Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

21st UE-Japan Uwchgynhadledd: Tokyo, 19 2013 Tachwedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

17444036965823296766Ar 19 Tachwedd yn Tokyo, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd José Manuel Barroso a Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman Van Rompuy, yn cwrdd Siapan Prif Weinidog Shinzo Abe ar gyfer y cyfarfod uwchgynhadledd 21st rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Japan.

Daw'r copa ar gam newydd pwysig yn y berthynas UE-Japan. Yn gynharach yn y flwyddyn, trafodaethau eu lansio ar gyfer cytundeb partneriaeth strategol gyda'r nod o ddatblygu deialog a chydweithredu ar draws ystod eang o feysydd gwleidyddol a sectoraidd, yn ogystal â cytundeb masnach rydd a ddylai fynd i'r afael hirsefydlog pryderon masnach a buddsoddi, datgloi twf a chyflogaeth cyfleoedd pellach. Bydd yr uwchgynhadledd yn adolygu cynnydd yn y trafodaethau a chwistrellu momentwm ychwanegol tuag at y casgliad cyflym o gytundebau cynhwysfawr ac uchelgeisiol a fydd yn codi'r berthynas UE-Japan ymlaen i awyren uwch, yn fwy strategol.

Bydd yr uwchgynhadledd hefyd yn gyfle i geisio cydgyfeirio o farn a safbwyntiau ar faterion rhyngwladol a rhanbarthol allweddol a nodi cyfleoedd ar gyfer yr UE a Japan i weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael rhain yn effeithiol. Themâu cynnwys yr economi byd a masnach, newid yn yr hinsawdd, atal amlhau a datblygiadau yn ein cymdogaethau priod. Yn olaf, bydd yr Uwchgynhadledd rhoi hwb gwleidyddol i ddatblygu cydweithrediad sectoraidd a fydd yn meithrin ymhellach twf a chyflogaeth yn yr UE a Japan yn gyflym. Bydd y ddwy ochr yn arbennig cryfhau eu Partneriaeth Ymchwil ac Arloesi, yn ogystal â symud tuag at ddeialogau ar ofod a seiber diogelwch.

hysbyseb

Dywedodd yr Arlywydd Barroso: "Mae'r UE a Japan yn bartneriaid o'r un anian ac yn rhannu gwerthoedd a diddordebau cyffredin. Mae Japan yn rhanddeiliad pwysig yn y drefn fyd-eang ac yn ffactor hanfodol ar gyfer twf byd-eang. Bydd partneru i gefnogi twf a sefydlogrwydd economaidd byd-eang yn ddau o'r amcanion allweddol yr Uwchgynhadledd.Mae'r trafodaethau sydd ar y gweill ar Gytundeb Partneriaeth Strategol a Chytundeb Masnach Rydd yn arddangosiad pendant o'n perthynas arbennig a'n parodrwydd i gydweithredu a ffynnu gyda'n gilydd. Gallai'r cytundeb masnach rydd yn unig hybu twf yr UE bron i 1 % ac yn creu dros 400,000 o swyddi ychwanegol, gyda buddion tebyg i Japan. Bydd y cytundeb partneriaeth strategol yn gwella ein cydweithrediad gwleidyddol ac yn ysgogi ymhellach ein cydweithrediad sectoraidd sy'n datblygu, gan gynnwys ar ymchwil ac arloesi, ynni a chysylltiadau pobl â phobl. "

Dywedodd yr Arlywydd Van Rompuy: "Gall partneriaeth strategol gref rhwng yr UE a Japan wneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth weithio dros heddwch a diogelwch rhyngwladol, hyrwyddo ffyniant economaidd a chynnal y system amlochrog. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r UE wedi cymryd mesurau strwythurol pwysig fel rhan o'i gyfraniad i dynnu'r byd allan o'r argyfwng economaidd. Mae twf yn dechrau gwella ac mae'r rhagolygon yn gwella.

"Gan adeiladu ar hyn a'n nifer o fuddiannau a rennir a gweledigaeth gyffredin, byddwn am symud ymlaen gyda chytundeb gwleidyddol newydd a masnach rydd newydd gyda Japan. Bydd yr uwchgynhadledd yn ein helpu i chwistrellu momentwm parhaus i'r trafodaethau i ailddatgan ein lefel uchel o uchelgais ar gyfer y ddau gytundeb. Edrychaf ymlaen at drafod yr holl faterion hyn gyda'r Prif Weinidog Abe ".

hysbyseb

gwybodaeth bellach

Dirprwyo yr UE i Japan

Y Comisiwn Ewropeaidd

Sut i wylio cyfeiriad Cyflwr yr Undeb 2021?

cyhoeddwyd

on

Bydd anerchiad 2021 Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen yn cael ei ddarlledu'n fyw ar Ewrop gan Lloeren o 9h CET, ar 15 Medi. Ar y Sianel EbS +, fe welwch yr araith yn ei fersiwn wreiddiol a'i drosleisio yn 24 iaith swyddogol yr UE. Ar y Sianel EbS, byddwch yn yr araith yn yr un fersiynau iaith, ond wedi'i gwella gyda lluniau darlunio. Bydd cyfeiriad Cyflwr yr Undeb hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw ar y gwefan swyddogol SOTEU yn ogystal ag ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Comisiwn Ewropeaidd: FacebookTwitterLinkedIn a YouTube. I gael gwybodaeth am y trosglwyddiad lloeren neu ar sut i wreiddio'r chwaraewyr byw i'ch gwefan, cysylltwch â'n Tîm AV. I gael gwybodaeth ar sut i ymgorffori'r nant ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, cysylltwch â'n cyfryngau cymdeithasol team.

hysbyseb

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyn araith Cyflwr yr Undeb, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o ganlyniadau'r flwyddyn ddiwethaf

cyhoeddwyd

on

Cyn anerchiad Cyflwr yr Undeb i'w draddodi ar 15 Medi gan yr Arlywydd Ursula von der Leyen, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno trosolwg o'i waith a'i lwyddiannau yn ystod y flwyddyn. Ar gael yn holl ieithoedd yr UE, mae'r cyhoeddiad yn disgrifio'r mesurau a gymerwyd i ddelio â'r pandemig ac i gyflawni blaenoriaethau gwleidyddol y Comisiwn. Y ddau faes a amlygwyd yn benodol yw gwaith di-baid y Comisiwn i ddod â'r pandemig i ben, ac i adfywio ein heconomïau trwy 'NextGenerationEU', gan eu gwneud yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy gwydn.

Mae'r pamffled hefyd yn ymdrin â gweithredoedd y Comisiwn ar y sîn ryngwladol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, lansiodd y Comisiwn y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, sydd hefyd i'w gweld yn y cyhoeddiad. Mae'n rhoi'r llawr i ddinasyddion fel y gallant fynegi eu barn yn uniongyrchol ar ddatblygiad yr Undeb. Mae'r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys calendr o ddigwyddiadau a datblygiadau mawr ers mis Medi 2020.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd