Cysylltu â ni

Frontpage

Barn: Rwsia ar gyfer y Rwsiaid?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

sbectol vladimir-putinBy Syr Andrew Wood, Cymrawd Cysylltiol, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House
Mae’r Arlywydd Putin wedi troi’r gyfrol i fyny ers iddo ddychwelyd i’r Kremlin ym mis Mai 2012 wrth gyhoeddi rhinweddau a thraddodiadau cenedlaethol hynod Rwsia.

Mae lapio'ch hun yn y faner yn ffordd gyfarwydd mewn llawer o wledydd o fwcio cefnogaeth arweinydd, yn anad dim pan fo'r arweinydd hwnnw'n ofni ei fod o dan fygythiad. Nid yw Vladimir Putin a'i gydweithwyr yn annodweddiadol wrth gyfuno rhethreg Rwseg-ganolog - trwy bwyslais, er enghraifft ar rôl Eglwys Uniongred Rwseg - gyda'r honiad cyfochrog bod gan Rwsia draddodiad parchus o barch at ddiwylliannau lleiafrifol o fewn ei ffiniau. Y canlyniad yn gyffredinol fu rhoi neges yn fwy gwastad i synwyriaethau ethnig Rwseg nag i negeseuon grwpiau cenedlaethol eraill.

Y cwestiwn nawr yw i ba raddau y mae Putin wedi colli rheolaeth ar yr agenda amwys hon. Tair prif nodwedd y flwyddyn a hanner ddiwethaf fu ymdrechion y Kremlin i gynnal y status quo trwy atal beirniadaeth neu wrthwynebiad, yr emasculation pellach o sefydliadau ymreolaethol gan gynnwys trwy ochri'r llywodraeth o dan y Prif Weinidog Dmitry Medvedev, a'r ymdrech i atal yn ôl. i orffennol lled-Sofietaidd 'Ewrasiaidd'. Bwriad y tair llinyn yw darparu ar gyfer diogelwch tymor byr i'r grŵp sy'n rheoli ond dônt ar draul sefydlogrwydd a ffyniant tymor hwy Rwsia. Felly ymdeimlad eang yn Rwsia o amheuaeth ynghylch y dyfodol, a'r tu allan iddo, o angen canfyddedig a deimlir yn arbennig mewn gwladwriaethau cyn-Sofietaidd eraill i wrthsefyll cofleidiad rhy agos gan Moscow.

Roedd y terfysg a'r ysbeilio ar 13−14 Hydref yn dilyn llofruddiaeth gwladolyn o Rwseg yn ardal Moscow yng Ngorllewin Biryulyovo, yr honnir gan wladolyn o Azeri, yn adlewyrchu'r anesmwythyd ehangach hwn gymaint ag y gwnaeth y tensiwn rhyng-ethnig a ganolbwyntiodd ymatebion Rwseg ar hynny. diwrnod penodol. Pe bai'r heddlu wedi bod yn ymddiried neu'n alluog byddent wedi gallu delio â llofruddiaeth unigol. Beth bynnag, fe wnaethant golli rheolaeth a mynd ati i dalgrynnu cymaint o ddioddefwyr gwirioneddol neu ddarpar ddioddefwyr dial Rwseg ar bobl o 'ymddangosiad nad ydynt yn Rwseg' ag y gallent ddod o hyd iddynt. Roedd yn dweud hefyd na wnaeth yr awdurdodau unrhyw ymdrech i rwystro Mawrth Rwseg 4 Tachwedd - roedd yr orymdaith honno’n cynnwys nifer o ‘eithafwyr’ yn iaith unrhyw un.

hysbyseb

Dychwelodd ardal Biryulyovo, fel ystorfa nodweddiadol o’r etholwyr ceidwadol y mae Putin wedi dod i ddibynnu arni, fwyafrif trwm i’r Maer Sergei Sobyanin yn etholiadau mis Medi Moscow. Bydd Putin a'i gydweithwyr wedi cael eu hatgoffa gan yr anhwylder ganol mis Hydref fod yr etholwyr hyn yn gyfnewidiol serch hynny, a bod ei hymddiriedaeth yn yr awdurdodau, boed yn lleol neu'n ffederal, yn gyfyngedig ar y gorau. Mae gan Putin ei hun raddfeydd pleidleisio uchel o hyd - wedi'r cyfan, pwy arall sydd yna? - ond mae'r arolygon barn hefyd yn dangos, unwaith y bydd cwestiynau penodol ynghylch polisïau a rhagolygon yn cael eu gofyn i bleidleiswyr, eu bod yn adlewyrchu bwlch cynyddol rhwng y grŵp sy'n rheoli a'r boblogaeth yn gyffredinol. O ystyried y ffordd y mae dywediad yr arlywydd wedi tyfu ers mis Mai 2012 i ddod yn yrrwr cliriach erioed y system - neu frêc arni o ran hynny - mae hynny hefyd yn rheithfarn ar record Putin a'i safle presennol.

Effeithir yn fwy uniongyrchol ar y Rwsiaid trefol tlotach gan grwpiau ethnig eraill sy'n byw yn eu plith na'u cymheiriaid gwell eu byd. Mae'r grwpiau eraill hynny wrth gwrs yn cynnwys cyd-ddinasyddion o'r Cawcasws Gogleddol yn ogystal â gweithwyr mewnfudwyr o weddill yr hen Undeb Sofietaidd - sy'n dlawd hefyd, ac yn nodweddiadol, heb addysg hefyd. Nid yw'n gwneud unrhyw wahaniaeth o ran ymosodiadau ar 'bobl o ymddangosiad nad ydynt yn Rwseg' p'un a yw'r rhain yn ddinasyddion Rwseg ai peidio. Mae nifer y digwyddiadau o'r fath wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf, ond ymddengys mai gwaith gangiau treisgar yn hytrach na grymoedd gwleidyddol trefnus ydyn nhw - hyd yn hyn.

Serch hynny, mae mater y berthynas rhwng Rwsiaid ethnig ac eraill wedi symud yn raddol i fyny'r agenda wleidyddol. Mae grwpiau cenedlaetholgar yn rhan o'r wrthblaid, systemig neu an-systemig, a'r rhai sy'n ffurfio'r drefn. Mae 'Dim mwy o arian i'r Cawcasws' wedi bod yn un o sloganau mwy effeithiol Alexei Navalny. Cynyddodd terfysgoedd Biryulyovo, cyrchoedd yr heddlu ar bobl yr amheuir eu bod yn fewnfudwyr anghyfreithlon, a Mawrth Rwseg 4 Tachwedd i gyd y ffocws ar bryderon cenedlaetholgar.

hysbyseb

Ond mae rhethreg yn rhad, ac mae'n anodd rhagweld gweithredu realistig, gan roi'r awdurdodau llywodraethu yn rhwym. Mae eu ffocws wedi bod ar gwestiwn mewnfudwyr anghyfreithlon, nid cysylltiadau rhyng-ethnig fel y cyfryw. Mae Putin wedi cyfleu cydymdeimlad â theimladau Rwsiaid, ond am resymau ymarferol cymhellol nid yw wedi cymeradwyo syniadau ar gyfer systemau fisa, boed hynny ar gyfer y wlad gyfan neu Moscow yn benodol. Roedd cau marchnad Biryulyovo yng nghanol trafferthion mis Hydref yn ymateb greddfol ond nid yn rhy berswadiol. Roedd sôn am gyflwyno camerâu adnabod wynebau i fewnfudwyr yn swnio'n gadarn ond dyna i gyd.

Y gwir yw nad oes gan lywodraethwyr Rwsia unrhyw ateb i set o gwestiynau a allai gynyddu yn eu grym dinistriol, yn anad dim o ystyried y ffordd y mae rhagolygon economaidd y wlad wedi tywyllu. Nid prynu helbul bellach yw'r opsiwn yr oedd. Greddf yr awdurdodau fydd fwyaf tebygol o ddelio â heriau ethnig trwy orfodaeth, gyda thrigolion nad ydynt yn Rwseg yn hoff dargedau.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd