Cysylltu â ni

diogelwch trawsffiniol

Ombwdsmon yn galw ar Frontex i ddelio â chwynion am troseddau hawliau sylfaenol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Emily-oreilly-ombwdsmon-390x285Yr Ombwdsmon Ewropeaidd, Emily O'Reilly (Yn y llun), wedi galw ar Frontex i sefydlu mecanwaith ar gyfer delio â chwynion am dorri hawliau sylfaenol sy'n deillio o'i waith. Mae Frontex yn cydlynu'r cydweithrediad rhwng aelod-wladwriaethau ym maes diogelwch ffiniau a mewnfudo anghyfreithlon. Cynhaliodd yr Ombwdsmon ymchwiliad, gan gynnwys ymgynghoriad cyhoeddus, ynglŷn â sut mae Frontex yn cydymffurfio â safonau hawliau dynol. Cydymffurfiodd Frontex â'r rhan fwyaf o argymhellion yr Ombwdsmon, ond gwrthododd sefydlu mecanwaith cwynion. Yn unol â hynny, cyflwynodd yr Ombwdsmon Adroddiad Arbennig ar y mater hwn i Senedd Ewrop.

Dywedodd O'Reilly: "Yn erbyn cefndir trasiedi Lampedusa a thrychinebau dyngarol diweddar eraill ar ffiniau'r UE, mae'n hanfodol bod Frontex yn delio'n uniongyrchol â chwynion gan fewnfudwyr a phobl eraill yr effeithir arnynt. Nid wyf yn derbyn barn Frontex mai torri hawliau dynol yn unig yw cyfrifoldeb yr aelod-wladwriaethau dan sylw. "

Ymchwiliad i weithrediad hawliau sylfaenol Frontex

hysbyseb

Yn 2009, Siarter Hawliau Sylfaenol ddaeth yn gyfreithiol rwymol ar Frontex, sydd wedi'i leoli yn Warsaw. Ers hynny, mae nifer o sefydliadau cymdeithas sifil yn ogystal â'r Cynulliad Seneddol y Cyngor Ewrop wedi cwestiynu a Frontex yn gwneud digon i gydymffurfio â'r Siarter. Un enghraifft a roddwyd oedd ei defnyddio gardiau ffin yr UE i Wlad Groeg lle carcharorion mudol yn cael eu cadw mewn canolfannau cadw dan amodau annerbyniol.

Yn 2011, Senedd Ewrop a Chyngor yr UE Mabwysiadodd Rheoliad sy'n nodi rhwymedigaethau hawliau sylfaenol ychwanegol penodol i Frontex. Yn 2012, gofynnodd yr Ombwdsmon Frontex nifer o gwestiynau am y ffordd fod yn cyflawni rhwymedigaethau hyn ac yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus sy'n casglu cyfraniadau gan ddinasyddion, cyrff anllywodraethol hawliau dynol a sefydliadau eraill.

Atebodd Frontex ei bod wedi cymryd nifer o fesurau, gan gynnwys y strategaeth hawliau sylfaenol creu, swyddog hawliau sylfaenol a chodau ymddygiad ar gyfer ei weithrediadau.

hysbyseb

Canfu'r Ombwdsmon fod, Frontex yn gyffredinol, yn gwneud cynnydd rhesymol wrth fynd i'r afael â materion hawliau sylfaenol. Argymhellodd, fodd bynnag, fod Frontex sefydlu mecanwaith cwynion.

Frontex gwrthod hyn argymhelliad gyda'r ddadl bod aelod-wladwriaeth yn gyfrifol am ddigwyddiadau unigol. Roedd Emily O'Reilly yn anghytuno a chyflwynodd Adroddiad Arbennig i Senedd Ewrop, gan ofyn am ei gefnogaeth i berswadio Frontex i adolygu ei ddull.

Adroddiad Arbennig yn ar gael yma.

Cefndir

Mae Ombwdsmon Ewropeaidd yn ymchwilio i gwynion am gamweinyddu yn y sefydliadau a chyrff yr UE. Unrhyw UE dinesydd, yn preswylio, neu fenter neu gymdeithas mewn Aelod-wladwriaeth, gall gyflwyno cwyn i'r Ombwdsmon. Mae'r Ombwdsmon yn cynnig ffordd gyflym, yn hyblyg, ac yn rhydd o ddatrys problemau gyda gweinyddiaeth yr UE. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Busnes

Gall yr UE fod € 2 triliwn yn well ei fyd erbyn 2030 os sicrheir trosglwyddiadau data trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Mae DigitalEurope, y gymdeithas fasnach flaenllaw sy'n cynrychioli diwydiannau sy'n trawsnewid yn ddigidol yn Ewrop ac sydd â rhestr hir o aelodau corfforaethol gan gynnwys Facebook, yn galw am ailwampio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae astudiaeth newydd a gomisiynwyd gan y lobi yn dangos y bydd penderfyniadau polisi ar drosglwyddo data rhyngwladol nawr yn cael effeithiau sylweddol ar dwf a swyddi ar draws economi gyfan Ewrop erbyn 2030, gan effeithio ar nodau Degawd Digidol Ewrop.

Ar y cyfan, gallai Ewrop fod € 2 triliwn yn well ei byd erbyn diwedd y Degawd Digidol os ydym yn gwrthdroi tueddiadau cyfredol ac yn harneisio pŵer trosglwyddo data rhyngwladol. Mae hyn fwy neu lai maint economi gyfan yr Eidal mewn unrhyw flwyddyn benodol. Byddai'r mwyafrif o'r boen yn ein senario negyddol yn hunan-achosedig (tua 60%). Mae effeithiau polisi'r UE ei hun ar drosglwyddo data, o dan y GDPR ac fel rhan o'r strategaeth ddata, yn gorbwyso effeithiau mesurau cyfyngol a gymerwyd gan ein prif bartneriaid masnach. Effeithir ar bob sector a maint yr economi ar draws yr holl Aelod-wladwriaethau. Mae sectorau sy'n dibynnu ar ddata yn cyfrif am oddeutu hanner CMC yr UE. O ran allforion, mae gweithgynhyrchu yn debygol o gael ei daro galetaf gan gyfyngiadau ar lif data. Mae hwn yn sector lle mae busnesau bach a chanolig yn ffurfio chwarter yr holl allforion. "Mae Ewrop yn sefyll ar groesffordd. Gall naill ai osod y fframwaith cywir ar gyfer y Degawd Digidol nawr a hwyluso'r llifoedd data rhyngwladol sy'n hanfodol i'w lwyddiant economaidd, neu gall ddilyn ei duedd bresennol yn araf a symud tuag at ddiffyndollaeth data. Mae ein hastudiaeth yn dangos. y gallem fod yn colli allan ar werth oddeutu € 2 triliwn erbyn 2030, yr un maint ag economi’r Eidal. Mae twf yr economi ddigidol a llwyddiant cwmnïau Ewropeaidd yn dibynnu ar y gallu i drosglwyddo data. Mae hyn yn arbennig o wir pan nodwn, yn 2024 eisoes, y disgwylir i 85 y cant o dwf CMC y byd ddod o'r tu allan i'r UE. Rydym yn annog llunwyr polisi i ddefnyddio mecanweithiau trosglwyddo data GDPR fel y bwriadwyd, sef hwyluso - i beidio â rhwystro - data rhyngwladol yn llifo, ac i weithio tuag at gytundeb yn seiliedig ar reolau ar lifoedd data yn Sefydliad Masnach y Byd. " Cecilia Bonefeld-Dahl
Cyfarwyddwr Cyffredinol DIGITALEUROPE
Darllenwch yr adroddiad llawn yma Argymhellion polisi
Dylai'r UE: Cynnal hyfywedd mecanweithiau trosglwyddo GDPR, er enghraifft: cymalau cytundebol safonol, penderfyniadau digonolrwydd Diogelu trosglwyddiadau data rhyngwladol yn y strategaeth ddata Blaenoriaethu sicrhau bargen ar lif data fel rhan o drafodaethau eFasnach WTO
canfyddiadau allweddol
Yn ein senario negyddol, sy'n adlewyrchu ein llwybr presennol, Gallai Ewrop golli allan ar: Twf ychwanegol o € 1.3 triliwn erbyn 2030, sy'n cyfateb i faint economi Sbaen; Allforion € 116 biliwn yn flynyddol, yr hyn sy'n cyfateb i allforion Sweden y tu allan i'r UE, neu rai deg gwlad leiaf yr UE gyda'i gilydd; a 3 miliwn o swyddi. Yn ein senario optimistaidd, mae'r UE yn sefyll i ennill: Twf ychwanegol o € 720 biliwn erbyn 2030 neu 0.6 y cant CMC y flwyddyn; Allforion € 60 biliwn y flwyddyn, dros hanner yn dod o weithgynhyrchu; a swyddi 700,000, mae llawer ohonynt yn fedrus iawn. Y gwahaniaeth rhwng y ddau senario hyn yw € 2 triliwn o ran CMC ar gyfer economi'r UE erbyn diwedd y Degawd Digidol. Y sector sydd ar ei golled fwyaf yw gweithgynhyrchu, yn dioddef colled o € 60 biliwn mewn allforion. Yn gyfrannol, mae'r cyfryngau, diwylliant, cyllid, TGCh a'r rhan fwyaf o wasanaethau busnes, fel ymgynghori, ar eu colled fwyaf - tua 10 y cant o'u hallforion. Fodd bynnag, yr un sectorau hyn yw'r rhai sy'n ennill y mwyaf a ddylem lwyddo i newid ein cyfeiriad presennol. A mwyafrif (tua 60 y cant) o golledion allforio'r UE yn y senario negyddol yn dod o gynnydd yn ei gyfyngiadau ei hun yn hytrach nag o weithredoedd trydydd gwledydd. Gallai gofynion lleoleiddio data hefyd brifo sectorau nad ydyn nhw'n cymryd rhan fawr mewn masnach ryngwladol, fel gofal iechyd. Mae hyd at chwarter y mewnbynnau i ddarparu gofal iechyd yn cynnwys cynhyrchion a gwasanaethau sy'n ddibynnol ar ddata. Yn y prif sectorau yr effeithir arnynt, mae busnesau bach a chanolig yn cyfrif am oddeutu traean (gweithgynhyrchu) a dwy ran o dair (gwasanaethau fel cyllid neu ddiwylliant) o drosiant. EMae xports gan fusnesau bach a chanolig gweithgynhyrchu sy'n ddibynnol ar ddata yn yr UE werth oddeutu € 280 biliwn. Yn y senario negyddol, byddai allforion o fusnesau bach a chanolig yr UE yn gostwng € 14 biliwn, tra yn y senario twf byddent yn cynyddu € 8 Bydd trosglwyddiadau data werth o leiaf € 3 triliwn i economi’r UE erbyn 2030. Amcangyfrif ceidwadol yw hwn oherwydd ffocws y model yw masnach ryngwladol. Mae cyfyngiadau ar lif data mewnol, ee yn rhyngwladol o fewn yr un cwmni, yn golygu bod y ffigur hwn yn debygol o fod yn llawer uwch.
Mwy o wybodaeth am yr astudiaeth
Mae'r astudiaeth yn edrych ar ddwy senario realistig, wedi'u halinio'n agos â dadleuon polisi cyfredol. Mae'r senario 'negyddol' cyntaf (y cyfeirir ato trwy gydol yr astudiaeth fel y 'senario her') yn ystyried dehongliadau cyfyngol cyfredol o'r Schrems II dyfarniad gan Lys Cyfiawnder yr UE, lle mae mecanweithiau trosglwyddo data o dan y GDPR yn cael eu gwneud i raddau helaeth na ellir eu defnyddio. Mae hefyd yn ystyried strategaeth ddata'r UE sy'n gosod cyfyngiadau ar drosglwyddo data nad yw'n bersonol dramor. Ymhellach i ffwrdd, mae'n ystyried sefyllfa lle mae partneriaid masnach mawr yn tynhau cyfyngiadau ar lif data, gan gynnwys trwy leoleiddio data. Mae'r astudiaeth yn nodi sectorau yn yr UE sy'n dibynnu'n fawr ar ddata, ac yn cyfrifo effaith cyfyngiadau ar drosglwyddiadau trawsffiniol ar economi'r UE hyd at 2030. Mae'r sectorau digideiddio hyn, ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau a meintiau busnes, gan gynnwys cyfran fawr o Busnesau bach a chanolig, sef hanner CMC yr UE.
Darllenwch yr adroddiad llawn yma

Parhau Darllen

diogelwch trawsffiniol

56ain #MunichSecurityConference: Mae #Tokayev yn mynd i'r afael â phroblem #Afghan.

cyhoeddwyd

on

Rhwng Chwefror 14 ac 16, mae mwy na 500 o wneuthurwyr penderfyniadau rhyngwladol uchel eu statws yn dod ynghyd ar gyfer 56fed Cynhadledd Diogelwch Munich dan gadeiryddiaeth y Llysgennad Wolfgang Ischinger. Bydd cynrychiolwyr gwleidyddiaeth, busnes, gwyddoniaeth a chymdeithas sifil yn trafod argyfyngau cyfredol a heriau diogelwch yn y dyfodol ym Munich.

Disgwylir cyfanswm o dros 35 o benaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth a dros 100 o weinidogion tramor ac amddiffyn yn y gynhadledd. Fe welwch restr ragarweiniol wedi'i diweddaru o gyfranogwyr uchel eu statws

Yn allweddol ymhlith y rhain mae Arlywydd Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a anerchodd y gynhadledd ar bwnc datrys problem Afghanistan.

“Mae Kazakhstan yn cefnogi fformatau cydweithredu effeithiol gyda chyfranogiad Afghanistan, gan gynnwys llwyfannau awdurdodol fel CICA, SCO, Proses Istanbul, fforymau CAREC a RECCA a rhaglenni eraill (TIFA, SPECA).” Dywedodd Arlywydd Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev wrth y gynhadledd.

“Mae ein gwlad hefyd yn parhau i weithredu rhaglen addysgol gwerth $ 50 miliwn ar gyfer mwy na mil o fyfyrwyr o Afghanistan.

Er mwyn gwella cyfathrebu ar yr holl faterion hyn, penodir Cynrychiolydd Arbennig Gweriniaeth Kazakhstan ar gyfer Afghanistan yn fuan.

Rydym yn monitro prosesau cymodi domestig yn Afghanistan yn agos ac yn gobeithio y bydd yr Unol Daleithiau yn tynnu'n ôl o'r wlad hon heb wactod pŵer. Bydd datblygu cynaliadwy yn Afghanistan yn cael ei wella trwy gryfhau cysylltiadau economaidd â Chanolbarth Asia, mewn ffordd y gallai’r rhanbarth “allforio sefydlogrwydd” i’r wlad hon. Enghraifft arall o gydweithrediad llwyddiannus a chyfraniad at ddiogelwch rhanbarthol a byd-eang oedd Operation Zhusan, lle gyda'r gefnogaeth logistaidd o'r Unol Daleithiau, daeth Kazakhstan â mwy na 500 o'i dinasyddion, menywod a phlant yn bennaf, o Syria.

Nawr rydym yn wynebu tasg fwy cymhleth a hirdymor i ailsefydlu'r dinasyddion hyn. Byddwn yn cydweithredu â'r Unol Daleithiau a'r gymuned fyd-eang i'r cyfeiriad hwn. Yn ystod aelodaeth Kazakhstan yng Nghyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn 2017-2018, amddiffynodd ein gwlad fuddiannau cyffredin Canol Asia, gan hyrwyddo materion sy'n arbennig o berthnasol i ddatblygiad llwyddiannus a diogel ein rhanbarth. Yn eu plith mae materion yn ymwneud â brwydro yn erbyn terfysgaeth ac eithafiaeth, masnachu cyffuriau a throseddau cyfundrefnol, mudo anghyfreithlon, ynghyd â sicrhau diogelwch ffiniau a hyrwyddo parth Canol Asia yn rhydd o arfau niwclear. ”

Parhau Darllen

diogelwch trawsffiniol

#BiometricIDs yn golygu llai o hunaniaethau dwyn

cyhoeddwyd

on

Yn ystod y chwe blynedd diwethaf, datgelwyd tua 40,000 IDs fel rhai twyllodrus ac mae miloedd o blant wedi diflannu. Gallai'r niferoedd hyn ostwng yn sylweddol, diolch i safonau cyffredin yr UE ar gyfer cardiau adnabod ac mae preswylio yn caniatáu i'r Pwyllgor ar Ryddid Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref bleidleisio.

Dywedodd Carlos Coelho ASE, grŵp Llefarydd y Rhaglen Cleifion Arbenigol ar reolau newydd yr UE: “Mae'r Grŵp EPP wedi ymladd am fwy o ddiogelwch ar gyfer cardiau adnabod. Mae mwy na mathau 80 o gardiau adnabod yn Ewrop a mwy na mathau o drwyddedau preswyl 180. Y dogfennau hyn yw'r rhai mwyaf cyffredin sy'n cael eu ffugio, ar ein ffiniau ac yn ein tiriogaeth. 13 allan o 28 Nid yw gwledydd yr UE yn cynnwys unrhyw ddata biometrig eu deiliaid. Mae hynny'n golygu y gall terfysgwyr neu droseddwyr ddefnyddio IDs a ddygwyd mewn bron i hanner aelod-wladwriaethau'r UE yn hawdd i fynd i mewn i'r UE. Drwy gysoni safonau diogelwch, sef drwy sglodion a chynnwys delweddu wynebau ac olion bysedd, byddwn yn lleihau'r posibilrwydd o ddwyn hunaniaeth yn fawr. ”

Bydd gan aelod-wladwriaethau'r posibilrwydd o roi IDau i blant dros chwech oed sydd â data biometrig arnynt. Esboniodd Carlos Coelho: “Er mwyn dod o hyd i blant ar goll neu atal masnachwyr rhag croesi ffiniau â phlentyn ar goll, mae angen i ni wybod pwy ydyn nhw. Am y rhesymau diogelwch hyn, mae'r grŵp EPP wedi gwneud yn siŵr y gellir casglu biometreg o blant chwech oed. ”

Mae'r rheolau newydd hefyd yn ceisio sicrhau bod pob aelod-wladwriaeth yn derbyn cardiau adnabod o wledydd eraill yr UE fel modd o adnabod. “Bydd yr hyn a drafodwyd gennym yn y Pwyllgor Hawliau Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref nid yn unig yn cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch yn yr UE ond hefyd yn gwneud bywydau pobl yn haws. Gyda IDau biometrig, bydd dinasyddion Ewrop sy'n mwynhau eu hawl i symud yn rhydd yn atal problemau rhag profi eu hunaniaeth neu gael gafael ar wasanaethau cyhoeddus. Byddwn yn ei gwneud yn orfodol i aelod-wladwriaethau gydnabod y dogfennau hyn, ”meddai Coelho.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd