth ar gyfer amcanion diwylliannol. Lle'n bosibl, roedd y Comisiwn hefyd yn dibynnu ar ei arfer achos sefydledig, yn seiliedig ar Gyfathrebu Sinema 2001.

Mae'r Cyfathrebu Sinema newydd yn adlewyrchu'r cyfraniadau a dderbyniwyd yn ystod y tri ymgynghoriad cyhoeddus a drefnwyd yn eu tro yn 2011, 2012 a 2013 (gweler IP / 13 / 388, IP / 12 / 245, MEMO / 12 / 186, IP / 11 / 757 a tudalen ymgynghori).

Gweler hefyd MEMO / 13 / 993.

Testun llawn y cyfathrebiad sinema newydd yw ar gael yma. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Parhau Darllen
hysbyseb

Sinema

Oscars 2021: Enillodd dwy ffilm a gefnogir gan yr UE y gwobrau enwog

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddwyd enillwyr rhifyn eleni o’r Oscars ar 25 Ebrill yn ystod y Seremoni Gwobrau Academi 93ain, gyda dwy ffilm wedi'u cyd-ariannu gan yr UE yn ennill tair gwobr. Y Tad gan Florian Zeller gipiodd y wobr am y Sgrinlun wedi'i Addasu Orau gan Florian Zeller a Christopher Hampton, yn ogystal â'r Actor Gorau ar gyfer rôl Syr Anthony Hopkins. Ar ben hynny, Cyffur - Rownd arall gan Thomas Vinterberg, a dderbyniodd gefnogaeth yr UE i'w ddatblygiad a'i ddosbarthiad, enillodd y wobr am y Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Llongyfarchiadau! Yn haeddiannol ac wedi'i wneud yn dda gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yn rhifyn eleni o'r Oscars - llwyddiant rhyfeddol i gynyrchiadau Ewropeaidd yn eu cyfanrwydd. Mae'n gydnabyddiaeth wych ac mae'n tanlinellu pwysigrwydd ein hymdrechion i helpu'r sector i wella a thrawsnewid yn yr amseroedd heriol hyn. "

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae'r canlyniadau rhagorol a dderbyniwyd gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yng Ngwobrau Academi 2021 yn enghraifft wych o wytnwch y diwydiant clyweledol Ewropeaidd, a rôl hanfodol cefnogaeth barhaus Ewrop i'r sector. Rydym wedi ymrwymo’n gadarn i hyrwyddo a chryfhau’r gefnogaeth hon. ”

hysbyseb

Cefnogodd yr UE ddatblygiad a dosbarthiad rhyngwladol y ddwy ffilm uchod gyda buddsoddiad o dros € 1.4 miliwn, a ddyfarnwyd trwy'r Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol. Roedd saith ffilm a gefnogwyd gan yr CYFRYNGAU enwebedig am gyfanswm o 14 gwobr yn rhifyn eleni o'r Oscars, gan gystadlu mewn categorïau fel y Cyfarwyddwr Gorau, y Llun Gorau, yr Actor Gorau a'r Sgript Sgrîn Orau. Bydd mwy o wybodaeth am y rhain a chynyrchiadau eraill ar gael yn yr ymroddedig ymgyrch ar gyfer achlysur 30 mlynedd o CYFRYNGAU, sy'n dathlu cefnogaeth yr UE i'r diwydiant clyweledol ar hyd y degawdau.

hysbyseb
Parhau Darllen

Celfyddydau

Y rhyfel yn #Libya - ffilm yn Rwseg sy'n datgelu pwy sy'n lledaenu marwolaeth a braw

cyhoeddwyd

on

Efallai y bydd Twrci unwaith eto yn creu cur pen i Ewrop. Tra bod Ankara yn dilyn strategaeth blacmel yn y Gorllewin, gan fygwth gadael ymfudwyr i Ewrop, mae'n troi Libya yn ganolfan gefn terfysgol trwy drosglwyddo milwriaethwyr o Idlib a gogledd Syria i Tripoli.

Mae ymyrraeth reolaidd Twrci yng ngwleidyddiaeth Libya unwaith eto yn codi mater y bygythiad neo-Osmanist, a fydd yn effeithio nid yn unig ar sefydlogrwydd rhanbarth Gogledd Affrica, ond ar yr un Ewropeaidd hefyd. O ystyried bod Recep Erdogan, trwy roi cynnig ar rôl swltan, yn caniatáu ei hun i flacmelio Ewropeaid trwy ddychryn y mewnlifiad o ymfudwyr. Gall yr ansefydlogi hwn o ogledd Affrica hefyd arwain at don newydd o argyfwng ymfudo.

Y broblem allweddol, fodd bynnag, yw perthynas dan straen Twrci gyda'i chynghreiriaid. Mae'r sefyllfa yn y rhanbarth yn cael ei phennu i raddau helaeth gan y cysylltiadau dan straen rhwng Twrci a Rwsia. O ystyried y diddordebau diametrically gwahanol yn Syria a Libya, gallwn siarad am wanhau cydweithredu rhwng y taleithiau: nid yw gymaint fel cynghrair sefydlog, ond yn hytrach gêm gymhleth o ddau ryddid hirsefydlog, gydag ymosodiadau a sgandalau cyfnodol. yn erbyn ei gilydd.

Dangosir oeri cysylltiadau yn ail ran y ffilm Rwsiaidd "Shugaley", sy'n tynnu sylw at uchelgeisiau neo-Osmanist Twrci a'i chysylltiadau troseddol â'r GNA. Cymeriadau canolog y ffilm yw cymdeithasegwyr Rwsiaidd a gafodd eu herwgipio yn Libya ac y mae Rwsia yn ceisio dod â nhw yn ôl i'w mamwlad. Trafodir pwysigrwydd dychwelyd cymdeithasegwyr ar y lefel uchaf, yn benodol, codwyd y broblem hon gan Weinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, ym mis Mehefin 2020 yn ystod cyfarfod â dirprwyaeth o GNA Libya.

Mae ochr Rwseg eisoes yn beirniadu rôl Twrci yn Libya yn agored, yn ogystal â phwysleisio cyflenwad terfysgwyr ac arfau i'r rhanbarth. Mae awduron y ffilm yn mynegi gobaith bod Shugaley ei hun yn dal yn fyw, er gwaethaf artaith gyson a thorri hawliau dynol.

Mae'r plot o "Shugaley" yn ymdrin â sawl pwnc sy'n boenus ac yn anghyfleus i'r Llywodraeth: artaith yng ngharchar Mitiga, cynghrair o derfysgwyr â llywodraeth Fayez al-Sarraj, caniataol milwriaethwyr o blaid y llywodraeth, ymelwa ar adnoddau Libyans yn y diddordebau cylch cul o elites.

Yn dibynnu ar ddymuniadau Ankara, mae'r GNA yn dilyn polisi o blaid Twrci, tra bod lluoedd Recep Erdogan yn cael eu hintegreiddio fwyfwy i strwythurau pŵer y llywodraeth. Mae'r ffilm yn siarad yn dryloyw am gydweithrediad sydd o fudd i'r ddwy ochr - mae'r GNA yn derbyn arfau gan y Twrciaid, ac yn gyfnewid am hynny, mae Twrci yn sylweddoli ei huchelgeisiau neo-Otomanaidd yn y rhanbarth, gan gynnwys buddion economaidd dyddodion olew cyfoethog.

"Rydych chi'n dod o Syria, onid ydych chi? Felly rydych chi'n ganmoliaeth. Rydych chi'n twyllo, nid Allah a'ch anfonodd yma. A'r dynion mawr o Dwrci, sydd wir eisiau olew Libya. Ond nid ydych chi eisiau i farw amdano. Yma maen nhw'n anfon idiotiaid fel chi yma, "meddai prif gymeriad Sugaley at filwriaethwr sy'n gweithio i asiantaethau troseddol GNA. Ar y cyfan, mae hyn i gyd ond yn dangos y realiti: Yn Libya, mae Twrci yn ceisio hyrwyddo ymgeisyddiaeth Khalid al-Sharif, un o'r terfysgwyr mwyaf peryglus sy'n agos at al-Qaeda.

Dyma wraidd y broblem: mewn gwirionedd, mae al-Sarraj a'i entourage - Khalid al-Mishri, Fathi Bashaga, ac ati - yn gwerthu sofraniaeth y wlad fel y gall Erdogan barhau i ansefydlogi'r rhanbarth, cryfhau celloedd terfysgol a elwa - ac ar yr un pryd yn peryglu diogelwch yn Ewrop. Mae'r don o ymosodiadau terfysgol mewn priflythrennau Ewropeaidd o 2015 yn rhywbeth a allai ddigwydd eto os yw gogledd Affrica wedi'i lenwi â therfysgwyr. Yn y cyfamser, mae Ankara, yn groes i gyfraith ryngwladol, yn hawlio lle yn yr UE ac yn derbyn cyllid.

Ar yr un pryd, mae Twrci yn ymyrryd yn rheolaidd ym materion gwledydd Ewropeaidd, gan gryfhau ei lobi ar lawr gwlad. Er enghraifft, enghraifft ddiweddar yw'r Almaen, lle mae'r Gwasanaeth Gwrth-ddeallusrwydd Milwrol (MAD) yn ymchwilio i bedwar cefnogwr a amheuir o eithafwr asgell dde Twrci "Grey Wolves" yn lluoedd arfog y wlad.

Mae llywodraeth yr Almaen newydd gadarnhau mewn ymateb i gais gan blaid Die Linke fod Ditib ("Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd") yn cydweithredu â "Grey Wolves" eithafol sy'n canolbwyntio ar Dwrci yn yr Almaen. Cyfeiriodd yr ymateb gan Lywodraeth Ffederal yr Almaen at gydweithrediad rhwng eithafwyr dde eithafol Twrci a’r sefydliad ymbarél Islamaidd, Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd (Ditib), sy’n gweithredu yn yr Almaen ac sy’n cael ei reoli gan gorff talaith Twrci, y Swyddfa. Materion Crefyddol (DIYANET).

A fyddai’n benderfyniad priodol i ganiatáu aelodaeth o’r UE i Dwrci, sydd, trwy flacmelio, cyflenwadau milwrol anghyfreithlon ac integreiddio i mewn i strwythurau pŵer, y fyddin a chudd-wybodaeth yn ceisio cryfhau ei safle yng ngogledd Affrica ac yn y galon. o Ewrop? Y wlad nad yw'n gallu cydweithredu â'i chynghreiriaid fel Rwsia hyd yn oed?

Rhaid i Ewrop ailystyried ei hagwedd tuag at bolisi neo-Osmanist Ankara ac atal parhad blacmel - fel arall mae'r rhanbarth yn peryglu wynebu cyfnod terfysgol newydd.

I gael mwy o wybodaeth am "Sugaley 2" ac i weld trelars y ffilm ewch i http://shugalei2-film.com/en-us/

 

Parhau Darllen

Sinema

#UNIC - Goroesi sinemâu yn y fantol

cyhoeddwyd

on

Mae Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC), y corff sy'n cynrychioli cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr ar draws 38 o diriogaethau Ewropeaidd, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol:

"Wrth i weithredwyr sinema Ewropeaidd ddod i'r amlwg o'r diwedd o gyfnod o gau estynedig oherwydd yr achosion o COVID-19 ac yn gweithio'n galed i groesawu cynulleidfaoedd yn ôl, rhaid i'r diwydiant cyfan ganolbwyntio ar sicrhau y gall adferiad ddigwydd a bod cynulleidfaoedd yn dychwelyd i fwynhau'r unigryw. profiad o wylio ffilmiau ar y sgrin fawr.

"Er bod llawer ar yr ochr ddosbarthu wedi nodi 'rydym i gyd yn hyn gyda'n gilydd', mae digwyddiadau diweddar yn ei gwneud hi'n gliriach nag erioed bod yn rhaid i'r teimlad hwn gael ei ategu gan weithredoedd yn ogystal â geiriau.

"Yn benodol, rhaid rhyddhau cynnwys newydd mewn sinemâu yn gyntaf ac arsylwi ffenestr theatrig sylweddol, gyda'r ddwy elfen yn hanfodol ar gyfer goroesiad ac iechyd pob rhan o'r diwydiant sinema Ewropeaidd (ac yn wir yn fyd-eang).

hysbyseb

"Mae strategaeth 'sinema gyntaf' ar gyfer rhyddhau ffilmiau - ynghyd â chyfnod sylweddol o detholusrwydd theatrig - yn fodel busnes profedig, ac yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod cynulleidfaoedd yn gallu mwynhau ystod amrywiol o ffilmiau. Y system hon oedd y sylfaen ar gyfer torri record. 2019, gyda 1.34 biliwn o dderbyniadau ac € 8.7 biliwn wedi'i ennill yn y swyddfa docynnau yn Ewrop yn unig.

"Mae'r sector cyfan yn wynebu heriau digynsail. Yn fwy nag erioed, mae angen gwneud penderfyniadau ar draws y diwydiant gyda phersbectif tymor hir. Os yw ein partneriaid stiwdio yn gorfodi sinemâu i aros nes i'r sector ddod i'r amlwg o'r argyfwng yn yr UD cyn cyflenwi cynnwys newydd, bydd yn rhy hwyr i lawer o sinemâu Ewropeaidd a'u gweithlu ymroddedig.

"Dylai pawb sy'n dibynnu ar lwyddiant y diwydiant ffilm ymrwymo i sicrhau iechyd y sector cyfan yn y dyfodol. Trwy wneud hynny, byddant yn sicrhau bod y diwydiant ffilm ehangach a sinemâu Ewropeaidd - o gwmnïau annibynnol un sgrin i dai celf a amlblecsau - bydd yn gwella ac yn dychwelyd o'r argyfwng hwn yn gryfach ac yn fwy gwydn nag erioed. "

hysbyseb
Ynglŷn ag UNIC

Mae Union Internationale des Cinémas / Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC) yn cynrychioli buddiannau cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr sinema sy'n cwmpasu 38 o wledydd yn Ewrop a rhanbarthau cyfagos.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd